Number of Visitors

Friday, October 13, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 11-10-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

 1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 256/2017 PÀ®A: 279,304(J) L.¦.¹& 134 gÉ/ªÀÅ 187 JªÀiï «í. AiÀiÁPïÖ
      ¢£ÁAPÀ: 10.10.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  EzÀgÀ°èAiÀÄ AiÀiÁªÉÇzÉÆà ¯Áj ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀ¢¯Áè. ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ @ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà LAiÀÄå¥Àà aÃgÀ®¢¤ß ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð FvÁ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 28/ EJZï- 6272 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ¢AzÀ PË®VUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ D®ªÀÄnÖ J£ï JZï 50 gÉÆÃqÀ »lß½î ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀzÉÆà ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £Àr¸ÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ D®ªÀÄnÖ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¦ügÁå¢üAiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqɬĹ DvÀ¤UÉ JqÀUÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÀgÀĪÁUÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀj C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹zÀ AiÀiÁªÀzÉÆà ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ  ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. F §UÉÎ ZÉÃvÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ @ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà aÃgÀ®¢¤ß ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ¸Á|| PË®V vÁ|| § ¨ÁUÉêÁr ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÁeÁfà £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.10.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 194/2017 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ
        ¢£ÁAPÀ 06.10.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ C¤ÃvÁ UÀAqÀ gÁªÀÅvÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð ¸Á: ºÉÆ£ÀUÀ£ÀºÀ½î EªÀ¼ÀÄ ºÉÆ£ÀUÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀģɬÄAzÀ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀ½UÉ vÀ¥Á¸À ªÀiÁr¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ F § gÁªÀÅvÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð, eÁw; »AzÀÆ PÀÄgÀħgÀ ¸Á:ºÉÆ£ÀUÀ£ÀºÀ½ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.10.2017 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 184/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ
    ¢£ÁAPÀ: 10.10.2017 gÀAzÀÄ 11.50 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÉÊ¥À£À gÁeÉøÁ§ ©Ã¼ÀV ¸Á: ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸Àì¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄ CªÀjUÉ 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N.¹ CAQ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀ PÀ¯Áåt C£ÀÄߪÀ N.¹.ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ. 1) N.¹ CAQ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ C:Q:00=00/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ 2) gÉÆÃR ºÀt 920=00/-gÀÆ UÀ¼ÀÄ 3) MAzÀÄ ¨Á®¥É£Àß C:Q: 00=00/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À|| vÀ|| L. JªÀiï. zÀÄAqÀ¹ ¦J¸ïL zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV  ¦J¸ï. gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.10.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2017 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ¢£ÁAPÀ 07.10.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉÃAiÀiÁzÀ : gÀÆ¥Á @ PÀ«vÁ UÀA: DvÁä£ÀAzÀ ©£À¸Á¼À ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð ¸Á: ©¸À£Á¼À  EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAeÁå£É ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAzÁ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÀUÉ §gÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ ¹PÀÌ°è ¥ÀvÉÛ  ªÀiÁr  PÉÆqÀ®Ä  ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ¦gÁ墠 PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. F §UÉÎ CvÁä£ÀAzÀ vÀA: ©üªÀÄ¥Àà ©¸À£Á¼À ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ PÀÆ° eÁåw »AzÀÄ ºÉƯÉÃgÀ ¸Á; ©¸À£Á¼À ºÁ ªÀ UÁ¢UÀ£ÀÆgÀ  ºÉƸÀ¥ÉÃn vÁ®ÄPÁ  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.10.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 202/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
    ¢£ÁAPÀ 10.10.2017 gÀAzÀÄ 17:20 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1. ªÉAPÀmÉñÀ zÀAqÉ¥Àà vÀ¼ÀUÉÃj ¸Á|| ªÀAzÁ® 2. ¸ÀAvÉÆõÀ gÁªÀĹAUï gÀd¥ÀÆvÀ ¸Á|| §.¨ÁUÉêÁr 3.ªÀÄgÉ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà ºÉƯÉÃgÀ  ¸Á|| ¤qÀUÀÄA¢ 4.gÀ« £ÁUÉñÀ PÀnÖªÀĤ 5.ªÉAPÀmÉñÀ ªÀiÁgÀÄw ªÀqÀØgÀ 6.AiÀÄAPÀ¥Àà §ArªÀqÀØgÀ ¸Á|| 03 d£ÀgÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ (DgÉÆæ 4, 5 ªÀÄvÀÄÛ 6 £ÉÃzÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ) EªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1) ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: KA-25/EC-6418, 2) ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: KA-25/Q-8395, 3) ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: KA-28/EM-1532, 4) ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: KA-28/EE-7316, 5) gÉÆÃR ºÀt 38,700/- gÀÆ,  6) E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52 F §UÉÎ ¸À||vÀ|| Dgï.J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.10.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.