Number of Visitors

Monday, October 9, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 0610-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

 1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 249/2017 PÀ®A: 498(J),307,109 504,506 gÉÃ.ªÀÅ 34 L¦¹
         ¢£ÁAPÀ; 04.10.2017 gÀAzÀÄ 07.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÀeÁ£ÀAzÀ vÀA ©ÃªÀÄtÚ Cd£Á¼À 2] ¨ÉÆÃgÀªÀÄä UÀA ©ÃªÀÄtÚ Cd£Á¼À ¸Á|| CUÀ¸À£Á¼À ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ UÀeÁ£ÀAzÀ vÀA ©ÃªÀÄtÚ Cd£Á¼À EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ¨ÉÆÃgÀªÀÄä UÀA ©ÃªÀÄtÚ Cd£Á¼À EªÀ¼À avÁªÀt¬ÄAzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ £ÀqÀvÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «£ÁPÁgÀt ¸ÀA±ÀAiÀÄ vÁ½ ¦gÁå¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆrèAiÀÄ PÁ«¤AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vɯÉUÉ ªÉÄÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÀÄ fêÀzsÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À«vÁ UÀA UÀeÁ£ÀAzÀ Cd£Á¼À eÁw »AzÀÄ ªÀiÁ®UÁgÀ ªÀAiÀiÁ 31 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ºÉÆ®ªÀĤPÉ®¸À ¸Á|| CUÀ¸À£Á¼À gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.10.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2017 PÀ®A: ; 78[3]  PÉ.¦.DåPïÖ                    
    ¢£ÁAPÀ 05.10.2017 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ gÁdCºÀªÀÄäzÀ vÀA|| ¸ÉÊAiÀÄzÀgÀ¸ÀÆ® £ÁAiÉÆÌÃr, ¸Á|| UÁåAUÀ¨ÁªÀr gÀ¸ÉÛ, £ÉºÀgÀÄ £ÀUÀgÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀ C¥ÀgÁzsÀ. 1) gÉÆÃR ºÀt 350=00 2) N.¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn 2 C.¸À.Q 000=00 3) ¨Á¯ï¥É£ï 1 C.¸À.Q 00=00 4) ©½ ºÁ¼ÉAiÀÄ vÀÄPÀrUÀ¼ÀÄ 4 C.¸À.Q 000=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ J¸ï,PÀ®ÆègÀ ¦.J¸ï.L ¸Á|| UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.10.2017 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 159/2017 PÀ®A: ; 78[3]  PÉ.¦.DåPïÖ
    ¢£ÁAPÀ: 05.10.2017 gÀAzÀÄ 13.45 CªÀ¸ÀðPÉÌ ªÀgÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ vÀA|| ¨sÁµÁ¸Á§ £ÀAzÁå¼À, ¸Á|| UÁåAUÀ¨ÁªÀr gÀ¸ÉÛ, £ÉºÀgÀÄ £ÀUÀgÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß  §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀ C¥ÀgÁzsÀ. 1) gÉÆÃR ºÀt 250=00 2) N.¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn 2 C.¸À.Q 000=00 3) ¨Á¯ï¥É£ï 1 C.¸À.Q 00=004) ©½ ºÁ¼ÉAiÀÄ vÀÄPÀrUÀ¼ÀÄ 4 C.¸À.Q 000=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ J¸ï,PÀ®ÆègÀ ¦J¸ïL ¸Á|| UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.10.2017 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ
4] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 127/2017 PÀ®A: ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ
    ¢£ÁAPÀ: 04.10.17 gÀAzÀÄ 20.30 CªÀ¸ÀðPÉ EzÀgÀ°è ¥Àæ«Ãt vÀA. ªÀÄ®è¥Àà @ gÁdÄ ©¼ÀÆîgÀ, ªÀAiÀiÁ-16 ªÀµÀð, ¸Á: »lÖ£ÀºÀ½î vÁ:f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04/10/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 0830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨Á® ªÀÄA¢gÀzÀ°ègÀĪÀ VqÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PÀA¥ËAqï ºÀwÛ PÀA¥ËAqï¢AzÀ fVzÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æêÀÄw «ÄãÁQë £ÁUÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ, G¥À C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¨Á®PÀgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.10.2017 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

5] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 192/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ

    ¢£ÁAPÀ: 05.10.2017 gÀAzÀÄ 18.20 CªÀ¸ÀðPÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) ²ªÀ¥Àà vÀA:§¸ÀªÀAvÀ¥Àà ¥ÀlÖtzÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð, ¸Á; ¸ÀªÀ£À½î FvÀ£ÀÄ ¸ÀªÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ d£ÀjAzÀ ºÀt E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¤µÉâüÃvÀ ªÀÄÄA§¬Ä ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. DgÉÆævÀ£À vÁ¨Á¢AzÀ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ®Ä 1) N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ-5 C||¸À||Q-00-00/-gÀÆ. 2) ¤Ã° ªÀĹ ¨Á® ¥É£ï MAzÀÄ C;¸À;Q; 00-00/- gÀÆ.  3) gÉÆÃR ºÀt 12.200 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À;vÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À © ©gÁzÀgÀ ¦J¸ïL §§¯ÉñÀégÀ ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.10.2017 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ
6] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/2017 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E.DåPïÖ

    ¢£ÁAPÀ: 05.10.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.45 CªÀ¸ÀðPÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÀÄvÀħĢÝãÀ vÀA/ ªÀıÁåPÀ ±ÉÃR ¸Á: ºÀvÀÛ½î, vÁ:EAr. FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ MlÄÖ 2536=72/-gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À 180 JªÀiï.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ N¯ïØ lªÉj£ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ MlÄÖ 37 ¥ÉÆÃZÀÄUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ©½ aîzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¨ÁvÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À;vÀ UÉÆÃ¥Á®. ºÀ¼ÀÆîgÀ, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ.gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.10.2017 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ
7] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 175/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ

    ¢£ÁAPÀ: 05.10.2017 gÀAzÀÄ 18.45 CªÀ¸ÀðPÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA PÁ¸ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| EAZÀUÉÃj J¯ï.n.£ÀA 1 FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ d£ÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ N.¹.aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¨ÁA¨É JA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ s¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÀqɬÄAzÀ 1) N.¹.aÃn MAzÀÄ 2) ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß MAzÀÄ 3) gÉÆÃR ºÀt 2570 gÀÆ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À;vÀ ¥ÀæPÁ±À gÁoÉÆÃqÀ ¦.J¸ï.L ºÉÆwð ¦.J¸ï..gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.10.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ
8] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 179/2017 PÀ®A: 32, 34  PÉ.E.DåPïÖ

    ¢£ÁAPÀ: 05.10.2017 gÀAzÀÄ 17.30 CªÀ¸ÀðPÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð ¸Á: §Al£ÀÆgÀ vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀ«ÄÃmï ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV 48 ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 28 Dgï 8014 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁUÁtÂUÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ N¯ïØ lªÀ£Àð CAvÁ §gÉzÀ 180 JªÀiïJ¯ïzÀ 48 ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÀ«ÄñÀ£Àgï CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÄÝ MAzÀÄ ¥ËZÀ£À QªÀÄävÀÄÛ 68.56/- gÀÆ¥Á¬Ä EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 3290.88/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À;vÀ L JA zÀÄAqÀ¹ ¦J¸ïL zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.10.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ