Number of Visitors

Wednesday, November 8, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 07-11-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein
1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 324/2017 PÀ®A: 279 304[J] L.¦.¹.

         ¢£ÁAPÀ; 06.11.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±À©âÃgÀ vÀA CPÀâgÀ £ÀzÁ¥sÀ ¸Á; zÀvÀÛªÁqÀ vÁ; ²gÉÆüÀ f; PÉƯÁè¥ÀÆgÀ ºÁªÀ ªÀÄÆqÀ®V vÁ; UÉÆÃPÁPÀ ¦Pï C¥ï ªÁºÀ£À £ÀA  PÉJ 49/ 4157 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¦Pï C¥ï ªÁºÀ£À eÉêÀVð PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ºÀAZÀ£Á¼À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¦Pï C¥ï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ JzÀÄjUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÀÄAmÁ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ±ÁAvÀ¥Àà vÀA FgÀ¥Àà CPÀÌ¹Û ªÀAiÀiÁ 52 ªÀµÀð ¸Á; ¹AzÀV FvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°UÉ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁV ªÀÄÄjAiÀÄĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ PÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥ÉmÁÖUÀĪÀAvÉ ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀtªÀ£ÀÄßAmÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æêÀÄw ®QëöäèÁ¬Ä UÀA ±ÁAvÀ¥Àà  CPÀ̹۠ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á; ¹AzÀV ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ ¯ÉÃOmï vÁ; ¹AzÀV f; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.11.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 208/2017 PÀ®A: ; 279 304[J] L.¦.¹.                    
    ¢£ÁAPÀ 06.11.2017 gÀAzÀÄ 00:30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ eÉÆvÉ¥Àà vÀA/ ¸ÉƪÀätÚ PÀÄj ¸Á: UÀt vÁ:§.¨ÁUÉêÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 28 EJ¯ï 8791 £ÉãzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÉÆüÀUÀĪÀÄäl PÀqɬÄAzÀ UÁA¢ü ZËPÀzÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ PÀAzÀUÀ®è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ gÀAUÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ «¨sÀdPÀPÉÌ vÀUÀÄ° ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¨ÁåjPÉÃrUÉ ºÁ¬Ä¹ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¢:06/11/2017 gÀAzÀÄ 00:40 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ  PÀ¸ÀÆÛj UÀA/ eÉÆvÉ¥Àà PÀÄj ¸Á:UÀt vÁ:§.¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.11.2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 323/2017 PÀ®A: 15 [J] 32 [3] PÉ.E.DåPÀÖ
    ¢£ÁAPÀ: 06.11.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08;00 CªÀ¸ÀðPÉÌ ªÀgÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ¥Ánî, ªÀAiÀiÁ 39 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀiÁqÀ¨Á¼À. vÁ|| ¹AzÀV. FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ vÀ£Àß ¥ÉæAqïì C£ÀÄߪÀ zÁ¨Á ºÉÆmÉî ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä (ªÀÄzÀå) ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä  ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÄÖ CªÀjUÉ UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ wArUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀ C¥ÀgÁzsÀ.  d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä Njf£À¯ï ZÉƬĸïì «¹Ì vÀÄA©zÀ 90 JªÀiï.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ mÉmÉÆæà (¥ËZÀ) ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ 5 EzÀÄÝ, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÀ«ÄµÀ£Àgï CAvÀ ¯Éç® EzÀÄÝ, ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨É¯É gÀÆ 28.13/gÀÆ gÀÆ¥Á¬Ä CAvÀ §gÉ¢zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ  140.65/ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. 2) MªÉÄä §¼À¹ MUÉAiÀÄĪÀ  ¥Áè¸ÀÖPï UÁè¸ïUÀ¼ÀÄ £Á®ÄÌ CA:Q:gÀÆ 00=00 F §UÉÎ ¸ÀÀ:vÀ: ¸À:vÀ. J£ï. JZï.¥ÀÆeÉÃj ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.11.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 203/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ

    ¢£ÁAPÀ: 06.11.2017 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥Àà §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ¥ÀlÖtzÀ ¸Á: ¸ÀªÀ£À½î FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ºÉÆ£ÀUÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N¹ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ: 1) N¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ 2) ¤Ã° ªÀĹ ¨Á¯ï ¥É£ï 3) 4310/- gÀÆ ºÀt. F §UÉÎ ¸À;vÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á ¦ PÀnÖªÀĤ ¦J¸ïL ¹.E.J£ï. C¥ÀgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.11.2017 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ