Number of Visitors

Tuesday, July 3, 2018

DAILYA CRIME NEWS ON 03-07-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 201/2018  PÀ®A: 279. 337. 338. 304(J) L¦¹
      ¢£ÁAPÀ: 01.07.2018 gÀAzÀÄ 16.00 UÀÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ «dAiÀÄ ¥ÉƪÀÄÄ @ ¸ÉÆêÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| eÁ®UÉÃj vÁAqÁ £ÀA 3. PÁgÀ £ÀA JªÀiï.JZï 12/PÉ.J£ï 5516 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆwð PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV PÀ£Áß¼À PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À ¥ÀÆ°£À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ EgÀĪÀ ¨Éë£À VqÀPÉÌ PÁgÀ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ PÁgÀ£À°èzÀÝ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ «PÁ¸À vÀA|| vÁgÁ¹AUÀ ZÀªÁít ¸Á|| ºÉÆwð J¯ï n £ÀA 2, E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹. ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ먀 PÀĽvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÁ ¢Ã¥ÀPÀ vÀA|| Q¸À£À gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ|| 3 ªÀµÀð FvÀ£À PÀÄwÛUÉUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹ C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¢Ã¥ÀPÀ¤UÉ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ C°è G¥ÀZÁgÀ ¥À°¸ÀzÉ ¤£ÉßAiÀÄ ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 01.07.2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 09.40 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  F §UÉÎ Q¸À£À vÀA|| ¥ÉƪÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ|| 27 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ|| PÀÆ° PÉ®¸À eÁåw|| »AzÀÄ ®ªÀiÁt ¸Á|| eÁ®UÉÃj vÁAqÁ £ÀA 3. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.07.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 124/2018  PÀ®A: 279 337 338  304(J) L¦¹
     ¢£ÁAPÀ: 02.7-2018 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀÄ£ÀÄß @ ºÉêÀÄÄ vÀAzÉ ªÁ®Ä gÀd¥ÀævÀ ¸Á:§gÀlV vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ ¥Áå¸ÉAdgÀ ¥ÁåeÉÆ CmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ-28 J-4682 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß EAr ¨ÉÊ¥Á¸À¢AzÀ ºÀAZÀ£Á¼À ¦JZï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV EAr gÀ¸ÉÛ»rzÀÄ §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÁnÃPÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÀAiÀÄ ºÀwÛgÀ CmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°ÖªÀiÁr PÉqÀ« CmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹zÀÝ®èzÉ CmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ  ¦gÁå¢üUÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁ ªÀ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÝ®èzÉ   vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ DgÉÆÃ¥À.  F §UÉÎ   ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ºÉUÀqÉ ¸Á: ºÀAZÀ£Á¼À ¦JZï  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.07.2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2018  PÀ®A: 279. 304(J) L¦¹
        ¢£ÁAPÀ: 02.07.2018 gÀAzÀÄ 18:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ: zÁzÁ¸ÁºÉç vÀAzÉ gÁªÀiÁj PÉÃzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ¸Á: CªÀAr vÁ: dvÀÛ f¯Áè ¸ÁAUÀ° mÉæîègÀ ¯Áj £ÀA J£ï J¯ï 01 J© :2487 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ¯ÁPÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÉÃzÀÝ£ÀÄß wPÉÆÃmÁ dvÀÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©dÓgÀV PÀqɬÄAzÁ wPÉÆÃmÁ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆgÁV PÀqÉUÉ Cw eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄAvÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨Á¨Á£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥ï PÉãÀgÁ zÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁr PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¥À¼À¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸ÀªÀiÁzÁ£À zÉãÁf PÁ¸ÉÃzÀ ¸Á|| ¸ÀÄ£ÀAzÀ ®Qëöä £ÀUÀgÀ vÁ|| ¸ÁAUÉÆïÁ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.07.2018 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2018  PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ-1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ: 31[Dgï][13] ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɯɥÀªÉÄAmï PÁ¬ÄzÉ-1957 ¤AiÀĪÀÄ: 21.
      ¢£ÁAPÀ: 02.07.2018 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀªÀ¼Á @ ¸ÀªÀ¼ÁgÁªÀÄ z言 PÉÆüÉPÀgÀ ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀĸÀ¯Á¢, vÁ:dvÀÛ .2] ªÉÄʧƧ  £À©ü¸Á§ ZÁAzÀPÁ ¸Á:zÉêÀgÀ ¤A§gÀV vÁ:EAr. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀégÁd PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgï Engine No: 471237/92G0149 & CHASSIS No: 925600443 £ÉÃzÀÝgÀ mÉæöÊ°AiÀÄ°è CAzÁdÄ 4,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À CAzÁdÄ 01 ¨Áæ¸ï ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÀĸÀ¯Á¢ ºÀ¼ÀîzÀ°èAzÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: AiÀÄÄ. J¸ï. CªÀn, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.07.2018 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 200/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 02.07.2018 gÀAzÀÄ 16:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÉÆÃw¯Á® ¨Á¸ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á:¹ÃwªÀĤ vÁAqÁ 2] ²æñÉÊ® §¸À¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ ¸Á: ¨ÉãÁ¼À Dgï.J¸ï. 3] C«ÄãÀ¸Á§ zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ ¨É¤ß ¸Á: ¨ÉãÁ¼À Dgï.J¸ï EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. 1] MlÄÖ gÉÆÃR ºÀt 8,670=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. 2] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ QªÀÄävÀÄÛ 00=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ: ªÀĺÁzÉêÀ ²gÀºÀnÖ ¸ÀPÀð® ¥ÉưøÀ E£Àì¥ÉPÀÖgÀ. §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.07.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 02-07-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 199/2018  PÀ®A: 32. 34 PÉ.E.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 01.07.2018 gÀAzÀÄ 19.30 UÀÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÁAvÀ¥Áà ªÀÄ®è¥Áà ¨Á®UÁ« ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð ¸Á: ºÉÆ£ÀÄßlV vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥Àj«Ämï E®èzÉà C£À¢PÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ºÉÆ£ÀÄßlV UÁæªÀÄzÀ §¸Àì¸ÁÖöåAqÀ ¸À«ÄÃ¥À CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ J£ï.J.G¥ÁàgÀ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.07.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÀæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 200/2018  PÀ®A: 32. 34 PÉ.E.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 01.07.2018 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀĤî ¥ÉêÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð ¸Á|| DºÉÃj vÁAqÁ ºÁ° PÀUÉÆÎÃqÀ vÁAqÁ vÁ|| f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ vÁ|| f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÀÄzÉÃUÉƸÀÌgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁ C¢üPÀÈvÀªÁV ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀqÉAiÀÄzÉà N.n ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥ÁPÉÃlUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ gÉÃqÀ  ªÀiÁrzÀÄÝ 180 JªÀiï.J¯ïzÀ MlÄÖ 46 ¥sÁåPÉÃlUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ 3312/-gÀÆUÀ¼ÀÄ QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®Ä »r¢zÀÄÝ F §UÉÎ CvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀ®A 32,34.PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è £ÀªÀÄäzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ vÀ¥sÉð ¦AiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ ¹.J¸ï.CªÀgÁ¢ü J.J¸ï.L gÀÆgÀ® ¦.J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.07.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÀæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 174/2018  PÀ®A: 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ-1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì  gÉÃUÀÆå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪÀ®¥ï ªÉÄAl PÁAiÉÄÝÃ-1957 ¤AiÀĪÀÄ 4, 4 (1), 4(J), ¸ÀºÀ PÀ®A: 21  (4) (J)
     ¢£ÁAPÀ: 01.07.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ®PÀÌ¥Àà gÁªÀÄtÚ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ:25 ªÀµÀð ¸Á:PÉñÁ¥ÀÆgÀ 2) PÀjAiÀÄ¥Àà gÁªÀÄtÚ ¥ÀÆeÁj ¸Á:PÉñÁ¥ÀÆgÀ (¥ÀgÁj) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨Á§vÀÛ ¸ÉÆãÁ°PÁ PÀA¥À¤AiÀÄ rL 740 mÁæöåPÀÖgï £ÀA§gÀ: PÉ.J.37 n.J-4355 CAvÁ EzÀÄÝ, ¤Ã° §tÚzÀÄÝ, EzÀPÉÌ ºÉÆA¢gÀĪÀ mÉæöÊ®gï ¤Ã° §tÚzÀÄÝ EzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. EzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀÆå ¨sÁgÀvÀ ªÉÄl¯ï EAqÀ¹æöÖÃeï £Á®vÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À CAvÁ EzÀÄÝ, EzÀgÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw CxÀªÁ gÁAiÀÄ°Ö ¥ÀqÉAiÀÄzÉ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: f. J¸ï. ¥Ánî ¦J¸ïL [PÁ&¸ÀÄ] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.07.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 01-07-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 173/2018  PÀ®A: 279, 338, 304(J) L¦¹
      ¢£ÁAPÀ: 29.06.2018 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 19:45 UÀÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÀªÁdSÁ£À vÀAzÉ:¤¸ÁgÀCºÀäzÀSÁ£À ¥ÀoÁt ¸Á:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¸Éè÷àÃAqÀgï ¥Àè¸ï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®zÀ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EzÀgÀ £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¨sÁ EzÀÝ ¸Éè÷àÃAqÀgï ¥Àè¸ï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ EgÀ¯ÁgÀzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÁ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉAiÀÄ PÀqÉUÉ gÁAUï ¸ÉÊqÀzÀ°è Cwà ªÉÃUÀ¢AzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ²ªÀPÀÈ¥Á ºÉÆmÉîzÀ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ, EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ- ªÉÄÊvÀ C«ÄãÀ¥Àà vÀAzÉ:AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ UËqÀgÀ ªÀAiÀiÁ:56 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹, vÀ¯ÉUÉ, §®UÉÊUÉ, §®UÁ°UÉ, ªÉÄÊUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ DV Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §AzÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ ¸À®ÄªÁV ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:29-06-2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 09:30 UÀAmÉUÉ UÉzÀÝ®ªÀÄj ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÉÄÊvÀ£ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ: C«ÄãÀ¥Àà UËqÀgÀ ¸Á:PÀÄAZÀUÀ£ÀÆgÀ vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.06.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 155/2018  PÀ®A: 279, 304[J] L¦¹
     ¢£ÁAPÀ: 29.06.2018 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] gÀ« ¸ÀAUÀ¥Àà D®ÆgÀ ¸Á; UÀzÀÝ£ÀPÉÃj vÁ; f; ¨ÁUÀ®PÉÆÃl PÀÆædgÀ £ÀA PÉJ 29/ J£ï- 0769 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÀÆædgÀ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹AzÀV «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ J£ï ºÉZï 218 gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÀÆædgÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆß½î UÁæªÀÄzÀ DZÉUÉ §ªÀÄä£ÀeÉÆÃV PÁæ¸ï E£ÀÆß MAzÀÄ Qà «Äà ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JªÀiïºÉZï 11/ ©J£ï 6614 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ  ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà vÀA gÀvÀߥÀà vÀªÀÄzÉÆrØ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á; D®UÀÆgÀ vÁ; ¹AzÀV FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ¨sÁjà UÁAiÀÄ ¥ÉmÁÖUÀĪÀAvÉ ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀtªÀ£ÀÄßAmÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ  F §UÉÎ ²æêÀÄw ¤AUÀªÀÄä UÀA ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà vÀªÀÄzÉÆrØ ¸Á; D®UÀÆgÀ vÁ; ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.06.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 197/2018  PÀ®A: 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J).
     ¢£ÁAPÀ: 30.06.2018 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀégÁd PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå EgÀĪÀÅ¢®è. CzÀgÀ ZÀ¹ì £ÀA§gÀ: WXCH40922104498 EAd£À £ÀA§gÀ: 43.3008/STH15013 CAvÁ EzÀÄÝ, EzÀPÉÌ eÉÆÃr¹zÀ mÉæîígÀ £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå EgÀ¯ÁgÀzÀÄÝ, CzÀgÀ Zɸïì £ÀA:SGIB88 CAvÁ EzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä, ¸ÀPÁðgÀzÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÁzÀ ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ°, CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ, vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV MlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2000/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ ºÁUÀÆ mÉæîígÀ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ©.J¸ï. ¸ÁgÀªÁqÀ  JJ¸ïL  § ¨ÁUÉêÁr ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.06.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 30-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/2018  PÀ®A: 337 338 304(J) L¦¹ & 187 JA « DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 29.06.2018 gÀAzÀÄ 14.00 UÀÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¯Áj £ÀA§gÀ Dgï.eÉ./14/fJZï/8864 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ NªÀgÀmÉPÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ/28/E¹/1914 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ UÉ椀 vÀA zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ PÀÆqÀV ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð ¸Á||PÉÆïÁgÀ §.¨ÁUÉêÁr EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ JqÀQ£À £ÀqÀÄ«£À ZÀPÀæ ºÁAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁr ¨sÁj WÁAiÀÄ¥Àr¹ ºÁUÀÆ »A§¢ ¸ÀªÁgÀ ¦gÁå¢UÉ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀUÀqÉ 2-3 PÀqÉ ¨sÁj WÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¨sÁj WÁAiÀĺÉÆA¢zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ UÉ椀 PÀÆqÀV EªÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÀ PÁ®PÉÌ ªÀÄzÁåºÀß 0350 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ AiÀÄĸÀÄ¥À vÀA E¨Áæ»A PÀAPÀgÀ¦ÃgÀ ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð ¸Á||PÉÆïÁígÀ vÁ||§.¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2018 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 114/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦. DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 28.06.2018 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)§¸ÀªÀgÁd ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ªÀiÁ½ 2) PÀ®è¥Àà ªÀiÁAiÀÄ¥Àà ºÀAdV 3) ºÉÆ£ÀߥÀà ¸ÀvÀå¥Àà ¥ÀÆeÁj 4) C±ÉÆÃPÀ ¸Á§Ä eÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¸Á|| wPÉÆÃmÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt PÀnÖ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ ªÀÄ£Áß JA§ UÁå«ÄèAUÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥sÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À :vÀ:ü PÀĪÀiÁgÀ ºÁqÀPÁgÀ ¦.J¸ï.L wPÉÆÃmÁ ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2018 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 115/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦. DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 28.06.2018 gÀAzÀÄ 19.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¹Ã£ÀÄ ¥ÁAqÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| ¯ÉÆúÀUÁAªÀ 2) C±ÉÆÃPÀ CA§Ä ®ªÀiÁt ¸Á|| ¯ÉÆúÀUÁAªÀ 3) ²æñÉÊ® ¨Á¼Á¥Àà »ÃgÉPÀÄgÀħgÀ ¸Á|| ¯ÉÆúÀUÁAªÀ 4) ZÀAzÀÄ PÀ®è¥Àà §dAwæ ¸Á|| ¯ÉÆúÀUÁAªÀ 5) ¸ÀÄgÉñÀ ¥ÁAqÀÄ gÁoÉÆÃqÀ  ¸Á|| ¯ÉÆúÀUÁAªÀ J¯ïn  EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt PÀnÖ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ ªÀÄ£Áß JA§ UÁå«ÄèAUÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥sÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À :vÀ:ü PÀĪÀiÁgÀ ºÁqÀPÁgÀ ¦.J¸ï.L wPÉÆÃmÁ ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2018 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 29.06.2018 gÀAzÀÄ 16;30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] dA¥ÀtÚ ©üêÀÄtÚ ¥ÀÆeÁj 2] ªÀĺÉñÀ ±ÁAvÀ¥Àà ¸ÀgÀ¸ÀA© ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ EAr EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ EAr ¥ÀlÖtzÀ°ègÀĪÀ CUÀgÀSÉÃqÀ gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ J¦JªÀiï¹ »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀAnUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀÄ° E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ 7.955/- gÉÆÃR ºÀtzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: gÀ« AiÀÄqÀªÀ£ÀߪÀgÀ ¦J¸ïL EAr ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2018 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.5] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 154/2018  PÀ®A: 3 gÉ/ªÀÅ 7 E ¹ .DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 29.06.2018 gÀAzÀÄ 11.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÀÄgÀtÚ wªÀÄätÚ ªÀÄÆgÀRAr ¸Á; §Æ¢ºÁ¼À ¦ºÉZï 2] ªÀįÉèò @ ªÀÄ®è¥Àà vÀA ©üªÀÄgÁAiÀÄ §rUÉÃgÀ ¸Á; §Æ¢ºÁ¼À ¦ºÉZï vÁ; ¹AzÀV 3] C±ÉÆÃPÀ ¯ÉʯÁåAqÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ¦Pï C¥ï ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ 28/©- 9710 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢®è DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ£À d«ÄãÀzÀ ¥ÀvÁæ¸ïzÀ ¸ÉrØ£À°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ DºÁgÀ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ CPÀæªÀĪÁV gÉñÀ£À PÁrð£À MlÄÖ 38 CQÌ ªÀÄÆmÉUÀ¼ÀÄ 1,880  PÉ f CQÌ C¸ÀQ 28,200 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ CQÌAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁrlÄÖ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV DgÉÆæ £ÀA 3 £ÉÃzÀªÀ£À C±ÉÆÃPÀ ¯ÉʯÁåAqÀ ¦Pï C¥ï £ÀA PÉJ 28/ ©-9710 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÃgÀÄwÛgÀĪÁUÀ  ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ  F §UÉÎ  PÁAvÀ¥Àà vÀA «ÃgÀ¥Àà eÁqÀgÀ ªÀAiÀiÁ 59 ªÀµÀð eÁw »AzÀÆ £ÉÃPÁgÀ G; DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀÄ ¹AzÀV vÀºÀ²¯ÁÝgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 29-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 169/2018  PÀ®A: 78(3)  PÉ.¦. DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 28.06.2018 gÀAzÀÄ 10.35 UÀÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ¸ÀAfêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄ¥Àà §lPÀÄQð ªÀAiÀiÁ-63 ªÀµÀð ¸Á: ºÀqÀUÀ° ºÁ:ªÀ: ªÀÄzÀj FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ªÀÄzÀj UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èè PÀĽvÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ®Ä:  N¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ 2] ¨Á¯ï¥É£ÀÄß MAzÀÄ 3] gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ 380=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ f J¸ï ¥Ánî ¦J¸ïL ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 170/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦. DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 28.06.2018 gÀAzÀÄ 16:25 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀAUÀAiÀÄå gÁZÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á:ªÀÄzÀj 2] ±ÀgÀt¥Àà CrAiÀÄ¥Àà §AUÁgÀUÀÄAqÀ ¸Á:AiÀÄgÀUÀ¯ï 3] dUÀ¢Ã±À @ ±ÀgÀt¥Àà FgÀ¥Àà eÁ®ºÀ½î ¸Á:£Á®vÀªÁqÀ 4]§¸ÀªÀgÁd ¸ÀÄUÀ¥Àà §¼ÀUÁgÀ ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ £ÀUÀgÀ 5]±ÀgÀtAiÀÄå FgÀAiÀÄå ©zÁß¼ÀªÀÄoÀ ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀĺÁAvÉñÀ £ÀUÀgÀ 6]ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ¹zÀÝ¥Àà PÀÄjUÁgÀ ¸Á:EAUÀ¼ÀUÉÃj 7] «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ µÀtÄäR¥Àà ºÉƽ ¸Á:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ  ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥ÀlÖtzÀ £ÀªÀzÀÄUÀð ¯ÁqïÓzÀ »A¢£À ¨ÁdÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ gÉÆPÀÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. ªÀ¸À¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ 01] 19670=00 gÀÆ,UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 02] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ C:¸À:Q:00=00 F §UÉÎ f J¸ï ¥Ánî ¦J¸ïL ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 171/2018  PÀ®A: ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ
     ¢£ÁAPÀ: 05.06.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ/ªÀÄÄvÀÄÛ ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀĸÀÄì: 25 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ EªÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ºÀÄqÉÆÌà PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÁ¸ÉÖîUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉ, CAvÁ ºÉý PÀªÀrªÀÄnÖ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  F §UÉÎ ¹zÀÝ¥Àà vÀA/ºÀtªÀÄ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ¸Á: PÀªÀrªÀÄnÖ vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 172/2018  PÀ®A: 15[J], 32[3] PÉ.E. DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 28.06.2018 gÀAzÀÄ 20:10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CA§jµï ²ªÀ¥Àà vÉÆArºÁ¼À ¸Á:ºÀÄ£ÀPÀÄAn FvÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ºÀÄ£ÀPÀÄAn UÁæªÀÄzÀ ®PÀ̪ÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ JzÀÄj£À vÀ£Àß ¨Á§vï CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÀ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä:1] 180 JªÀiï.J¯ïzÀ N¯ïØ lªÀj£À mÉmÁæ gÀnÖ£À ¥ÁQÃl ºÀjzÀÄ PÁ° EzÀݪÀÅ ªÀÄÆgÀÄ CªÀÅUÀ¼À C:¸À:Q 00=00 2] 3 ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÁ¸À£É EzÀÝzÀÄÝ C;¸À;Q 00=00 F §UÉÎ  ¸À:vÀ: f.J¸ï. ¥Ánî ¦J¸ïL ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ.  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 28-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2018  PÀ®A: 279.304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï «í DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 27.06.2018 gÀAzÀÄ 08.00 UÀÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸Àì £ÀA;PÉJ;28/J¥ï;2268 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀtAAvÀ vÀA;AiÀÄ®è¥Àà gÉÆÃ½î ¸Á;§ ¨ÁUÉêÁr r¥ÉÆÃ. FvÀ£ÀÄ EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §¸Àì£ÀÄß §¸Àì ¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf vÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀgÀÌ® eÉrJ¸ï D¦Ã¹£À JzÀÄgÀÄ gÉÆÃqÀ §¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAVUÉ ºÁ¬Ä¹ ©½Ã¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ ¦gÁå¢ vÀAV ±ÀªÀıÁåzÀ vÀA;UÀÄqÀĸÁ§ £ÀzÁ¥ï EªÀ¼ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ;27/06/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.00 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀw ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ DgÉÆÃ¥À. F §UÉÎ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀA;UÀÄqÀĸÁ§ £ÀzÀ¥ï ªÀAiÀiÁ; 58 ªÀµÀð ªÀÈwÛ ;PÀÆ° eÁw; ªÀÄĹèªÀiï ¸Á; ¤¸ÁgÀªÀÄrØ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:192/2018 PÀ®A:279, 304(J), L¦¹ & 187 JªÀiï«íDåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 26.06.2018 gÀAzÀÄ 20.20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] J¸ïDgï §¸ï £ÀA PÉJ:28:¹-2344 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀ¢¯Áè FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ §¸ï£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÀV ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »lß½î UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ J£ï JZï 50 gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀA ©üêÀÄ¥Àà wPÉÆÃn ªÀAiÀiÁ 58 ªÀµÀð ¸Á|| »lß½î EªÀjUÉ  ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr CªÀ£À JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ, ºÉÆmÉÖUÉ, PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨Áj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀPÉÌ ©J¯ïrJ D¸ÀàvÉæUÉ zsÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ gÁwæ 11.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ£ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ  ¨Á§Ä vÀA ¸ÀAUÀ¥Àà wPÉÆÃn ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| »lß½î vÁ||«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 161/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 27.06.2018 gÀAzÀÄ 17:15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀzÁ²ªÀ FgÀ¥Àà ºÀnÖ E£ÀÄß 10 d£ÀgÀÄ ¸Á: ºÉ¨Áâ¼ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆÃoÉ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ºÉ¨Áâ¼ÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄqÉØ¥Àà PÁ¯ÉèÁUÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ ¹r. ¥sÀÆ°£À ªÀÄUÀ먀 ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt PÀnÖ CAzÀgï ¨ÁºÀgï C£ÀÄߪÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä: 1]gÉÆÃR ºÀt 51,000/-gÀÆ.2]E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ-52 Q: 00 F §UÉÎ ¸À:vÀ: JA.©. ©gÁzÁgÀ ¦J¸ïL §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2018 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2018 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ
     ¢£ÁAPÀ: 23.06.2018 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ: VÃvÁ UÀAqÀ ²æñÉÊ® ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-25 ¸Á: K¼ÀV ¦.JZï. EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ aPÀÌ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ G¥À fêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 23.06.2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 08:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÉÆÃlzÀ ªÉÄlV¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý eÉÆvÉAiÀÄ°è 11 wAUÀ¼À ªÀÄUÀÄ ±À馅 EªÀ½UÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀvÀ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ vÁA¨É ¸Á: EAr [»gÉ EAr] f¯Éè: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2018 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


5] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦. DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 27.06.2018 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²®ªÀAvÀ vÀA: ²ªÀgÁAiÀÄ CqÀQ ªÀAiÀiÁ|| 41 ªÀµÀð ºÁUÀÄ 7 d£ÀgÀÄ ¸Á: ºÀ®¸ÀAV vÁ:EAr EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ 3270/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ gÉÆR ºÀt ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉΠ ¸À:vÀ: ¹.©.aPÉÆÌÃr ¦..J¸ï.L. gÀhļÀQ ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2018 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2018 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ-1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ: 31[Dgï][13] ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɯɥÀªÉÄAmï PÁ¬ÄzÉ-1957 ¤AiÀĪÀÄ: 21.
     ¢£ÁAPÀ: 27.06.2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 04.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1]ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA/ PÀ®è¥Àà ¤ªÀgÀV ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð, 20 ¥ÀæPÁ±À vÀA/ ±ÁåªÀÄgÁªÀ fÃgÀUÁ¼É ¸Á: E§âgÀÆ ¤ªÀgÀV. EªÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgï PÉJ-28/n¹-3934 £ÉÃzÀÝgÀ mÉæöÊ°AiÀÄ°è CAzÁdÄ 2,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À CAzÁdÄ CzÀð ¨Áæ¸ï ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀgÀV UÁæªÀÄzÀ ²æÃ, ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÉÆÃj ºÀ¼ÀîzÀ°èAzÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ gÀ²Ã¢ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§ÄªÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: F. f. £ÀqÀnÖ, JJ¸ïL ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2018 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 109/2018 PÀ®A: ºÀÄqÀÄV PÁuÉ
     ¢£ÁAPÀ: 24.06.2018  gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¨sÁUÀå²æà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¨Án ªÀAiÀiÁ-19 ªÀµÀð ¸Á: PÉƯÁígÀ, vÁ: § ¨ÁUÉêÁr EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:24.06.2018 gÀAzÀÄ gÁwæAiÀÄ 9.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25/06/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 2.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ d£ÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É F §UÉÎ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà ¨Án ¸Á: PÉƯÁígÀ vÁ: §,¨ÁUÉêÁr. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2018 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ