Number of Visitors

Wednesday, November 8, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 06-11-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein
1] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 194/2017 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ

         ¢£ÁAPÀ; 29.10.2017 gÀAzÀÄ 06.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀA ©ÃgÀ¥Àà §ÄzÁß¼À ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð ¸Á||PÁåvÀ£ÀPÉÃj zÉÆrØ FvÀ¤UÉ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬಸನಾಳ ಕ್ರಾಸದವರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕುರಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ತಿಳಿಸಿ ಮರಳಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ಕುರಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಮತ್ತು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಾರದೇ ಎಲ್ಲಿಯೊ ಹೋಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ .ಸದರಿಯವನಿಗೆ ತಪಾಸ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕುರಿತು ಪಿರ್ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದ ಇರುತ್ತದೆ. F §UÉÎ ºË¸Á¨Á¬Ä UÀA ªÀiÁgÀÄw §ÄzÁß¼À ¸Á||PÁåvÀ£ÀPÉÃj zÉÆrØ vÁ|EAr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.11.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 304/2017 PÀ®A: ; 15 J, 32 [3] PÉ E DåPïÖ                    
    ¢£ÁAPÀ 05.11.2017 gÀAzÀÄ 07:15 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À gÁªÀÄ£ÀUËqÀ PÉÆÃuÁß¼À ¸Á|| UÉÆlUÀÄtQ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ UÉÆlUÀÄtQ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ wArUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹ CªÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ. 1] ªÀiÁåPï qÉªÉ®ì «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ, CªÀÅUÀ¼À°è 180 JªÀiï.J¯ï. «¹Ì vÀÄA©zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ¨É¯É gÀÆ 148 gÀÆ 29 ¥ÉÊ. MlÄÖ 296 gÀÆ 58 ¥ÉÊ ªÀiÁåPï qÉªÉ®ì «¹Ì SÁ° ¨Ál°UÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ, CªÀÅUÀ¼À ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ¨É¯É gÀÆ 00-00 gÀÆ JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ïUÀ¼ÀÄ (AiÀÄƸï & xÉÆæÃ) Q: gÀÆ 00=00. F §UÉÎ ¸À:vÀ: .²æà JªÀiï © ©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L. [PÁ¸ÀÆ] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ.  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.11.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.