Number of Visitors

Monday, January 8, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 07-01-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 06.01.2018 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] dPÀÌtÚ vÀA zÀÄAqÀ¥Áà E£ÀÄß 05 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ ºÉÆwð EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ªÀ §ºÁgÀ JA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß  PÉÆüÀÄgÀV UÁæªÀÄzÀ° ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DqÀÄwÛzÁÝUÀ gÉÃqÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ Nr ºÉÆÃV ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAzÀ gÉÆÃR ºÀt 17200/-gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉÖÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ¦ J¸ï L.  ºÉÆwð ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.01.2018 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2018 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ  
       ¢£ÁAPÀ; 09.05.2015  gÀAzÀÄ 16.00  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà  ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð ¸Á:EAUÀ¼ÉñÀégÀ  EªÀ£ÀÄ EAUÀ¼ÉñÀégÀ  UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ¥Àwæ vÀgÀÄvÉۣɠ CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ J®èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, F §UÉÎ ²æêÀÄw ZÀ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà ºÀÆUÁgÀ ¸Á; EAUÀ¼ÉñÀégÀ vÁ: §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr, gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.01.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2018  PÀ®A: 323, 324, 354, 504, 506, gÉ/ªÀÅ  34 L¦¹.
      ¢£ÁAPÀ: 06.01.2018 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÁªÀÅvÀ¥Àà ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà ©Ã½V 2] CgÀÄt gÁªÀÅvÀ¥Àà ©Ã¼ÀV 3] QgÀt gÁªÀÅvÀ¥Àà ©Ã¼ÀV  ¸Á: J®ègÀÆ ªÀĸÀÆw DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ºÁUÀÆ DdÄ ¨ÁdÄ d«ÄãÀzÀªÀjzÀÄÝ, PÀ¼ÉÃzÀ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ®èzÉà EAzÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä d«ÄãÀªÀ£ÀÄß ªÁnß ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ªÁV ¸ÀªÉð ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ, K ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀ̽gÁå E£ÀÆß JµÀÖ d«ÄãÀ w£ÀߨÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀiÁrÃj, ¤ªÀÄä d«ÄãÀzÀ°è E£ÀÆß 16 UÀÄAmÉ d«ÄãÀªÀÅ £ÀªÀÄUÉ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀ®Ìmï ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ©r¸À®Ä §AzÀ ¸ÁQëzÁgÀ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ¸ÁQëzÁgÀ §AzÀªÀé½UÉ DgÉÆæ QgÀt£ÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr §®UÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥Àr¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà. ©Ã¼ÀV ¸Á: ªÀĸÀÆw. vÁ: § ¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.01.2018 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.