Number of Visitors

Saturday, June 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 16-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 185/2018  PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ  

      ¢£ÁAPÀ: 15-06-2018 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÁAqÀÄ vÀA ¨Á¸ÀÄ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀAa£Á¼À vÁAqÁ £ÀA 1 vÁ|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À N¹ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ¸À®PÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà JªÀiï J¸ï vÁ£Á¥ÀàUÉÆüÀ ¦ L r¹L© «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.06.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¹AzÀV  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/2018 PÀ®A: 174 ¹Dg惡

  
¢£ÁAPÀ 14/06/18 gÀAzÀÄ 04:15  WÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ ; £ÁUÀ¥Àà vÀA; ±ÀAPÉæ¥Àà J«Ää ªÀAiÀiÁ- 35 ªÀµÀð ¸Á; §AzÁ¼À vÁ; ¹AzÀV  ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ªÉÄÊvÀ£ÀÄ  PÀtQÌAiÀÄ°è C«vÀÄ PÀĽvÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀPÁj ºÁªÀÅ CªÀ£À JqÀ ªÀÄÄArUÉ PÀaÑzÀÄÝ. G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÉÄÊvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ.  F §UÉÎ ²æêÀÄw ¹zÀݪÀÄä vÀA; £ÁUÀ¥Àà J«Ää ªÀAiÀiÁ- 32 ªÀµÀð ¸Á; §AzÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.06.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 15-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

 1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 113/2018  PÀ®A: 279,304(J), L¦¹ & 187 JA.«í.AiÀiÁåPïÖ

      ¢£ÁAPÀ: 14-06-2018 gÀAzÀÄ  09:30 ªÉüÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ «¯Á¸À vÀAzÉ UÉÆëAzÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á:ºÀħ£ÀægÀ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ  ¸Á̦ðAiÉÆà fÃ¥À £ÀA§gÀ MH-16 X 8888 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  MªÀÄä¯É zÀÄqÀÄQ¤AzÀ  ZÁ®Ä ªÀiÁr  eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¨ÁgÁPÉÆÃn vÁAqÁzÀ ¥ÀæPÁ±À gÁªÀÄÄ ZÀªÁít EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ  Dl DqÀÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ CªÀÄ£ï vÀAzÉ PÁAvÀÄ ®ªÀiÁt ªÀAiÀiÁ 2 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀw oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃzÀ DgÉÆÃ¥À.. F §UÉÎ PÁAvÀÄ ZÀAzÀÄ ®ªÀiÁt ¸Á:¨ÁgÁPÉÆÃn vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.06.2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] D®ªÉÄî  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 109/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ 

  
¢£ÁAPÀ 14-06-2018 gÀAzÀÄ 16-45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀAiÀÄå ¥ÀÄgÁtÂPÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ 4 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ D®ªÉÄî£ÀªÀÄÆ¢¹ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆÃ¥À. D¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] gÉÆÃR ºÀt - 2610/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ , F §UÉÎ ¸À:vÀ: C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ºÉZï r.  ¦J¸ïL D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.06.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] D®ªÉÄî  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ    

¢£ÁAPÀ 14-06-2018 gÀAzÀÄ 19-10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁj EzÀgÀ°è FgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Àà ªÉÄÃn ºÁUÀÆ EvÀgÀ 4 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ D®ªÉÄî £ÀªÀÄÆ¢¹ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆÃ¥À. D¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ] gÉÆÃR ºÀt - 18170/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ C:¸À:Q:00=00/- gÀÆUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ºÉZï r.  ¦J¸ïL D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.06.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 

DAILY CRIME NEWS ON 14-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2018  PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ
     ¢£ÁAPÀ: 04.06.2018  gÀAzÀÄ 16.00 ªÉüÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ UÀAUÁ¨Á¬Ä vÀA/ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ »gÉÃUËqÀgÀ ªÀAiÀiÁ : 26 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ : £À¸Àð ¸Á|| ¨ÉÊgÀªÁqÀV vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr ºÁ° «zsÁå£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ qÁ|| r.¹ ¥Ánî D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃV HjUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉ ªÁ¥À¸ï D¸ÀàvÉæUÀÆ ¨ÁgÀzÉ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¦gÁå¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ §¸ÀªÀgÁd vÀA|| ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ »gÉÃUËqÀgÀ, ªÀAiÀiÁ : 35 ªÀµÀð  eÁw : »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ, GzsÉÆåÃUÀ : ¥ÀvÀæPÀvÀð, ¸Á|| ¨ÉÊgÀªÁqÀV vÁ|| §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.06.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 157/2018 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ  
      ¢£ÁAPÀ; 14.03.2013 gÀAzÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¸ÀAUÀAiÀÄå vÀA:gÁZÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð ¸Á;PÁ¼ÀV vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 14.03.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼ÀPÉÌ  ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý PÁ¼ÀV  UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  F §UÉÎ ¤Ã®ªÀÄä UÀA:¸ÀAUÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀĸÀÄì: 42 ªÀµÀð, eÁw »AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ, GzÉÆåÃUÀ ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À  ¸Á: PÁ¼ÀV vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.06.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 13-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

 1] zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 55/2018  PÀ®A: 279, 337 338, 304[J] L ¦ ¹
     ¢£ÁAPÀ: 08.05.2018 gÀAzÀÄ 11.30 ªÉüÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉƵÀ ¸ÉÆêÀÄ°AUï ±ÁåªÀj ¸Á:©.PÉ.¯ÉÆä vÁ:EAr ºÀÄAqÉÊ L-20 PÁgï £ÀA:PÉ.J.28 J£ï-6703 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÁgï £ÀA:PÉ.J.28 J£ï-6703 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV-¹AzÀV J£ï JZï 218 ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV¬ÄAzÀ 4 Q«Ä CAvÀgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÉ£Á¯ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ¹AzÀV PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl n¥ÀàgÀ £ÀA:PÉ.J.28 ¹-7785 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ CzÀgÀ°è PÀĽwzÀÝ ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ ªÀiÁªÀ «oÀ×® vÀAzÉ gÉêÀ¥Àà ®Æ£Áj EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¨sÁj zÀÄSÁ¥ÀvÀÛ ºÉÆA¢zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è C¥ÀWÁvÀzÀ°è zÀÄ:SÁ¥ÀvÀ EzÀgÀ°è DgÉÆæ ¸ÀAvÉƵÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ°AUï ±ÁåªÀj ªÀAiÀiÁ:24ªÀµÀð ¸Á:©.PÉ.¯ÉÆä vÁ:EAr FvÀ£ÀÄ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀzÀ UÀAUÁªÀiÁ¬Ä D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀPÉÌ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀ¤UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «ÄgÀdPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀzÀ ¸ÁvÀ gÀ¸ÁÛzÀ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ: 11.06.2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 08.30 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ ©üêÀÄgÁAiÀÄ §¸À°AUÀ¥Àà PÀ£ÀªÀÄr ¸Á:«ÄgÀV ºÁ:ªÀ:«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.06.2018 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 181/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦. DåPÀÖ  
      ¢£ÁAPÀ; 12.06.2018 gÀAzÀÄ 16:30: UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸À£ÀUËqÀ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ¥Ánî ºÁUÀÆ E£ÀÆß 10 d£ÀgÀÄ ¸Á:J®ègÀÆ ¸ÁwºÁ¼À UÁæªÀÄ. vÁ:¨ÁUÉêÁr. EªÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ  C¥ÀgÁzsÀ. 1] MlÄÖ gÉÆÃR ºÀt 9,370=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. 2]  52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ QªÀÄävÀÄÛ 00=00 F §UÉÎ ±ÀgÀtUËqÀ © UËqÀgÀ ¦J¸ïL § ¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.06.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 12-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.


1] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 203/2018  PÀ®A: 302, 304[©] gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹             
     ¢£ÁAPÀ: 10.06.018 gÀAzÀÄ 23.30 ªÉüÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àæ±ÁAvÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À¹AUÀ ºÀeÉÃj[UÀAqÀ] 2] ±ÀPÀÄAvÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À¹AUÀ ºÀeÉÃj[CvÉÛ] 3]«¯Á¸À ºÀ£ÀĪÀiÁ£À¹AUÀ ºÀeÉÃj[ªÉÄÊzÀÄ£À] 4] ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À¹AUÀ ºÀeÉÃj[ªÉÄÊzÀÄ£À] 5]ºÀ£ÀĪÀiÁ£À¹AUÀ «oÀ×®¹AUÀ ºÀeÉÃj[ªÀiÁªÀ] 6] ¥ÀæPÁ±À ºÀ£ÀĪÀiÁ£À¹AUÀ ºÀeÉÃj[ªÉÄÊzÀÄ£À] 7] gÉÃSÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ºÀeÉÃj[£ÉUÀtÂÚ] 8] ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ «¯Á¸À ºÀeÉÃj[£ÉUÀtÂÚ] ¸Á; J®ègÀÄ ºÀqÀUÀ° ºÁUÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀÄoÀ¥ÀwUÀ°è EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÉÆ£Á° UÀAqÀ ¥Àæ±ÁAvÀ ºÀeÉÃj FvÀ¼À UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÀÄ, £ÉUÀtÂÚAiÀÄgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 5 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ ºÁUÀÆ 5 vÉÆ° §AUÁgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ¯ÁUÁAiÀÄÛ¢AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄÈvÀ½UÉ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ 10 vÉÆ° §AUÁgÀ ºÁUÀÆ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ¢£Á®Ä ºÉÆqÉzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ ºÉýzÁUÀ CªÀ¼À vÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ºÉÆÃzÀgÀÄ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ½UÉ ºÉÆr§r ªÀiÁr GgÀ®Ä ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ZÀAZÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀvÀ£À¹AUï gÀd¥ÀÆvÀ ¸Á; £É¯ÉÆÃV vÁ; eÉêÀVð gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.06.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 117/2018 PÀ®A: 279, 304 (J) L.¦.¹ & 187 JA.«í. DåPÀÖ  
      ¢£ÁAPÀ; 11.06.2018 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ dĨÉÃgÀ vÀA DeÁzÀ ¸Á|| ¥ÀlÄPÁ vÁ|| vÁªÀÅqÀÄ f|| UÀÄgÀUÁAªÀ gÁdå|| ºÀjAiÀiÁt gÁdå ¨ÁPïì ¯Áj £ÀA: HR-38/X-2073 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ.  FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ  ¨ÁPïì ¯Áj £ÉÃzÀÝ£ÀÄß J£ï.JZï-50 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV, ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥ÀlÖtzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀzÀ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ©üêÀÄtÚ vÀA AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÉƯÁgÀ ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð ¸Á|| zÉêÀ¯Á¥ÀÆgÀ FvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: KA-01/V-6221 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀªÀiÁr CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ PÁ°UÉ ªÀUÉÊgÉ PÀqÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ¤®è¸ÀzÉà ºÁUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀA ©üêÀÄ¥Àà PÉƯÁgÀ ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð ¸Á|| zÉêÀ¯Á¥ÀÆgÀ vÁ||f|| ¨ÁUÀ®PÉÆÃl gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.06.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 11-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2018  PÀ®A: 279, 337, 304J L¦¹ & 187 JA.«í.DåPÀÖ             
     ¢£ÁAPÀ: 09.06.2018 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ/52/J/3455 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ  PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöå£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ JªÀiï.JZï/14/fPÉ/4583 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀA ªÀÄ®PÀ¥Àà £ÁnÃPÁgÀ ªÀaiÀiÁ 23 ªÀµÀð EªÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ ¯ÉÆÃPÉñÀ ªÀÄ®PÀ¥Àà £ÁnÃPÁgÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ Ear gÉÆÃqÀ ¸ÀgÀ¸Àéw £ÀUÀgÀ ºÁ||ªÀ|| ªÀĺÁvÁä ¥ÀÄ¯É £ÀUÀgÀ JªÀiï.L,r¹ ¨ÉÆøÀj ¥ÀäuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.06.2018 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 103/2018 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï [Dgïr] 1957 ¤AiÀĪÀÄ 4 & 4 [1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ  3, [1] 42 & 31 [6].
      ¢£ÁAPÀ; 11.06.2018 gÀAzÀÄ 03.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÁdÄ. UÀAUÁzsÀgÀ. ¥Ánî ¸Á: ©Ã¼ÀV mÁmÁ 1109 PÁåAlgÀ ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ JªÀiïJZï-10/JPÀÆå-2792 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV J°èAzÀ¯ÉÆà ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß PÁåAlgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: gÀ«ÃAzÀæ. CdÓ£ÀߪÀgÀ. ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.06.2018 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 10-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 184/2018  PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].             
     ¢£ÁAPÀ: 09.06.2018 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] eÁ£ï rAiÀÄgï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ EAfÃ£ï £ÀA§gÀPY3029D183184 ZÉ¹ì £ÀA§gÀ 1PY5310S031776 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢®è. 2] £ÀÆå ºÁ¯ÉAqï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ CzÀgÀ ¥Á¹AUÀ £ÀA§gÀEgÀĪÀ¢®è, CzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢®è. EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀªÀÄä vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ mÉæîgÀUÀ¼À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: JªÀiï. J¸ï. ¨Á¤PÉÆî JJ¸ïL EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 108/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 09.06.2018 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀÄgÀ¥Àà ªÀÄ®è¥Àà zÀ¸Áä ¸Á: zÉêÀtUÁAªÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ 8 d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉÃUÉƸÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À.D¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ1] gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ 4660/- gÀÆUÀ¼ÀÄ2] 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ JZï.r ¦J¸ïL D®ªÉÄî ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 09.06.2018 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÀgÀt¥Àà zsÀgÉ¥Àà PÀ®ºÀ½î 2] ¥ÀgÀ±ÀÄgÀªÀÄ gÉêÀt¹zÀÝ eÉÃgÀlV 3] §¸ÀªÀgÁd ²ªÀgÁAiÀÄ ZËzsÀj 4] ¹zÀÝtÚ ²ªÀ¥Àà ¸Á®ªÁqÀV ªÀAiÀiÁ ¸Á; J®ègÀÆ PÀ£ÉÆß½î vÁ; ¹AzÀV EªÀgÀÄ ¹AzÀV ¥ÉÆð¸ï oÁuÁ ºÀ¢Ý ¥ÉÊQ PÀ£ÉÆß½î UÁæªÀÄzÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©ÃgÀ¥Àà zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä  ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ªÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀ Dr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃR ºÀt 6,250-00 gÀÆ gÉÆÃR ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ  F §UÉΠ ¸À:vÀ:  ¤AUÀ¥Àà ºÉZï ¥ÀÆeÉÃj ¦J¸ïL PÁ¸ÀÆ ¹AzÀV ¦J¸ï  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r. £ÀA: 07/2018 PÀ®A: 174 ¹Dg惡
      ¢£ÁAPÀ; 08.06.2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 07:00 UÀAmɬÄAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀiÁ-60-65 ªÀµÀð ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À wEzÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè EªÀ£ÀÄ CªÀ¤VzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À° ªÀÄ®VPÉÆAqÀ¯Éè ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉΠ ¨Á±Áå¸Á§ C§ÄÝ®¸Á§ ZÀ½îVqÀzÀ ¸Á|| CgÀ¼À®¢¤ß vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 09-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 153/2018  PÀ®A: 379 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ-1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì  gÉÃUÀÆå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪÀ®¥ïªÉÄAl PÁAiÉÄÝÃ-1957 ¤AiÀĪÀÄ 4, 4 (1), 4(J), ¸ÀºÀ PÀ®A: 21  (4) (J)             
     ¢£ÁAPÀ: 08.06.2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 02:00  ªÉüÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ John Deere 5038-D PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ, EAf£ï £ÀA§gÀ: PY3029D294864, ZÉ¹ì £ÀA§gÀ: PY5038X016125 CzÀPÉÌ ºÉÆA¢gÀĪÀ mÉæöÊ®gï £ÀA§gÀ: PÉ.J.28 n.©/2207 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀgÀÄ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà gÁAiÀÄ°Ö E®èzÉà PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÀAqÀgÀUÀ¯ï PÀqɬÄAzÁ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À PÀqÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀgÉhÄÃj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ, mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁåPÀÖgï ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: f J¸ï ¥Ánî ¦J¸ïL [PÁ&¸ÀÄ] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.06.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 65/2018 PÀ®A: 323, 324, 504, 506, ¸ÀºÀ 34 L.¦.¹.
      ¢£ÁAPÀ; 07.06.2018 gÀAzÀÄ 03:30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] SÁd¥Àà @ ®PÀëöät vÀAzÉ «oÀ® £ÁzÀ 2] ªÀÄgɪÀé@ ¸ÀÄ«ÄvÁæ UÀAqÀ ®PÀëöät £ÁzÀ 3] «PÁ¸À vÀAzÉ ®PÀëöät £ÁzÀ                                           ¸Á|| J®ègÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÀ¸ÀÆÛj PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è EgÀĪÀ  ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦AiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ £ÀA§gï 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ DgÉÆæ £ÀA§gï 03 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ  §qÉUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ ZÁPÀÄ«¤AzÀ PÉÊ UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÀA§gï 02 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ EnÖUÉ ¬ÄAzÀ ¨Á¬ÄUÉ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ C®èzÉ J®ègÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« ¦AiÀiÁð¢UÉ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ  ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀiÁ ¤A¨Á¼ÀPÀgÀ ¸Á|| PÀ¸ÀÆÛj PÁ¯ÉÆä «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.06.2018 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 08-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 200/2018  PÀ®A: 328 L.¦.¹ & 32,34, PÉ.E.DåPÀÖ             
     ¢£ÁAPÀ: 07.06.2018. gÀAzÀÄ 15.45 ªÉüÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÁæªÀt £ÁgÁAiÀÄt ¸ÀPÀmï eÁåw ¸Á; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÁt§VÃZÀ 2] DPÁ±À UÀuÉñÀ ¯ÉÆÃAqÉ ªÀAiÀiÁ;16 ªÀµÀð eÁåw »AzÀÄ ªÀiÁAUÀªÁr GzÉÆåÃUÀ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÁt§VÃZï[PÁ£ÀƤ£À ¸ÀAWÀµÀðPÉÌ M¼ÀUÁzÀ ¨Á®PÀ]  DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ PÁ£ÀƤ£À ¸ÀAWÀµÀðPÉÌ M¼ÀUÁzÀ ¨Á®PÀ EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉà C¢üPÀÈvï ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄAxÀºÀ ¥ÀzÁxÀðªÀ£ÀÄß ¨ÉgÀ¹ PÀAnæ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ C°ÃPÀ gÉÆÃeÁ NtÂAiÀÄ°è EgÀĪÀ ªÀÄļÀÄî PÀAnUÀ½gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. ¸ÀzÀgÀ PÉøÀzÀ°è d¥ÁÛzÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®ÄUÀ¼ÀÄ 1) LzÀÄ °Ãlj£À ¥Áèöå¹ÖPï PÁå£À CzÀgÀ°è JgÀqÀÄ °Ãlgï PÀAnæ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÝzÀÄÝ EzÀgÀ QªÀÄävÀ-400-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2] JgÀqÀÄ ¥Áèöå¹ÖPï UÁè¸ï SÁ° EzÀÝzÀÄÝ QªÀÄävÀÄÛ ;02-00 gÀÆ 3] gÉÆÃR ºÀt 150-00 gÀÆ F §UÉÎ J ¦ ºÉƸÀªÀĤ ¦J¸ïL [C&«].f.¹.¦.J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.06.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 182/2018 PÀ®A: 87 PÉ ¦ DåPÀÖ  
      ¢£ÁAPÀ; 07.06.2018 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¹PÀAzÀgÀ. ºÀıÉãï¸Á§. ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ. 2] ªÀĺÁAvÉñÀ. UÀAUÁgÁªÀÄ. PÀtzÁ¼À. 3] ¸ÁºÉçUËqÀ. gÉêÀUÉÆAqÀ. ªÀĸÀ½. 4] ¸ÀvÁgÀ. EªÀiÁªÀĸÁ§. vÁA¨ÉÆüÉ. 5] PÉAZÀgÁAiÀÄ. ®PÀëöät. ¥ÀqÀUÁ£ÀÆgÀ. 6] C±ÉÆÃPÀ. ¯Á®¥Àà. §dAwæ. 7] ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ. PÀ®è¥Àà. §dAwæ. 8] gÁªÀÅvÀ¥Àà. ²ªÀtÚ. «¨sÀÆw ¸Á; J®ègÀÆ ¸ÁvÀ®UÁAªÀ 9] AiÀÄ®è¥Àà. ±ÁAvÀ¥Àà. ¹AzÉ. ¸Á; §Æ¢ºÁ¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÁvÀ®UÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ©üÃgÀ¥Àà zÉêÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ d¥ÀÛ  ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1) MlÄÖ-12,550/-gÀÆUÀ¼ÀÄ 2) 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æäªÁ¸ÀUËqÀ. Dgï. ¥ÉÆæèɵÀ£Àj L.¦.J¸ï. ¥Àæ¨sÁgÀ EAr UÁæ«ÄÃt ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.06.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 183/2018 PÀ®A: 78[3] PÉ.¦ DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 07.06.2018 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ªÉÆâ£À¸Á§. @ gÀeÁPÀ. vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§. EAUÀ¼ÀV. ¸Á; ¸ÁvÀ®UÁAªÀ vÁ: EAr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁvÀ®UÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÁÖöåAqïzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛ£É N.¹. ªÀÄlPÁ DqÀ®Ä §¤ßj CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É N.¹. ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß Dr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ  ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ  1] gÉÆÃR ºÀt-950/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ  2] N.¹ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ aÃn-MAzÀÄ  3] ¨Á®¥É£ï-MAzÀÄ  F §UÉÎ ¸À:vÀ: gÀhÄqï. J£ï. ªÉÆÃPÁ² ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.06.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2018 PÀ®A: ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ
      ¢£ÁAPÀ; 03.05.2018 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 44 ªÀµÀð ¸Á:¨ÉÊgÀªÁqÀV EªÀ¼ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ aPÀ̪ÀÄä£À ªÀÄUÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Àà CAUÀr EªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÀgÀÛ §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É PÁgÀt vÀ¥Á¸À ªÀiÁr PÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ «±Àé£ÁxÀ ¥ÀgÀªÀÄtÚ ©gÁzÁgÀ ¸Á|| ¨ÉÊgÀªÁqÀV gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.06.2018 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA: 16/2018 PÀ®A: 174 ¹Dg惡
      FUÀ 4 - 5 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀiÁ 40 jAzÀ 45 ªÀµÀð ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀÅ¢®è. EªÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÛ¤zÀÄÝ ºÀÄZÀÑgÀAvÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ «Ä£ÀÄUÁjPÀ ¥Á®£Á PÉÃAzÀæ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, FUÀ 4-5 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ «ÄãÀĪÀÄj ¥Á®£À PÉÃAzÀæzÀ ¸À«Ä¥À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ PÀlÄÖwÛgÀĪÀ PÀA¥ËAqÀ  ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À®Ä £À£ÀßzÀÄ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀĺÀªÀÄäzÀ EgÀ¥sÁ£ï vÀAzÉ ºÁ¦üÃd ºÀĸÉãÀ ¨ÁAV GzÉÆåÃUÀ «ÄãÀÄUÁjPÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÁAw £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.06.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.