Number of Visitors

Wednesday, November 8, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 03-11-2017

Vijayapur District Police
Change within, Victory therein

1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 283/2017 PÀ®A: 302, 201 L¦¹.
       ¢£ÁAPÀ; 30.10.2017 jAzÀ 02.11.2017 gÀ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ° AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉÆà DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ zÁåªÀÄ£Àß vÀA ¸ÉÆêÀÄtÚ ªÀiÁzÀgÀ ¸Á;ºÀÄ£À±Áå¼À gÀªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ dªÀÄRAr gÀ¸ÉÛAiÀÄ SÁeÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è J¸ÉzÀÄ  ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA zÁåªÀÄ£Àß ªÀiÁzÀgÀ ¸Á;ºÀÄ£À±Áå¼À gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.11.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 142/2017 PÀ®A: ºÀÄqÀÄV PÁuÉ    
    ¢£ÁAPÀ 29.10.2107 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ¨ÁUÀå²æà vÀA ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÄgÀ ¸Á/«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀvÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀvÁÛ¼É. F §UÉÎ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀA ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÄgÀ ¸Á/«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.11.2017 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 151/2017  PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ
       ¢£ÁAPÀ: 02.11.2017 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ dUÀzÉêÀ¥Áà vÀA UÀÄgÀuÁÚ  ªÀ: 48 ¸Á;¹AzÀV FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ 1 gÀÆ¥Á¬Ä 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj¤AzÀ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ Dr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃR 315.00 ªÀÄvÀÄÛ M ¹ aÃn ¥É£ÀÄß ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ; ¦J¸ïL ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.11.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 372/2017  PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ

       ¢£ÁAPÀ: 19.10.2017 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ CPÀëvÁ vÀA ¨Á®ZÀAzÀ ªÀ:19 ªÀµÀð ¸Á|| ¨ÉÊgÀªÁqÀV vÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀvÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ gÉÃtÄPÁ UÀA ¨Á®ZÀAzÀ PÀĪÀÄlV ¸Á|| ¨ÉÊgÀªÁqÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.11.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUɪÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.