Number of Visitors

Monday, October 9, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 08-10-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.


  1] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 200/2017 PÀ®A: 279, 337, 338 304(J) L.¦.¹
         ¢£ÁAPÀ; 06.10.2017 gÀAzÀÄ 06.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ ¸Á|| §.¨ÁUÉêÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: KA-28/EF-2310 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ PÀqɬÄAzÀ D®ªÀÄnÖ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É aªÀÄä®V ¨sÁUÀ-1(J) CUÀ¹AiÀÄ ºÀwÛgÀ eÉÆÃgÁV ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É gÀ¸ÉÛ ¨ÁdÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÀA§A¢PÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA ªÀÄ®è¥Àà vÀA§zÀ ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á|| aªÀÄä®V ¨sÁUÀ-1(J) EªÀjUÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ, JzÉUÉ, ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÁgÀ eÁUÉAiÀÄ°è ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽwzÀÝ ¸ÁQëzÁgÀ ±ÉÃR¥Àà vÀA F±ÀégÀ¥Àà §rUÉÃgÀ ¸Á|| CAUÀqÀUÉÃj EªÀjUÀÆ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ VjñÀ vÀA zÀÄAqÀ¥Àà ªÀÄÄgÉÆüÀ ªÀAiÀiÁ-44 ªÀµÀð ¸Á|| aªÀÄä®V ¨sÁUÀ-1(J) gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.10.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 2432017 PÀ®A: 87 DåPÀÖ
    ¢£ÁAPÀ 07.10.2017 gÀAzÀÄ 09.45 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C¸ÁàPÀ C°è¸Á§ ¨sÁUÀªÁ£À ¸Á|| EAr ¨ÁºÀgÀ¥ÉÃl UÀ°è 2) ¥Àæ¢Ã¥À C¥ÁàgÁAiÀÄ ©gÁzÁgÀ ¸Á|| EAr ©ÃgÀ¥Àà £ÀUÀgÀ 3] gÁªÀÄUÉÆAqÀ C¥ÀàtÚ PÀgÀÆgÀ ¸Á|| ¸Á¯ÉÆÃlV 4] ±À²PÁAvÀ CuÁÚgÁAiÀÄ ºÀÆUÁgÀ ¸Á|| EAr ºÀÆUÁgÀ Nt 5] ±ÁAvÀÄ §¸ÀªÀgÁd CAPÀ®V ¸Á|| EAr §¸ÀªÀgÁeÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ 6] ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀıÁåPÀ¸Á§ ¨sÁUÀªÁ£À ¸Á|| EAr ¨ÁºÀgÀ¥ÉÃl Nt 7] §¸ÀªÀgÁd AiÀıÀéAvÀ §£À¸ÉÆÃqÉ ¸Á: EAr ©ÃgÀ¥Àà £ÀUÀgÀ 8] gÀªÀÄeÁ£À ªÉÄÊ»§Æ§¸Á§ ªÁ°PÁgÀ ¸Á; EAr CAdĪÀÄ£À UÀ°è 9] ±ÀgÀtÄ UÀqÉØ¥Àà vÀªÀÄä±ÉnÖ ¸Á; EAr ±ÁAvÉñÀégÀÀ Nt 10] §Æd°AUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÀ®±ÉnÖ ¸Á: PÀ®è½î vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ªÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ E¸ÉàÃl ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß EAr ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ aPĄ̀ÉãÀÆgÀ PÁæ¸ÀzÀ ºÀwÛgÀÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ vÁ¨ÁzÀ°èAzÀ gÉÆÃR ºÀt 104895-00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀÄÄzÉÝà ªÀiÁ®Ä: 1] gÉÆÃR ºÀt 104895-00 gÀÆ 2]52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ CQ:0000 F §UÉÎ ¸À:vÀ: f J¸ï ©gÁzÁgÀ ¦J¸ïL [PÁ¸ÀÄ] EAr ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.10.2017 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA: 22/2017 PÀ®A: 174 ¹Dg惡
    ¢£ÁAPÀ: 06.10.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.00 UÀAmɬÄAzÁ ¢£ÁAPÀ: 07.10.2017 gÀAzsÀÄ ¨É½UÉÎ 07.00 UÀAlAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°è C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀåQÛ CAzÁdÄ 30 jAzÁ 35 ªÀóµÀð ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢®è. EªÀ£ÀÄ ¨ÁUÉêÁrAiÀÄ §¸ÁÖAqÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÁ  ¸Áé¨sÁ«PÀªÁV wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è.CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ.F §UÉÎ  ²æà ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀA vÀªÀÄätÚ ªÁ°ÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁ 56 ªÀµÀð ¸Á|| £ÀAzÁå¼À ¦ JZï vÁ®ÆPÀ; §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr. gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.10.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ
4] D®ªÀÄnÖ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA: 02/2017 PÀ®A: 174 ¹Dg惡
    ¢£ÁAPÀ: 04.10.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10:30 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀiÁ-60-62 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ D®ªÀÄnÖ Dgï.J¸ïzÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°ègÀĪÀ §¸ÀªÀ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀĪÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ ªÉÄÊvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É FvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀiÁºÁAvÉñÀ vÀA vÁgÁ£ÁxÀ £ÁAiÀÄPÀ ªÀ:28 ªÀµÀð ¸Á/D®ªÀÄnÖ Dgï.J¸ï gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.10.2017 gÀAzÀÄ D®ªÀÄnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ