Number of Visitors

Tuesday, December 18, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 18-12-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] §§¯ÉñÀégÀ ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 241/2018 PÀ®A: 304 (J) L.¦.¹ & 187 JªÀiï.«í.DåPïÖ  
      ¢£ÁAPÀ : 17/12/2018 gÀAzÀÄ 15:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢®è  EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ CtÚ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀĨÁ¼À ºÉÆ£ÁßPÀnÖ ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð ¸Á|| eɪÀÇgÀ vÁ: EAr EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ-22/AiÀÄÄ-9090 EzÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ¢AzÀ dªÀÄRAr PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄj¤AzÀ AiÀiÁªÀzÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ JzÀÄj¤AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¦gÁå¢AiÀÄ CtÚ ªÀÄ®è¥Àà£À vÀ¯ÉUÉ JqÀUÁ®PÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ aQvÉìUÁV f¯Áè D¸ÀàvÉæ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ PÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀĨÁ¼À ºÉÆ£ÁßPÀnÖ ¸Á|| eɪÀÇgÀ vÁ: EAr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.12.2018 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ªÀÄ»¼Á ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 54/2018 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ
      ¢£ÁAPÀ 13.12.2018  gÀAzÀÄ  :  15:00 UÀAmɬÄAzÀ    15:30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è  EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ  ¤TvÁ UÀA/ C¤¯ï ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ : 20 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ : «zsÁåyð  ¸Á|| ¥Áèmï £ÀA. 19 ¸ÀévÀAvÀæAiÉÆÃzsÀgÀ PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ ±ÀºÀgÀzÀ ¸ÀévÀAvÀæAiÉÆÃzsÀgÀ PÁ®¤AiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¦gÁå¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ.. F §UÉÎ UËgÀªÀé UÀA/ gÁªÀÄZÀAzÀæ ºÉƸÀªÀĤ, ªÀAiÀiÁ : 55 ªÀµÀð  eÁw : »AzÀÄ ¸ÀªÀÄUÁgÀ, GzsÉÆåÃUÀ : ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á|| ¸ÀévÀAvÀæAiÉÆÃzsÀgÀ PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁ墠  PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.12.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 12-12-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] vÁ½PÉÆÃn ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 215/2018 PÀ®A: 15 [J], & 32 [3], PÉ.E.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ 11/12/2018 gÀAzÀÄ 17-15 UÀAmÉUÉ.  EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] §¸ÀªÀÄä UÀA/ §¸À£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð. ¸Á/ ¨sÀAl£ÀÆgÀ vÁ/ vÁ½PÉÆÃn £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ §Al£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ wAr. w£ÀĸÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ. 01] OLD TAVERN WHISKY 180 JªÀiï.J¯ïzÀ ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ mÉmÁæ ¥ÁåQÃmï MAzÀÄ C/Q  QªÀÄävÀÄÛ  74.13 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 02]  OLD  TAVERN WHISKY  180 JªÀiï.J¯ïzÀ  ªÀÄzÀå  E®èzÀ SÁ° mÉmÁæ  ¥ÁåQÃmï JgÀqÀÄ       MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 00-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. 03] AiÀÄƸï & xÉÆæà UÁè¸ÀÄUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ C/Q 00-00 gÀÆ  04] gÉÆÃR ºÀt 180-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ²æÃ, ²æà f. J¸ï. ©gÁzÁgÀ. ¦J¸ïL vÁ½PÉÆÃn ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.12.2018 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] EAr UÁæ«Ät ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 336/2018 PÀ®A: 379 L¦¹
¢£ÁAPÀ ; 11-12-2018 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ. vÀAzÉ. CdÄð£À ¸Á¯ÉÆÃlV ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð ¸Á: CUÀgÀSÉÃqÀ. PÉ,J. 28/¹- 8566    £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA© ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ AiÀĪÀÅzÉ ¥Á¸À ªÀ ¥À«Äðmï£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ vÀ£Àß ¨Á§vï n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉ,J. 28/¹- 8566 £ÉÃzÀÝgÀ°è J°èAzÀ¯ÉÆà ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. .d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ. 1] ¨sÁgÀvÀ ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ n¥ÀàgÀ ªÁºÀ£À MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUÀ £ÀA§gÀ. PÉ,J. 28/¹- 8566 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è JgÀqÀÄ ¨Áæ¹£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C:Q: 4000/-gÀÆ¥Á¬Ä    ªÀÄvÀÄÛ n¥ÀàgÀzÀ C:Q. 20 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä DUÀ§ºÀÄzÀÄ, F §UÉÎ ²æÃ, JªÀiï. J£ï. ¹AzsÀÆgÀ ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.12.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 11-12-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] EAr UÁæ«Ät ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 334/2018 PÀ®A: 15 [J], & 32 [3], PÉ.E.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 10.12.2018  gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ ±ÀgÀt¥Àà UÉÆÃgÉ ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð ¸Á: £ÁzÀ PÉr FvÀ£ÀÄ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, £ÁzÀ PÉ.r UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ D®ªÉÄî gÀ¸ÉÛUÀ EgÀĪÀ ¸Á¬Ä CA§ÄªÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ zÁ¨ÁzÀ°è vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ,  1] 180 JªÀiï.J¯ïzÀ ¨ÁåUï¥ÉÊ¥Àgï «¹ÌAiÀÄ gÀnÖ£À ¥ÉÆZÀUÀ¼ÀÄ-5, CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä  SÁ°AiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À C:¸À:Q=00=00 gÀÆ, 2] 180 JªÀiï.J¯ïzÀ N®Ø lªÀj£ï «¹ÌAiÀÄ gÀnÖ£À ¥ÉÆZÀUÀ¼ÀÄ-2, CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä SÁ°AiÀiÁVzÀÄÝ  CªÀÅUÀ¼À  C:¸À:Q= 00=00 gÀÆ, 3] 4 ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÁ¸À£É EzÀÝzÀÄÝ  C;¸À;Q=00=00 gÀÆ, F §UÉÎ ²æÃ, JªÀiï. J£ï. ¹AzsÀÆgÀ ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.12.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] EAr UÁæ«Ät ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 335/2018 PÀ®A: 15 [J], & 32 [3], PÉ.E.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 10.12.2018  gÀAzÀÄ 16.45 UÀAmÉÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ²æñÉÊ® ¹zÁÝgÉÆqÀ. ¤A¨Á¼À. ¸Á: vÁA¨Á. FvÀ£ÀÄ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, vÁA¨Á UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV gÀ¸ÉÛUÀ EgÀĪÀ «dAiÀiÁ CA§ÄªÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ zÁ¨ÁzÀ°è vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ, 1] 180 JªÀiï.J¯ïzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ªÀiÁlð «¹ÌAiÀÄ gÀnÖ£À ¥ÉÆZÀUÀ¼ÀÄ-3, CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä SÁ°AiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À C:¸À:Q=00=00 gÀÆ, 2] 180 JªÀiï.J¯ïzÀ N®Ø lªÀj£ï «¹ÌAiÀÄ gÀnÖ£À ¥ÉÆZÀUÀ¼ÀÄ-2, CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä  SÁ°AiÀiÁVzÀÄÝ  CªÀÅUÀ¼À C:¸À:Q= 00=00 gÀÆ, 3] 4 ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÁ¸À£É EzÀÝzÀÄÝ C;¸À;Q=00=00 gÀÆ, F §UÉÎ JZï. JªÀiï. ¥Ánî ¹¦L EAr ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.12.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 10-12-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] § ¨ÁUÉêÁr ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 321/2018 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ.      .   
      ¢£ÁAPÀ; 06.12.2018  gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¢Ã¥Á vÀAzÉ ªÀiÁAvÉñÀ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀAPÀ£Á¼À vÁAqÁ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀAPÀ£Á¼À vÀADqÁ¢AzÀ §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr ¥ÀlÖtzÀ°è EgÀĪÀ ©.J¯ï.r.E ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ©.J PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃV CvÀÛ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀzÉ EvÀÛ ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, F §UÉÎ ²æà ªÀiÁAvÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄÄ ZÀªÁít ¸Á: ¸ÀAPÀ£Á¼À vÀAqÁ vÁ:§¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.12.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉƯÁígÀ ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß. £ÀA: 147/2018  PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹       
       ¢£ÁAPÀ; 08.12.2018 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA: ±ÉÃR¥Àà ¯ÉÆãÀPÀgÀ ¸Á: ªÀÄ£ÀUÀƽ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ £ÀA§gÀ: PÉJ-28 JªÀiï -7720 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §.¨ÁUÉêÁr PÀqɬÄAzÀ PÉƯÁígÀ PÀqÉUÉ vÉ®V gɯÉé ¸ÉÖñÀ£À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ C«ZÁgÀ ªÀ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß JzÀÄjUÉ PÉƯÁígÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊqÀzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÀ lA.lA ¥Áå¹AdgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-29 J-7230 £ÉÃzÀÝPÉÌ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ lA.lA.zÀ°è PÀĽvÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 06 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨Áj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ªÀiÁeÁ£À© UÀAqÀ. ºÀĸÉãÀ¸Á§. eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ ¸Á: ¸Á: ¸ÉÆ£Àß vÁ: ©Ã¼ÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.12.2018 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, December 9, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 09-12-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] ZÀqÀZÀt ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 144/2018 PÀ®A: 304[J] L.¦.¹.   
      ¢£ÁAPÀ; 29.11.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.30 UÀAmÉÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÉÄÊvÀ-gÁdPÀĪÀiÁgÀ @ gÁdÄ vÀA|| gÁªÀÄZÀAzÀæ §AqÀgÀPÀªÀmÉ ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð ¸Á:fUÀfêÀtV EªÀ£ÀÄ fUÀfêÀtV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÄ«ÄvÁæ¨Á¬Ä UÀA/ PÁAvÀÄ UÀÄqÀØzÀ EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ J¯ï & n PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É qÉæöÊ«AUï PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 29/11/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ fUÀfêÀtV UÁæªÀÄzÀ gÀªÉÄñÀ vÀA/ gÁZÀ¥Àà §rUÉÃgÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è mÁæöåPÀÖgï £ÉV®Ä ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ qÉæöÊ«AUï ZÉAeï ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV gÁdPÀĪÀiÁgÀ @ gÁdÄ vÀA/ gÁªÀÄZÀAzÀæ §AqÀgÀPÀªÀmÉ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ vÀ£Àß ¤®ðPÀëvÀ£À ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ®Ä¸ÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgï ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ E½AiÀÄĪÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ UÉÃjUÉ CAV ¹PÀÄÌ mÁæöåPÀÖgï PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À ¸ÉÆAlzÀ PɼÀUÉ vÉÆqÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è mÁæöåPÀÖgï zÉÆqÀØ UÁ° ºÁAiÀÄÄÝ, mÁæöåPÀÖgÀzÀ PÀ©âtzÀ £ÉV®Ä ZÀÄaÑ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀ¤UÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ©J¯ïrE D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¨É¼ÀUÁ« PÉ.J¯ï.E zÀªÁSÁ£ÉUÉ zÁR® ªÀiÁrzÀÄÝ ¨É¼ÀUÁ« PÉ.J¯ï.E zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 08/12/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07-10 WÀAmÉUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ @ gÁdÄ vÀA/ gÁªÀÄZÀAzÀæ §AqÀgÀPÀªÀmÉ ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð ¸Á:fUÀfêÀtV EªÀ£ÀÄ  wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀA/ ¦üÃgÀ¥Àà §AqÀgÀPÀªÀmÉ ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð, eÁw-»AzÀÆ vÀ¼ÀªÁgÀ, GzÉÆåÃUÀ-MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À, ¸Á:fUÀfêÀtV. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.12.2018 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß. £ÀA: 163/2018  PÀ®A: 87  PÉ.¦.DåPÀÖ        
       ¢£ÁAPÀ; 08.12.2018 gÀAzÀÄ 01.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥sÀd¯ï gÀ¦ÃPï E£ÁªÀÄzÁgÀ, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÁUÀgÀ¨ÁªÀr ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ £ÁUÀgÀ¨ÁªÀr ªÀĹâAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊmï ¨É¼ÀQ£À°è E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß-dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀ C¥ÀgÁzsÀ. gÉÆÃR ºÀt  33,390=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ ¸ÀĤïï Dgï PÁA§¼É.  ¹¦L  ¸Á|| UÉÆîUÀĪÀÄäeï ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.12.2018 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] § ¨ÁUÉêÁr ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß. £ÀA: 319/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 08.12.2018 gÀAzÀÄ 14.25 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] gÁdÄ ¨Á§Ä ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr ¥ÀlÖtzÀ EPÁâ® £ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ (1) gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjzÀAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ (N.¹) dÆeÁl £ÀqɹzÀ PÁ®PÉÌ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzÀ. 1] gÉÆÃR ºÀt 1220/gÀÆ.2] N. ¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ Q:00-00 3] ¨Á®¥É£ï MAzÀÄ Q:00-00  F §UÉÎ ²æà ¸À:vÀ:²æÃ. ªÀĺÉñÀégÀUËqÀ J¸ï.AiÀÄÄ. ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr G¥À«¨sÁUÀ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.12.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 08-12-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] vÁ½PÉÆÃn ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 213/2018 PÀ®A: 283, 304[J] L.¦.¹.   
      ¢£ÁAPÀ; 06.12.2018  gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ n¥ÀàgÀ £ÀA- PÉJ-28. ¹-3487 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ. ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆzÀ E¯Áè.   FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀªÀ£ÀÄß ºÁPÀzÉ [¤°è¸ÀzÉ] ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉÆÃV §gÀ®Ä CqÀvÀqÉAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è n¥ÀàgÀ ¤°è¹ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÉÄÊvÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà @ ¸ÀAUÀtÚ  vÀA/ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀgÉPÀ®è. ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð.   ¸Á|| §AqÉ¥Àà£À ¸Á¯ÉÆÃqÀV. vÁ/ vÁ½PÉÆÃn. EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA- PÉJ-33. Dgï-9454 £ÉÃzÀ£ÀÄß £Àr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀÆßj¤AzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ HjUÉ ºÉÆÃUÀªÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ¯ÉÊl ¨É¼ÀQ£À°è gÀ¸ÉÛUÉ CqÀvÀqÉAiÀiÁV ¤°è¹zÀ n¥ÀàgÀ£ÀÄß  £ÉÆÃqÀzÉ »A¢¤AzÀ ºÁ¬Ä¹ ¨sÁj zÀÄBSÁ¥ÀvÀ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   F §UÉÎ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀA/ gÁªÀÄZÀAzÀæ ©¼ÉèÁ«. GzÉÆåÃUÀ UËArPÉ®¸À ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð eÁw-¥Àj²ÃµÀ× eÁw.  [»AzÀÆ ªÀiÁzÀgÀ]   ¸Á|| §AqÉ¥Àà£À ¸Á¯ÉÆÃqÀV. vÁ/ vÁ½PÉÆÃn.  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.12.2018 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] PÉƯÁígÀ ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß. £ÀA: 146/2018  PÀ®A: 279, 304 [J] L.¦.¹
     ¢£ÁAPÀ; 07.12.2018 gÀAzÀÄ 02.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ªÀÄ»§Æ§. vÀAzÉ §AzÀV¸Á§. WÉÆj ¸Á: G¥À஢¤ß n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ: PÉJ-29/©-5195 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ n¥ÀàgÀ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉƯÁígÀ AiÀÄÄPɦ PÁæ¸ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÁ C«ZÁgÀ ªÀ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊqÀzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-28/EJ£ï-4588 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ-jAiÀiÁd FvÀ£À JqÀUÀqÉ »A¢£À vÀ¯ÉUÉ, JqÀUÀqÉ ºÀÄ©âUÉ, §®UÉÊUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ D §UÉÎ DvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄÝ G¥ÀZÁgÀPÉÌ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ¨É¼ÀV£À 0415 CªÀ¸ÀðPÉÌ ªÉÄÊvÀ£ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ªÉƺÀªÀÄäzÀgÀ¦ü. vÀAzÉ ¯ÁqÀf¸Á§. ºÉÆ£ÀªÁqÀ ¸Á: PÉƯÁígÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.12.2018 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ¹AzÀV ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß. £ÀA: 242/2018  PÀ®A: 341, 324, 307, 504,506,¸ÀºÀ 34 L¦¹ 
     ¢£ÁAPÀ; 06.12.18 gÀAzÀÄ 13:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸ÀªÀgÁd vÀA; PÀÆ¥ÀàtÚ  @ FgÀ¥Àà PÉÆPÀl£ÀÆgÀ.2] ±ÀgÀt¥Àà vÀA; PÀÆ¥ÀàtÚ@ FgÀ¥Àà PÉÆPÀl£ÀÆgÀ. ¸Á;E§âgÀÄ ZÁAzÀPÀªÀmÉ DgÉÆæ C.£ÀA. 1 £ÉÃzÀªÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ  EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÀÆ ºÀt PÉÆÃqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀĪÁV  CªÀgÀªÀgÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ DV CzÉà ¹nÖ¤AzÀ DgÉÆævÀj§âgÀÄ vÀªÀÄä, vÀªÀÄä. PÉÊAiÀÄ°è PÉÆrè, §rUÉ. »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï CqÀØUÀnÖ vÀgÀÄ© ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ dUÀ¼Á ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä ²ªÀ±ÀgÀt FvÀ¤UÉ  PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆrè vÀĪÀiÁj¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ,JqÀªÀÄÄArUÉ. ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹. ¦gÁå¢ vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ EªÀjUÉ §rUɬÄAzÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.F §UÉÎ ²æà ²æêÀÄAvÀ vÀA: ZÀAzÁæªÀÄ PÀ£ÉÆßýî. ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ UÁtÂUÀ, GzÉÆåÃUÀ: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: ZÁAzÀPÀªÀmÉ,  vÁ; ¹AzÀV. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.12.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 07-12-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 162/2018 PÀ®A: 302 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹  
      ¢£ÁAPÀ; 06.12.2018 gÀAzÀÄ 11.45 UÀAmÉÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸Á¢üÃPï vÀA|| CªÀÄÓzÀ PÀÄqÀa ¸Á||¥ÉÃn¨ÁªÀr «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ2) D¹Ã¥ï vÀA|| ºÀĸÉãÀ¸Á§  ZËzsÀj ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ £ÀA-1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ½UÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ZÀÄqÁ¬Ä¸À¨ÉÃqÀ CAvÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæ £ÀA-1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ DgÉÆæ £ÀA-2 £ÉÃzÀªÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ªÉÄʧƧ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄrØAiÀÄ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÈvÀ¼À JqÀQ«, JqÀ PÀ¥Á¼À, UÀzÀÝPÉÌ, »A¢£À vÀ¯ÉUÉ PÀnÖUÉAiÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ZÀÄaÑ ¨ÁjUÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ºÀĸÉãÀ©Ã UÀA|| ¸ÉÊAiÀÄzÀ¸Á§ ªÀÄįÁè. ¸Á|| eÉ.JA gÀ¸ÉÛ ¥ÉÃn¨ÁªÀr, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.12.2018 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] vÁ½PÉÆÃn ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß. £ÀA: 212/2018  PÀ®A: 279, 304[J], L.¦.¹. 
     ¢£ÁAPÀ; 06.12.2018 gÀAzÀÄ 13:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀ« vÀA ZÀAzÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| °AUÀzÀ½î vÁ|| vÁ½PÉÆÃn CeÁPïì PÁAPÉæmï «ÄPïìgÀ ªÁºÀ£À mÉA¥ÀgÀj ¥Á¹AUï £ÀA: KA01/NT004158/2018-19 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀAzÁæ¼À PÀqɬÄAzÀ PÀÆZÀ¨Á¼À PÀqÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÀAzÁæ¼À ¸À«ÄÃ¥À vÁgÁ£ÁxÀ vÀA ²ªÀ±ÀAPÉæ¥Àà ¦gÁ¥ÀÆgÀ ¸Á|| ºÀAzÁæ¼À EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ¨ÁdÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ, ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £Àqɹ gÀ¸ÉÛ ¨ÁdÄ PÀĽwzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ f£É߸Á§ vÀA ºÀĸɣÀ¸Á§ £ÀzsÁ¥À ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð ¸Á|| dªÀÄ䮢¤ß FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr ¸ÉÆAlPÉÌ, JzÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ zÁªÀ®©Ã UÀA f£É߸Á§ £ÀzsÁ¥ï ¸Á|| dªÀÄ䮢¤ß vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.12.2018 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] EAr UÁæ«ÄÃt ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß. £ÀA: 330/2018  PÀ®A: 78 (3) PÉ.¦. DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ; 06.12.2018 gÀAzÀÄ 14.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] zÁ£ÀAiÀÄå CtÚAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á: ¨sÉÊgÀÄtV. vÁ: EAr  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¨sÉÊgÀÄtV UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛ£É N.¹. ªÀÄlPÁ DqÀ®Ä §¤ßj CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÁA¨É N.¹. ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß Dr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ  ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ  1] gÉÆÃR ºÀt-650/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2] N.¹ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ aÃn-MAzÀÄ 3] ¨Á®¥É£ï-MAzÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: JªÀiï. J£ï. ¹AzÀÆgÀ. ¦J¸ï,L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.12.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] EAr UÁæ«ÄÃt ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß. £ÀA: 331/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦. DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ; 06.12.2018 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] dmÉÖ¥Àà ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÉÆÃAmÁ¥ÀÆgÀ ¸Á: £ÁzÀ PÉ.r 2] ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ ¸ÁAiÀħtÚ. ªÀiÁzÀgÀ ¸Á: £ÁzÀ PÉ.r 3] ªÀiÁ¼À¥Àà ±ÀgÀt¥Àà LgÉÆÃqÀV ¸Á: £ÁzÀ PÉ.r 4] §¸ÀtÚ UÀÄgÀıÁAvÀ PÉÆÃgÀ½î ¸Á: £ÁzÀ PÉ.r 5] «oÀ×® ²æñÉÊ® CªÀf ¸Á: £ÁzÀ ©.PÉ 6] VgÀUÁå ¹zÀÝ¥Àà UÉÆ®ègÀ ¸Á: D®ªÉÄî EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ £ÁzÀ ©.PÉ UÁæªÀÄzÀ°è EgÀĪÀ ®Qëöä UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ  ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1) MlÄÖ-5,200/-gÀÆUÀ¼ÀÄ 2) 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: JªÀiï. J£ï. ¹AzÀÆgÀ. ¦J¸ï,L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.12.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, December 6, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 06-12-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] ºÉÆÃwð ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 163/2018 PÀ®A: 3 gÉ:ªÀÅå: 7 CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁ¬ÄzÉ - 1955
      ¢£ÁAPÀ; 04.12.2018 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmÉÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÁd£Á¼À vÁAqÁzÀ gÉõÀ£ï ¥ÀrvÀgÀ CAUÀrPÁgÀgÀÄ [¥sÀgÁj] 2] ¥ÀgÀªÉÄñÀ vÀA: UÀAUÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ|| 34 ªÀµÀð ¸Á|| gÁd£Á¼À vÁAqÀ vÁ|| EAr [UÀÆqïì UÁrAiÀÄ £ÀA: PÉ.J:28/©:6150 £ÉÃzÀÝgÀ qÉæöʪÀgï] C £ÀA: 1] £ÉÃzÀªÀ£ÁzÀ: gÁd£Á¼À vÁAqÁzÀ gÉõÀ£ï ¥ÀrvÀgÀ CAUÀrPÁgÀ£ÀÄ °AUÀzÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥ÀrvÀgÀ 14,250/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À CQÌAiÀÄ aîUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÄ 4800/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ ¨ÁågɯïèªÀ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ UÁæªÀÄzÀ°è EqÀĪÀÅzÀgÀ §zÀ¯ÁV UÀÆqÀì UÁrAiÀÄ £ÀA: PÉ.J:28/©:6150 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr¹ DgÉÆæ C £ÀA: 2] qÉæöʪÀgï£ÁzÀ: ¥ÀgÀªÉÄñÀ vÀA: UÀAUÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ|| 34 ªÀµÀð ¸Á|| gÁd£Á¼À vÁAqÀ vÁ|| EAr EªÀ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CPÀæªÀĪÁV gÁd£Á¼À vÁAqÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÁºÀ£À ºÁUÀÄ ªÉÄð£À ªÀiÁ®ÄUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ qÉæöʪÀgï£ÀÄ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. [ F PÀÆqÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆ¯ï ¦üAiÀiÁðzÀªÀ£ÀÄß ®UÀwÛ¹zÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À CªÀ¯ÉÆÃPÀ£É AiÀiÁUÀ®Ä ªÀiÁ£ÀågÀ°è «£ÀAw CzÉ] F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æÃ: PÀ®è¥Áà vÀA: gÉêÀtÂzÀÝ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛÃzÁgÀgÀÄ - vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ PÀbÉÃj EAr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.12.2018 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ºÉÆÃwð ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß. £ÀA: 164/2018  PÀ®A: 279 337 338 L¦¹ & 187 JªÀiï.«.AiÀiÁPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ; 03.12.2018 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁ¸À vÀA zÀÄAqÀ¥Àà PÉÆgÀQ ¸Á||£ÁUÀoÁt vÁ||f||«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ/28/EDgï/6012 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ/28./EDgï/6012 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CxÀUÁðzÀ PÀqɬÄAzÀ £ÁUÀoÁtzÀ PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀĺÁ§¼ÉñÀégÀ vÀA ©üêÀÄgÁAiÀÄ qÉÆtV ¸Á||£ÁUÀoÁt EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ/28/qÀ§Æè/6512 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ ªÀĺÁ§¼ÉñÀégÀ ºÁUÀÆ »A§¢ ¸ÀªÁgÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä «±Àé£ÁxÀ vÀA §¸ÀUÉÆAqÀ¥Àà UÀÄtQ ªÀAiÀiÁ 43 ªÀµÀð ¸Á||£ÁUÀoÁt EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj WÁAiÉÄ¥ÀlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ WÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ EzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ CgÀ«AzÀ §¸ÀUÉÆAqÀ¥Àà UÀÄtQ ¸Á||£ÁUÀoÁt gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.12.2018 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, December 4, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 05-12-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
¢£ÁAPÀ: 05.12.2018

1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 325/2018 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ
      ¢£ÁAPÀ; 21.11.2018 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ UÀAUÀƨÁ¬Ä UÀA ¥ÁAqÀÄ vÁA¨É ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ¸Á|| ElÖAVºÁ¼À zÉÆrØ EªÀ¼ÀÄ ElÖAVºÁ¼ÀzÉÆrØAiÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀPÉÌ ¸ÀAvÉÛUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¥ÁAqÀÄ vÀA ±ÀAPÀgÀ vÁA¨É ¸Á|| ElÖAVºÁ¼ÀzÉÆrØ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.12.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ºÉÆÃwð ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß. £ÀA: 162/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ; 04.12.2018 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¤AUÀ¥Áà ¤A§tÚ dA§V ¸Á|| UÀÄtQ vÁ|| f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 2] ©ÃgÀ¥Áà vÀļÀd¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á|| ¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î vÁ|| EAr 3] ¤AUÀ¥Áà gÉêÀ¥Áà ºÀZÀqÀzÀ ¸Á|| ¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î vÁ|| EAr 4] ªÀÄ®è¥Áà ¥ÀgÀªÀÄtÚ §§¯ÉñÀégÀ ¸Á|| ZÁAzÀPÀªÀmÉ vÁ|| ¹AzÀV f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 5] ªÀÄ®è¥Àà ±ÀgÀt¥Áà »lß½î ¸Á|| CxÀUÁð vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 6] §¸ÀÄ ¸ÀvÀÛöå¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á|| UÀÄtQ vÁ|| f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ [¥sÀgÁj] 7] ²ªÁ£ÀAzÀ ªÀÄ®è¥Áà PÉƼÀÄgÀV ¸Á|| UÀÄtQ vÁ|| f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ [¥sÀgÁj] 8] ¸ÀÄ¢üÃgÀ fUÀeÉêÀtV ¸Á|| CxÀUÁð vÁ|| EAr [¥sÀgÁj] 9] ¸ÀĨÁ¸À UÀÄAqÀ¥Áà PÉÆgÀQ ¸Á|| £ÁUÀoÁt vÁ|| f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ [¥sÀgÁj] F §UÉÎ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ CAzÀgÀ - ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ 4000/- gÉÆR ºÀt ºÁUÀÄ dÆeÁl DqÀ®Ä §¼À¹zÀ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F PÀÆqÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆ¯ï ¦üAiÀiÁðzÀªÀ£ÀÄß ®UÀwÛ¹zÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À CªÀ¯ÉÆÃPÀ£É AiÀiÁUÀ®Ä ªÀiÁ£ÀågÀ°è «£ÀAw CzÉ] gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.12.2018 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


DAILY CRIME NEWS ON 04-12-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
¢£ÁAPÀ: 04.12.2018

1] UÁA¢üZËPÀÀ ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 298/2018 PÀ®A: 302. gÉ/ªÀÅ PÀ®A 34 L.¦.¹.
      ¢£ÁAPÀ; 02.12.2018 gÀAzÀÄ 20:00 UÀAmÉÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆægÁzÀ 1) AiÀiÁ¹Ã£À zÀ¸ÀÛVgÀ¸Á§ UÉÆÃqɸÀªÁgÀ 2] ¸Á»¯ï AiÀÄƸÀÆ¥sï £ÀzÁ¥sÀ ¸Á: E§âgÀÆ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà PÁgÀtPÁÌV ¦ÃgÀeÁzÉ EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ±ÀlgÀì ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ªÀåQÛ CdªÀiÁ¸À 25-30 ªÀµÀðzÀªÀ¤UÉ ZÁPÀÄ«£ÀAzÀ JqÀUÀqÉ ºÉqÀQUÉ. ºÉÆmÉÖUÉ ZÀÄaÑ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀgÀ¹ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÀ®Äè JwÛ ºÁQ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ C¥sÀgÁzÀ. F §UÉΠ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ZËqÀQ ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð eÁw: »AzÀÄ ªÀiÁzÀgÀ GzÉÆåÃUÀ : PÁAZÀ£À ¥Á£ï ±Á¥À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀ UÉtÆÚgÀ vÁ: § ¨ÁUɪÁr ºÁ°ªÀ¹Û: PÁ¸ÀgÀ UÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.12.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 2] §§¯ÉñÀégÀÀ ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 236/2018  PÀ®A: 143, 147, 148, 307, 504, 506 gÉ/ªÀÅ 149 L.¦.¹.
     ¢£ÁAPÀ; 02.12.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É  07:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÀ®è¥Àà ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj 2) UÀÄgÀ¥Àà ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj 3) ¹zÁæªÀÄ¥Àà UÀÄgÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj 4) §AzÀªÀé PÀ®è¥Àà ¥ÀÆeÁj 5) ¨ÁUÀªÀé ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj 6) gÉÃtÄPÁ UÀÄgÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj 7) ¸ÁAiÀÄAªÀé PÀ®è¥Àà ¥ÀÆeÁj J®ègÀÆ ¸Á: PÀĪÀÄoÉ. DgÉÆævÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀqÀÄªÉ PÀĪÀÄoÉ UÁæªÀÄzÀ j.¸À £ÀA.8/1§-1 £ÉÃzÀÝgÀ d«ÄãÀzÀ PÀ¨ÁÓ ªÉÊ»ªÁn£À ¸À®ÄªÁV vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ CtÚ ªÀÄ®è¥Àà E§âgÀÆ PÀÆr ¸ÀzÀj PÀ¨ÁÓ ªÀ»ªÁlÄ EgÀĪÀ d«ÄãÀzÀ°è vÉÆUÀj PÉÆAiÀÄÄåªÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr §AzÀÄ F d«ÄãÀÄ £ÀªÀÄä¢zÉ ¤ªÁåPÉ vÉÆUÀj PÉÆAiÀÄÄåwÛ¢j CAvÁ ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÀÄ, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦gÁå¢UÉ ªÀÄaѤAzÀ §®UÉÊUÉ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊUÉ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹, ¦gÁå¢ CtÚ ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ, §® ªÀÄÄArUÉ, JqÀUÉÊUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹, DgÉÆæ C.£ÀA.4 jAzÀ 7 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢UÉ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢ CtÚ¤UÉ SÁgÀzÀ ¥ÀÄr MUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁðzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ¸ÀĨsÁ¸À vÀA.²ªÀ¥Àà ¨ÁqÀV. ¸Á: PÀĪÀÄoÉ, gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.12.2018 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] UÁA¢üZËPÀÀ ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 299/2018 PÀ®A: 326, 307, 504 L¦¹
      ¢£ÁAPÀ; 03.12.2018 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ£ÁzÀ 1) ¸À©¯ï ªÉÄʧƧ ¨ÁUÀªÁ£ï ¸Á: ¸ÀAzÀ®¨ÁªÀr, «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÆ PÀÆqÁ FUÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ½AzÀ DgÉÆævÀ£À ºÉÆÃmÉ¯ï ¸À«ÄÃ¥À vÁ£ÉÆAzÀÄ ºÉÆmɯï EnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DgÉÆævÀ£À ºÉÆÃmɯïUÉ VgÁQUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁV ºÉÆÃmÉ¯ï ªÁå¥ÁgÀ PÀrªÉÄ DVzÀÝPÉÌ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¹mÁÖV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¤£Àß ºÉÆÃmÉ¯ï ªÁå¥ÁgÀ §AzÀ ªÀiÁqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ §AzÀÄ, ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉÆmÉÃ¯ï ªÁå¥ÁgÀ §AzÀ ªÀiÁqÀzÀÝPÉÌ CªÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ZÁPÀÄ ¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ¥ÀPÉÌUÉ ZÀÄaÑ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁðzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉΠ ªÉÄʧƧ vÀAzÉ ºÁgÀÄt dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð ¸Á: £ÀªÀ¨sÁUÀ, «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.12.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 03-12-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
¢£ÁAPÀ: 03.12.2018

1] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 257/2018 PÀ®A: : 96 [©] PÉ. ¦ DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 02.12.2018 gÀAzÀÄ 04.20 UÀAmÉÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ£ÁzÀ 01] ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ: UÀzÉÝÃ¥ÀàUËqÀgÀ ªÀiÁ°¥Ánî @ ªÀiÁ°UËqÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÄ ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á: ªÉÄð£ÀUÀrØ vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ f¯Áè: AiÀiÁzÀVÃgÀ. FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¸ÉÆÃoÉ UÀ°èAiÀÄ°è ¸ÀÆAiÀiÁð¸ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀÄzÀ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀAeÉÕAiÀÄ UÀÄ£Éß ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzɬÄAzÁ §AzÀÄ vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁaPÉÆAqÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉΠ ²æà f.J¸ï ¸ÁUÀgÀ ¹.JZï.¹-1354 ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.12.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 2] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥ÀÉưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA: 32/2018  PÀ®A: 174 (¹) ¹Dgï.¦.¹
     ¢£ÁAPÀ; 02.12.2018 gÀAzÀÄ 19.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì  CAzÁdÄ 35 jAzÀ 40 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ FUÀ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ  PÉ£Á® ¤Ãj£À°è  ©zÀÄÝ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ. ªÉÄÊvÀ£ÀÄ J°è? ºÉÃUÉ? PÉ£Á®zÀ ¤Ãj£À°è ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è. DzÀ PÁgÀt CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀħgÀÄwÛzÀÄÝ ªÉÄÊvÀ£À ¸Á«£À  §UÉΠ ºÁUÀÆ CzÀgÀ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀ  §UÉÎ ¸ÀÆPïÛ vÀ¤SÉAiÀiÁV  ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ  §UÉΠ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ gÉêÀuÉ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÀgÀ£Á¼À ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð eÁåw »AzÀÄ PÀÄgÀħgÀ GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆüÀÆgÀ vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À. gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.12.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 02-12-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
¢£ÁAPÀ: 02.12.2018

1] D®ªÉÄî ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 165/2018 PÀ®A: 323, 324, 504,  gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹
      ¢£ÁAPÀ; 30.11.2018  gÀAzÀÄ 10.15 UÀAmÉÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆægÁzÀ 01] ±À©âgÀ £À©¸Á§ ªÀÄįÁè 02] C¸ÁàPÀ £À©¸Á§ ªÀÄįÁè 03] ªÀÄ»§Æ§ £À©¸Á§ ªÀÄįÁè ¸Á: J®ègÀÆ PÀqÀtÂ. vÁ:¹AzÀV EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀªÀÄä gÀªÀÄeÁ£À EªÀ£ÀÄ ªÀÄ»§Æ§£À ªÀÄUÀ½UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀUɼÀ £ÀqÀÄ«£À eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzÀªÁV  C¸ÁàPÀ EªÀ£ÀÄ  gÀªÀÄeÁ£ÉÆA¢UÉ  dUÀ¼Á vÀUÉzÀÄ ºÀ®PÀl ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ©r¹PÉƼÀî°èPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C¸ÁàPÀ£À ªÉÄî PÀnÖ G½zÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±À©âgÀ vÀAzÉ £À©¸Á§ ªÀÄįÁè, ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ £À©¸Á§ ªÀÄįÁè EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ  gÀªÀÄeÁ£À¤UÀÆ  ºÀ®PÀl ¨ÉÊzÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ±À©âgÀ, ªÀÄ»§Ä§ EªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀĪÀzÀ®èzÉ C¸ÁàPÀ EªÀ£ÀÄ »qÀUÉÊ C¼ÀvÉAiÀÄ PÀ°è¤AzÀ   gÀªÀÄeÁ£À£À vÉ°AiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ §®§ÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrgÀĪÀzÀ®èzÉ  ¦üAiÀÄð¢UÉ  M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉΠ gÀ¦üÃPÀ  £À¹ÃgÀ ªÀÄįÁè   ¸Á:  PÀqÀt  vÁ:¹AzÀV,  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.12.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] vÁ½PÉÆÃn ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß. £ÀA: 211/2018  PÀ®A: 323. 324, 341, 504, 506,  gÉ/ªÀÅ 34 L.¦.¹.
     ¢£ÁAPÀ; 01.12.2018 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ gÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀÄ®è£ÀUËqÀ £Á£ÁUËqÀ ©gÁzÁgÀ  2] VgÀªÀÄ®è¥ÀàUËqÀ £Á£ÁUËqÀ ©gÁzÁgÀ 3] gÀÄzÀæªÀÄä UÀAqÀ £Á£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ 4] §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ºÀZÀqÀzÀ ¸Á: J®ègÀÆ dªÀÄ䮢¤ß  vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À. DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ  ªÀÄ®è£ÀUËqÀ £Á£ÁUËqÀ ©gÁzÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸À°AUÀªÀé¼À eÉÆvÉUÉ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ, FUÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »ÃzÉ §¸À°AUÀªÀé½UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ Qj Qj ªÀiÁr ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÆr §¸À°AUÀªÀé EªÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ §¸À°AUÀªÀé¼À vÁ¬Ä  §¸ÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉøÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀzÀÄ ¸ÁQë EzÀÄÝ, CzÉà ¹nÖ¤AzÀ J®ègÀÆ PÀÆr §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ §rzÀÄ MwÛ »rzÀÄ CPÀæªÀÄ vÀqÉAiÉÆrØ, ºÀ®PÀl ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà  ªÀÄAUÁå¼À 65 ªÀµÀð eÁw »AzÀÆ gÀrØ  GzÉÆåÃUÀ : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; dªÀÄ䮢¤ß vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.12.2018 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.