Number of Visitors

Monday, January 8, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 06-01-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

11.   EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2018 PÀ®A: : 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].   
       ¢£ÁAPÀ; ¢£ÁAPÀ; 05-01-2018 gÀAzÀÄ 0630 ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ FgÀ¥Àà ªÀ¸ÀAvÀ PÁA§¼É ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð ¸Á: ¹AzsÀÆgÀ vÁ: dvÀÛ ¯Áj £ÀA: PÉJ-27/J-3934 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  2] ZÀAzÀÄ «oÀ×® EAr ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð ¸Á: CAdÄlV 3] ²æêÀÄAvÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ dwÛ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð ¸Á: rUÀgÀeï vÁ: «ÄgÀeï 4] ªÀÄ®Äè «oÀ×® gÀÆV ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð ¸Á: CAdÄlV5] ªÀiÁAvÀ¥Àà ªÀÄ®PÀ¥Àà ¥ÀgÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð ¸Á: CAdÄlV6] ¯Áj £ÀA: PÉJ-27/J-3934 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ, ªÀiÁ°ÃPÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢gÀĪÀÅ¢® EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¨Á§vï ¯Áj £ÀA: PÉJ-27/J-3934 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ºÀ¼ÉÃ¥ÀqÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÁªÀÇgÀ ¹zÀÝ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀtQ §ÄnÖUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ°è vÀÄA§ÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ.1). mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ¯Áj MAzÀÄ CzÀgÀ £ÀA: PÉJ-27/J-3934 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è 2 ¨Áæ¸ï£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ, CzÀgÀ C.¸À.Q: 4000 gÀÆ. ºÁUÀÆ ¯Áj C.¸À.Q: 5 ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ.  2) 5 §ÄnÖUÀ¼ÀÄ C.¸À.Q: 50 gÀÆ. ºÁUÀÆ 5 ¸ÀtQUÀ¼ÀÄ C.¸À.Q: 100 gÀÆ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÄZÀÑAr ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.01.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

22.   EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2018 PÀ®A: : 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].   
     ¢£ÁAPÀ; 05-01-2018 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ). ²æñÉÊ® vÀA: w¥ÀàtÚ PÀªÀr ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð ¸Á: aPĄ̀ÉêÀ£ÀÆgÀ n¥ÀàgÀ £ÀA: fJ-01/qÀ§Æè-7034 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 2) n¥ÀàgÀ £ÀA: fJ-01/qÀ§Æè-7034 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ, ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ n¥ÀàgÀ £ÀA: fJ-01/ qÀ§Æè-7034 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀ£Àß n¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÄÌ n¥ÀàgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ.1) n¥ÀàgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ. fJ-01/qÀ§Æè-7034 CAvÁ EzÀÄÝ. CzÀgÀ°è MAzÀÄ ¨Áæ¹£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C;Q 2000/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ n¥Ààj£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: 2 ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:  r,J£ï.vÀ¼ÀªÁgÀ J.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.01.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2018  PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ    
     ¢£ÁAPÀ: 05.1.2018 gÀAzÀÄ 18:45 UÀAmÉUÉ    EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 01]  gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ 29 ªÀµÀð ¸Á: D®ªÉÄî    £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ  DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À  ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÉ D®ªÉÄî ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ UÉÃn£À §¢AiÀÄ°è ¨ÁA¨É C£ÀÄߪÀ ªÀÄlPÁzÀ N:¹: £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛ£É, 1] gÉÆÃPÀ ºÀt 330/gÀÆ 2] N:¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ MAZÀÄ aÃn 3] ¨Á® ¥É£Àß MAzÀÄ    F §UÉÎ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ JZï.r ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.01.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2018  PÀ®A: 15[J], 32[3] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
     ¢£ÁAPÀ: 05-01-2018 gÀAzÀÄ 19-35 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ¸ÀĨsÁµÀ vÀA:PÀ®è¥Àà UÀÄrªÀĤ ªÀAiÀiÁ:31 ªÀµÀð ¸Á: qsÀªÀ¼ÀV, vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À£ÀªÀÄÆzÀÄ  ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà vÀ£Àß ¨Á§vï ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À-«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è qsÀªÀ¼ÀV UÁæªÀÄ zÁn «ÄtdV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ C¥Áàf qÁ¨ÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä C£ÀÄPÀÆ®Ä ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà L.J¸ï. ¥Ánî ¹ºÉZï¹ 1223 ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ.  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.01.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2018  PÀ®A: 32, 34 K.E.Act
    ¢£ÁAPÀ 05/01/2018  gÀAzÀÄ 16:45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ²æñÉÊ® vÀA PÁ½AUÀ¥Àà ¸ÀÄtUÁgÀ ªÀAiÀiÁ:42 ªÀµÀð ¸Á|| ºÉ¨Áâ¼À EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV Old Tavern CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃlUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°Ã£À «ªÀgÀ-Old Tavern CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ 28  ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃmïUÀ¼ÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ 180 ML C¼ÀvÉAiÀÄzÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ¨É¯É 68.56/-gÀÆ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ ¨É¯É 1.919.68/-gÀÆ EªÀÅUÀ¼À°è MAzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃmï£ÀÄß gÀ¸ÁAiÀÄ£À ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ vÉUÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À||vÀ||¦|| gÁeÉñÀ.J¸ï.®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:05.01.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.