Number of Visitors

Monday, January 22, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 23-01-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

 1] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2018  PÀ®A: : 302, 201 gÉÃ/ªÀÅ 34 L¦¹.   
      ¢£ÁAPÀ: 22.01.2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 00.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²ªÁ£ÀAzÀ @ ²ªÀ¥Àà vÀA/ F±ÀégÀ¥Àà SÉÃqÀ, 2]¹zÀgÁAiÀÄ vÀA/ F±ÀégÀ¥Àà SÉÃqÀ, 3] «±Àé£ÁxÀ vÀA/ ¹zÀgÁAiÀÄ SÉÃqÀ ¸Á:UÉÆÃrºÁ¼À, vÁ:EAr. ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ PÉƯÉAiÀiÁzÀ ²æñÉÊ® vÀA/ F±ÀégÀ¥Àà SÉÃqÀ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ SÁ¸À CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ EzÀÄÝ vÀªÀÄä »jAiÀÄgÀ D¹Û ¥Á®Ä ªÁnß ºÁUÀÆ ¸ÁUÀĪÀ½AiÀÄ ¸À®ÄªÁV DUÁUÀ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà ¹nÖ¤AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ²æñÉÊ® EªÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉÆÃlzÀ ªÀ¹ÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 M§â£Éà ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÄÊvÀ ²æñÉÊ® EªÀ¤UÉ EnÖUÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÀuÉUÉ, vɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉtªÀ£ÀÄß PÉƯÉAiÀiÁzÀ eÁUÉAiÀÄ°èAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV UÉÆÃrºÁ¼À¢AzÀ ¯ÉÆÃt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁQ ªÁºÀ£À ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÀļÀÄî ¸ÀÄ¢Ý ºÀgÀrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ZÀAzÀtÚ vÀA/ FgÀvÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-70 ªÀµÀð, eÁw-»AzÀÆ ¥ÀAZÀªÀĸÁ°, GzÉÆåÃUÀ-MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À, ¸Á:ZÉÆÃgÀV, vÁ:EAr. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.01.2018 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2018 PÀ®A: 302, 201 ¸À»vÀ 34 L¦¹   .
      ¢£ÁAPÀ; 04.10.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.10.2017 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¨Á¼ÀÄ vÀAzÉ gÁdÄ gÁoÉÆÃqÀ, ¸Á: §ÆvÀ£Á¼À vÁAqÉ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. 2] UÀuÉñÀ@UÀt¥Àw vÀAzÉ qÁPÀÆ gÁoÉÆÃqÀ, ¸Á: §ÆvÀ£Á¼À vÁAqÉ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.  3] ±ÁgÀĨÁ¬Ä @ ±ÁgÀzsÁ UÀAqÀ SÉêÀÄÄ ZÀªÁít, ¸Á|| §ÆvÀ£Á¼À vÁAqÁ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. ¦gÁå¢AiÀÄ  vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÉÄÊvÀ SÉêÀÄÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä ZÀªÁít, ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð ¸Á|| §ÆvÀ£Á¼À vÁAqÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¤UÉ CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ DgÉÆæ ±ÁgÀĨsÁ¬Ä @ ±ÁgÀzÁ UÀAqÀ SÉêÀÄÄ ZÀªÁít EªÀ¼ÀÄ CªÀ£À ¥Á°UÉ §AzÀ d«ÄãÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ªÉÄÊvÀ£ÀÄ d«ÄãÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀzÉ EzÀÄÝzÀÝPÉÌ ¹mÁÖV ªÉÄÊvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Ár vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV PÀÄlÄA§ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è & D¹ÛAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ¹«í¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ, ªÉÄÊvÀ£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸ÀļÀÄî ¸ÀÄ¢Ý ºÀgÀr¹, CªÀ£ÀÄ ºÉÃUÉ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀÄvÁÛ£É CªÀ¤UÉ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛ£É CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 04.10.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 05.10.2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 07.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è G½zÀ E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr ©üëĨÁ¬Ä gÀªÉÄñÀ gÁoÉÆÃqÀ & ªÉÆúÀ£À UÉÆÃ¥ÀÄ ZÀªÁít EªÀgÀ d«Ää£À  ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁA¢UÉ EgÀĪÀ ¨Éë£À VqÀPÉÌ £ÉÊ®£ï ºÀUÀ΢AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQ PÉÆÃ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊj ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¥ÀÄvÀ¼Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨ÉÆÃdÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸ÉƯÁ¥ÀÄgÀ qÉÆtUÁAªÀ vÁAqÁ ¸ÉƯÁ¥ÀÄgÀ f¯Éè, ªÀiÁºÁgÁµÀÖç gÁdå. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.01.2018 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PRESS NOTE

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

        ²æà C¯ÉÆÃPÀ PÀĪÀiÁgÀ L¦J¸ï DgÀPÀëPÀ ªÀĺÁ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ GvÀÛgÀ ªÀ®AiÀÄ ¨É¼ÀUÁ« gÀªÀgÀÄ  F ¢ªÀ¸À «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀzÀ aAvÀ£À ¸À¨sÁ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gËr ¥ÀgÉÃqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gËr d£ÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ JZÀÑjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉ £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è ¸ÀAZÁj eÁUÀÈw PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß GzÁÏn¹ ¸ÀAZÁj ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV ºÉ¯ÉäÃmï zsÀj¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ.
±ÀĨsÀªÀÄAUÀ¼À ¸À¨sÁ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è ‘‘CPÀëgÀPÁÌV DgÀPÀëPÀgÀÄ’’ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß GzÁÏn¹ ¸ÁªÀdð¤PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Éưøï C¢üPÁjgÀªÀgÀ£ÀÄß , ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉ EgÀĪÀ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥Á®PÀgÀ£ÀÄß GzÉÝò¹ ²PÀëtzÀ §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¹zÀgÀÄ.
      £ÀAvÀgÀ £ÉÆAzÀªÀgÀ ¢£ÁZÁgÀuÉ CAUÀªÁV ºÁdjzÀÝ £ÉÆAzÀªÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß D°¹ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ C¢üPÁjUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ ¤zÉÃð±À£À ¤ÃrzÀgÀÄ.
 ‘‘d£À¸ÀA¥ÀPÀð ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÀºÀPÀj¸À¨ÉÃPÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ CPÀæªÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ»w EzÀÝ°è ¥Éưøï E¯ÁSÉUÉ w½¸À®Ä PÉÆÃjgÀÄvÁÛgÉ. 

DAILY CRIME NEWS ON 22-01-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ    
      ¢£ÁAPÀ: 21.01.2018 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀeÁPÀ¸Á¨ï vÀAzÉ ¸ÉÊ¥À£ï ¸Á¨ï ±ÉÃSï 2) f£Á߸Á vÀAzÉ ªÀÄĸÁÛ£ï¸Á¨ï, ¨ÉÃ¥Áj, 3) ºÀĸÉãï¸Á¨ï vÀAzÉ ºÁføÁ¨ï ¨ÉÃ¥Áj, 4) §¶ÃgÀ vÀAzÉ C¥Àà¸ÁºÉÃ¨ï ¸ÉÃSï. 5) ºÁfêÀĸÁÛ£À vÀAzÉ ¸ÉÊ¥À£ï¸Á¨ï eÁvÀUÁgÀ.J®ègÀÆ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉƸÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ J£ï JZï 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÀÆå PÉJZï© PÁ®¤ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ªÀÄļÀîPÀAnAiÀÄ°è. PÀĽvÀÄ E¸Éàl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ²æà ¸ÀĤî Dgï PÁA§¼É, ¹¦L   f f ªÀÈvÀÛ,  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.01.2018 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 21/2018 PÀ®A: 323 324 354 504 506 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹   .
      ¢£ÁAPÀ; 21.01.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¹zÀÝ¥Àà vÀA PÀ¯Áåt ©gÁzÁgÀ 2] ¥ÀÄAqÀ¥Àà vÀA PÀ¯Áåt ©gÁzÁgÀ 3] d£ÀPÁ¨Á¬Ä UÀA PÀ¯Áåt ©gÁzÁgÀ 4] VÃvÁ UÀA ¥ÀÄAqÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á; J®ègÀÆ SÉÊ£ÀÆgÀ vÁ; ¹AzÀV. ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ SÉÊ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀªÀjzÀÄÝ C®èzÉ DdÄ ¨ÁdÄzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjzÀÄÝ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ,DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïɠ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ E°è ºÁAiÀĨÉÃrj CAvÁ ºÉý CzÉà ¹nÖ¤AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÁQëzÁgÀ ªÀÄ®PÀtÚ vÀA ¤AUÀ¥Àà §Al£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð EvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÀUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦gÁå¢UÉ ¸ÀºÀ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ¦gÁå¢AiÀÄ vÁ¬Ä ²æÃzÉë UÀA ªÀÄ®PÀtÚ §Al£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð EªÀ½UÉ  DgÉÆæ £ÀA 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀªÀgÀÄ PÀÆr CªÀ¼À ¹Ûçà ªÀÄAiÀiÁðzÉUÉ CªÀªÀiÁ£ÀªÀUÀĪÀAvÉ ªÀiÁr ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ºÀ®PÀmï ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÀqÀ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ  F §UÉÎ ªÁ£ÀAzÀ vÀA ªÀÄ®PÀtÚ §Al£ÀÆgÀ  ªÀAiÀiÁ 17 ªÀµÀð ¸Á; SÉÊ£ÀÆgÀ vÁ; ¹AzÀV  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.01.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 21-01-2018


Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.


1] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2018  PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹     
      ¢£ÁAPÀ: 19.01.2018 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÄÊvÀ: ªÀiË£ÉñÀ PÀÆqÉè¥Àà §rUÉÃj ¸Á|| ªÀAzÁ® ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: KA-28/K-1450 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß GtÂÚ¨sÁ« PÁæ¸À¢AzÀ ªÀAzÁ® PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É F¼ÀUÉÃgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ÀzÁn ¥ÀzÁäªÀw vÀA £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ UÀÄr ¸Á|| ªÀAzÁ® EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ¨ÁdÄ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀªÀiÁr vÁ£ÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ PÀÆqÉè¥Àà vÀA FgÀ¸ÀAUÀ¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀAzÁ® vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.01.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2018 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 307, 120 [B], 354, 504, 506[2] R/W 149 IPC & 25 Arms Act-1959 & 8 Pocso Act-2012.
      ¢£ÁAPÀ; 18.01.2018 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 19.01.2018 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ PÁ¸À¥Àà ªÀįÁíj ºÁUÀÆ E£ÀÆß 10 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV EªÀgÀÄ UÉÊgÀ PÁAiÉÄݲÃgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV »A¢£À dUÀ¼À ªÉʱÀªÀÄå¢AzÀ ¥ÀƪÀð¤AiÉÆÃfvÀªÁV ¸ÀAZÀÄ gÀƦ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ZÁPÀÄ, vÀ®ªÁgÀ, jªÁ®égÀ, §rUÉ, ºÁUÀÆ SÁgÀzÀ ¥ÀÄr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ DgÉÆæ C.£ÀA. 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀ ¥ÉÃzÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¦gÁå¢AiÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃSÁ vÀAzÉ gÁªÀvÀ¥Àà ªÉÄð£ÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ 16 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£ÉUÉ®¸À EPÉAiÀÄ£ÀÄß zÀgÀzÀgÀ J¼ÉzÁr £É®ÌPÉÌ PÉqÀ« PÀvÀÄÛ »¸ÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnÖzÀÄÝ C®èzÉ ªÀÄÆUÀÄ »rzÀÄ ªÀÄÆZÉð ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ F ¸ÀƽªÀÄPÀ̽UÉ jªÁ®égÀ¢AzÀ R¯Á¸À ªÀiÁræ AiÀiÁªÀ PÉøÀ DUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉzÀj¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ C.£ÀA. 2 ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÃzÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä°è EzÀÝ vÀ®ªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ jªÁ®égÀ vÉÆÃgÀ¹ fêÀ¨ÉzsÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆæ C.£ÀA. 5 ªÀÄvÀÄÛ 6 £ÉÃzÀªÀgÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆmÉÖUÉ ¨É¤ßUÉ, ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ EzÀjAzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛ¸ÁæªÀ DVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ C.£ÀA. 9, 10, 11 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ gÀAr F ¨sÉÆøÀrAiÀÄ£ÀÄß R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄ JAzÀÄ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ PÉÆlÖgÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ J®ègÀÆ PÀÆr ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ºÉÆr§r ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ ¥ÉưøÀjUÉ ¦gÁå¢ ¤ÃrzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀAvÀ ¸ÀÄlÄÖ ©qÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ zsÀªÀÄQ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ¦gÁåzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¨sÁgÀw UÀAqÀ gÁªÀÅvÀ¥Àà ªÉÄð£ÀªÀĤ ¸Á: zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.01.2018 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] d®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA: 11/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ  
      ¢£ÁAPÀ: 20.01.18 gÀAzÀÄ 16.45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ  ªÀi˹ãÀ vÀA. ªÀÄPÀÄÛªÀĸÁ§ ºÉÆ£ÀÄßlV, «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ  EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À §qÁªÀuÉAiÀÄ ©J¸ïJ£ïJ¯ï D¦üøï PÀA¥ËAqï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ PÀAnAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É gÉÆPÁÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà ²æÃ. J¸ï. Dgï. PÁA§¼É, ¹¦L ff ¸ÀPÀð¯ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.01.2018 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 21/2018 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ  
      ¢£ÁAPÀ: 20.01.2018 gÀAzÀÄ 12:45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀÄZÀÑ¥Àà vÁ¬Ä ZÀAzÀæ¨ÁUÀ ¨É¼ÀA§V ¸Á: D®ªÉÄî   FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ CAQ CA±ÀUÀ¼À DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/-gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆÃqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄgÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è D®ªÉÄî ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ PÀA¥ËAr£À UÉÃn£À §¢AiÀÄ°è ¨ÁA¨É C£ÀÄߪÀ ªÀÄlPÁzÀ N.¹ £ÀA§gÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¹QgÀÄvÁÛ£É. gÉÆÃR ºÀt:600/-gÀÆUÀ¼ÀÄ 2]N.¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn 3] ¨Á®¥É£À -1 F §UÉÎ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ JZï.r ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.01.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 22/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ 

      ¢£ÁAPÀ: 20.01.2018 gÀAzÀÄ 15:45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 01] zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ²ªÀ§¸À¥Àà UÀvÁmÉ 02] ¹zÀÝgÁªÀÄ vÀAzÉ dmÉÖ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ 03] ¸ÉÊ¥À£À¸Á§ ¸Á: J®ègÀÆ D®ªÉÄî  EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ D®ªÉÄî¢AzÀ C¥Àd®¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀtªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°è E¸ÉàÃl J°UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀgÀ vÁ¨ÁzÀ°è ¹PÀÌ ºÀt 1200/gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀtPÉÌ ºÁQzÀ ºÀt 1600/gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 2800/gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃn®UÀ¼ÀÄ   F §UÉÎ ¸À:vÀ: C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ JZï.r ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.01.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, January 20, 2018

PRESS NOTE

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

 ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ


        ²æà C¯ÉÆÃPÀ PÀĪÀiÁgÀ L¦J¸ï DgÀPÀëPÀ ªÀĺÁ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ GvÀÛgÀ ªÀ®AiÀÄ ¨É¼ÀUÁ« gÀªÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯ÉèUÉ ¨ÉÃn ¤ÃqÀ°zÀÄÝ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¥Á¯ÉÆμÀÄîvÁÛgÉ.
Ø ¢£ÁAPÀ 22.01.2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09;30 UÀAmɬÄAzÀ 10:30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ £ÀUÀgÀzÀ aAvÀ£ï ºÁ¯ï ºÀwÛgÀ gËr ¥ÀgÉÃqÀ ºÀ«ÄäPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
Ø ¨É½UÉÎ 10:30 UÀAmɬÄAzÀ 11:30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢üZËPï ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è ¸ÀAZÁj eÁUÀÈw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀgÀÄ
Ø ¨É½UÉÎ 11:30 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1:30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ £ÀUÀgÀzÀ rJDgï ºÉqïPÁélgï£À°ègÀĪÀ ±ÀĨsÀªÀÄAUÀ¼À ¸À¨sÁ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è ‘’CPÀëgÀPÁÌV DgÀPÀëPÀgÀÄ’’ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ GzÁÏl£É ºÁUÀÆ ‘’d£À¸ÀA¥ÀPÀð ¸À¨sÉ/ £ÉÆAzÀªÀgÀ ¢£ÁZÁgÀuÉ’’ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀgÀÄ
¢£ÁAPÀ 23.01.2018 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt, D®ªÉÄî, EAr ªÀÄvÀÄÛ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¸ÀªÀĸÁåvÀäPÀ UÁæªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î, zÉêÀtUÁAªÀ, ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉÃnÖ ¤Ãr D PÁ®PÉÌ ‘’d£À ¸ÀA¥ÀPÀð ¸À¨sÉ/£ÉÆAzÀªÀgÀ ¢£ÁZÁgÀuÉ’’ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀÄ ºÁUÀÆ ‘’CPÀëgÀPÁÌV DgÀPÀëPÀgÀÄ’’ JA§ zÉåÃAiÀĪÀżÀî PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß GzÁÏn¸ÀĪÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ gËr ¥ÀgÉÃqÀ ºÀ«ÄäPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

DAILY CRIME NEWS ON 19-01-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2018  PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JA.«í. DåPïÖ     
      ¢£ÁAPÀ: 17.01.2018 gÀAzÀÄ 21.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ L±Àgï PÀA¥À¤AiÀÄ PÁåAlgï ªÁºÀ£À £ÀA JA.JZï-28/©-8763 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀ¢®è. FvÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ¢AzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß JzÀÄjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ zÁªÀ®ªÀÄ°ÃPÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ºÀjd£À @ ¥ÉÆÃvÉ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á: qÉƪÀÄ£Á¼À FvÀ£ÀÄ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ ¸ÀÄ¥Àgï K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J-28/©-6876 £ÉÃzÀPÉÌ wqÀUÀÄA¢ UÁæªÀÄzÀ JZï.¦. ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ï ªÀÄvÀÄÛ ¸Á¬Ä zsÁ¨ÁzÀ £ÀqÀÄªÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, ªÉÄÊPÉÊUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ¥Àr¹zÀÄÝ, CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ºÀjd£À @ ¥ÉÆÃvÉ ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð ¸Á: qÉƪÀÄ£Á¼À gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.01.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/2018 PÀ®A: 78 (3) PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 18.01.2018 gÀAzÀÄ 14.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á¸ÀÌgï ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀĸÀÆw, ¸Á|| C¯Áè¥ÀÆgÀ Nt «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ J¸ï PÀ®ÆègÀ ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ) UÉÆüÀUÀĪÀÄäl ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.01.2018 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ   
      ¢£ÁAPÀ: 18.01.2018 gÀAzÀÄ 15:45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]gÁdÄUËqÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ¥Ánïï E£ÀÄß 04 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ §ªÀÄä£ÀºÀ½î vÁ:¹AzÀV EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ E¸ÉàÃl J°UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛgÉ. [¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ 2550/gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀtPÉÌ ºÁQzÀ ºÀt 2600/gÀÆ MlÄÖ 5150/gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J°UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrgÀÄvÀÛzÉ] F §UÉÎ ¸À:vÀ: C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ JZï.r ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.01.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2018 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 4, 4(1) 4(J) ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957  
      ¢£ÁAPÀ: 18.01.2018 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÉʪÁn¥ÀàgÀ ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ/28/¹/4910 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ vÀªÀÄä ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV ZÀªÀrºÁ¼À PÀqɬÄAzÀ ºÉÆwð PÀqÉUÉ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÃqÀ PÁ®PÉÌ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà ¥ÀæPÁ±À gÁoÉÆqÀ ¦.J¸ï.L ºÉÆwð ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.01.2018 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2018  PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ 
      ¢£ÁAPÀ: 18.01.2018 gÀAzÀÄ 16;00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ C¥Áà¸Á§ ªÀÄtÆgÀ ªÀAiÀiÁ-44 ªÀµÀð eÁw »AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á|| ©gÁzÁgÀ Nt FvÀ£ÀÄ 1/- gÀÆ UÉ 80/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áèöåt CA§ÄªÀ N.¹ ªÀÄmÁÌ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ gÉÆÃR ºÀt, 4550/- gÀÆUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà gÀ« AiÀÄqÀªÀtÚªÀgÀ ¦ J¸ï L EAr ¦ J¸ï ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.01.2018 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 18-01-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

 1] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 22/2018  PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹.
      ¢£ÁAPÀ: 16.01.2018   gÀAzÀÄ 19.30  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÁ¹ÃªÀiï vÀAzÉ CPÀâgÀ ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ ¸Á||§¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ -28/Ef1447 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ.  FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï  ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ: PÉJ-28/Ff-1447 £ÉÃzÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ § ¨ÁUÉêÁr §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® JzÀÄjUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ §¸À¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ-60 ªÀµÀð ¸Á; §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr EvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ªÀiÁr ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, F C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj EvÀ£ÀÄ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ:17-01-2018 gÀAzÀÄ  ªÀÄzÁå£Àí 2-30 UÀAmÉ ªÀÄÈvÀ£ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¥ÀgÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á|| §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.01.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2018 PÀ®A: 279. 304 (J) L.¦.¹.
      ¢£ÁAPÀ; 17.01.2018 gÀAzÀÄ 12:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvï: DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀæPÁ±À §¸ÀªÀgÁd §rUÉÃgÀ, ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: D®ªÉÄî, vÁ: ¹AzÀV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ:28/EDgï-1548 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. FvÀ£ÀÄ AiÀÄAPÀAa PÀqɬÄAzÀ SÉÊ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV SÉÊ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¹ÌÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©zÀÄÝ, ¨sÁj UÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ AiÀÄAPÀAa ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁQzÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 1:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà CA§jñÀ §¸ÀªÀgÁd §rUÉÃgÀ, ¸Á: D®ªÉÄî, vÁ: ¹AzÀV.  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.01.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2018  PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].   
      ¢£ÁAPÀ: 17.01.2018 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1). ¨sÁgÀvÀ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ. PÉ.J-51/©-3195 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è. FvÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀ£Àß n¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß n¥ÀàgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1) ¨sÁgÀvÀ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ. PÉ.J-51/©-3195 CAvÁ EzÀÄÝ. CzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¨Áæ¹£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C;Q 6000/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ n¥Ààj£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: 10 ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ. ªÀÄÄZÀÑAr ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.01.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2018  PÀ®A: 87 PÉ ¦ DåPïÖ   
      ¢£ÁAPÀ: 17.01.2018 gÀAzÀÄ 15:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1] ¸ÀAdAiÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ¹AUï gÀd¥ÀÆvÀ ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð E£ÀÄß 02 d£ÀgÀÄ ¸Á||zÉêÀtUÁAªÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ  E¸ÉàÃl J°UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛgÉ. [¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ 350/gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀtPÉÌ ºÁQzÀ ºÀt 300/gÀÆ MlÄÖ 650/gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J°UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrgÀÄvÀÛzÉ] F §UÉÎ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ JZï.r ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.01.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2018  PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ 
      ¢£ÁAPÀ: 17.01.2018 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀıÀªÀAvÀ vÀA CªÀÄÈvÀ ¸Á¼ÀÄAPÉ ¸Á||ºÉÆwð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ d£ÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ N.¹.aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt JA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ PÀqɬÄAzÀ 1) gÉÆÃR ºÀt 1100 gÀÆ 2) N.¹.¥ÉÃ¥ÀgÀ MAzÀÄ 3) ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß MAzÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ¥ÀæPÁ±À gÁoÉÆqÀ ¦.J¸ï.L ºÉÆwð ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.01.2018 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2018  PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ 
      ¢£ÁAPÀ: 17.01.2018 gÀAzÀÄ 20:10 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ±ÉmÉÖ¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ  ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð  ¸Á; ¹AzÀV eÉÊ ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ 1 £Éà PÁæ¸ï FvÀ£ÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV vÀ£Àß ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N¹ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀ Dr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃR ºÀt 1410=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ N¹ aÃn, ¥É£ÀÄß  ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: JªÀiï.PÉ. zÁªÀÄtÚªÀgÀ ¹.¦.L. ¹AzÀV ªÀÈvÀÛ PÀbÉÃj  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.01.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.DAILY CRIME NEWS ON 17-01-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

 1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2018  PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹.
      ¢£ÁAPÀ: 15.01.2018 gÀAzÀÄ 17;00  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) UÀÄgÀ£ÁxÀ vÀAzÉ gÁAiÀÄUÉÆAqÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á||ªÀÄ£ÁߥÀÄgÀ  ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA; PÉ.J.28/E.JªÀiï-6452 £ÉÃzÀÝgÀ  ¸ÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ PÀ£ÉÆß½î PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀªÀ£É  aPÀ̹AzÀVAiÀÄ CPÀÌ ªÀĺÁzÉë UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è  ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀl ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀĢåÀ  ªÀAiÀiÁ 5 ªÀµÀð ¸Á|| aPÀ̹AzÀV FvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ,§®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÁUÀÆ §®ZÀ¥ÀàUÉ ¨sÁjà WÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ  ¥Àr¹zÀÄÝ zÀÄ:SÁ¥ÀwUÉ ºÉaÑ£À  G¥ÀZÁgÀPÁÌV «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ¸ÀAfë¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°Ã¸ÀzÉ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 16.01.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11;15 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ£ÁVgÀÄvÁۣɠ CAvÁ  ¦gÁå¢AiÀÄ°è ªÀUÉÊgÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ gÁªÀÄ¥Àà. vÀAzÉ,  ²ªÀgÁAiÀÄ ¥ÀlÖt. ¸Á|| ¹AzÀV, gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] §§¯É±ÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2018 PÀ®A: ºÉƸÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¤Ãw 2011 CzÁåAiÀÄ 4 ©. 31 Dgï. (13)   ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 21[4]4[J] ºÁUÀÆ 379 L.¦.¹.
      ¢£ÁAPÀ; 16.01.2018 gÀAzÀÄ 12:45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ dºÁAVÃgÀ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ ºÀªÁ¯ÁÝgÀ ¸Á: ªÀÄļÀªÁqÀ. mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. KA-28.TC-5271 EzÀPÉÌ £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå E®èzÀ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ mÉæîgï eÉÆÃr¹zÀ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°, ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁUÀ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ gÉÃqï C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ªÀÄ°èPÁdÄð£À. ©. ©gÁzÁgÀ, ¦J¸ïL §§¯ÉñÀégÀ ¦J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2018 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2018  PÀ®A: ºÉƸÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¤Ãw 2011 CzÁåAiÀÄ 4 ©. 31 Dgï. (13)   ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r  1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 21[4]4[J] ºÁUÀÆ 379 L.¦.¹.   
      ¢£ÁAPÀ: 16.01.2018 gÀAzÀÄ 15:45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà £ÁUÀ£ÀÆgÀ, ¸Á: ªÀÄļÀªÁqÀ. mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. KA-28.TC-0528 EzÀPÉÌ £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå E®èzÀ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ mÉæîgï eÉÆÃr¹zÀ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°, ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁUÀ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ gÉÃqï C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ªÀÄ°èPÁdÄð£À. ©. ©gÁzÁgÀ, ¦J¸ïL §§¯ÉñÀégÀ ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2018 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2018  PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ 
      ¢£ÁAPÀ: 15.01.18 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 16.01.2018 gÀAzÀÄ 04.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è  EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ±Á¬Ä¸ÁÛ vÀA|| C§ÄÝ®UÀ¥ÀÆgÀ ±ÉÃSï ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ  J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É F §UÉÎ gÉÆñÀ£À© UÀA|| C§ÄÝ®UÀ¥ÀÆgÀ ±ÉÃSï  ¸Á|| PÉJZï© PÁ®¤  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2018 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2018  PÀ®A: 379-L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw 4, 47[J] ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J). 
      ¢£ÁAPÀ: 16.01.2018 gÀAzÀÄ 17:45, UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉÆãÁ°ÃPÀ PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgï DVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA§gÀ KA-37/TA-1653 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ®PÀ. EªÀgÀÄ PÉÆgÀ½î UÁæªÀÄzÀ  §¸ÁåAqÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ J°èAzÀ¯ÉÆà mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°, ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ°, CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ vÀªÀÄä  ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÁzÁ  ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ mÁæöåPÀÖgÀUÉ eÉÆÃr¹zÀ mÉîgÀzÀ°è PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ JZï.r ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2018  PÀ®A: 279, 336 L¦¹
      ¢£ÁAPÀ: 16.01.2018 gÀAzÀÄ 11.45  UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¥ÁAqÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ZÀªÁít ¸Á: ªÀļÀSÉÃqÀ f: PÀ®§ÄVð  mÁåAPÀgÀ ¯Áj £ÀA§gÀ:PÉJ-32-¹-4726 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, 2] JªÀiï gÀªÉÄñÀ  vÀAzÉ JªÀiï a£Àß §¯ÉñÀégÀ ¸Á:PÀ®ªÀgÀ¯Á vÀºÀ²Ã®:¥ÁAUÀ® vÉ®AWÁt gÁdå mÁåPÀgÀ ¯Áj £ÀA§gÀ: £ÉÆÃqÀ®Ä PÉJ-01/JJ¥ï-6865 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, EªÀgÀÄ vÁªÀÅ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁåAPÀgÀ ¯Áj £ÀA§gÀ  PÉJ-32-¹-4726 ºÁUÀÆ  PÉJ-01/JJ¥ï-6865 £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄvÀÛV PÀqɬÄAzÀ § ¨ÁUÉêÁr PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ vÀªÀÄä ¯ÁjUÀ¼À°è PÀ°èzÀÝ®Ä §Æ¢ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CzÀÄ UÁ½UÉ ºÁj »AzÉ §gÀĪÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÀ PÀtÚ°è ºÉÆÃV C¥ÀWÁvÀUÁ¼ÀV CªÀgÀ ¥ÁætPÉÌ  C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ºÁUÉ ©lÄÖ JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ, F §UÉÎ ¸À:vÀ: ªÀĺÉñÀégÀUËqÀ. AiÀÄÄ.J¸ï  rJ¸ï¦ §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.