Number of Visitors

Wednesday, November 8, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 05-11-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein
1] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 193/2017 PÀ®A: 279, 337, 304[J] L¦¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï «í DåPïÖ.

         ¢£ÁAPÀ; 04.11.2017 gÀAzÀÄ 03.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ತಾನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ಹಳಗುಣಕಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಳಗುಣಕಿ ಕಡೆಗೆ ಅತಿ ವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರೂಜರ ಜೀಪ ನಂಬರ ಕೆಎ/48/ಎಮ್/2129 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ಜೀಪಿನ ಚಾಲಕ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ @ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ತಂ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬಂಡಿ ವಯಾ 36 ವರ್ಷ ಸಾ|ಡೊಮನಾಳ ತಾ||ವಿಜಯಪೂರ ಇವನಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮರನ ಪಡಿಸಿ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ಮಮ್ತಾಜ ಗಂ ರಾಜು ಶೇಖ ಸಾ||ಮಿರಜ ಹಾ||||ಡೊಮನಾಳ ಇವರಿಗೆ ಸಾದಾ ಘಾಯಪೆಟ್ಟು ಪಡಿಸಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಹೋದ ಅಪರಾದ F §UÉÎ ±ÉÃR¥Àà vÀA ZÉ£ÀߥÀà vÉÆgÀ« ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁw »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á||qÉƪÀÄ£Á¼À vÁ||f||«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.11.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 297/2017 PÀ®A: ; 78 (3) PÉ ¦ DåPïÖ                    
    ¢£ÁAPÀ 04.11.2017 gÀAzÀÄ 12:00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUï eÁzsÀªÀ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ eÉÆÃgÁ¥ÀÄgÀ ¥ÉÃoÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ PÀ¯Áåt CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlzÀ°è ¹PÀÌ C¥sÀgÁzsÀ,d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä 1) N.¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ an-01 2) ¤Ã° ªÀĹ ¨Á¯ï ¥É£ï 01 3)gÉÆR ºÀt 1480_00 gÀÆUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æêÀÄw: J¸ï.¦ PÀnÖªÀĤ ªÀÄ ¦ J¸ï L ¹.E J£ï ¦ J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.11.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 297/2017 PÀ®A: ; 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].                    
    ¢£ÁAPÀ 04.11.2017 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÀ±ÀgÀt @ ±ÀgÀt¥Àà. vÀAzÉ. ¨Á§Ä SÉÃqÀV ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð ¸Á: UÉƼÀ¸ÁgÀ eÁå£À rAiÀÄgï    PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ. ªÀiÁ°PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢®è EªÀgÀÄ £ÀA§gÀ E®èzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ. 1). eÁå£ï rAiÀÄgï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è, CzÀPÉÌ eÉÆÃqÀuÉ EzÀÝ mÉæîgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀPÉÌ £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è. CzÀgÀ°è CzÀð ¨Áæ¹£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C;Q1000/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: 02 ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:. f. J¯ï. gÁoÉÆÃqÀ. J.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.11.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 189/2017 PÀ®A: ; 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J] gÉ/ªÀÅ 21[4], 21 4[J]                    
    ¢£ÁAPÀ 04.11.2017 gÀAzÀÄ 02:30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ eÁ£ï rAiÀÄgÀ PÀA¥À¤ mÁæöåPÀÖgÀzÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ®PÀ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀÝ°è  ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸À®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°, ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁUÀ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ zÉêÀtUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà PÀtªÉÄñÀégÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ ¹QÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgÀzÀ ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:. C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ JZï.r ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï.  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.11.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2017 PÀ®A: ; 15 [J], ªÀÄvÀÄÛ 32 [3], PÉ.E.DåPÀÖ                   
    ¢£ÁAPÀ 04.11.2017 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] FgÀ¥Àà. AiÀĪÀÄ£À¥Àà. G¥ÁàgÀ  ªÀAiÀiÁ-36 ªÀµÀð ¸Á: ªÀĸÀÆw FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ°èè vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ°è ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ, 1] 180 JªÀiï.J¯ïzÀ 8 ¦JªÀi﫹ÌAiÀÄ gÀnÖ£À ¥ÉÆZÀUÀ¼ÀÄ-3, CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬ÄSÁ°AiÀiÁVzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À  C:¸À:Q= 00=00 gÀÆ, 2] 3 ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÁ¸À£É EzÀÝzÀÄÝC;¸À;Q=00=00 gÀÆF §UÉÎ ¸À:vÀ ¹, © ¨ÁUÉêÁr ¦,J¸ï,L, PÉƯÁígÀ ¦,J¸ï PÉƯÁígÀ ¥ÉưøïoÁuÉvÁ: §, ¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.11.2017 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.