Number of Visitors

Wednesday, January 3, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 02-01-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2018 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹     
       ¢£ÁAPÀ; 01.01.2018 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ.J-33/n-9346 £ÉÃzÀPÉÌ eÉÆÃr¹zÀ mÁæ° £ÀA PÉ.J-48/n-7160 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀiÁzÉêÀ vÀAzÉ ©üêÀIJ ZÀqÀZÀt ¸Á: CgÀPÉÃj FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ.J-33/n-9346 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA PÉ.J-48/n-7160 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CgÀPÉÃj PÀqɬÄAzÀ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀhÄAqÁ¼À ªÀ¹Û ºÀwÛgÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ ¸ÀĨsÁ¸À vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ¨sÀAqÁj ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð ¸Á: CgÀPÉÃj FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-28/AiÀÄÄ-2414 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ CgÀPÉÃj PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ ¸ÀĨsÁ¸À ¨sÀAqsÁj eÁw »AzÀÄ ªÀÄgÁoÁ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: CgÀPÉÃj gÀªÀgÀ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.01.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 01.01.2018 gÀAzÀÄ 16.45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀiÁAvÉñÀ ±ÀgÀt¥Àà ¹AzÀV 2) FgÀ¥Àà UÀÄgÀ¥Àà ªÁ° 3) AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà D¸ÀAV 4) ¥ÀgÀ¸À¥Àà §ÄzÀÝ¥Àà ¥ÀÆeÁj 5) ¤AUÀ¥Àà ªÀiÁ¼À¥Àà ¥ÀÆeÁj 6) CªÉÆÃV ¥ÀgÀ¸À¥Àà §¼ÉÆî½î 7) ®PÀëöät ¨Á¼ÀÄ ªÀiÁåUÉÃj 8) ¥ÀªÀ£À ªÀiÁåUÉÃj ¸Á||J®ègÀÆ CxÀUÁð EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ªÀ §ºÁgÀ JA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß CxÀUÁð UÁæªÀÄzÀ dAiÀÄAw £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£ÀzÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DqÀÄwÛzÁÝUÀ gÉÃqÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ Nr ºÉÆÃV ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAzÀ gÉÆÃR ºÀt 1500/-gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉÖÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:  ²æà J¸ï.©.D¸ÀAV JJ¸ïL ºÉÆwð ¦J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.01.2018 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.