Number of Visitors

Friday, October 13, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 14-10-2017


Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 186/2017 PÀ®A: 279,338,304 (J) L.¦.¹ 187 JªÀiï.«.DåPÀÖ
 
      ¢£ÁAPÀ: 12.10.2017 gÀAzÀÄ 16:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¯Áj £ÀA JZï.Dgï.73/9670 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ D®ªÀÄnÖ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɸÀÄvÀÛ §AzÀÄ ²ªÀVj PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 28 Ef 4581 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwzÀݪÀjUÉ ºÁ¬Ä¹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV mÁæ¦üPÀ ¹UÀ߯ï PÀA§PÀÆÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ªÀiÁr ©½¹zÀÄÝ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA £ÀqɸÀÄwzÀÝ ¢ªÁå ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ DAiÀÄĶ ºÁUÀÆ ºÀ¤ÃµÀ ªÀÄƪÀjUÀÆ ¨Áj UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ¤Ã±À¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¢:13.10.2017 gÀAzÀÄ gÁwææ 08:00 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¯Áj ZÁ®PÀ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀw ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ºÉÆÃzÀ DgÉÆÃ¥À. F §UÉΠ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀA/ gÉêÀÅ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ:49 GzÉÆåÃUÀ:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:«dAiÀiÁ ºË¹AUÀ PÁ¯ÉÆä «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.10.2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 210/2017 PÀ®A: 279 - 304[J] L¦¹ & 187 JªÀiï.«.DåPÀÖ

      ¢£ÁAPÀ 13.10.2017 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¯ÁjAiÀÄ £ÀA: f.eÉ:03/J.JPïì:6130 £ÉÃzÀÝgÀ qÉæöʪÀgï qÉæöʪÀgï£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀ, «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ E¯Áè, FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀhļÀQ PÀqɬÄAzÁ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ Cw eÉÆÃgÁV ªÀ, ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀngÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ NªÀígï mÉÃPï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ CAzÀgÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÁ ºÀ®¸ÀAV PÁæ¸ÀzÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊqÀzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÀ mÁmÁ PÀA¥À¤ÃAiÀÄ PÁåAlgï UÁrAiÀÄ £ÀA: JA.JZï:11/JA:4048 £ÉÃzÀÝPÉÌ JzÀÄj¤AzÁ ºÁ¬Ä¹ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÁ ¸ÀzÀgÀ PÁåAlgï UÁrAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ: ªÉÄÊvÀ: ±ÀgÀtAiÀiÁå vÀA: ²ªÀgÀÄzÀæAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀiÁ|| 55  ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ EªÀ¤UÉ §®¨ÁdÄ ºÀuɬÄAzÁ UÀzÀÝzÀ ªÀgÉUÉ GzÀÝ£ÉÃAiÀÄ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ, C®èzÉ JgÀqÀÄ PÉÊ ºÁUÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ eÁUÁzÀ°è ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ C®èzÉ ¯ÁjAiÀÄ qÉæöʪÀgï UÁr ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ £ÁUÉñÀ vÀA: ±ÀgÀtAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ [55/14, ±Á»ÃgÀ ªÀ¸Àw, ¨sÀªÁ¤ ¥ÉÃoÀ]  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.10.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 125/2017 PÀ®A: 87 PÉ ¦ DåPÀÖ

      ¢£ÁAPÀ 13.10.2017 ¸ÀªÀÄAiÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] £ÁªÀÄzÉêÀ ¹ÃvÁgÁªÀÄ ZÀªÁít, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¨sÀÆvÀ£Á¼À vÁAqÁ. 2] ¨Á¼ÀÄ ®ZÀÄÑ gÁoÉÆÃqÀ, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¨sÀÆvÀ£Á¼À vÁAqÁ. 3] ºÀÄ£ÀÄß ®ZÀÄÑ gÁoÉÆÃqÀ, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¨sÀÆvÀ£Á¼À vÁAqÁ. 4] UÀÄgÀÄ zsÀ£À¹AUï ZÀªÁít, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¨sÀÆvÀ£Á¼À vÁAqÁ 5] ¸ÀÄgÉñÀ xÁgÀÆ ZÀªÁít, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¨sÀÆvÀ£Á¼À vÁAqÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉƸÀÌgÀ ¨sÀÆvÀ£Á¼À PÉgÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ «ÄãÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ PÉÃAzÀæzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 PÀĽvÀÄ E¸Éàl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. 1 ] gÉÆÃR ºÀt 4230=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ 2] 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ Q::00=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ: © JªÀiï ¥Ánïï, ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ) CzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.10.2017 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 245/2017 PÀ®A: JA.JA.Dgï.r. 1957 ¤AiÀĪÀÄ 4,4[1J],gÀ ºÉƸÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¤Ãw CzsÁåAiÀÄ 31 Dgï [13] ªÀÄvÀÄÛ 379 L.¦.¹.

      ¢£ÁAPÀ 13.10.17 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀAfêÀ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á|| EAUÀ¼ÀV ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA PÉJ-28 ¹-8508 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ 2] gÀªÉÄñÀ ®PÀëöät ©gÁzÁgÀ ¸Á|| §gÀUÀÄr ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ ªÀiÁ°ÃPÀ EªÀgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ°è §gÀUÀÄr UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°èAzÀ ¸ÀzÀj ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀA. ®PÀëöät ©gÁzÁgÀ ¸Á|| §gÀUÀÄr EªÀj§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzɬÄAzÀ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÀA1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ  ²æà f.J¸ï. ©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L. EAr ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.10.2017 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 255/2017 PÀ®A: : 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
      ¢£ÁAPÀ 13.10.2017 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¨sÁgÀvÀ ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28/¹-8626 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. ªÀÄvÀÄÛ n¥ÀàgÀzÀ ªÀiÁ°ÃPÀ, ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è. EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä n¥ÀàgÀzÀ°è ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÄZÀÑAr ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.10.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ
6] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2017 PÀ®A: 32. 34. .PÉ.E DåPÀÖ

      ¢£ÁAPÀ 13.10.2017 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)eÁºÁAVÃgÀ gÀªÀÄeÁå£À¸Á§ AiÀÄ°UÁgÀ ¸Á; ¤ÃªÀgÀV 02)£ÁªÀÄzÉêÀ gÁeÁgÁªÀÄ £Á« ¸Á: ¤ÃªÀgÀV vÁ®ÆPÀ EAr. EªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ MlÄÖ 3085.2/-gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÉʸÉ. QªÀÄäwÛ£À 180 JªÀiï.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ N®Ø lªÉj£ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ MlÄÖ 45 ¥ÉÆÃZÀÄUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ©½ PÉÊaîzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ GªÀÄ¢ PÁæ¸ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤ÃªÀgÀV PÀqÉUÉ  ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 ¤AvÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À|| vÀ|| ¸À:vÀ:UÉÆÃ¥Á® ºÀ¼ÀÆîgÀ ¦.J¸ï.L. ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.10.2017 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

7] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 179/2017 PÀ®A: 15[J]-32[3] PÉ.¦ DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ : 13.10.2017 gÀAzÀÄ 18:15, UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 01] ¨Á§Ä ¸ÀAvÉÆõÀ eÁzÀªÀ ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð ¸Á: PÀĪÀĸÀV FvÀ£ÀÄ zÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°PÀ¤zÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÁ¨ÁzÀ°è ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ  ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ  C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ  zÁ¨ÁzÀ°è  ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ¤Ãr ªÀÄvÀÄÛ  ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV UÁè¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀÄ  ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ  ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. 1] 180 JªÀiï J¯ï zÀ M¯ïØ lªÀj£ï «¹ÌAiÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÉÆÃZÀUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À C:¸À:Q: 137:12 gÀÆ UÀ¼ÀÄ 2] JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ  UÁè¸ÀUÀļÀÄ Q:0000/gÀÆ UÀ¼ÀÄ 3] ¤Ãj£À ¥Áè¹ÖPÀ eÉUïÎ Q:0000/gÀÆ F §UÉÎ ¸À||vÀ|| C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ JZï.r ¦.J¸ï L D®ªÉÄî ¦J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.10.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ