Number of Visitors

Friday, January 12, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 11-01-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2018  PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ
      ¢£ÁAPÀ: 09.01.2018 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ £À¹æãï vÀA|| ªÉÄʧƧ eÁ®UÉÃj ¸Á|| AiÉÆÃUÁ¥ÀÄgÀ PÁ®¤, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ  J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ.  F §UÉÎ jAiÀiÁeï vÀA|| ªÉÄʧƧ eÁ®UÉÃj. ¸Á||AiÉÆÃUÁ¥ÀÄgÀ PÁ®¤, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.01.2018 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2018 PÀ®A: 15(J) 32(3) PÉ.E DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ; 10.01.2018 gÀAzÀÄ 18.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C§ÄÝ® ¸ÉÊ¥À£À ¥ÀmÉÃzÀ ¸Á||¤A¨Á¼À Dgï.J¸ï. FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¤A¨Á¼À Dgï.J¸ï. §¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß PÉÆðØçÃAPÀì CAUÀrAiÀÄAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ UÁè¸ÀÄ ¤Ãr ±ÀgÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAzÀ MlÄÖ C¸ÀQ 102 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀî N®ØlªÀj£ï «¹Ì PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ gÀnÖ£À ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ°è CzsÀðzÀµÀÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀÄÝ ºÁUÀÆ 3 ¥Áèöå¹ÖPï UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà ¥ÀæPÁ±À gÁoÉÆÃqÀ ¦..J¸À.L ºÉÆwð ¦J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.01.2018 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 10.01.2018 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ªÉÄʧƧ £ÀfÃgÀ¸Á§ UÉÆlUÀÄtQ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 7 d£ÀgÀÄ ¸Á; J®ègÀÆ §£ÉßnÖ ¦.n EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ §£ÉßnÖ ¦.n UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ ¥ÀÆ® ªÀÄUÀ먀 EgÀĪÀ vÀVΣÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ E¸ÉàÃl ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ©.«.£ÁåªÀÄ  UËqÀ, ¦.J¸ï.L. PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.01.2018 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦. DåPïÖ   
      ¢£ÁAPÀ: 10.01.2018 gÀAzÀÄ 15:15  UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] D£ÀAzÀ ºÀtªÀÄAvÀ §dAwæ ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð E£ÀÄß 03 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ £ÁUÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ  C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ ¸À:vÀ: ±ÀgÀtUËqÀ © UËqÀgÀ  ¦J¸ïL  [PÁ&¸ÀÆ] § ¨ÁUÉêÁr  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.01.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2018  PÀ®A: 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ   
      ¢£ÁAPÀ: 10.01.2018 gÀAzÀÄ 10.15 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀA:DzÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á:vÀªÀÄzÀrØ ºÁ:ªÀ: gÀPÀ̸ÀV FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ gÀPÀ̸ÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èè PÀĽvÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ  CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. 1]  N ¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ. 2] ¨Á¯ï¥É£ÀÄß MAzÀÄ. 3] gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ : 780=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà f J¸ï ¥Ánî ¦J¸ïL [PÁ:¸ÀÄ] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.01.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


6] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2018  PÀ®A: 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ   
      ¢£ÁAPÀ: 10.01.2018 gÀAzÀÄ 11.45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ªÀÄ®ètÚ vÀA:¸ÀAUÀ£À§¸À¥Àà UÉÆãÁ¼À ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð ¸Á: gÀPÀ̸ÀV FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ gÀPÀ̸ÀV UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èè PÀĽvÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. 1]  N ¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ. 2] ¨Á¯ï¥É£ÀÄß MAzÀÄ. 3] gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ: 540=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà f J¸ï ¥Ánî ¦J¸ïL [PÁ:¸ÀÄ]    ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.01.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.