Number of Visitors

Wednesday, January 3, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 01-01-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 231/2017 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ  
       ¢£ÁAPÀ; 11.01.2017 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¸À«vÁ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð ¸Á:ªÀÄnÖºÁ¼À ºÁ° PÁgÀeÉÆüÀ EªÀ¼ÀÄ PÁgÀeÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀģɬÄAzÀ §»zÉÃð±ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀ½UÉ vÀ¥Á¸À ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 31.12.2017 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 418/2017  PÀ®A: :- 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J).
      ¢£ÁAPÀ: 31.12.2017 gÀAzÀÄ  09.10 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè,  EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ  vÀªÀÄä mÉæîgÀUÀ¼À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÁzÀ ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV MlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß  JgÀqÀÄ mÉæîígÀUÀ¼À°è vÀÄA§ÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À vÀ  J¸ï, ©, UËqÀgÀ  ¦J¸ïL  [PÁ&¸ÀÆ] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 31.12.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.