Number of Visitors

Monday, October 16, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 15-10-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein

1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 306/2017 PÀ®A: 285, 304(J) L.¦.¹
 
     ¢£ÁAPÀ  14/10/2017 gÀAzÀÄ 15:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ 1]  E«ÄÛAiÀiÁeï vÀAzÉ §¹ÃgÀ CºÀäzÀ Rwç, 2] ¯Á®¸Á§ vÀAzÉ E«ÄÛAiÀiÁeï Rwç E§âgÀÆ ¸Á: ¹AzÀV DgÉÆæ £ÀÆå C«ÄãÁ gÉÃrlæ¸ï UÁågÉÃeï£À ªÀiÁ°ÃPÀ ¤zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁågÉÃeïzÀ°è UÁå¸ï ªÉðØAUï ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzÀ UÁå¸ï ¹°AqÀgï£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÁgÉâÃlgï mÁåAPï£ÀÄß ¸ÀÄgÀQëvÀªÁzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EqÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊPÉƼÀîzÉ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ UÁågÉÃf£À ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°èmÁÖUÀ DgÉÆæ £ÀA: 2 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ UÀ½AzÀ ªÉðØAUï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ PÁgÉâÃlgï mÁåAPï M«ÄäAzÉÆêÉÄäÃ¯É ¸ÉÆàÃlUÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ¸ÁÖöåAqïUÀ¼ÀÄ ¹rzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ°AUÀ @ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà eÉÆAUÀ£ÀªÀgÀ, ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀÄzsÀÄgÀRAr, vÁ: dªÀÄRAr ºÁ:ªÀ: ¨ÁåPÉÆÃqÀ, vÁ: ¹AzÀV FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ §rzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÁâUÀªÀÅ QvÀÄÛ, ªÉÄzÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁA¸À RAqÀ ºÉÆgÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. À. F §UÉΠ ¸ÀÄ£ÀAzÁ UÀAqÀ ¹zÀÝ°AUÀ eÉÆAUÀ£ÀªÀgÀ, ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆPÀÄgÀħgÀ, GzÉÆåÃUÀ: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄzsÀÄgÀRAr, vÁ: dªÀÄRAr, ºÁ:ªÀ:¨ÁåPÉÆÃqÀ, vÁ: ¹AzÀV,  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.10.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 142/2017 PÀ®A: 114.325.¸R/W 34 I.P.C. &3[1] [r] [s] 3[2](va) SC/ST PA Act 2015.

      ¢£ÁAPÀ: 11/10/2017 gÀAzÀÄ 15:00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ]CdAiÀÄ vÀAzÉ zÉëÃAzÀæ dA§V ¸Á|| PÀ®PÉÃj (»AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ) 2] ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ gÁoÉÆÃqÀ (®ªÀiÁtÂ) ¸Á|| eÁ®ªÁzÀ vÁAqÁ vÁ|| ¹AzÀV DgÉÆævÀ£ÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ, ¦gÁå¢AiÀÄ CtÚ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï j¥ÉÃj CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°PÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ CdAiÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁægÉÃeï PÉ®¸ÀUÁgÀ£ÁzÀ ¸ÀAfêÀ EvÀ¤UÉ D ªÀqÀØgÀ ¸ÀƼɪÀÄUÀ ¨ÁQ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ EzÉ vÀqÉzÀÄ ¨ÁQ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ DUÀ ¸ÀAfêÀ£ÀÄ §AzsÀÄ £À£Àß CtÚ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¨ÁQAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ PÉÆqÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ¨Á¬Ä eÉÆÃgÁV ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ C¯Éè ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°èAiÉÄà PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ dUÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀgÀÄ C¯Éèà EzÀÝ CdAiÀiï£ÀÄ §AzsÀÄ ¤ªÀÄäzÀÄ ªÀqÀØgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzsÀ MzÀÝ£ÀÄ DUÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ ºÉÆqÉAiÀĨÉÃrj CAvÁ £À£Àß CtÚ ºÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ DUÀ ¸ÀAfêÀ JA¨ÁvÀ£ÀÄ £À£Àß CtÚ£À §®UÉÊ QgÀĨÉgÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃgÁV PÀqÉzÀÄ PÀqÁåPÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ DUÀ ªÀqÀØgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄäzÀÄ ¸ÉÆPÀÌ ¨Á¼À DUÁå CAvÁ eÁw JwÛ ºÀ®PÀl ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ªÀÄ°èPÁdÄð£À wªÀÄäAiÀÄå ªÀqÀØgÀ ¸Á: PÀ®PÉÃj vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.10.2017 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


3] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 256/2017 PÀ®A: : 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].

      ¢£ÁAPÀ 14.10.2017 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28/©-6559 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è . EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä n¥ÀàgÀzÀ°è ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸À:vÀ: ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÄZÀÑAr ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.10.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 180/2017 PÀ®A: 270,304(J) L¦¹

      ¢£ÁAPÀ: 13-10-2017.gÀAzÀÄ 20-45, UÀAmÉUÉ.   ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¸ÁzÀ¥Àà @ ©üêÀÄgÁªÀ AiÀÄAlªÀiÁ£À ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð ¸Á: D®ªÉÄî  ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA: PÉ J 28/ E ¹-6069 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ, [ªÀÄÈvÀ]     EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁðzÁgÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¸ÁzÀ¥Àà @ ©üêÀÄgÁªÀ AiÀÄAlªÀiÁ£À ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð ¸Á: D®ªÉÄî EªÀ£ÀÄ ¹AzÀV¬ÄAzÀ D®ªÉÄîPÉÌ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA: PÉJ 28/ E ¹ -6069 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤AwgÀĪÀ PÀÄzÀjUÉ qÁå±À ºÉÆqɬĹ £ÀAvÀgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°ègÀĪÀ PÀgÉAl PÀA§PÉÌ rQÌ ºÉÆqɬĹ JQìqÉAl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ£À vÉ°UÉ ¨sÁj ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É.  . F §UÉÎ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzsÉ ±ÀAPÀgÀ AiÀÄAlªÀiÁ£À  ªÀAiÀiÁ: 34,  ªÀµÀð      ¸Á:    D®ªÉÄî vÁ:¹AzÀV    gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.10.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] UÁA¢üZËPÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 278/2017 PÀ®A 285. L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3 (J) (©) ªÀÄvÀÄÛ 4. (1) (J)J¯ï.¦.fgÉUÀÆå¯ÉñÀ£ï DqÀðgï2000ºÁUÀÆ PÀ®A; 3. ¸ÀºÀ-7 E. ¹. AiÀiÁPÀÖ.-1955.

      ¢£ÁAPÀ 14/10/2017 gÀAzÀÄ 19:35 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¥sÉÊgÉÆÃd vÀAzÉ eÁ«ÃzÀ E®PÀ¯ï ªÀAiÀiÁ-19 ªÀµÀð ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ dĪÀÄä ªÀĹzÉ »AzÉ EPÁæ ¸ÀÆÌ® ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ §Æè qÉʪÀÄAqÀ ¯ÁqïÓ ºÀwÛgÀ §gÀĪÀ ¸ÁgÀéd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV UÀȺÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ¹°AqÀgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ CªÀÅUÀ¼À°èzÀÝ UÁå¸À£ÀÄß jæü°èAUÀ ªÀÄ²Ã£ï ¢AzÀ vÉUÉzÀÄ vÀÆPÀzÀ ªÀÄ²Ã£ï ¢AzÀ UÁå¸À vÀÆPÀ ªÀiÁr J¯ï ¦ f CmÉÆÃUÀ½UÉ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ.d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ®Ä :1] ªÀÄ£É §¼ÀPÉAiÀÄ 15 PÉ f vÀÆPÀzÀ JZï ¦ UÁå¸À ¹°AqÀgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ°è ¸Àé®à UÁå¸À EzÀÝzÀÄÝ C ¸À Q ;1000/- gÀÆ 2] ªÀÄ£É §¼ÀPÉAiÀÄ 15 PÉ f vÀÆPÀzÀ JZï ¦ UÁå¸À ¹°AqÀgÀ MAzÀÄ SÁ° EzÀÝzÀÄÝ C ¸À Q ;800/- gÀÆ 3]vÀÆPÀ ªÀiÁqÀĪÀ AiÀÄAvÀæ EzÀgÀ C ¸À Q 100-00 gÀÆ 4]jæü°èAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ AiÀÄAvÀæ C ¸À Q ; 200-00 gÀÆ. F §UÉÎ ¸À:vÀ  ²æà DjÃ¥sï JªÀiï ªÀÄıÁ¥ÀÄj ¦ J¸ï L [PÁ&¸ÀÄ].f.¹.¦.J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.10.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 184/2017 PÀ®A: 87 .PÉ.¦ DåPÀÖ

      ¢£ÁAPÀ: 14-10-2017  gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÀȵÀÚ¥Àà vÀA:gÁªÀÄ¥Àà ®ªÀiÁt ªÀAiÀiÁ:38 ªÀµÀð ¸Á: UÉzÀÝ®ªÀÄj.2] «ÃgÀ¥Àà vÀA:ªÀÄ®è¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À  ºÉêÀÄgÉrØ ªÀÄ®èªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ. 3] §¸ÀªÀgÁd vÀA:¸ÀAUÀ¥Àà ¨ÁUÉêÁr ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð ¸Á: PÀÄAmÉÆÃf 4] gÀÄzÀæ¥Àà vÀA:¹zÀÝ¥Àà gÁªÉÆÃqÀV ªÀAiÀiÁ:34 ªÀµÀð ¸Á: »gÉêÀÄÄgÁ¼À 5] ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA:¸ÀAUÀ£À§¸À¥Àà eÉÆÃV£À ªÀAiÀiÁ: 37 ªÀµÀð ¸Á: CgÉêÀÄÄgÁ¼À  £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼ÀzÀ J¦JA¹ AiÀiÁqÀðzÀ°ègÀĪÀ J¦JA¹ D¦üÃ¸ï ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÉÆPÀÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. ªÀ¸À¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ 01]39700=0 gÀÆ,UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 02] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ C:¸À:Q:00=00. F §UÉÎ ²æà Dgï.J¸ï. ºÉÆ£ÀPÉÃj  ಸಿ,ಎಚ್,ಸಿ 1004 ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.10.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ