Number of Visitors

Wednesday, November 8, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 08-11-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein
 1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 209/2017 PÀ®A: 279. 338. 304[J] L.¦.¹.

         ¢£ÁAPÀ; 07.11.2017 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1)DjÃ¥ï ªÉÄʧħ¸ÁªÀ  £ÀUÀgÁa ¸Á; mÉÃPÉÌ 2) azÁ£ÀAzÀ ¹zÀÝtÚ PÀ®§ÄVð ¸Á;Cta FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ;28/E©;0353 £ÉÃzÀzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁlgÀ mÁåAPÀ PÀqɬÄAzÀ CxÀ¤ ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆV PÁ½zÁ¸ï ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ CxÀ¤ ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqɬÄAzÀ ªÁlgÀ mÁåAPÀ PÀqÉUÉ ¸ÀÆÌlgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ; PÉJ;28/EJ£ï;1516 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ E§âgÀÄ ZÁ®PÀgÀÄ M§âjUÉÆçâgÀÄ ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ C¥ÁWÁvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ E§âgÀÄ ZÁ®PÀgÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ®èzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽÃvÀÄ ºÉÆgÀl ªÉÆù£À vÀA ;gÀ¸ÀÄ®¸Á§ eÁ®UÉÃj EªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉÃlÄÖ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ DjÃ¥sÀ vÀA;ªÉÄʧħ¸Á§ £ÀUÀgÁa EvÀ£ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ©J¯ïrE zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ; 07.11.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 08.35 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÉÄʧħ¸Á§ ¨ÁµÁ¸Á§ £ÁUÀgÁa ¸Á; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.11.2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2017 PÀ®A: ; ªÀÄ»¼É PÁuÉ                   
    ¢£ÁAPÀ 02.11.2017 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ VÃvÁ ®ZÀÄÑ £ÁAiÀÄPÀ @ ®ªÀiÁt  ªÀAiÀiÁ : 24 ªÀµÀð ¸Á|| ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¸Á¬Ä¨Á¨Á UÀÄrUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¦gÁå¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ  ®ZÀÄÑ ªÀdÄÓ ®ªÀiÁtÂ, ¸Á|| ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.11.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 303/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ
    ¢£ÁAPÀ: 07.11.2017 gÀAzÀÄ 11:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¢Ã¥ÀPÀ ªÀiÁgÀÄw ¦ÃgÀ£ÁAiÀÄPÀ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ qÉÆç¼É UÀ°è FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ qÉÆç¼É UÀ°èAiÀÄ «Ä®£ï ªÉÄrPÀ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸ÀÀ:vÀ: DjÃ¥sï JªÀiï ªÀÄıÁ¥ÀÄj ¦J¸ïL [PÁ&¸ÀÄ].f.¹.¦.J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.11.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 304/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ

    ¢£ÁAPÀ: 07.11.2011 gÀAzÀÄ 11:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀ¦ÃPÀ ¥ÁgÀÆPÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ «Ä£ÁQë ZËPÀ UÉÆÃqÀ¨ÉƼÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ «Ä£ÁQëZËzÀ°è §gÀĪÀ JªÀiï J¸ï ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À;vÀ DjÃ¥sï JªÀiï ªÀÄıÁ¥ÀÄj ¦J¸ïL [PÁ&¸ÀÄ].f.¹.¦.J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.11.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ5] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 287/2017 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ

    ¢£ÁAPÀ: 28.10.2017 gÀAzÀÄ 05.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è  PÁuÉAiÀiÁzÀ ¨ÁgÀw UÀA ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð ¸Á|| DºÉÃj EªÀ¼ÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀĺÁzÉë UÀA gÁªÀÄPÀȵÀÚ ©gÁzÁgÀ eÁw »AzÀÆ CA©UÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ PÀÆ° ¸Á|| dA¨ÉÃgÁ¼À vÁ|| eÉêÀgÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.11.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ
6] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 288/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ

    ¢£ÁAPÀ: 07.11.2017 gÁwæ 09.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄwãÀ CPÀÛgÀ CxÀt ¸Á|| zÀ¨sÁðgÀUÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 2) ¸ÀwñÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄtÆgÀ ¸Á|| E¨Áæ»A¥ÀÆgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 3) ¥Àæ¢Ã¥À ¨Á¼ÀÄ PÀ°Ã¥sÀ ¸Á|| ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 4) ¸ÀaãÀ «±Àé£ÁxÀ »gÉêÀÄoÀ ¸Á|| §tUÁgÀUÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è zÁ£ÉñÀ ¥Àæ§Ä ªÀÄoÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ ºÀt ¨ÉlÖPÉÌ PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃl ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj CgÉÆævÀjAzÀ 21800/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ gÀ«ÃAzÀæ PÉ £ÁAiÉÆÌÃr ¦L ¹EJ£ï C¥ÀgÁzsÀ ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.11.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 194/2017 PÀ®A: 15[J] 32[3] PÉ.E.DåPÀÖ

    ¢£ÁAPÀ: 07.11.2017 gÀAzÀÄ 18:00, UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀtUËqÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ ¥ÀqÀ£ÀÆgÀ ¸Á: D¸ÀAVºÁ¼À FvÀ£ÀÄ Dgï.¦ zÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°PÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÁ¨ÁzÀ°è ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ zÁ¨ÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ¤Ãr ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV UÁè¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. 1] 180 JªÀiï J¯ï zÀ M¯ïØ lªÀj£ï «¹ÌAiÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÉÆÃZÀUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À C:¸À:Q: 137:12 gÀÆ UÀ¼ÀÄ 2] ªÀÄÆgÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ÀUÀļÀÄ Q:0000/gÀÆ UÀ¼ÀÄ 3] ¤Ãj£À ¥Áè¹ÖPÀ eÉUïÎ Q:00.00/gÀÆ F §UÉÎ ¸À:vÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ JZï.r ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.11.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
8] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 196/2017 PÀ®A: 15[J] 32[3] PÉ.E.DåPÀÖ

    ¢£ÁAPÀ: 07.11.2017 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è  DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èUÀ£ÁxÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ¥ÁgÉ ¸Á||§§¯ÁzÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ §§¯ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ZÀºÁzÀ ºÉÆmÉîzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ UÁè¸ÀÄ ¤Ãr ±ÀgÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAzÀ MlÄÖ C¸ÀQ 123 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀî ¨ÁåUÀ¥ÉÊgÀ «¹Ì PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ gÀnÖ£À ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ°è CzsÀðzÀµÀÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀÄÝ ºÁUÀÆ 3 ¥Áèöå¹ÖPï UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ .¥ÀæPÁ±À gÁoÉÆÃqÀ ¦J¸ïL ºÉÆwð ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.11.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
9] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 183/2017 PÀ®A: 15[J] 32[3] PÉ.E.DåPÀÖ

    ¢£ÁAPÀ: 07.11.2017 gÀAzÀÄ 13:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÉÃR¥Àà ²ªÀ¥Àà ¥ÀªÁgÀ ¸Á:ªÀÄļÀªÁqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ vÀUÀr£À ±ÉqïzÀ°è vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤Ãr ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É F §UÉÎ PÀ®A: 15[J] & 32[3] PÉ.E.DåPÀÖ £Éà ¥ÀæPÁgÀ £À£ÀßzÀÄ ¸À||vÀ|| ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ §¸ÀªÀgÁd CªÀn ¦.J¸ï.L ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.11.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

10] PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 151/2017 PÀ®A: 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛPÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤djAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ/ªÀÅ 44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£ÀìªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïìgÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛqɪɮ¥ÀªÉÄAmïPÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J] gÉ/ªÀÅ 21 [4], 21, 4[J].
    ¢£ÁAPÀ: 07.11.2017 gÀAzÀÄ 03.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è  DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁ£À¹AUÀ ®ªÀiÁt ¸Á: ¸ÀÄ£ÀUÀ J¯ïnvÁ: ©Ã¼ÀVºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ. PÉJ-29/©-0475 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖE¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®ÄAiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrvÀ£Àßn¥ÀàgÀzÀ°èvÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ. 1] ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ. PÉJ-29/©-0475£ÉÃzÀÄÝCzÀgÀ°èè7 ¨Áæ¸ïzÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, CzÀgÀ C,Q=21,000/-gÀÆUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛn¥ÀàgÀzÀCAzÁdÄQªÀÄävÀÄÛ: 12 ®PÀëgÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ gÀ«ÃAzÀæ PÉ.£ÁAiÉÆÌÃr. ¦.L. ¹EJ£ï C¥ÀgÁzsÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.11.2017 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.