Number of Visitors

Monday, January 8, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 04-01-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2018 PÀ®A: 279,338 304 (J)L.¦.¹ 187.JªÀiï.«. DåPÀÖ    
       ¢£ÁAPÀ; 03.01.2018 gÀAzÀÄ 19:40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄ vÀA/²æñÉÊ® ºÀAdV ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀÆædgÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ 28 JªÀiï 8606 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ GPÀÌ° PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɸÀÄvÀÛ §AzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ GPÀÌ° PÀqÉUÉ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 28 ªÁAiÀiï 8697 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀlªÀjUÉ ºÁ¬Ä¹ £ÀAvÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ PÉ.E.© PÀA§PÀÆÌ ºÁ¬Ä¹ fÃ¥À ºÉÆüÀÄ ªÀÄUÀίÁV ©½¹ C¥ÀUÁvÀ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ EzÀgÀ°è ¦üÃgÁå¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ ¨Á§Ä vÀA/ vÀÄPÀÄÌ@vÀÄPÁgÁªÀÄ gÀd¥ÀÆvÀ EªÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ºÁUÀÆ »A§¢ ¸ÀªÁgÀ «PÁ¸À vÀA/ vÀÄPÀÄÌ@vÀÄPÁgÁªÀÄ gÀd¥ÀÆvÀ ¸Á:UÀAUÀÆ£À vÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß fÃ¥À£À°èzÀÝ gÀªÀÄeÁ£À vÀA/ ªÀÄĨÁgÀPÀ £ÀzÁ¥À ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ E§âjUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀw ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ w½Ã¸ÀzÉà ºÉÆÃzÀ DgÉÆÃ¥À F §UÉÎ vÀÄPÀÄÌ@vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀA/ ®ZÀªÀÄÄ gÀd¥ÀÆvÀ eÁw: »AzÀÆ ¸Á:UÀAUÀÆ£À vÀAqÁ ªÀÄ£ÀUÀƽà gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.01.2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 03.01.2018 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Àà D®PÀÄAmÉ ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ D®PÀÄAmÉ £ÀUÀgÀE£ÀÄß 12 d£ÀgÀÄ ¸Á; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EAr gÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß  ¨ÉlÖ PÀnÖ  CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸Éàl ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ gÉÃqÀ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ CzÉ. J®è DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄäzÀÄ ¸ÀPÁðgÀ vÀ¥Éð PÀ®A 87 PÉ.¦.DåPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¦ügÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè DgÉÆævÀgÀ vÁ¨Á¢AzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑzÀ ºÀt ¸ÉÃj MlÄÖ 1) gÉÆÃR ºÀt 10,3430/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ 2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ Q: 00-00/- F §UÉÎ ¸À:vÀ: ±ÀAPÀgÀUË qÀgÀ §¸À£ÀUËqÀgÀ ¹.¦.L gÀÆgÀ¯ï ªÀÈvïÛ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.01.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 03.01.2018 gÀAzÀÄ 17.40 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ¸À §ArªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ: 33 ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EAr gÉÆÃqÀ E£ÀÄß 11 d£ÀgÀÄ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ªÀqÀØgÀ Nt ¥sÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É. EªÀgÀÄ vÀªÀÄ vÀªÀÄä  ¥sÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ AzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀÄÝ M§â£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ¦ J¸ï L ¸ÁºÉçgÀÄ gÉÃqÀ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀPÁðgÀ vÀ¥Éð ¦gÁå¢AiÀiÁV ¥ÀæPÀgÀt zsÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä 1) gÉÆÃR ºÀt 34,410/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ 2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ Q: 00-00 F §UÉÎ ¹ © aPÉÆÌÃr ¦ J¸ï L UÁæ«ÄÃt ¦ J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.01.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
  
4] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2018  PÀ®A: 143, 147, 148, 451, 427, 323, 324, 504, 307, 506[2] gÉ/ªÀÅ ,149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 25[1-B][a],27[1] L J DåPÀÖ      
         ¢£ÁAPÀ: 03.01.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01.00 UÀAmɬÄAzÀ 01.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«ªÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¦AlÄ vÀ¼ÀPÉÃj 2] ¸ÀaãÀ ªÉÄð£ÀªÀĤ3] gÁºÀÄ¯ï ±ÁAvÀ¥Àà UÀÄqÀÄ«Ä 4] ¸ÀĤî ²æñÉÊ® PÁ¯ÉèsÁUÀ 5] ®PÀëöätÚ vÀ¼ÀPÉÃj 6] ºÀÄZÀÑ¥Àà ªÀÄ®è¥Àà PÁ¯ÉèsÁUÀ 7] «PÁ¸À ZÀAzÀ¥Àà UÀÄqÀÄ«Ä 8] ¹zÀÝ¥Àà gÀªÉÄñÀ ªÀÄÆgÀªÀiÁ£À9] gÀ« ªÀÄ®è¥Àà PÁ¯ÉèsÁUÀ 10] C¤Ã® ²æñÉÊ® PÁ¯ÉèsÁUÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 04-05 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ EAr DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉÆmÉïï zÀ°è ªÉlgï PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ¤UÉ ºÉÆmÉî ªÀiÁ°ÃPÀ PÉ®¸À ©r¹zÀÝjAzÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:02/01/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ 10-12 d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆÃmÉ°UÉ vÀ£Àß ¥ÀUÁgÀ PÉüÀ®Ä £ÉÃ¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁrzÀÄÝ F «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ºÉÆÃV «ZÁgÀ ªÀiÁr §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉý §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ:03/01/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 0100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÉ®ègÀÆ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉÆmÉ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀiÁå£ÉÃdgï ºÁUÀÆ ªÉÃlgÀUÀ¼À eÉÆvÉUÉ dUÀ¼Á ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ¯Éà UÉÊgÀ PÁAiÉÄݲÃgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV ¸ÀAUÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ lA lA ªÁºÀ£ÀzÀ°è J®è DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ ªÁAiÀÄgï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉÆmÉ®zÀ M¼ÀUÀqÉ DPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ C°èzÀÝ ªÉÃlgÀUÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ºÉÆmÉîzÀ°è EzÀÝ J®èjUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ gÀ«PÁAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¥Ánî ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÁvÀ®UÁAªÀ ¦ L vÁ: EAr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.01.2018 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.