Number of Visitors

Wednesday, January 10, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 09-01-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/2018  PÀ®A: L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ  ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4[1], 4[1J]
      ¢£ÁAPÀ: 08.01.2018 gÀAzÀÄ 09.45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ ¥ÀgÀ¸À¥Áà PÉÆý ¸Á: ¸ÁzÉ¥ÀÆgÀ vÁ: f: zÀQët ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉJ: 28/¹: 7158  ZÁ®PÀ EzÀgÀ°è d¥ÁÛzÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ¢PÁgÀ¢AzÁ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀjäÃl ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß wqÀUÀÄA¢ PÉgÉAiÀÄ M¼ÀUÀqɬÄAzÁ CPÀæªÀĪÁV vÉUÉzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ, vÀªÀÄä ¯Á§PÁÌV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌgÀĪÀ ªÉÄÃgÉUÉ, Nr ºÉÆÃzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄäzÀÄ  PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ  ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4[1], 4[1J]gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ ¦J¸ïL. UÁæ«ÄÃt ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.01.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
 2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ  
       ¢£ÁAPÀ; 08.01.2018 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÀÄgÀ¥Àà AiÀÄ®è¥Àà ¨ÁUÉêÁr ¸Á; ¹AzsÀV 2] gÁºÀÄ® ©üªÀıÁå ºÉƸÀªÀĤ ¸Á; DºÉÃj 3] §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ ¸ÀAUÀtÚ ©gÁzÁgÀ ¸Á; DºÉÃj 4] DjÃ¥À §AzÉãÀªÁd gÀAdÄtV ¸Á; DºÉj 5] ©üªÀÄgÁAiÀÄ ¥ÀªÁqÉ¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á; DºÉÃj  6] UÀAUÀ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà £ÁnÃPÁgÀ ¸Á; DºÉj 7] CA§tÚ UÁ°Ã§ ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ ¸Á; DºÉÃj 8] ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ZÀAzÀæ±ÀRgÀ £ÁAiÉÆÌÃr ¸Á; DºÉÃj 9] ªÀÄ®è¥Àà ¹zÀÝ¥Àà PÉÆÃgÀ½î ¸Á; ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ 10] ªÀıÁåPÀ UÁ°Ã§ E£ÁªÀÄzÁgÀ ¸Á; £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ vÁ; eÉêÀVð EªÀgÀÄ DºÉÃj UÁæªÀÄ UÀAUÁzsÀgÀ ªÀÄÄvÁå£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä  ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ªÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀ Dr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃR ºÀt 11200/- gÀÆ gÉÆÃR ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ   ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ  F §UÉÎ ²æà ¤AUÀ¥Àà ºÉZï ¥ÀÆeÉj ¦J¸ïL PÁ¸ÀÆ ¹AzÀV ¦J¸ï  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.01.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
 3] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2018  PÀ®A: 78 [3] PÉ.¦. DåPïÖ   
      ¢£ÁAPÀ: 08.01.2018 gÀAzÀÄ 12:45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄ®PÀ¥Àà. ªÀÄqÉ¥Àà. ¨ÁåPÉÆÃqÀ ¸Á: D®ªÉÄî FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÀgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÉ D®ªÉÄî ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ UÉÃn£À §¢AiÀÄ°è ¨ÁA¨É C£ÀÄߪÀ ªÀÄlPÁzÀ N:¹: £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛ£É, 1] gÉÆÃPÀ ºÀt 240/gÀÆ 2] N:¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ MAZÀÄ aÃn 3] ¨Á® ¥É£Àß MAzÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ JZï.r ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.01.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
  4] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2018  PÀ®A: 78 [3] PÉ.¦. DåPïÖ   
      ¢£ÁAPÀ: 08.01.2018 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ¨Á§Ä. AiÀÄ®è¥Àà. ¸ÀAUÉÆÃV. ¸Á: ¸Á¯ÉÆÃlV vÁ: EAr. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛ£É N.¹. ªÀÄlPÁ DqÀ®Ä §¤ßj CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É N.¹. ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß Dr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ  ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] gÉÆÃR ºÀt-430/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2] N.¹ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ aÃn-MAzÀÄ 3] ¨Á®¥É£ï-MAzÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: J¸ï. «í. UÉƼÀ¸ÀAV J.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.01.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2018  PÀ®A: 15 [J], ªÀÄvÀÄÛ 32 [3], PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ-1965
      ¢£ÁAPÀ: 08.01.2018 gÀAzÀÄ 19.15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¤A§gÀV ¸Á: ®ZÁåt vÁ: EAr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÉÆmÉïïzÀ°è vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉÆmÉïïzÀ°è ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ, 1] 180 JªÀiï.J¯ïzÀ ¨ÁåUï¥ÉÊ¥Àgï «¹ÌAiÀÄ gÀnÖ£À ¥ÉÆZÀUÀ¼ÀÄ-3, CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä SÁ°AiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À C:¸À:Q= 00=00 gÀÆ, 2] 180 JªÀiï.J¯ïzÀ N®Ø lªÀj£ï «¹ÌAiÀÄ gÀnÖ£À ¥ÉÆZÀUÀ¼ÀÄ-4, CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä SÁ°AiÀiÁVzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À  C:¸À:Q= 00=00 gÀÆ, 3] 5 ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÁ¸À£É EzÀÝzÀÄÝ C;¸À;Q=00=00 gÀÆ,F §UÉÎ ¸À:vÀ: J¸ï. «í. UÉƼÀ¸ÀAV J.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.01.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
 6] ºÉÆwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2018  PÀ®A: 78 [3] PÉ.¦. DåPïÖ   
      ¢£ÁAPÀ: 08.01.2018 gÀAzÀÄ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÁzÁgÁªÀ ¸ÀÄgÉñÀ ¨ÉÆøÀ¯É ¸Á||ºÉÆwð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ d£ÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ N.¹.aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt JA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ PÀqɬÄAzÀ 1) gÉÆÃR ºÀt 430 gÀÆ 2) N.¹.¥ÉÃ¥ÀgÀ MAzÀÄ 3) ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß MAzÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ,F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¥ÀæPÁ±À gÁoÉÆqÀ ¦.J¸ï.L ºÉÆwð ¦.J¸ï.. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.01.2018 gÀAzÀÄ ºÉÆwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.7] ºÉÆwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2018  PÀ®A: 78 [3] PÉ.¦. DåPïÖ   
      ¢£ÁAPÀ: 08.01.2018 EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀ« ºÀÄ£ÀÄß gÁoÉÆÃqÀ ¸Á||ºÉÆwð J¯ï.n.£ÀA 2 FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ d£ÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ N.¹.aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt JA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ PÀqɬÄAzÀ 1) gÉÆÃR ºÀt 540 gÀÆ 2) N.¹.¥ÉÃ¥ÀgÀ MAzÀÄ 3) ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß MAzÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: J¸ï.JªÀiï.¥Ánî J.J¸À.L ºÉÆwð ¦J¸ï... gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.01.2018 gÀAzÀÄ ºÉÆwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ