Number of Visitors

Friday, October 20, 2017

DAILY PRESS NOTE ON 18-10-2017

Vijayapur District Police
Change within, Victory therein.

«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 18.10.2017

1] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ

       ¢£ÁAPÀ; 16.10.2017 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1.§¹ÃgÀºÀäzÀ vÀAzÉ ¯Á®CºÀäzÀ ¨ÉÃ¥Áj, ªÀÄvÀÄÛ 6 d£ÀgÀÄ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CUÀ¹ ©ÃrUÀ°è. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉƸÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ U˽UÀ°èAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄįÁè ªÀĹÓÃzÀ ºÀwÛÃgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É gÉÆÃqÀ ¯ÉÊl ¨É¼ÀQ£À°è PÀĽvÀÄ E¸Éàl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. 1 ] gÉÆÃR ºÀt 35,860=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ 2] 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ Q::00=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸ÀĤî. Dgï. PÁA§¼É, ¹¦L ff ªÀÈvÀÛ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.10.2017 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 259/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ
    ¢£ÁAPÀ 17.10.2017 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ¼ÁzÀ 1] ¨sÁUÀå²æà vÀA: PÀ®è¥Àà AiÀÄAPÀAa ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð ¸Á: CdÄðtV ©PÉ vÁ: EAr EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛ£É N¹.ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß Dr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] gÉÆÃR ºÀt-750/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2] N¹ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ aÃn-MAzÀÄ 3] ¨Á®¥É£ï-MAzÀÄ F §UÉÎ  ¸À:vÀ: ²æÃ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÄZÀÑAr. ¦J¸ïL EAr UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.10.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 355/2017  PÀ®A  87 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 17.10.2017 gÀAzÀÄ 16.50  UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ] ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÉ®V 2] GªÉÄñÀ zÀÄAqÀ¥Àà ¨ÁåPÉÆÃqÀ  3] ªÀÄ°èPÁdÄð£À ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ZËzsÀj 4] gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ²ªÀ¥Àà ZËzsÀj 5] ²ªÁ£ÀAzÀ ®ZÀÑ¥Àà ±ÀAPÀgÀ¥ÀàUÉÆüÀ ¸Á:J®ègÀÆ ºÀÆ«£À»¥ÀàgÀV. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ  C¥ÀgÁzsÀ 1] MlÄÖ gÉÆÃR ºÀt 3120 =00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. 2] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ QªÀÄävÀÄÛ 00=00. F §UÉÎ  ¸À:vÀ: ²æà J¸ï© UËqÀgÀ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) § ¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.10.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

4] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144/2017 PÀ®A  : 143, 147, 148, 323, 324, 354, 307, 504, 506 gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹.

    ¢£ÁAPÀ: 15.10.2017 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ 20.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] £À«Ã£À ªÀÄgÉ¥Àà CªÀÄäUÉÆüÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 23 d£ÀgÀÄ  ¸Á: J®ègÀÆ D®UÀÆgÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ J ¸ÉÆÃ¼É ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß HgÀ°è K£ÁzÀgÀÆ ªÀÄÄRAqÀvÀé ªÀ»¹ §AzÀgÉ CªÀgÀ£ÀÄß ©qÀĪÀ¢®è. £ÁªÀÅ J¸ï.¹ d£À E¢Ã« £ÁªÀÅ ºÉýzÀAUÉ £Àr¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ºÀ®PÀlÖ ¨ÉÊAiÀÄÄåªÁUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ AiÀiÁPÉÆà »ÃUÁPÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ CAvÁ PÉýzÁÝUÀ £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÁ¢¸ÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ PÉÊ ªÀÄÄó¶Ö ªÀiÁr JzÉUÉ, qÀħâPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ vÉÆqÉUÉ JzÉUÉ MzÀÄÝ F ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÄgÀħgÀ ¸ÉÆPÀÌ ¨Á¼À DUÁåzÀ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ¤£Àß ¸ÉÆPÀÌ ¨Á¼À DUÁåzÀ EªÀvï ¤PÀÌ R¯Á¸À ªÀiÁqÀwä CAvÁ CAzÀÄ CªÀ¤UÉ PÀÄwÛUÉ £À½ »rzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ §UÉÎ. F §UÉÎ PÀªÀÄ®ªÀé d£ÀߥÀàUÉÆüÀ UÀA ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á; D®UÀÆgÀ vÁ; ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.10.2017 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.