Number of Visitors

Wednesday, November 29, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 29-11-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 218/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
       ¢£ÁAPÀ: 28.11.2017 gÀAzÀÄ 17:10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥ÁzÀ¥Àà vÉ®¸ÀAUÀ. ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 15 d£ÀgÀÄ ¸Á: ºÀ®UÀt EªÀgÀÄ ¸ÁgÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ zÀAqÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ E¹àmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï C£ÀÄߪÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. DgÉÆægÀ vÁ¨Á¢AzÀ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1) 36,500/-gÀÆ¥Á¬Ä gÉÆÃR ºÀt 2) 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ C:Q: 00-00 F §UÉÎ ¸ÀBvÀB ªÀÄ°èPÁdÄð£À.©.©gÁzÀgÀ ¦J¸ïL §§¯ÉñÀégÀ ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.11.2017 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 312/2017 PÀ®A: 323, 324, 326, 504, 506 ¸ÀºÀ 34 L¦¹
         ¢£ÁAPÀ: 26.11.17 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÀįÁèj vÀgÀ¸É ªÀÄvÀÄÛ M§â£ÀÄ ¸Á. zÁå¨ÉÃj EªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀw¬ÄAzÀ zÁå¨ÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ mÁåAPÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀÄrAiÀÄÄ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ UÁ檪ÀÄzÀ »jAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢ PÉgÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ ¨ÉÃqÀ M¼ÉîAiÀÄ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¹mÁÖV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ. F §UÉÎ  UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ©üêÀägÁªÀ ¤PÀ̪ÀÄ ¸Á. zÁå¨Éãj  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.11.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 28-11-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
       ¢£ÁAPÀ: 27.11.2017 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÀºÀzÉêÀ¥Àà £À®ªÀqÉ, 2] gÁºÀįï vÀAzÉ C£ÀégÀ ¹gÀPÉ, ºÁUÀÆ E£Àäß ªÀÄÄgÀÆ d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉƸÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ SÁeÁC«ÄãÀ zÀUÁðzÀ CqÀ«±ÀAPÀgÀ °AUÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°ègÀĪÀ VqÀUÀAnUÀ¼À ºÀwÛgÀ PÀĽvÀÄ E¸Éàl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥sÀgÁzÀ. 1) gÉÆÃPÀ ºÀt 12,410=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2) PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ QB 00=00 F §UÉÎ ¸ÀBvÀB ©.JªÀiï ¥Ánî DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.11.2017 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 114/2017 PÀ®A: 420 L¦¹
         ¢£ÁAPÀ: 15.03.2016 gÀAzÀÄ ªÉÃ¼É £ÀªÀÄÆ¢®è UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àætªï 2) Dgï.JPïì. ªÉÄr¥Àè¸ï ¥sÀªÀÄð. ¸Á|| 305, ªÀzsÀðªÀiÁ£À ¥ÁèeÁ, ¥Áèl £ÀA:01, J¯ï.J¸ï.¹. ªÀ¸ÀÄAzsÀgÀ J£ïPÉèêÀ ºÉƸÀ zɺÀ°-110 096. FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÁrðAiÀiÁPï ¥ÉæµÀgï EAeÉPÀÖgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ £ÀA©¹zÁUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:15-03-2016 gÀAzÀÄ PÁ¥ÉÆÃðgÉõÀ£ï ¨ÁåAPÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ°è  ªÉÄr¥Àè¸ï ¥sÀªÀÄðzÀ CPËAl £ÀA§gÀ: 056300201000072 £ÉÃzÀÝPÉÌ 5 ®PÀë 20 ¸Á«gÀ gÀÆUÀ¼À£ÀÄß  ºÁQzÀÄÝ DzÀgÉ CªÀ£ÀÄ ¤UÀ¢vÀ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¸ÀzÀgÀ G¥ÀPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀzÉà ¥sÀªÀÄð£À CPËAlzÀ°è ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ G¥ÀPÀgÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ  qÁ|| J¯ï.JZï. ©zÀj. ¸Á: ©.J¯ï.r.E gÉÆÃqÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.11.2017 gÀAzÀÄ J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 202/2017 PÀ®A: 379-L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÉ.JªÀiï. 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44ºÁUÀÆ JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J)
         ¢£ÁAPÀ: 27.11.2017 gÀAzÀÄ 17:15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ §®ªÁ£À PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgï DVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA§gÀ PÉ.J: 28 n: 7544 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ®PÀ. EªÀgÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°, ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ°, CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ vÀªÀÄä  ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ D®ªÉÄî C¥sÀd®¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ PÀqÀt PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ. ¸ÁzÁ  ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ mÁæöåPÀÖgÀUÉ eÉÆÃr¹zÀ mÉîgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀmÁUÀ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ.  F §UÉÎ ¸À:vÀ: C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ JZï.r ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.11.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ªÀÄÄzÉÝéºÀ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 204/2017 PÀ®A: ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ
         ¢£ÁAPÀ: 03.11.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÀ¼ÉAiÀiÁzÀ 1] ¸ÉÆäAiÀiÁ UÀA:UÀÄAqÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀĸÀÄì: 25 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀgÀÆgÀ vÁAqÁ ºÁ:ªÀ: dlÖV vÁAqÁ. EªÀ¼ÀÄ dlÖV UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ¸ÀgÀÆgÀ vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. F §UÉÎ UÀÄgÀĨÁ¬Ä UÀA: UÉÆÃ¥Á® ®ªÀiÁt ¸Á: dlÖV vÁAqÁ  ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.11.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, November 27, 2017

CRIME NEWS ON 27-11-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

PÉÆ¯É DgÉÆægÀ §AzsÀ£À
******
        «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ RweÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃrUÉ EªÀgÀÄ «µÀÄÚ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ eÁzsÀªÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄ PÉÆ¯É DV gÀÄAqÀ ¥ÀævÀåPÀUÉÆAqÀÄ ±ÀªÀ ©¢ÝzÀgÀ §UÉÎ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 02.11.2017 gÀAzÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 283/2017 PÀ®A: 302, 201 L¦¹ £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ªÉÄÊvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ªÉÄÊvÀ£À ±ÀªÀzÀ Q¸ÉAiÀÄ°è ¹PÀÌ ªÉƨÉÊ¯ï ªÉÆ®PÀ ªÉÄÊvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ zsÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á|| ºÀÄt±Áå¼À ¦.¹ CAvÁ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ CzÉ.
       ªÉÄÊvÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ CgÉÆævÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ºÉZÀÄѪÀj J¸ï¦ ºÁUÀÆ rJ¸ï¦ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà Dgï.J¸ï. ZËzsÀj ¹¦L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è MAzÀÄ «±ÉõÀ vÀ¤SÁ vÀAqÀ gÀZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj vÀ¤SÁ vÀAqÀªÀÅ «ÄAa£À PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ £ÀqɬĹ ZÁuÁPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÉÄÊvÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÄ¥sÁj PÉÆlÖ ºÁUÀÆ ¸ÀÄ¥Áj ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ CgÉÆævÀgÁzÀ
1] AiÀÄ®è¥Àà @ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ ªÀiÁzÀgÀ ¸Á|| D¼ÀÆgÀ vÁ|| EAr
2] ¹zÁæªÀÄ @ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät PÁåvÀ£ÀߪÀgÀ  ¸Á|| ªÀÄ£ÀUÉƽ ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀ¸ÀÆÛj PÁ®¤
3] ©üêÀÄtÚ @ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁzÀgÀ
4] ±ÉAPÉæ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á|| E§âgÀÆ ºÀÄt±Áå¼À ¦.¹
        EªÀgÉ®èjUÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 26.11.2017 gÀAzÀÄ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ UÀÄ£ÉßUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ PÉÆrè, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï, ¸ÀÄ¥sÁjUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÀtzÀ°è G½zÀ ºÀt 3600/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
C¥ÀgÁzsÀzÀ »£É߯É:  EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ zsÁåªÀÄtÚ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ EªÀ£ÀÄ zsÁåªÀĪÀé£À UÀÄr ¥ÀÆeÁjPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀ  EzÀgÀ°è CgÉÆæ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁzÀgÀ, PÀ¼ÉzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è C¨sÀåyðAiÀiÁV ¤AwÛzÀÄÝ CªÀ£À «gÀÄzÀÞ vÀ£Àß zÉÆqÀØ¥Àà ªÀÄUÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀiÁzÀgÀ EªÀ¤UÉ ¤°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è ©üêÀÄtÚ Dj¹ §A¢zÀÝPÉÌ CªÀ¤UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ EzÀgÀ°è CgÉÆæ ±ÉAPÉæ¥Àà ©üêÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ FvÀ£À PÀÄjUÀ½UÉ ªÀiÁmÁ ªÀÄAvÀæ ªÀiÁr¹ 40 PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ¸Á¬Ä ºÉÆqÉ¢zÁÝ£É CAvÁ ªÉÄÊvÀ zsÀgÉ¥Àà£À ªÉÄÃ¯É ±ÉAPÉæ¥Àà ¹mÁÖV ªÉÄÊvÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ±ÉAPÀæ¥Àà£ÀÄ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý CgÉÆæ ©üêÀÄtÚ CªÀ£À PÀqɬÄAzÀ 50 ¸Á«gÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ CgÉÆæ ¹zÀÝ¥Àà EªÀ£À UɼÉAiÀÄ CgÉÆæ AiÀÄ®è¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr M¼À¸ÀAZÀÄ ªÀiÁr CgÉÆæ AiÀÄ®è¥Àà 35 ¸Á«gÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CgÉÆæ ¹zÁæªÀÄ 15 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ªÀÄÄAzÉ CgÉÆæ AiÀÄ®è¥Àà ªÀiÁzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÄÊvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ zÉêÀgÀ PÉüÀ®Ä DUÁUÀ ºÉÆÃVzÀÝgÀ UɼÀvÀ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ: 29.10.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄPÁÌA ªÀiÁr ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 30.10.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÉÄÊvÀ zsÀgÉ¥Àà¤UÉ CAUÀgÀUÀAV §½î vÀgÉÆÃuÁ £ÀqÉ CAvÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉÆrè ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÀaÑzÀ CªÀ£À C½AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ gÁwæ 7.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ RweÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ «µÀÄÚ eÁzsÀªÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è CªÀ¤UÉ PÉÆrè¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É E°èªÀgÉUÉ ¥sÀgÁj DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
       EzÀgÀ°è CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß vÀ¥Á¸À ªÀiÁr zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrzÀ «±ÉõÀ vÀ¤SÁ  vÀAqÀzÀ  ²æà Dgï.J¸ï. ZËzsÀj ¹.¦.L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ. ¹.©.aPÉÆÌÃr ¦.J¸ï.L gÀÆgÀ¯ï ¦.J¸ï. ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ «í.J¸ï. £ÁUÀoÁt, J¯ï J¸ï »gÉÃUËqÀ, JªÀiï.JªÀiï ªÀÄÄeÁªÀgÀ, J¸ï,J¯ï ¥ÁvÉÆæÃl F  vÀ¤SÁ vÀAqÀzÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèXù ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦. «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀÆPÀÛ §ºÀĪÀiÁ£À WÉÆò¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

DAILY CRIME NEWS ON 26-11-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 290/2017 PÀ®A: 302 L¦¹
       ¢£ÁAPÀ: 24.11.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢; 25.11.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ-UÀt¥Àw. vÀAzÉ ±ÀgÀt§¸À¥Àà. PË®V. ªÀAiÀiÁ-32 ¸Á: CUÀgÀSÉÃqÀ. FvÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà §®ªÁzÀ PÁgÀtPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ CUÀgÀSÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÀgÀ°AUÀ ºÉʸÀÆ̯ïzÀ DªÀgÀtzÀ°è §®ªÁV DvÀ£À PÀÄwÛUÉUÉ, PÉÊUÀ½UÉ C®è°è, ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ±ÀgÀt§¸À¥Àà. vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà. PË®V. ªÀAiÀiÁ-80 ªÀµÀð ¸Á: CUÀgÀSÉÃqÀ. vÁ: EAr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.11.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 307/2017 PÀ®A: 307 L¦¹
         ¢£ÁAPÀ: 25.11.2017 gÀAzÀÄ 01.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀiÁ¼À¥Áà vÀA: ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁ£ÀªÀgÀ ¸Á: CgÀPÉÃj PÀgÁqÀ zÉÆrØ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀÆgÀªÁé EªÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ DUÁUÀ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄPÀ̽UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀwÛ¤ CAvÁ PÉÆqÀ° vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ NqÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DUÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ ©r¹zÀÝPÉÌ ¹mÁÖV CªÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀA: zÀƼÀ¥Áà RgÁvÀ ªÀAiÀiÁ 16 ªÀµÀð ¸Á: CgÀPÉÃj PÀgÁqÀzÉÆrØ EvÀ¤UÉ PÉÆqÀ°¬ÄAzÁ §®UÀqÉ Q«UÉ ºÁUÀÆ Q«AiÀÄ »AzÀÆUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.F §UÉÎ zÀƼÀ¥Áà vÀA: ªÀĺÁzÉêÀ RgÁvÀ  ¸Á: CgÀPÉÃj PÀgÁqÀ zÉÆrØ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.11.2017 gÀAzÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 25-11-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 392/2017 PÀ®A: 279. 304(J) L¦¹
       ¢£ÁAPÀ: 24-11-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-30 UÀAmÉUÉ, ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1 vÀAUÀªÀÄÄvÀÄÛ.« vÀAzÉ ªÉ®èAiÀÄå£À ¸Á|| vÀZÀAPÁqÀÄ gÁdå vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÉî ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ 01/JªÀiï.eÉ 9396 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄvÀÛV PÀqÀUÉ CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ gÁAUï¸ÉÊqÀzÀ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß JzÀÄjUÉ ªÀÄÄvÀÛV PÀqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA§A¢ü dAUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà UÉÆ®ègÀ ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð ¸Á||§¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr EvÀ£ÀÄ £ÉqÀ¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ 28/PÉ 8716 £ÉÃzÀÝPÉÌ JzÀÄj¤AzÀ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ dAUÀ¥Àà UÉÆ®ègÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁjà UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ.  .F §UÉÎ gÀªÉÄñÀ vÀA AiÀÄ®è¥Àà UÉÆ®ègÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄÄvÀÛV gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.11.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 338/2017 PÀ®A: 279. 304(J) L¦¹& 187 JªÀiï.«.DåPïÖ
         ¢£ÁAPÀ: 24/11/2017 gÀAzÀÄ 17:30 WÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀ®§ÄVð J£ï.JZï. 218 gÀ¸ÉÛ AiÀÄgÀUÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÉÄÊvÀ gÁªÀÅvÀ¥Àà vÁ¬Ä : ¸ÉÆêÀĪÀé ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ- 50 ªÀµÀð ¸Á: ¨sÀAl£ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ  £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 28/ E J 1346 £ÉÃzÀÝPÉÌ  ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¨sÁj WÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¹AzÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ºÁPÀĪÀµÀ×gÀ°è F ¢ªÀ¸À 18:40 WÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀUÀzÉPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ..F §UÉÎ ²æÃ. ²æà  ¸ÀAfêÀ vÀA; gÁªÀÅvÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ  ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ¸Á; ¨sÀAl£ÀÆgÀ  vÁ; ¹AzÀV. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.11.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÉÆîĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 177/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPïÖ

     ¢£ÁAPÀ: 24-11-2017 gÀAzÀÄ  21-00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1. ªÀÄĸÀÛ¥Á vÀA|| §qɸÁ§ ºÀAa£Á¼À, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ZÀ¥ÀàgÀ§AzÀ UÀ°è, E£ÀÆß 17 d£ÀgÀÄ ¸Á.«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ UÀaÑ£ÀªÀĺÀ¯ï zÀUÁðzÀ ªÀÄÄAzÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÉÊmï ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ  ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß-dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀ C¥ÀgÁzsÀ.1) gÉÆÃR ºÀt  15.700=002) E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52 ¸À:vÀ ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ J¸ï PÀ®ÆègÀ ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ   . F §UÉÎ ¸À:vÀ ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ J¸ï UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.11.2017 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 197/2017 PÀ®A: 78 PÉ.¦.DåPïÖ
¢£ÁAPÀ 24.11.2017 gÀAzÀÄ 16-50 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉÊ¥À£À vÀAzÉ gÁeÉøÁ§ ©Ã¼ÀV ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á: ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ£ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸Àì¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄ CªÀjUÉ 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N.¹ CAQ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀ PÀ¯Áåt C£ÀÄߪÀ N.¹.ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À.ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ:1] N.¹ CAQ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ C:Q:00=00/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ 2) gÉÆÃR ºÀt 850=00/-gÀÆ UÀ¼ÀÄ 3) MAzÀÄ ¨Á®¥É£Àß C:Q: 00=00/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À|| vÀ|| ²æà L. JªÀiï. zÀÄAqÀ¹ ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.11.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 24-11-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 325/2017 PÀ®A: 78[3] PÉ ¦ DåPÀÖ
       ¢£ÁAPÀ; 23.11.2017 gÀAzÀÄ 11:45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)gÀ«Äd gÁeÁ vÀAzÉ ¸À°ÃªÀÄ C«ÄãÀUÀqÀ E£ÀÄß 02 d£ÀgÀÄ ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ C°PÀgÉÆÃeÁ ºÀwÛgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N ¹ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÁÛzÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä «ªÀgÀ 1]N ¹ aÃn 02 2]¤Ã° ªÀĹ ¨Á®¥É£ÀÄß 02  3]gÉÆÃR ºÀt 640/- gÀÆ F §UÉÎ ²æà DjÃ¥sï JªÀiï ªÀÄıÁ¥ÀÄj ¦ J¸ï L [PÁ&¸ÀÄ].f.¹.¦.J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.11.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/2017 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ       
          ¢£ÁAPÀ 23.11.2017 gÀAzÀÄ 11.45 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA §®ªÀAvÀ dPÀgÉrØ ªÀAiÀiÁ-75 ªÀµÀð GzÉÆÃUÀ: ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀgÀÄ ¸Á||  «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ  £ÀªÀgÀ¸À¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä ¤ EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzɬÄzÀÄÝ. ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®ªÁzÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èAiÉÆ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ.F §UÉÎ ²æÃ. gÁfêÀ vÀA §¸ÀªÀgÁd dPÀgÉrØ ªÀAiÀiÁ-43 ªÀµÀð  ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ £ÀªÀgÀ¸À¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.11.2017 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 289/2017  PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
     ¢£ÁAPÀ: 23.11.2017 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]¸ÀzÁÝA vÀA: ªÀıÁåPÀ ªÀÄįÁè ¸Á: EAr gÉêÀ¥ÀàªÀÄrØ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-51/¹-2479 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 2] n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-51/¹-2479 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è. 3] ¸ÀÄgÉñÀ vÀA: ¸ÀAUÀ¥Àà KªÀÇgÀ ¸Á: EAr ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä n¥ÀàgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ vÀªÀÄä n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉJ-51/¹-2479 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ ¹QÌzÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆæ £ÀA: 3 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀPÉÌ ¨ÉAUÁªÀ®Ä ªÀiÁr Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1) ¨sÁgÀvÀ ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUÀ £ÀA§gÀ PÉJ-51/¹-2479 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¨Áæ¸ï£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ CzÀgÀ Q: 6000 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ n¥ÀàgÀzÀ C.¸À.Q: 10 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉÎ ¸À: vÀ:  r.J£ï. vÀ¼ÀªÁgÀ J.J¸ï.L. EAr UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.11.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 200/2017  PÀ®A: 15[J], 32[3 PÉ.E.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 23.11.2017 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀA:²ªÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà vÀ£Àß ¨Á§vï ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À vÀAUÀqÀV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ Jj¸Áé«Ä C£ÀÄߪÀ qÁ¨ÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À: vÀ: f J¸ï ¥Ánî ¦J¸ïL [PÁ:¸ÀÄ] ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï E£ïì¥ÉÃPÀÖgï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.11.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 187/2017  PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï [Dgïr] 1957 ¤AiÀĪÀÄ 4 & 4 [1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ  3, [1] 42 & 31 [6].
       ¢£ÁAPÀ: 23.11.2017 gÀAzÀÄ 06.15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ²ªÀUÉÆAqÀ. vÀAzÉ ²æñÉÊ®. ¨ÁåºÀnÖ ¸Á: aªÀÄä®V vÁ: § ¨ÁUÉêÁrmÁæöåPÀÖgÀ mÉA¥ÀgÀªÀj ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ PÉJ-48/J£ïn-010303& mÉæîgÀ mÉA¥ÀgÀªÀj ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ PÉJ-48/J£ïn-007484 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV J°èAzÀ¯ÉÆà ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄvÀ£ÀßmÁæöåPÀÖgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¹. ©. ¨ÁUÉêÁr ¦.J¸ï.L. PÉƯÁígÀ ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.11.2017 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, November 23, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 23-11-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.
1] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 187/2017 PÀ®A: 279 337. 338 304(J) L.¦.¹
       ¢£ÁAPÀ; 21.11.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 14:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UËqÀ¥ÀàUËqÀ vÀA:¥ÀgÀUËqÀ ªÉÄÊUÀÄgÀ ¸Á:§§¯ÉñÀégÀ vÁ:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ: PÉ.J.46/F-3869 £ÉÃzÀÝgÀ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¸ÀzÀgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï »A¢£À ²Ãn£À°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÊvÀ: gÁªÀÄtÚ vÀA:ZÀ£ÀߪÀÄ®è¥Àà ªÀÄgÀ£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ:70 ªÀµÀð eÁw:»AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:§§¯ÉñÀégÀ EvÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀ®UÀÄQð ªÀiÁUÀðªÁV §§¯ÉñÀégÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV, PÀ®UÀÄQð gÉʯÉé UÉÃl zÁn ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀmÁUÀ, Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀ ¤®ðPÀë£ÀvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹, vÀ£Àß »A¢¤ ²Ãn£À°è PÀĽvÀ EzÀgÀ°è ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÊvÀ: gÁªÀÄtÚ vÀA:ZÀ£ÀߪÀÄ®è¥Àà ªÀÄgÀ£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ:70 ªÀµÀð EvÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ,§®UÀtÂÚUÉ,§®UÉÊUÉ, ªÀÄÄArUÉ, JqÀUÁ® ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄ¥Àr¹, G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©.J¯ï.r.E D¸ÀàvÉæ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ°è zÁR¯ÁV ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ ¸À®ÄªÁV «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ªÉʵÀÚ« D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ®èzÉÃ, vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ §®UÁ°UÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ §®UÉÊUÉ ¸ÁzsÁ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA:gÁªÀÄtÚ ªÀÄgÀ£ÀÆgÀ ¸Á:§§¯ÉñÀégÀ vÁ:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.11.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 184/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ        
          ¢£ÁAPÀ 22.11.2017 gÀAzÀÄ 10.45 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] C©Ã§ vÀA¢ ºÁf¯Á® ±ÉÃR ªÀAiÀiÁ-33 ªÀµÀð, ¸Á: wPÉÆÃmÁ FvÀ£ÀÄ wPÉÆÃmÁ §¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ §gÀ ºÉÆUÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀÆV PÀgÉzÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt ªÀÄoÀPÁ JA§ N¹ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ1] gÉÆÃR ºÀt 800/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2] N¹ §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ 3] ¥Éãï MAzÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: PÀĪÀiÁgÀ ºÁqÀPÁgÀ ¦J¸ïL wPÉÆÃmÁ ¦J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.11.2017 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] §§¯É±ÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 215/2017  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 22.11.2017 gÀAzÀÄ 17.20 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) FgÀtÚ  ±À²PÁAvÀ CªÀÄgÀ¥ÀàUÉÆüÀ. ¸Á: dĪÀÄ£Á¼À 2)²æñÉÊ® PÀA¨ÁgÀ. 3) ¸ÀAvÉÆõÀ ºÁ¢ªÀĤ, E§âgÀÄ ¸Á: dĪÀÄ£Á¼À,3)ªÀ°è¸Á§SÁ£É  4]ªÀi˯Á° UÀqÀ¢¤ß¸Á: E§âgÀÆ ¸ÀªÀ£À½î EªÀgÀÄ zÀzÁªÀÄnÖ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ©æÃeï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ E¹àmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï C£ÀÄߪÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ M§â£ÀÄ ¹PÀÄÌ, 04 d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀ vÁ¨sÁ¢AzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ®Ä 1) 3200 gÀÆ gÉÆÃR ºÀt 2) 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ CQ:00-00 gÀÆ F §UÉÎ ¸À: vÀ:  ªÀÄ°èPÁdÄð£À.©.©gÁzÀgÀ ¦J¸ïL §§¯ÉñÀégÀ ¦J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.11.2017 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 157/2017  PÀ®A: 78(3)       PÉ.¦.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 22.11.2017 gÀAzÀÄ 12.40 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ºÀĸÉãÀ vÀA; ¦ÃgÀªÀĺÀäzÀ ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð ¸Á|| D®UÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ D®UÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ 1 gÀÆ UÉ 80 PÉÆqÀĪÀ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ M ¹ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À: vÀ:  ©.«.£ÁåªÀÄUËqÀ ¦.J¸ï.L PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.11.2017 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.5] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 288/2017  PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
     ¢£ÁAPÀ: 22-11-2017 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ CªÉÆX vÀAzÉ ®UÀ±ÉÃ¥Àà  PÀPÉÌgï @ PÀPÀgÁåUÉƼÀ ¸Á; vÉ£Éß½î vÁ; EAr eÁå£À rAiÀÄgï  PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28/-8361  £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ  CzÀgÀ ªÀiÁ°PÀ. ªÀiÁ°PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢®è FvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß  PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 11). eÁå£ï rAiÀÄgï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ PÉJ-28/-8361 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀPÉÌ eÉÆÃqÀuÉ EzÀÝ mÉæîgÀ ¥Á¹AUÀ £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è. CzÀgÀ°è CzÀð ¨Áæ¹£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C;Q 1000/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: 02 ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ. r.J£ï,vÀ¼ÀªÁgÀ J.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.11.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 391/2017  PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ
     ¢£ÁAPÀ: 16.08.2016 gÀAzÀÄ 16:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ®PÀ̪Àé vÀA ¤AUÀ¥Àà PÀlUÉÃj  ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð ¸Á:EªÀtV. vÁ:§ ¨ÁUÉêÁr EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:16-08-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmɬÄAzÁ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ AiÀÄƪÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV J°èAiÉÆà ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ  PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æÃ. ¤AUÀ¥Àà vÀA ªÀÄÄvÀÛ¥Àà PÀlUÉÃj  ¸Á; EªÀtV vÁ|| § ¨ÁUÉêÁr. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.11.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/2017  PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï [Dgïr] 1957 ¤AiÀĪÀÄ 4 & 4 [1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ  3, [1] 42 & 31 [6].
       ¢£ÁAPÀ: 22.11.2017 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²æÃPÁAvÀ. AiÀĪÀÄ£À¥Àà. PɼÀUÉÃj ¸Á: ªÀÄÄvÀÛV n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ- fJ-01/«-5165£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV J°èAzÀ¯ÉÆà ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄvÀ£Àßn¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.11.2017 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 188/2017  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 21.11.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ  23:15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀA:ªÀÄ®è¥Àà ¹AzÀV ªÀAiÀiÁ:38 ªÀµÀð ¸Á:vÀ¼ÉêÁqÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 10 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ vÀ¼ÉêÁqÀ EªÀgÀÄ vÀ¼ÉªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀªÁV gÉÆPÁÌ ºÀaÑ E¸ÉÃàl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ  ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄäzÀÄ PÀ®A:87 Pɦ DåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¸À||vÀ|| ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1)E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52 C:Q:00:00 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 14720:00 gÀÆ F §UÉÎ ¸À: vÀ: J¸ï JA ºÉÆlUÁgÀ J.J¸ï.. ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ oÁuÉ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.11.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.