Number of Visitors

Thursday, November 2, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 02-11-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein
1] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 370/2017 PÀ®A: 143,147, 302 gÉ/ªÀÅ 149  L¦¹.
       ¢£ÁAPÀ; 31.10.2017 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ 1] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÀÄgÀÄ ZÀªÁí£À, 2] ¸ÀįÉêÀiÁ£À ªÉƺÀªÀÄäzÀE¥Áð£ï gÀÆqÀV, 3] CeÉÃAiÀÄ ¥ÀæPÁ±À ¥ÀªÁgÀ, 4] ¸ÀĤî ªÉÆÃwgÁªÀÄ ¥ÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸Á||J®ègÀÆ §.¨ÁUÉêÁr. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà UÀÄgÀ¥Àà UÉÆ®ègÀ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ PÀÆr E¸ÉàÃl DqÀĪÀ PÁ®PÉÌ, ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄ E¸ÉàÃl DlzÀ°è gÉÆPÁÌ UÉzÀÄÝPÉÆAqÀÄ CzsÀð DlPÉÌ JzÀÄÝ §A¢zÀÝgÀ ¹lÄÖ »rzÀÄ, CvÀ£ÉÆA¢UÉ E¸ÉàÃl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü  vÀªÀÄä£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ CªÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, JzÉUÉ ºÉÆr§r ªÀiÁr ¨sÁjà UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ AiÀÄAPÀ¥Àà UÀÄgÀ¥Àà UÉÆ®ègÀ EvÀ£ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 01.11.2017 gÀAzÀÄ 15.55 UÀAmÉUÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀPÁðj zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æÃ. dAUÀ¥Àà vÀA UÀÄgÀ¥Àà UÉÆ®ègÀ ¸Á; § ¨ÁUÉêÁr ¹Ã¸ÀªÀÄrØ UÉÆ®ègÀ NtÂ.  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.11.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 170/2017 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ    
    ¢£ÁAPÀ 11.10.2017 gÀAzÀÄ  10.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ¨É®èzÀ 34 ªÀµÀð EªÀgÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ  J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ CPÀëvÁ UÀA|| §¸ÀªÀgÁd ¨É®èzÀ ¸Á||AiÉÆÃUÁ¥ÀÄgÀ PÁ®¤, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.11.2017 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 151/2017  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
       ¢£ÁAPÀ: 01.11.2017 gÀAzÀÄ 15.55 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] AiÀÄAPÀ¥Àà gÀAUÀ¥Àà UÀÄvÁÛöå¼À E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄ  ¸Á; J®ègÀÆ C¹Ì EªÀgÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ E¸ÉàÃl ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ:- 1] gÉÆÃR ºÀt 2840/-gÀÆ. 2] E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52 F §UÉÎ ¸À:vÀ; ©.«.£ÁåªÀÄUËqÀ, ¦.J¸ï.L. PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.11.2017 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 152/2017  PÀ®A: 32, 34 PÉ.E.DåPÀÖ
       ¢£ÁAPÀ: 01.11.2017 gÀAzÀÄ 17.15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ²æñÉʯï vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á: C¹Ì vÁ; ¹AzÀV FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀ«Ämï ªÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ªÀÄzsÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°è ªÀÄzsÀåªÀ£ÀÄß vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ©.«.£ÁåªÀÄUËqÀ, ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.11.2017 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/2017  PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ
       ¢£ÁAPÀ: 05.10.2017 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ w¥ÀàtÚ. ¸ÀAUÀ¥Àà. eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ @ »lß½î. ªÀAiÀiÁ- 45 ªÀµÀð ¸Á|| PÉƯÁígÀ. FvÀ£ÀÄ ¥ÉÆèêÀiÁ ¥ÀzsÀ« ªÀÄÄV¹zÀÄÝ DvÀ¤UÉ £ËPÀj ¹UÀ¢zÀÝjAzÀ CzÀ£Éß CªÀ£ÀÄ §ºÀ¼À ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ vÀ¯É ¸Àj E®èzÉà PÉƯÁígÀzÀ AiÀÄÄ,PÉ,¦, PÁæ¸ÀzÀ°ègÀĪÀ PÀnAUï CAUÀrUÉ ºÉÆÃV PÀnAUï ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉJ°èUÉÆà wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ ªÀÄ®PÀ¥Àà. ¸ÀAUÀ¥Àà. eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ @ »lß½î. ¸Á: PÉƯÁígÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.11.2017 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


6] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 213/2017  PÀ®A: ºÀÄqÀÄV PÁuÉ
       ¢£ÁAPÀ: 29.10.17 11:00 ¬ÄAzÀ 30.10.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 02:00 £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ¤TÃvÁ @ ¤ÃvÀÄ vÀA jPÀ§zÁ¸À ªÉʵÀÚªÀ ªÀAiÀiÁ-19 ªÀµÀð ¸Á|| UÀÄqÀ£Á®(RJ) ºÁ||ªÀ|| ¤qÀUÀÄA¢ EªÀ¼ÀÄ gÁwæ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ jPÀ§zÁ¸À vÀAªÀÄAUÀ®zÁ¸À ªÉʵÀÚªÀ ¸Á|| UÀÄqÀ£Á® vÁ|| ¹ªÁ£Á f|| ¨ÁqÀªÉÄÃgÀ (RJ) ºÁ||ªÀ|| ¤qÀUÀÄA¢ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.11.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.