Number of Visitors

Thursday, November 2, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 01-11-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein


1] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 303/2017 PÀ®A: 279, 304[J], L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï. «, PÁAiÉÄÝ.

       ¢£ÁAPÀ; 30.10.2017 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɬÄAzÀ 19.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÉêÀt¹zÀÝ vÀA/ ªÀÄ®è¥Àà ªÉÄÃn. ¸Á/ dA§®¢¤ß.  vÁ/ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À  ²æà WÀ£ÀªÀÄoÉñÀégÀ «zÁå¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ §¸ïì £ÀA- PÉJ-28. F-9146 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ. FvÀ£ÀÄ ²æà WÀ£ÀªÀÄoÉñÀégÀ «zÁå¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ §¸ïì£ÀÄß UÀÄqÁß¼À PÁæ¸ï¢AzÀ UÀÄqÁß¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ eÉÆÃgÁV CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ §¸ÀªÀgÁd vÀA/ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ªÁ°PÁgÀ. EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA- PÉJ-28. F.PÉ.-9874, £ÉÃzÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ §¸ÀªÀgÁd ªÁ°PÁgÀ EªÀ¤UÉ ¨sÁj ªÀ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ  w½¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ. zÀÄBSÁ¥ÀvÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ªÁ°PÁgÀ. EªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀPÉÌ vÁ½PÉÆÃn ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÀªÁSÁ£É ¸À«ÄÃ¥À ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸ÉÆêÀÄÄ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ªÁ°PÁgÀ, ¸Á|| EAUÀ¼ÀUÉÃj vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 31.10.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 191/2017 PÀ®A: 279, 337, 338, 304[J] L¦¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï «í DåPïÖ.                                
          ¢£ÁAPÀ 31.10.2017 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£À PÁgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28 J£ï-0193 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ £Á®vÀªÁqÀ PÀqɬÄAzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è gÁAUï ¸ÉÊqÀzÀ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ £Á®vÀªÁqÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¥Áå¸ÉAdgï lA lA. £ÀA§gÀ PÉJ-29 J-4770 £ÉÃzÀÝPÉÌ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀªÀiÁr lA lA. zÀ°èzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ §¸À¥Àà @ §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¨sÉÆë @ ¨sÉÆêÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ:39 ªÀµÀð ¸Á:£Á®vÀªÁqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄ®è¥Àà vÀA¢ ºÀÄ®UÀ¥Àà PÉÆÃj ªÀAiÀiÁ:35 ªÀµÀð ¸Á:DgÉñÀAPÀgÀ EªÀjUÉ ¨sÁj WÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹zÀÝ®èzÉà lA.lA.zÀ°èzÀÝ ¹zÀÝ¥Àà vÀA¢ §¸À¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ, ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀA¢ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà PÉA¨sÁ«, ªÀĺÁAvÉñÀ vÀA¢ §¸ÀAiÀÄå gÉêÀgÀQªÀÄoÀ, gÀªÉÄñÀ vÁ¬Ä AiÀÄ®èªÀé avÀæUÁgÀ, ©üêÀÄ¥Àà vÀA¢ ²ªÀ¥Àà §dAwæ ¸Á:J®ègÀÆ £Á®vÀªÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀ¥Àà vÀA¢ ²ªÀ¥Àà ºÁ¢ªÀĤ ¸Á:«gÉñÀ£ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ lA.lA.ZÁ®PÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÁ¬Ä AiÀÄ®èªÀé PÀnÖªÀĤ ¸Á:£Á®vÀªÁqÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj WÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹ PÁgÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ «dAiÀÄ®Qëöäà UÀAqÀ §¸À¥Àà @ §¸ÀªÀgÁd ¨sÉÆë @ ¨sÉÆêÉÃgÀ ¸Á: £Á®vÀªÁqÀ vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 31.10.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 282/2017  PÀ®A: 15[J] 32,[3] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj  PÁAiÉÄÝ
       ¢£ÁAPÀ: 31.10.2017 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÁAiÀħuÁÚ vÀA: zÀgÉÃ¥Áà UÀÄtQ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð 2] «±Àé£ÁxÀ vÀA: ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ºÀÄAqÉÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁ 34 ªÀµÀð ¸Á|| E§âgÀÄ £ÁUÀoÁt EªÀgÀÄ zÁå¨ÉÃj UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ ªÉʧªÀ zÁ¨ÁzÀ°è vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ ¸ÀA§A¢¹zÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤Ãr ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®A: 15(J) ªÀÄvÀÄÛ 32(3) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ 1965 £Éà ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥Éð ¦gÁå¢ü EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸ÀBvÀ: ¹.©.aPÉÆÌÃr ¦.J¸ï.L UÁæ«ÄÃt  ¥ÉưøÀ oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 31.10.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 188/2017  PÀ®A: 78(3) Pɦ DåPÀÖ ¢£ÁAPÀ: 31.10.2017 gÀAzÀÄ 18.45, UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀAZÀAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀAiÀÄå gÁA¥ÀÆgÀªÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ: 65 ªÀµÀð ¸Á: D®ªÉÄî FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÁªÀðd£ÀPÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆqÀÄ PÀ¯Áåt C£ÀÄߪÀ N.¹.dÆeÁlzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä. 1] gÉÆÃR ºÀt 510/-gÀÆ. 2] ¨Á¯ï¥É£ï MAzÀÄ  Q: 00=00. 3] N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ Q: 00=00  F §UÉÎ ¸ÀBvÀ: C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ JZï.r ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 31.10.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 190/2017  PÀ®A: 41(1) (D) r/w 102 Cr PC  And  379 IPC 
       ¢£ÁAPÀ: 31.10.2017 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÀAPÀæ¥Àà @±ÀAPÀgÀ §¸À¥Àà E¸ÁèA¥ÀÄgÀ ¸Á:qsÀªÀ¼ÀV 2] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ §¸À¥Àà ¨sÀdAwæ ¸Á: ¸ÀgÀÆgÀ EªÀgÀÄ d¥ÁÛzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ¥ÉÊQ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÀ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃl£ÀÄß  gÉÃrAiÀĪÀiï CAUÀrAiÀĪÀ£À PÀqɬÄAzÀ ¨ÉÃgÉ £ÀA§gÀ §gɬĸÀĪÀ ¸À®ÄªÁV £ÀA§gÀ ¥ÉèÃlzÀ°è £ÀA§gÀ£ÀÄß C¼ÀÄQ¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÄÌ F §UÉÎ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ vÀA¢gÀÄ«j, CzÀgÀ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃlzÀ°è £ÀA§gÀ AiÀiÁPÉ C¼ÀÄQ¸ÀÄwÛzÀÝj, EzÀgÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ ºÉÃUÉ CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ F §UÉÎ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉà ¸ÀzÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ«¤AzÁUÀ° ªÀ PÀ¥ÀlvÀ£À¢AzÁUÀ° vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À £ÀA§gÀ ¥ÉèÃlzÀ°èAiÀÄ £ÀA§gÀ£ÀÄß C¼ÀÄQ¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ. 1) »ÃgÉÆà ¸Éà÷èAqÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®, £ÀA§gÀ C¼ÀÄQ¹zÀÄÝ, ZÉ¹ì £ÀA§gÀ: MBLHA10AMEHF84975, EAf£À £ÀA§gÀ: HA10EJEHF71753 C:¸À:Q 40000-00 DUÀ§ºÀÄzÀÄ 2] »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ¸Éà÷èAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ-05-EE-941 CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA§gÀ: 00K20F08281, EAf£À £ÀA§gÀ: 00K18E07852  £ÉÃzÀÄÝ C:¸À:Q 30,000-00 F §UÉÎ ¸ÀBvÀ:     C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ JZï.r ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 31.10.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.¸À