Number of Visitors

Monday, January 8, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 08-01-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2018  PÀ®A: 279. 304(J) L.¦.¹
      ¢£ÁAPÀ: 06.01.2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ bÁdÄ ¥ÀªÁgÀ ¸Á|| ªÀÄRuÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÁ £ÀA 1 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JªÀiï JZï 50/r- 0743 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÀiÁªÀ §zÀÄÝ vÀAzÉ zÉêÀ®Ä ®ªÀiÁt FvÁ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¸ÀAvÉ vÀgÀ®Ä PÀ£ÀÆßgÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄRuÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÁ £ÀA 1 gÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ EzÀgÀ°è CgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ bÁdÄ ¥ÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £Àr¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JªÀiï JZï 50/ r- 0743 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄRuÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÁ £ÀA 1 jAzÀ PÀ£ÀÆßgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV EzÀgÀ°è ¦ügÁå¢ ªÀiÁªÀ §zÀÄÝ FvÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ºÉÆqɬĹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ©.J¯ï.r.E D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÉÄÊvÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÁ²ÃgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð GzÉÆåUÀ: PÀÆ° PÉ®¸À eÁåw »AzÀÄ ®A¨Át ¸Á|| ªÀÄRuÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÁ £ÀA 1 vÁ||f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.01.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2018 PÀ®A: 15[J]-32[3] PÀ£ÁðlPÀ C¨sÀPÁj PÁAiÉÄÝ    
       ¢£ÁAPÀ; 07.01.2018 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÀUÉÆAqÀ vÀAzÉ ®PÀÌ¥Àà EAZÀUÉÃj ªÀAiÀiÁ:60 ªÀµÀð ¸Á: zÉêÀtUÁAªÀ vÁ:¹AzÀV  FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉà C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ vÀ£Àß ¥Á£À ©ÃqÁzÀ CAUÀrAiÀÄ »A¢£À §¢AiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ¤ÃrgÀĪÀzÀ®èzÉ CªÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁè¸ÀÄ ¥ÀÆgÉʹgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. 1] N.n «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥ÉÆÃZÀ-2 Q: 137- 12 gÀÆ 2] ¤Ãj£À eÉUÀÎ MAzÀÄ 3] ªÀÄÆgÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ÀÄ;   F §UÉÎ ¸À:vÀ: C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ JZï.r ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï.. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.01.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.