Number of Visitors

Tuesday, October 17, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 17-10-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein

1] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 133/2017 PÀ®A: 25(1)J), 29 (J)&(©). ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ±À¸ÁÛç¸ÀÛçUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ-1959.  

       ¢£ÁAPÀ; 16.10.2017 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 04.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀĸÉãÀ ¸ÁºÉç ¥ÉÃmÉ® ¸Á|| PÀªÀÄ°¨Á¨Á KjAiÀiÁ ªÁr dAPÀë£À ªÁr f¯Áè UÀÄ®âUÁð 2] §ZÀ£À¹AUÀ ªÀiÁ£À¹AUï ¸ÀzÁðgÀ ¸Á|| UÀAzsÀªÁt f¯Áè zsÁgÀ gÁdå ªÀÄzÀå¥ÀæzÉñÀ DgÉÆævÀ £ÀA-1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ E¨Áæ»A¥ÀÆgÀ gÉïÉéà ¸ÉÖõÀ£ÀzÀ°è M¼ÀUÉ PÀĽvÀÄ vÁ£ÀÄ C¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀ«ÄÃmï ºÉÆAzÀzÉ EgÀĪÀ JgÀqÀÄ PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ¯ï ºÁUÀÆ £Á®ÄÌ fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA-02 £ÉÃzÀݪÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ Rjâ¹ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ zÀUÁð eÉÊ°£À°è EgÀĪÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀĤUÉ  ¨ÉÃn ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA-01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á®ÄÌ fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÁUÀ ¹QzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ. gÀ«ÃAzÀæ PÉ. £ÁAiÉÆÌÃr ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï ¸Á|| ¹.E.J£ï. C¥ÀgÁzsÀ ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.10.2017 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 185/2017 PÀ®A: 279, 338, 304[J] L¦¹
    ¢£ÁAPÀ 15.10.2017 gÀAzÀÄ  18.45 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ FgÀ¥Àà ©üêÀıɥÀà CAUÀr ¸Á: «gÉñÀ£ÀUÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-29 nJ-4596 mÉæîgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-29 nJ-4597 £ÉzÀÝ£ÀÄß «gÉñÀ £ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV, CqÁØ¢rØAiÀiÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è gÁAUï ¸ÉÊqÀzÀ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ «gÉñÀ £ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ-28 Ef-6677 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÉÆÃj±ÉnÖ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð ¸Á: «gÉñÀ £ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà UÀÄqÀUÀÄAn ¸Á: £ÁUÀ¨ÉãÁ¼À EªÀjUÉ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÀ°è »AzÉ PÀĽvÀ ¨Á¼À¥Àà UÀÄqÀUÀÄAn EªÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ  ¸ÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÉÆÃj±ÉnÖ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: «gÉñÀ £ÀUÀgÀ vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.10.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 351/2017  PÀ®A  279, 304[J] L¦¹
      ¢£ÁAPÀ: 15.10.2017 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ «ªÀįï CAUÀªÀÄÄvÀÄÛ ¸Á|| PÉÆAUÀÄ£ÀUÀgÀ, vÁ||¥ÀgÀªÀÄwªÉîÆgÀ f||£ÁPÀªÀįï gÁdå vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ¯Áj £ÀA§gÀ n.J£ï 28/J.¹ 8778 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ J£ï JZï 50 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ¢AzÀ D®ªÀÄnÖ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ©æÃqÀÓ ªÉÄðAzÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ¯Áj ¥À°Ö ªÀiÁr PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ E£ÉÆߧâ ZÁ®PÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ DgÀÄäUÀªÀÄ ªÀAiÀiÁ 43 ªÀµÀð ¸Á||£ÉÆÃlPÁgÀ£ïPÀÄmÉÊ, PÀÄrNtÂ, gÀAUÀ¥Àà£ÁAiÀÄPÀ¥Á¼ÀåA, ¥ÉÆøÀÖ  AiÀÄgÁߥÀÄgÀA, vÁ|| & f|| £ÁªÀÄPÀ¯ï gÁdå vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ EvÀ¤UÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ F §UÉÎ CªÀjUÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzsÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ: 15.10.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁr vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ PÉ. eÉʱÀAPÀgÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ£ï ¸Á:1/79 PÀÆqÀzÉÆgÉÊ, ¥ÉÆøÀÖ -M¼À¥À¼ÀAiÀÄA, vÁ®ÆPÀ: ¥ÀgÀªÀÄw, ªÉîÆgÀ f:£ÁªÀÄPÀ®è gÁdå vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.10.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

4] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 248/2017 PÀ®A  : 87 PÉ.¦ DåPÀÖ.
    ¢£ÁAPÀ: 15.10.2017 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ] gÀ« vÀA; zÉëAzÀæ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á|| EAr PÉ E © vÁAqÁ 2] ºÀjñÀ vÀA; ªÀÄzsÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ;40 ªÀµÀð ¸Á|| PÉE© vÁAqÁ 3] PÀĪÀiÁgÀ vÀA; zÉÆArgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð ¸Á|| vÁAqÁ 4] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA; ZÀAzÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ;35 ªÀµÀð ¸Á|| EAr PÉE© vÁAqÁ 5] ¸ÀAdÄ vÀA; zÉëAzÀæ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ;30 ªÀµÀð ¸Á|| EAr PÉE© vÁAqÁ 6] UÉÆæ vÀA zÉëAzÀæ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ;20 ªÀµÀð ¸Á|| EAr PÉE© vÁAqÁ  EªÀgÀÄ gÁAiÀįï zsÁ¨ÁzÀ »AzÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀAnUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀÄ°è E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ 2370/- gÉÆÃR ºÀtzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà f.J¸ï. ©gÁzÁgÀ ¦J¸ïL EAr ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.10.2017 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.