Number of Visitors

Wednesday, January 10, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 10-01-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2018  PÀ®A: 279, 337, 338, 304(J) L¦¹
      ¢£ÁAPÀ: 09.01.2018 gÀAzÀÄ 19.15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-28/EJA-0449 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ DPÁ±À vÀAzÉ D£ÀAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð ¸Á: ElÖAVºÁ¼À zÉÆrØ. [ªÉÄÊvÀ] 2) ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-28/EJA-0925 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÁ±Áå¼À ªÀAiÀiÁ 49 ªÀµÀð ¸Á: ©dÓgÀV [ªÉÄÊvÀ] EzÀgÀ°è DgÉÆæ 1 DPÁ±À FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¨ÁfgÁªÀ C¥ÀÄà ªÀiÁ£ÀªÀgÀ EªÀjUÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ gÀvÁߥÀÆgÀ¢AzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ ºÁUÀÆ J-2 DgÉÆæ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀgÀ ªÉÄïɠ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁeÁgÁªÀÄ ºÉÆ£ÀRAr ¸Á: ©dÓgÀV ºÁUÀÆ zËæ¥À¢ UÀAqÀ ±ÀAPÉæ¥Àà ¨Á®UÁ« ¸Á: §.¨ÁUÉêÁr EªÀjUÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ wPÉÆÃmÁ PÀqÉUÉ E§âgÀÄ ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃgÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ»¼Á «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À ¥Ánî zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ M§âjUÉƧâgÀÄ JzÀÄgÀÄ §zÀÄgÀÄ rüQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ J-1 DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà wÃjPÉÆArzÀÄÝ, CªÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÁUÀÆ ¨ÁfgÁªÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁjUÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà J-2 DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ C®èzÉà vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä ºÁUÀÆ zËæ¥À¢ EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖºÉÆA¢zÀÄÝ, J®ègÀÆ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §gÀĪÁUÀ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀ J-2 DgÉÆævÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À §AzÁUÀ zÁjAiÀÄ°è gÁwæ 08.30 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ ZÀAzÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw vÁA¨É ¸Á: ElÖAVºÁ¼À zÉÆrØ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.01.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2018 PÀ®A: 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ 
     ¢£ÁAPÀ; 08.01.2018 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀA ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥ÁAiÀÄtÂÚ ¸Á|ºÉÆ£ÀUÀ£ÀºÀ½î ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ- 28/FJ£ï-2703 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀAUÀ¥Àà vÀA ©ÃªÀÄ¥Àà ºÀÆUÁgÀ EvÀ¤UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ PÉÆïÁígÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ºÉÆ£ÀUÀ£ÀºÀ½îAiÀÄ ©zÀj ¥Áèl ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¹Ìqï ªÀiÁr PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À vÀ¯ÉUÉ ªÉÄÊPÉÊUÉ ¨sÁj UÀAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà vÁ£ÀÄ PÀÆqÀ UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è wÃjPÉÆAqÀ §UÉÎ £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ zÁåªÀ¥Àà vÀA ©ÃªÀÄ¥Àà ºÀÆUÁgÀ ¸Á: ºÉÆ£ÀUÀ£ÀºÀ½î, vÁ: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.01.2018 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2018  PÀ®A: 20 (b) (1)(11) (B) NDPS Act 1985
      ¢£ÁAPÀ: 09.01.2018 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ±ÁAvÀ¥Àà vÀA. ¸ÉʧtÚ ºÀzÀUÀ®è ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð ¸Á|| EAr ±ÁAvÉñÀégÀ Nt  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ¹Öïï qÀ©âAiÀÄ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è 3 PÉ.f. 200 UÁæªÀÄ vÀÆPÀ EzÀÝ UÁAeÁªÀ£ÀÄß CAzÁd Q|| 26,000-00gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ QªÀÄwÛ£À UÁAeÁªÀ£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ EAr ¥ÀlÖtzÀ CUÀgÀSÉÃqÀ gÀ¸ÉÛUÉ ®ZÁåt PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ 1] 3 PÉ.f. 200 UÁæªÀÄ vÀÆ EzÀÝ UÁAeÁ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°è ºÁQzÀÄÝ CAzÁd Q|| 26,000-00gÀÆUÀ¼ÀÄ 2] 3 ¥Áè¹ÖPÀ aÃnUÀ¼À°è UÁAeÁ ¥ÁåPï EzÀݪÀÅ Q|| 150-00 gÀÆUÀ¼ÀÄ 3] ¹Öïï qÀ©â MAzÀÄ Q|| 50-00gÀÆUÀ¼ÀÄ 4] 50-00 gÀÆ ªÀÄÄR ¨É¯É EzÀÝ 9 £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 450-00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ¹PÀÌ UÁAeÁzÀ°èAzÀ 5] 20 UÁæA vÀÆPÀzÀ 2 aÃnUÀ¼À£ÀÄß [ §mÉÖAiÀÄ°è ] ¥ÁåPï ªÀiÁr ²Ã®Ä ªÀiÁr J¥sï.J¸ï.J¯ï. ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV vÉUÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: gÀ« AiÀÄqÀªÀ£ÀߪÀgÀ ¦.J¸ï.L. [PÁ¸ÀÄ] EAr ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.01.2018 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2018  PÀ®A: 78 [3] PÉ.¦. DåPïÖ      
      ¢£ÁAPÀ: 08.01.2018 gÀAzÀÄ 17:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ FgÀtÚ vÀA:PÁ¸À¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ:34 ªÀµÀð eÁåw:»AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:GPÀÌ° FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ GPÀÌ° UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N.¹. JA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀªÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä 1) N.¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ,C:Q: 00=-00 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 350=00 gÀÆ 3) ¨Á¯ï ¥É£ï MAzÀÄ C:Q:00=00  F §UÉÎ ¸À:vÀ: §¸ÀªÀgÁd CªÀn ¦.J¸ï.L ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.01.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.