Number of Visitors

Wednesday, January 3, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 03-01-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2018 PÀ®A: 279,337,338 L.¦.¹. & PÀ®A: 187 L.JªÀiï.«. 187 DåPï    
       ¢£ÁAPÀ; 01.01.2018 gÀAzÀÄ 17:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ lA.lA. £ÀA: PÉJ:28/J-6052 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ lA.lA. £ÉÃzÀÝgÀ°è E¥sÁð£ï ¨Á§Ä £ÀzsÁ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¸À£ÁD¦üæÃzï vÀAzÉ UÁ°§¸Á§ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ E§âgÀÆ ¸Á: UÀtºÁgÀ EªÀjUÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ¹AzÀV-D®ªÉÄî ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹AzÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ zÁn PÀnÖUÉAiÀÄ CrØ ºÀwÛgÀ ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ UÀtºÁgÀzÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß JzÀÄjUÉ D®ªÉÄîzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ:51/E¹-4435 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ²ªÀgÁAiÀÄ CA¨ÁUÉÆüÀ, ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄgÀ§vÀÛ½î, vÁ: ¹AzÀV FvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖ¥Àr¹ lA.lA.zÀ°è PÀĽvÀ ¸ÁQëzÁgÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ lA.lA. ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢ AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ £Á£ÁUËqÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀgÁAiÀÄ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, , ¸Á: UÀÄqÀؽî, vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.01.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2018  PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï.« DPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 26.12.2017 gÀAzÀÄ 16.10 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÀÄ®¥Àà vÀAzÉ C¥Àà¸ÁºÉç UÀÄqÀØ£ÀߪÀgÀ ¸Á: CxÀUÁð vÁ:EAr PÀÆæ¸Àgï ªÁºÀ£À £ÀA:PÉJ-28/¹-5778 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ  PÀÆæ¸Àgï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÀÆrºÁ¼À PÀqɬÄAzÀ ¨É¼ÀÄî©â PÀqÉUÉ G¥À஢¤ß PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÀÛ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÁæ¸ïzÀ°è ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-28/Dgï-877 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ C§Äݯï¸Á§ ªÉÆ¼É ¸Á; PÀA¨ÁV FvÀ¤UÉ ¸ÉÊr¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ, JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨Áj UÁAiÀÄUÉƽ¹ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀw w½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¥ÉæêÀiÁ UÀAqÀ E¸Áä¬Ä¯ï ªÉÆÃ¼É ¸Á:PÀA¨ÁV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.01.2018 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2018  PÀ®A: 279, 338 L¦¹ 187 JA.«í AiÀiÁåPÀÖ

      ¢£ÁAPÀ: 31.12.2017 gÀAzÀÄ 12.45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA: PÉJ: 28/Er: 2271 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè  FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß vÉÆÃgÀ« PÀqɬÄAzÁ wPÉÆÃmÁ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV vÉÆgÀ« ®Qëöäà UÀÄrAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ©æÃdÓ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ºÉÆgÀl EzÀgÀ°è ¦gÁå¢zÁgÀ¼À zÉÆqÀتÀé §zÀ¯Á¨Á¬Ä UÀA: SÉêÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð ¸Á: vÉÆgÀ« vÁAqÁ £ÀA: 1 EªÀ½UÉ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ CªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ¨Áj M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²ªÁf vÀA: zÀ£À¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: vÉÆgÀ« vÁAqÁ £ÀA: 1 vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.01.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.