Number of Visitors

Thursday, November 9, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 09-11-2017

Vijayapur District Police
Change within, Victory therein
1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 210/2017 PÀ®A: 279. 338. 304[J] L.¦.¹. & 187 JªÀiï.«.DPÀÖ

         ¢£ÁAPÀ; 08.11.2017 gÀAzÀÄ 18:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ mÉA¥sÉÆ £ÀA JªÀiï.JZï.13 JJPÀì 4976 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÉ.E.© vÁAqÁ PÀqɬÄAzÀ EAr gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɸÀÄvÀÛ §AzÀÄ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ L.N.¹. PÀqÉUÉ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 28 EJ¯ï 3937 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀlªÀjUÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ C½AiÀÄ ¨ÁUÀÄ PÀgÉ EªÀ¤UÉ ¨Áj UÁAiÀÄUÉƽ¹ ¸ÀÛ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ºÁUÀÆ »A§¢ ¸ÀªÁgÀ ªÀÄgÀUÀÄ ¨ÉÊgÀÄ PÀgÉ EªÀ¤UÉ ¨Áj UÁAiÀÄUÉƽ¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ZÁ®;PÀ ªÁºÀ£À ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ DgÉÆÃ¥À F §UÉÎ D¨Á¸À zÁf ¹AzsÉ ¸Á:UÉÆgÀqÀ£À zÀrØ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.11.2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 205/2017 PÀ®A: 279, 337, 338, 304(J) L¦¹&187 JªÀiï.«.DPÀÖ                   
    ¢£ÁAPÀ 08.11.2017 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ D£ÀAzÀ £Á« ¸Á:CAvÁ¥ÀÆgÀ vÁ:ªÀÄÄzÉÆüÀ,  mÁæöåPÀÖgï £ÀA:PÉJ-48/n-9475 ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ eÉÆÃr¹zÀ mÉæöÊ®gÀ £ÀA: 1) PÉJ-48/n-9713,  2)PÉJ-48/n-77 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï mÉæöÊ®gÀzÀ°è 1) ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ 15 d£ÀgÀÄ ¸Á:E§âgÀÆ ¤A¨Á¼À vÁ:EAr EªÀjUÉ®è PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ, «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ dªÀÄRAr PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÁgÀªÁqÀ E£ÀÆß CAzÁdÄ 1 Q«Ä CAvÀgÀ EgÀĪÁUÀ ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉAiÀÄ UÀÆlUÀ°èUÉ ºÁ¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁr PÉqÀ« C¥sÀWÁvÀ¥Àr¹ 1) ªÀĺÁ£ÀAzÁ UÀAqÀ ²æêÀÄAvÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ 2) ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ¨Á§Ä vÉVκÀ½î EªÀjUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÉÄÊvÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁr, mÁæöåPÀÖgÀ£À°èzÀÝ G½zÀ ¸ÁQëzÁgÀ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹, ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁðzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ, F §UÉÎ  ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ¨Á§Ä vÉVκÀ½î ªÀAiÀiÁ:22 ªÀµÀð ¸Á: ºÉÊzÁæ vÁ:CPÀÌ®PÉÆÃl f:¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.11.2017 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 206/2017 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«.DåPÀÖ
    ¢£ÁAPÀ: 08.11.2017 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt§¸ÀÄ vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà UÀrØ ¸Á:PÁgÀeÉÆüÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-28/E¦-9493 £ÉÃzÀÝgÀ »A¢£À ¹Ãn£À°è ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀļɥÀà G¥ÁàgÀ ¸Á:PÁgÀeÉÆüÀ EvÀ¤UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÁgÀeÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ PÁRAqÀQ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀƼÀ¥Àà£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÀªÀÄ®ªÀé UÀAqÀ ªÀÄgÉ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð ¸Á:£ÁUÀgÀ¢¤ß EªÀ½UÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-28/EJ¯ï-2656 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ PÁRAqÀQ PÀqɬÄAzÀ PÁgÀeÉÆüÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ PÀªÀÄ®ªÀé UÀAqÀ ªÀÄgÉ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ EªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ªÉÄÊPÉÊUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ¥Àr¹ DgÉÆævÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝÝ, CªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ ¨ÁUÀåªÀAw D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥À°¸ÀzÉ F ¢ªÀ¸À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04.00 WÀAmÉUÉ CªÀ¼ÀÄ ªÉÄÊvÁzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁðzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ: 31 ªÀµÀð ¸Á:£ÁUÀgÀ¢¤ß vÁ:§.¨ÁUÉêÁr. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.11.2017 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 198/2017 PÀ®A: 324 307 504 506(2) gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹

    ¢£ÁAPÀ: 08.11.2017 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)²æñÉÊ® £Á£ÁUËqÀ PÀ¹Ì 2) £Á£ÁUËqÀ ªÀļÀ¹zÀÝ PÀ¹Ì 3) PÀ«vÁ ²æñÉÊ® PÀ¹Ì ¸Á||J®ègÀÆ vÀqÀªÀ®UÁ EªÀgÀ°è 1 ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤zÀÄÝ 2 £ÉzÀݪÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢üAiÀÄ vÀAzÉ EzÀÄÝ 3 £ÉÃzÀݪÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢üAiÀÄ vÀªÀÄä£À ºÉAqÀw EzÀÄÝ ¦ügÁå¢üAiÀÄ vÀAzÉUÉ ¦ügÁå¢ü ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÀA-1 E§âgÉ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVzÀÄÝ  ¦ügÁå¢üAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä DgÉÆæ £ÀA-1 £ÉÃzÀªÀ£À PÀqÉUÉ EzÀÄÝ ¦ügÁå¢ü ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¤Ãj£À ¥Á¼ÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼Á DVzÀÝgÀ ¹nÖ¤AzÀ  DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼Á vÀUÉzÀÄ CªÁ±ÀÑ ¨ÉÊzÁr DgÉÆæ £ÀA-1 £ÉzÀݪÀ£ÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ JqÀ§ÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj WÁAiÀÄ¥Àr¹ C.£ÀA 2 £ÉzÀݪÀ£ÀÄ PÀÄqÀÄUÉÆ°¤AzÀ §®UÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ WÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæ 3 £ÉzÀݪÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢üAiÀÄ PÀtÂÚ£À°è PÁgÀzÀ ¥ÀÄr GVÎ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA £Á£ÁUËqÀ PÀ¹Ì ¸Á||vÀqÀªÀ®UÁ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.11.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ