Number of Visitors

Friday, October 13, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 10-10-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] gÀhļÀQ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 209/2017 PÀ®A: 498(J),302 L¦¹
      ¢£ÁAPÀ: 08.10.2017 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA: ªÀįÉèò §UÀ° ¸Á|| ¨sÀvÀUÀÄtQ  vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ [ªÉÄÊvÀ¼À UÀAqÀ] DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À UÀAqÀ EgÀÄvÁÛ£É DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV zÀÄrAiÀÄzÉ ¸ÉgÉ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ C¯ÉzÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®èzÀPÉÌ HgÀÄ ªÀÄA¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉÊUÀqÀ ºÀt E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉgÉ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ, C®èzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw: zÀÄAqÀªÀé½UÉ vÀ£ÀUÉ ¸ÉgÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä gÉÆPÁÌ PÉÆqÀÄ, ªÀÄA¢AiÀÄ PÉÊUÀqÀ gÉÆPÀÌ PÉÆqÀĪÀzÀÄ Lw, gÉÆPÁÌ PÉÆqÀÄ” CAvÁ ¢£ÀA¥Àwæ CªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀªÁV Qj-Qj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, DUÀ ªÉÄÊvÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ “ªÀÄ£ÁåUÀ J°èAzÀ gÉÆPÀÌ §gÀvÁªÀ, ªÀÄ£ÁåUÀ w£ÀßPÀÌ PÀƼÀ E¯Áè, J°èAzÀ gÉÆPÀÌ PÉÆrè” CAvÁ ºÉý, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: zÀÄAqÀªÁé¼ÀÄ gÉÆPÁÌ PÉÆqÀzÀPÉÌ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV CªÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ ¢£ÁAPÀ: 08.10.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ: 11.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÀÄAqÀªÁé¼ÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ CªÀ½UÉ PÀ°è¤AzÁ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ PÀ®è¥Áà vÀA: ¸ÁvÀ¥Áà ºÀ¼ÀPÉ ¸Á|| ¨sÀvÀUÀÄtQ vÉÆÃlzÀ ªÀ¸Àw vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.10.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 272/2017 PÀ®A: 272,273 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A:20(2), 24 PÉÆl¥Á DåPÀÖ 2015
    ¢£ÁAPÀ 09/10/2017 gÀAzÀÄ 12:45 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ  £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀ¦Ã® ¥Á£À±Á¥ÀzÀ°è vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥À«Äðl E®èzÉ  CrPÉ ZÀÆgÀÄ, vÀA¨ÁPÀÄ, ¸ÀÄtÚ, ¤Ãj£À°è ¨ÉgÀ¹ wQÌ  vÀAiÀiÁj¹ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ¥Áè¹ÖÃPÀ ¥ÁQÃlUÀ¼À°è ºÁQ CzÀÄ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ DgÉÆÃUÀåPÉÌ ºÁ¤PÁgÀPÀªÁUÀĪÀAvÀºÀ ¥ÀzÁxÀðªÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀºÀ CzÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É EªÀÅUÀ¼À ¸ÉêÀ£É¬ÄAzÀ DgÉÆÃUÀå ºÁ¤PÁgÀPÀ CAvÁ JZÀÑjPÉ ¸ÀAzÉñÀ ªÀÄÄ¢æ¸ÀzÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥sÀgÁzÀ. F §UÉÎ ²æà DjÃ¥sï JªÀiï ªÀÄıÁ¥ÀÄj ¦J¸ïL [PÁ&¸ÀÄ].f.¹.¦.J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.10.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 161/2017 PÀ®A: 363 L¦¹
    ¢£ÁAPÀ: 06-10-2017  gÀAzÀÄ  08-00   UÀAmÉUÉ    ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨Á¥ÀÄUËqÀ ªÀiÁ¼ÉUÁgÀ, ªÀAiÀiÁ 14 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¦gÁå¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ.    F §UÉÎ CuÁÚgÁAiÀÄ vÀA|| ²ªÀ¥Àà ªÀiÁ¼ÉUÁgÀ ¸Á|| NwºÁ¼À, vÁ|| ¹AzÀV ºÁ° ªÀ¹Û: ¹AzÀV UÉÆîUÉÃj £ÁPÁ ºÀwÛgÀ  gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.10.2017 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 244/2017 PÀ®A: 78[3] PÉ ¦ AiÀiÁPïÖ
¢£ÁAPÀ 09/10/2017 gÀAzÀÄ 16;30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ; 1] ºÀtªÀÄAvÀ vÀA; gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀëwæ ªÀAiÀiÁ-62 ªÀµÀð ¸Á|| EAr 2] gÁdÄ vÀA;¸ÁåªÀÄ vÁA¨É ¸Á|| EAr £ÀªÀÄÄzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ:1] ºÀtªÀÄAvÀ vÀA; gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀëwæ ªÀAiÀiÁ-62 ªÀµÀð ¸Á|| EAr 2] gÁdÄ vÀA;±ÁåªÀÄ vÁA¨É ¸Á|| EAr EªÀgÀÄ 1/- gÀÆ UÉ 80/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áèöåt CA§ÄªÀ N.¹ ªÀÄmÁÌ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ gÉÆÃR ºÀt, 6210/- gÀÆUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà f J¸ï ©gÁzÁgÀ ¦ J¸ï L EAr ¦ J¸ï gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.10.2017 gÀAzÀÄ EAr  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.