Number of Visitors

Monday, January 8, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 05-01-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

 1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2018 PÀ®A: 78(3) Pɦ.DåPÀÖ    

       ¢£ÁAPÀ; 04.01.18  gÀAzÀÄ 19:05 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀtÄ vÀA; ¤AUÀ¥Àà §dAwæ   ªÀAiÀiÁ 37 ªÀµÀð  ¸Á; ¨sÀAl£ÀÆgÀ  vÁ; ¹AzÀV  FvÀ£ÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV vÀ£Àß ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N¹ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀ Dr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃR ºÀt 620=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ N¹ aÃn, ¥É£ÀÄß  ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ  F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¤AUÀ¥Àà JZï.¥ÀÆeÉÃj ¦.J¸ï.L.[PÁ,¸ÀÄ] ¹AzÀV ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.01.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2018  PÀ®A: 15[J]-32[3] PÀ£ÁðlPÀ C¨sÀPÁj PÁAiÉÄÝ.
      ¢£ÁAPÀ: 03.01.2018 gÀAzÀÄ 19:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzsÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ-37 ªÀµÀð ¸Á||§ªÀÄä£À½î FvÀ£ÀÄ Dgï.Dgï.n  zÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°PÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÁ¨ÁzÀ°è ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ  ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ  C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ  zÁ¨ÁzÀ°è  ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ¤Ãr ªÀÄvÀÄÛ  ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV UÁè¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀÄ  ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ  ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. 1] 180 JªÀiï J¯ï zÀ M¯ïØ lªÀj£ï «¹ÌAiÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÉÆÃZÀUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À C:¸À:Q: 137:12 gÀÆ UÀ¼ÀÄ 2] JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ  UÁè¸ÀUÀļÀÄ Q:0000/gÀÆ UÀ¼ÀÄ 3] ¤Ãj£À ¥Áè¹ÖPÀ eÉUïÎ Q:0000/gÀÆ F §UÉÎ ¸À:vÀ: C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ JZï.r ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.01.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2018  PÀ®A: 341. 307. 504. 506[2] L¦¹  
      ¢£ÁAPÀ: 04.01.2018 gÀAzÀÄ 08:30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ°AUÀAiÀiÁå vÀA/ §¸ÀªÀAvÀAiÀiÁå PÀÄ®PÀtÂð. ¸Á/ ¸ÀļÀå. vÁ/ §zÁ«Ä. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆÃA¢UÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw EªÀ£ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦gÁå¢ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw EªÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ ZÁPÀÄ¢AzÀ PÀwÛUÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÀ¥Á½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹. ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦gÁå¢UÉ ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÁr ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ gÁªÀÄtÚ vÀA/ PÁ¼À¥Áà ªÀÄtÆÚgÀ. ªÀAiÀiÁ-58 ªÀµÀð ¸Á;PÉÆtÆÚgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.01.2018 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.