Number of Visitors

Sunday, September 30, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 30-09-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥ÀÉÆ°Ã¸ï  oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 220/2018 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ


¢£ÁAPÀ:  29-09-2018  gÀAzÀÄ 16:55 UÀAmÉUÉ. ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀA: ¥ÉÆêÀÄ¥Àà  gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 31 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ UËAr PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄzÁß¼À J¯ï n £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼ÀzÀ ªÀÄÄzÁß¼À UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èè PÀĽvÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä: 1]  N ¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ 2] ¨Á¯ï¥É£ÀÄß MAzÀÄ 3] gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ 230=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æà JªÀiï.r ªÀÄrØ  ¦J¸ï.L ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¦J¸ï   gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢  PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.09.2018 gÀAzÀÄ  ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.2] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 270/2018 PÀ®A: 3 ªÀÄvÀÄÛ 7 CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ-1955
 ¢£ÁAPÀ: 29-09-2018 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²ªÀAiÀÄå vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð ¸Á; vÁA¨Á. vÁ; EAr EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà EAr vÁ®ÆQ£À ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À UÁæªÀÄUÀ¼À ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ PÁqÀÄðzÁgÀjUÉ ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAvÉAiÀÄ°è PÁqÀÄðzÁgÀjAzÀ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV  MlÄÖ 17,550 gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À 1170 PÉ.f CQÌUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAvÉAiÀÄ°è Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀ 5, PÉ.f. 10 PÉ.f, 15 PÉ.f ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¥ÉÆÃlðgï 600 ªÁºÀ£À £ÀA: PÉJ-28/¹-0568 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzÀ.d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ,  1] 17,550 gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À MlÄÖ 1170 PÉ.f ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ PÁqÀÄðzÁgÀjUÉ ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAvÉAiÀÄ°è PÁqÀÄðzÁgÀjAzÀ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀ CQÌ. 2] ¥ÉÆÃlðgï 600 ªÁºÀ£À MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUï £ÀA: PÉJ-28/¹-0568 CAvÁ EzÀÄÝ,CzÀgÀ C.¸À.Q: 50,000 gÀÆ¥Á¬Ä DUÀ§ºÀÄzÀÄ..   F §UÉÎ ¸À:vÀ:  ²æÃ. ªÀĺÁAvÀUËqÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄUËqÀ. vÀqÀèV DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ EAr  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁ墠 PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.09.2018 gÀAzÀÄ  EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 29-09-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] wPÉÆÃmÁ ¥ÀÉÆ°Ã¸ï  oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 149/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPïÖ


¢£ÁAPÀ: 28-09-2018 gÀAzÀÄ  16-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)  ©üêÀÄÄ vÀA¢ UÀtÄ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð 2) C¥ÀÄà vÀA¢ £ÁvÀÄ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ: 47 ªÀµÀð 3) zÉÆArgÁªÀÄ vÀA¢ mÉÆÃ¥ÀÄ ZÀªÁít  ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð 4)  ¸ÀÄgÉñÀ vÀA¢ £ÁvÀÄ ZÀªÁít   ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð 5) ¸ÉÆêÀÄÄ vÀA¢ £ÁvÀÄ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð  6) ¨ÁªÀ²AUÀ vÀA¢ £ÁvÀÄ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ: 52 ªÀµÀð 7) ¦AlÄ vÀA¢ ©üêÀÄÄ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð 8) AiÉÆÃUÉñÀ vÀA¢ ±ÉêÀÅ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð 9) ¢Ã°¥À vÀA¢ vÁªÀgÀÄ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð 10) ¥ÉæêÀIJAUÀ vÀA¢ ¨sÁªÀ²AUÀ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð 11) «£ÉÆÃzÀ vÀA¢ ©üêÀÄÄ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð  ¸Á: J®ègÀÆ «oÀ×®ªÁr £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt PÀnÖ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ ªÀÄ£Áß JA§ UÁå«ÄèAUÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥sÀgÁzsÀ .F §UÉÎ ¸À:vÀ ¸À: vÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà    J¸ï Dgï £ÁAiÉÆÌÃr    gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢  PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.09.2018 gÀAzÀÄ  wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.2] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 141/2018 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ     


¢£ÁAPÀ : 27.09.2018 gÀAzÀÄ 11-00   UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ  UÀuÉñÀ vÀA|| §ªÁ£À¹AUï ºÀeÉÃj  ªÀAiÀiÁ : 27 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ  ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ. J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ.   F §UÉÎ gÀªÀiÁ¨Á¬Ä UÀA|| §ªÁ£À¹AUï ºÀeÉÃj.  ¸Á|| PÀªÀiÁ£ÀSÁ£À §eÁgÀ ºÀwÛgÀ, UËqÀgÀ NtÂ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁ墠 PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.09.2018 gÀAzÀÄ  UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


3] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 136/2018 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ 

¢£ÁAPÀ: 28-09-2018 gÀAzÀÄ  15:20 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ  DgÉÆævÀgÁzÀ  1]¹zÁÝgÁªÀÄ vÀAzÉ ¥ÀArvÀ PÉÆqÀvÉ ªÀAiÀiÁ|| 28 ªÀµÀð ¸Á|| zÀƼÀSÉÃqÀ vÁ|| EAr,2] ©ügÉñÀ vÀAzÉ µÀtäR PÉÆqÀvÉ ¸Á: zsÀƼÀSÉÃqÀ [¥sÀgÁj] £ÀªÀÄÄzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ: 1 £ÉÃAiÀÄ DgÉÆæ ¹zÁÝgÁªÀÄ vÀAzÉ ¥ÀArvÀ PÉÆqÀvÉ ªÀAiÀiÁ|| 28 ªÀµÀð ¸Á|| zÀƼÀSÉÃqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §ÄQÌAiÀiÁVgÀĪÀ 2 £ÉÃAiÀÄ DgÉÆæ ©üÃgɱÀ vÀAzÉ µÀtÄäR PÉÆqÀvÉ ¸Á: zÀƼÀSÉÃqÀ FvÀ£À ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ zÀƼÀSÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjUÉ 1/- gÀÆ UÉ 80/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 1920/- ºÁUÀÄ N.¹ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆArgÀĪÀ aÃn ºÁUÀÆ ¨Á¯ï¥É£ïzÉÆA¢UÉ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà ©.JªÀiï. ¥Ánî ¦.J¸ï.L gÀhļÀQ ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.09.2018 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 146/2018 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ 

¢£ÁAPÀ: 26/09/2018 gÀAzÀÄ 18:00, UÀAmÉUÉ 01] AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà »¥ÀàgÀV ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð ¸Á: vÁA¨Á vÁ: EAr£ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/-gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÁªÀðd£ÀPÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀ PÀ¯Áåt C£ÀÄߪÀ N.¹.ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ DgÉÆÃ¥À. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà  ¹. © aPÉÆÌÃr, ¦J¸ïL D®ªÉÄî ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.09.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 133/2018 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ 

¢£ÁAPÀ 28/09/2018 gÀAzÀÄ 10-50 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ  1] CrªÉ¥Àà vÀA FgÀ¥Àà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-60 ªÀµÀð ¸Á: eÁ®ªÁzÀ¸ÁgÁA±À:- £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ eÁ®ªÁzÀ UÁæªÀÄzÀ n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£À ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄ CªÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ UÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N.¹ CAQ¸ÀASÉåUÀ¼À ¨ÁA¨É ªÀ PÀ¯Áåt C£ÀÄߪÀ N.¹.ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzÀ.d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°Ã£À «ªÀgÀ:1) N.¹ CAQ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ C:Q:00=00/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ 2) gÉÆÃR ºÀt: 350=00/-gÀÆ UÀ¼ÀÄ 3) MAzÀÄ ¨Á®¥É£Àß C:Q: 00=00/- gÀÆUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À||vÀ||¦|| PÉ.JZï.G¥ÁàgÀ J.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.09.2018 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


6] zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 134/2018 PÀ®A: ACT : 15 (A) 32 (3) K E ACT
¢£ÁAPÀ 28/09/2018  gÀAzÀÄ 14:40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ] ªÀĺÁzÉêÀ vÀA:ªÀÄ®è¥Àà ¸ÀÄA§qÀ  ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð ¸Á|| zÉêÀÅgÀ vÁ|| ¹AzÀV£ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ  ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà vÀ£Àß PÉÆðØçÃAPïì CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ DgÉÆÃ¥À. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°Ã£À «ªÀgÀ:01]  N¯ïÖ lªÀj£ï «¹Ì vÀÄA©zÀ 180 JA.J¯ïzÀ ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ  2 EzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÀ«ÄõÀ£ÀgÀ CAvÀ ¯Éç® EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨É¯É gÀÆ  74.13/- gÀÆ¥Á¬Ä CAvÀ §gÉ¢zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 148.26/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2] ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ÀÄUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ EªÀÅUÀ¼À C:¸À:Q: 00=00/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À||vÀ||¦|| L. JA. zÀÄAqÀ¹ ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.09.2018 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 276/2018 PÀ®A: 78 (3) PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ

¢£ÁAPÀ: 28-09-2018   gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ] §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà ªÁ° ªÀAiÀiÁ-51 ªÀµÀð ¸Á: ¤qÀUÀÄA¢ gÀÄzÀæ ¸Áé«Ä ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ 2] ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà §dAwæ  ªÀAiÀiÁ-56 ªÀµÀð ¸Á:¤qÀUÀÄA¢ AiÀÄ®UÀÆgÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ. £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä  ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ (1) gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr §¸ï¸ÁØAqÀzÀ°è ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ (N.¹) dÆeÁl £ÀqɹzÁUÀ CgÉÆævÀgÀÄ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ,1] gÉÆÃR ºÀt 2390/gÀÆ.2] N ¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn JgÀqÀÄ Q:00-00 3] ¨Á®¥É£ï JgÀqÀÄ Q:00-00    F §UÉÎ - ¸À:vÀ: ²æÃ, UÀÄgÀıÁAvÀ zÁ±Á¼À   ¦J¸ïL §.¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.09.2018 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


8] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 274/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ

¢£ÁAPÀ: 28-09-2018  gÀAzÀÄ  12:20  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀƼÀ¥Àà ºÀAZÀ£Á¼À ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð 2] zÀ¸ÀÛVÃgÀ vÀAzÉ ºÀĸÉä¸Á§ zÀ¼ÀªÁ¬Ä  ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð 3] ¦üÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉä ªÀÄÄeÁªÀgÀ ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð, 4] gÀ¦üÃPÀ vÀAzÉ C«ÄãÀ¸Á§ ¢AqÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð, 5] ¥sÀPÀÄæ¢Ý£ï vÀAzÉ ºÀ©§Ä¯Áè ºÀqÀV£Á¼À  ªÀAiÀiÁ-33 ªÀµÀð 6] CªÀétÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà UÀÄqÀ¢¤ß ªÀAiÀiÁ-37 ªÀµÀð 7] ¨Á§ÄUËqÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥ÀàUËqÀ UÀÄqÀ¢¤ß ªÀAiÀiÁ- 49 ªÀµÀð ¸Á: C.£ÀA.1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ºÁ¯Áå¼À G½zÀ J®ègÀÆ PÉÆqÀUÁ£ÀÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr    £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J°UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ §ºÁgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ  C¥ÀgÁzsÀ.1] MlÄÖ gÉÆÃR ºÀt 8460=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. 2] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ QªÀÄävÀÄÛ 00=00. F §UÉÎ - ¸À:vÀ: ²æÃ, UÀÄgÀıÁAvÀ zÁ±Á¼À   ¦J¸ïL §.¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.09.2018 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.DAILY CRIME NEWS ON 28-09-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥ÀÉÆ°Ã¸ï  oÁuÉ UÀÄ£ÁߣÀA. 119/2018 PÀ®A: 304(J)L¦¹


       ¢£ÁAPÀ: 25-09-2018 jAzÀ 12-30 jAzÀ ¢:27/09/2018 gÀAzÀÄ 13-20 UÀAmÉUÉ UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÁ£ÀAzÀ 2) ¸ÀÄ¥ÀæªÉʸÀgï 3) ªÀiÁå£ÉÃdgï 4) UÀÄwÛUÉzÁgÀ ದಿನಾಂಕ:25-09-2018 ರಂದು  ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ ನಗರದಲ್ಲಿ  ಮೃತ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಸಾರವಾಡ ಇತನಿಗೆ ಆರೋಪಿತ ರೆಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೇ ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನನುಭವಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಸಹ ವಿದ್ಯೂತ್ ಕಂಬದ ಮೇಲಿ ಹತ್ತಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ  ಕಂಬದ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದು , ಗಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ  ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ  ವಿಜಯಪುರದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತಿದ್ದಾಗ, ದಿನ ದಿನಾಂಕ: 27-09-2018 ರಂದು 13-20 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರೂಗಿಸಿ ಅಂತ ವಗೈರೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಅದೆ.  .F §UÉÎ ¸À:vÀ ±ÀAPÉæªÀÄä UÀAqÀ ²æñÉÊ¯ï ¸ÁgÀªÁqÀ,¸Á: GPÀªÀÄ£Á¼À vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢  PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.09.2018 gÀAzÀÄ  DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2] J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 78/2018 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ    


¢£ÁAPÀ: 27.09.2018. gÀAzÀÄ 16:40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÀ®è¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ £ÁUÀt¸ÀÆgÀ, ¸Á|| UÁA¢ü£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 2) ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÁqÉÃzÀ, ¸Á|| UÁA¢ü £ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ (¥sÀgÁj) £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ºÀt gÉÆÃR ºÀt: 810/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ²æà J¸ï.Dgï.¥ÀÆeÁj. J.J¸ï.L J.¦.JªÀiï.¹. ¥Éưøï oÁuÉÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢  PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.09.2018 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 201/2018 PÀ®A: ºÀÄqÀÄV PÁuÉ   

¢£ÁAPÀ: 20/09/2018 gÀAzÀÄ 07:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ : EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀAiÀiÁ: 18 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ: «zÁåyð¤, ¸Á: «¨sÀÆwºÀ½î, vÁ: ¹AzÀV EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.09.2018 gÀAzÀÄ 07:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀV £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ §AzÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ vÀ£Àß ¨ÁrUÉ gÀƫĤAzÀ  vÀªÀÄÆägÀÄ «¨sÀÆwºÀ½îUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É. CAvÁ vÀ£Àß UɼÀwAiÀÄjUÉ ºÉý ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ HjUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀÛ gÀÆ«ÄUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉ J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. n¥ÀàtÂ:- JvÀÛgÀ: CAzÁdÄ 5-Cr, 3-EAZï,¸ÀzÀÈqsÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ, ¸ÁzÁUÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ ºÉÆA¢zÀÄÝ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ & EAVèÃµï ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß NzÀ®Ä, §gÉAiÀÄ®Ä §®èªÀ½gÀÄvÁÛ¼É. F §UÉÎ ²æêÀÄw  ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ ¸ÀzÁ²ªÀ PÀnÖªÀĤ, ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ ºÉƯÉgÀ, GzÉÆåÃUÀ: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: «¨sÀÆwºÀ½î, vÁ: ¹AzÀV. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.09.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
  

4] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 180/2018 PÀ®A: 363 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 20.09.2018 gÀAzÀÄ 9:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÀ« vÀA:¹zÀÝ¥Àà PÀnÖªÀĤ ¸Á|| vÁ½PÉÆÃn. vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À  £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EªÀ¼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ¼ÀÄ CAvÁ UÉÆÃwÛzÀÄÝ w½zÀÄ w½zÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.09.2018 gÀAzÀÄ 9:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±Á¯ÉUÉ ©qÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉý ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÉÌ  C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢gÀÄvÀÛzÉ.. F §UÉÎ ±ÉÃRªÀé UÀA:gÁdÄ PÀnÖªÀĤ. ªÀAiÀiÁ- 35 ªÀµÀð. eÁw- »AzÀÆ ªÀiÁzÀgÀ. GzÉÆåÃUÀ- PÀÆ°PÉ®¸À. ¸Á/ vÁ½PÉÆÃn ªÀiÁzÀgÀ NuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.09.2018 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Wednesday, September 26, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 26-09-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÁߣÀA. 280/2018 PÀ®A: 279, 337,338,304(J) L¦¹

¢£ÁAPÀ: 25-09-2018 gÀAzÀÄ 11-45 UÀAmÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀÅ® vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á|| vÉÆgÀ« PÁgÀ £ÀA  PÉ.J 28/J£ï-7473 £ÉÃzÀÝgÀ  ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £Àr¸ÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV PÀqÉUÉ §ÄgÀuÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À zÁn  Cw eÉÆÃj¤AzÀ ªÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊqÀ¢AzÀ £ÀqɬĹ vÀAzÀÄ JzÀÄjUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊrUÉ §gÀÄwÛzÀÝ CmÉÆà £ÀA PÉ.J 28/¹- 7018 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ºÉÆqɬĹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ CzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ EzÀgÀ°è ¦ügÁå¢üAiÀÄ vÁ¬Ä RweÁ© ªÀAiÀiÁ 62 ªÀµÀð ºÁUÀÆ C£ÀªÀÄ£Ád ªÀAiÀiÁ 4 ªÀµÀð EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ  PÉÊUÉ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ ¦ügÁå¢ü vÀªÀÄä E¨Áæ»A ºÁUÀÆ ±ÀjÃ¥sÁ ªÀÄvÀÄÛ CQîCºÀäzÀ EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ  ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj ªÀ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¥Àr¹ CmÉÆà ZÁ®PÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.F §UÉÎ C¯Áè¨sÀPÀë vÀAzÉ PÀ¯Áè±Áå ªÀÄPÀAzÁgÀ ¸Á|| PÉ.PÉ.§eÁgÀ RwçUÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2018 gÀAzÀÄ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 13/2018 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ 


¢£ÁAPÀ: 25/09/2018 gÀAzÀÄ 14-00  UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ°è »gÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ d«ÄãÀ j £ÀA-321/01 £ÉÃzÀgÀ°è.  ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄAUÀ¯Á @ ªÀÄ®èªÀÄä UÀA/ ±ÀAPÀgÀUËqÀ d®¥ÀÆgÀ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀjzÁgÀ£À vÀªÀÄä£À ºÉAqÀw ²ªÀŨÁ¬Ä d®¥ÀÆgÀ. PÀÆr ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ: 25/09/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è EgÀĪÀ ¨Éë£À VqÀzÀ PɼÀUÉ HlPÉÌ PÀĽvÁUÀ ªÀÄ¼É UÁ½ §AzÀÄ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À¢AzÀ DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄAUÀ¯Á @ ªÀÄ®èªÀÄä UÀA/ ±ÀAPÀgÀUËqÀ d®¥ÀÆgÀ. ªÀAiÀiÁ- 38 ªÀµÀð. ¸Á/ ¸Á¸À£ÀÆgÀ. vÁ/ §.¨ÁUÉêÁr. EªÀ½UÉ ¹r®Ä §rzÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ. JzÉUÉ, PÁ°UÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²ªÀŨÁ¬Ä d®¥ÀÆgÀ. EªÀ½UÉ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÀ DVgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2018 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 31/2018 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ 

¢£ÁAPÀ: 25-09-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àå 14=30 UÀAmÉUÉ PÁ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà gÁd¥Àà ªÉÄð£ÀªÀĤ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è EgÀĪÀ ¨Éë£À VqÀzÀ PɼÀUÉ  ªÀgÀ¢zÁgÀ£À CtÚ£ÁzÀ AiÀÄ®UÀÆgÀzÀ¥Àà ªÀiÁgÀÄw AiÀÄgÀgÀhÄj ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ 2] «oÀ×® vÀA. UÀƼÀ¥Àà ªÀqÀqÀV @ £ÁnÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð 3] PÁAvÀÀ¥Àà ²ªÀ¥Àà ªÉÄð£ÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð 4] ²ªÀ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà £ÁnÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð 5] ¯Á®¸Á vÀA. ªÀÄÄvÀÄðd¸Á PÀA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð 6] ¸ÀAUÀ¥Àà vÀA. gÁªÀÄ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð ¸Á|| J®ègÀÆ PÁ£Á¼À EªÀgÀÄ £ÉëÄAiÀÄAvÉ vÀªÀÄä ¨Á§vï PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ°PÉÌ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄzÁå£Àå ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁ½AiÀÄÄ ©¸ÀÄvÁÛ ªÀļÉAiÀÄÄ §gÀ°PÉÌ ºÀwÛzÁÝUÀ, PÁ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà gÁd¥Àà ªÉÄð£ÀªÀĤ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è EzÀÝ ¨Éë£À VqÀzÀ PɼÀUÉ ºÉÆÃV D¸ÀgÀPÉÌ ¤AvÁUÀ ªÀļÉAiÀÄ°è ¹r®Ä ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, AiÀÄ®UÀÆgÀzÀ¥Àà ªÀiÁgÀÄw AiÀÄgÀgÀhÄj ªÀÄvÀÄÛ «oÀ×® vÀA. UÀƼÀ¥Àà ªÀqÀªÀqÀV EªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀwÛzÀÄÝ C®èzÉ E£ÀÄß½zÀ 4 d£ÀjUÉ ¹r°UÉ gÀhļÀ §rzÀÄ zÀÄ:SÁ¥ÀvÀ ºÉÆA¢ ªÀÄÆZÉð ºÉÆÃV ©¢ÝzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 12 DqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÀÄj ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀwÛzÀÄÝ E£ÉÆßAzÀÄ DqÀÄ WÁAiÀĪÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ®PÀëzÀ 30 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁë£ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.  F §UÉÎ ²æà ªÀĺÁgÁd vÀA. ªÀiÁgÀÄw AiÀÄgÀgÀhÄj ªÀAiÀiÁ 27 ªÀµÀð ¸Á|| PÁ£Á¼À vÁ|| § ¨ÁUÉêÁr, gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2018 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 25-09-2018


VIJAYAPURA DISTRICT


Change within, Victory therein.1] zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÁߣÀA. 130/2018 PÀ®A: 279, 337,338,304(J) L¦¹

¢£ÁAPÀ: 24/09/2018 gÀAzÀÄ ¨ÉüÀV£À 01:00 UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 01] C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ¥ÀqÀUÉ @ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¸Á/ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ vÁ/ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt mÁåAPÀgï £ÀA PÉJ 56/3812279,337,  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁåAPÀgï £ÀA PÉJ 56/3812 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV  ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV PÀqɬÄAzÀ-¹AzÀV PÀqÉUÉ J£ï.JZï-218 ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃgÀl ¦AiÀiÁ𢠣ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ PÁåAlgï £ÀA PÉJ 34/9079 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¦AiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ, UÁAiÀÄ¥ÉÃlÄÖ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ. PÁåAlgïzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀgÀ¹ PÀ°è£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ zÀÄUÉÆÃðf vÀAzÉ §®gÁªÀÄ PÀ¯ÁåtPÀgÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ¸Á/E®PÀ®è EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀgÀ¹ PÀ®è ©zÀÄÝ ªÀÄÄRPÉÌ, vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀÄ ¥ÉÃlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ PÁåAlgïzÀ°èzÀÝ ªÀÄÄvÀÄðd vÀAzÉ ºÀ¤Ã¥À ªÀÄ¹Ì EªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ JqÀ vÉÆÃqÉUÉ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ. C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ mÁåAPÀgÀzÀ°è PÀĽvÀ QèãÀgï «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÀqÀPÉÆà EªÀ¤UÀÆ §®ªÉÆüÀPÉÊ PɼÀUÉ gÀmÉÖUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ UÁAiÀÄ¥ÉÃlÄÖ ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ, vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹PÉÆAqÀ C¥ÀgÁzÀ., F §UÉÎ ªÀÄ®è¥Àà vÀA £ÁgÁAiÀÄt ¸ÁPÁ ¸Á|| E®PÀ®è gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.09.2018 gÀAzÀÄ  zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 138/2018 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ


¢£ÁAPÀ : 24.09.2018  gÀAzÀÄ  19:45  UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ £À©¯Á® vÀA|| §AzÀV¸Á§ zÀÄAqÀ¹, ¸Á|| AiÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀ C¥ÀgÁzsÀ., F §UÉÎ ¸À:vÀ ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ J¸ï PÀ®ÆègÀ. ¦J¸ïL ff ¦.J¸ï    gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.09.2018 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 266/2018 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ

¢£ÁAPÀ: 24-09-2018 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ]  ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ; UÀqÉØ¥Àà vÀqÀ®V ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð 2] CªÉÆÃX vÀA; ©ÃªÀıÁå ºÉüÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ-35 ¸Á; E§âgÀÆ »gÉèɪÀ£ÀÆgÀ vÁ: EAr EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ »gÉèɪÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÁÖöåAqïzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛªÉ ¨ÁA¨É CA§ÄªÀ N.¹. ªÀÄlPÁ DqÀ®Ä §¤ßj CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É N.¹. ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß Dr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ  ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ  1] N.¹ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ aÃn-MAzÀÄ 2] ¨Á®¥É£ï-MAzÀÄ 3] gÉÆÃR ºÀt-1310/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ²æÃ, JªÀiï.J£ï.¹AzÀÆgÀ ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ.     gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.09.2018 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 267/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPïÖ
¢£ÁAPÀ: 24-09-2018 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¹PÀÌ DgÉÆævÀgÀÄ1] ¹zÀÝgÁªÀÄ §¸ÀªÀAvÀ ¸Á¼ÀÄAPÉ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð ¸Á: ¨sÀvÀUÀÄtQ  2] ¢°Ã¥À gÀÄzÀæ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð ¸Á: ¨sÉÊgÀÄtV ¥sÀgÁj DgÉÆævÀgÀÄ 3] ¨ÁµÁ¸Á§ ªÀÄ»§Æ§ ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á: ¨sÀvÀUÀÄtQ  4] ²æêÀÄAvÀ §¸ÀtÚ ªÉÆUÀ¯Á¬Ä ¸Á: ¨sÀvÀUÀÄtQ  5] ¨sÀvÀÛAiÀÄå CtÚAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á: ¨sÉÊgÀÄtV  EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¨sÉÊgÀÄtV UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÆA§wÛ ¨É¼ÀQ£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ C.£ÀA: 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¹PÀÄÌ G½zÀ DgÉÆæ C.£ÀA: 3 jAzÀ 5 £ÉÃzÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ,  1) MlÄÖ-6,000/-gÀÆUÀ¼ÀÄ 2) 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ  3) JgÀqÀÄ ªÉÆA§wÛUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ²æÃ, JªÀiï.J£ï.¹AzÀÆgÀ ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ.     gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.09.2018 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.DAILY CRIME NEWS ON 24-09-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÁߣÀA. 39/2018 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹
¢£ÁAPÀ: 12-09-2018 gÀAzÀÄ EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ ²ªÀÅ vÀAzÉ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ ªÀÄ®PÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀiÁ  40 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ CwÃAiÀiÁzÀ ±ÀgÉ PÀÄqÀPÀ¤zÀÄÝ CzÀjAzÀ DvÀ¤UÉ °ªÀgÀ vÉÆAzÀgÉ DVzÀÄÝ DzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ vÀAzÀÄ G¥ÀZÁgÀPÉÌ ºÁQzÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 14-09-2018 18-30 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ, F §UÉÎ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ¥Àà ªÀÄ®PÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀiÁ 69 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁåw »AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á|| »gÉêÀĸÀ½ vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.09.2018 gÀAzÀÄ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 14/2018 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 23/09/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06-30 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄÄAeÁ£É 09-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è,  EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ VgÉ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Àà ZÁAzÀPÀªÀoÉ ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð ¸Á: zÉêÀgÀ£ÁªÀzÀV vÁ: ¹AzÀVEvÀ£À ºÉ¸Àj£À°è zÉêÀgÀ£ÁªÀzÀV UÁæªÀÄzÀ j.¸À.£ÀA.83 PÉëÃvÀæ 3 KPÀgÉ 35 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ªÉÄÊvÀ£ÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£ÀzÀ ¸À®ÄªÁV PÀ£ÁðlPÀ UÁæ«ÄÃt «PÁ¸À ¨ÁåAPÀ ±ÁSÉ zÉêÀgÀ£ÁªÀzÀVAiÀÄ°è 2,00,000=00/- gÀÆ [JgÀqÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ] ¨É¼É¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ FUÀ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄ¼É §gÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ d«ÄãÀzÀ°è ºÁQzÀ ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV §gÀzÉà ªÀiÁrzÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß wÃj¸À¯ÁUÀzÉà ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ°ègÀĪÀ ¨ÁjVqÀPÉÌ £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzÀ vÀ¤ßAzÀ vÁ£Éà GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®èªÉAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, F §UÉÎ ±ÀAPÉæ¥Àà vÀAzÉ VgÉ¥Àà ZÁAzÀPÀªÀoÉ ¸Á: zÉêÀgÀ£ÁªÀzÀV vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.09.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.