Number of Visitors

Monday, October 9, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 05-10-2017

 Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.


1] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 206/2017 PÀ®A: 279, 337, 338, 304[J] L¦¹ & 187 JA.«í.DåPÀÖ

         ¢£ÁAPÀ; 04.10.2017 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆ fæ£À ZÁ®PÀ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀ, «¼Á¸À ºÁUÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ £ÉÆAzÀt £ÀA§gÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. FvÀ£ÀÄ ºÉÆÃwð PÀqɬÄAzÁ gÀhļÀQAiÀÄ PÀqÉUÉ Cw eÉÆÃgÁV ªÀ, ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆÃwð PÀqɬÄAzÁ gÀhļÀQ PÀqÉUÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À SÁ¸À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÉÄÊvÀ: w¥ÀàtÚ vÀA: ©üêÀÄgÁªÀ ¨sÉÆøÀ¯É ªÀAiÀiÁ|| 44 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÄ ¸ÁQëzÁgÀ: zÀvÀÄÛ vÀA: «dAiÀÄ PÀ¼À¸ÀPÀgÀ ¸Á|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄUÀ½UÉ »A¢¤AzÁ ºÁ¬Ä¹ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÁ ¸ÁQëzÁgÀ: zÀvÀÄÛ vÀA: «dAiÀÄ PÀ¼À¸ÀPÀgÀ ¸Á|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ EªÀ¤UÉ - vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®UÉÊ ªÉÄïÉ, JqÀUÁ°UÉ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ C®èzÉ ªÉÄÊvÀ: w¥ÀàtÚ vÀA: ©üêÀÄgÁªÀ ¨sÉÆøÀ¯É ¸Á|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀ, ¨É¤ß£À ªÉÄïÉ, PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÝjAzÁ eÁUÁzÀ°è ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ fæ£À ZÁ®PÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉAiÉÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA: ©üêÀÄgÁªÀ ¨sÉÆøÀ¯É ¸Á|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ [54, £ÀªÀ£ÁxÀ £ÀUÀgÀ, ®Qëöä £ÁgÁAiÀÄt xÉÃlgï ºÀwÛgÀ ªÀÄ£É]  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.10.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 157/2017 PÀ®A: ; 78[3]  PÉ.¦.DåPïÖ                    
    ¢£ÁAPÀ 04.10.2017 gÀAzÀÄ 18.45 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C§ÄݯïºÀ«ÄÃzï vÀA|| ¸ÁºÉç¯Á® ¥ÀmÉïï, ¸Á|| AiÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ PÁ®¤, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 2) C±ÉÆÃPÀ vÀA|| ¥ÁqÀ¥Àà PÉÆ®PÁgÀ, ¸Á|| ¨ÁqÀV vÁ|| ©Ã¼ÀV f|| ¨ÁUÀ®PÉÆÃl EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß  §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀ C¥ÀgÁzsÀ. 1) gÉÆÃR ºÀt  800=00 2) N.¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn 3 C.¸À.Q 000=00 3) ¨Á¯ï¥É£ï 1 C.¸À.Q 00=00 4) ©½ ºÁ¼ÉAiÀÄ vÀÄPÀrUÀ¼ÀÄ 4 C.¸À.Q 000=00 F §UÉÎ  ¸À:vÀ ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ J¸ï,PÀ®ÆègÀ ¦.J¸ï.L  ¸Á|| UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.10.2017 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 249/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
    ¢£ÁAPÀ: 04.10.2017 gÀAzÀÄ 16.00 CªÀ¸ÀðPÉÌ ªÀgÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] mÁmÁ ªÉÆÃmÁgïì PÀA¥À¤AiÀÄ lªÀgïì ¯Áj £ÀA§gÀ JªÀiïJZï-13/JJPïì-4323 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ   ªÀiÁ°ÃPÀ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. 2] mÁmÁ ªÉÆÃmÁgïì PÀA¥À¤AiÀÄ lªÀgïì ¯Áj £ÀA§gÀ JªÀiïJZï-14/EJªÀiï-9722 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä ¯ÁjUÀ¼À°è ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.F §UÉÎ ¸ÀÀ:vÀ: ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÄZÀÑAr. ¦J¸ïL EAr UÁæ«ÄÃt oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.10.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 250/2017 PÀ®A: 87(3) PÉ.¦.DåPïÖ

    ¢£ÁAPÀ: 04.10.2017 gÀAzÀÄ 20.00 CªÀ¸ÀðPÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] gÀ¸ÀÆ® vÀA: ±Á§Ä¢ÝÃ£ï ªÀÄÄeÁªÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð ¸Á: »gÉêÀĸÀ½ vÁ: EAr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊmï ¨É¼ÀQ£À°è ¤AvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛ£É N.¹. ªÀÄlPÁ DqÀ®Ä §¤ßj CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É N.¹. ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß Dr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÄZÀÑAr. ¦J¸ïL EAr UÁæ«ÄÃt oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.10.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

5] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 173/2017 PÀ®A: 15(J) 32(3) PÉ.E.DåPïÖ

    ¢£ÁAPÀ: 04.10.2017 gÀAzÀÄ 19.00 CªÀ¸ÀðPÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA UÀAUÁgÁªÀÄ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð ¸Á||EAZÀUÉÃj J¯ï.n. FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ EAZÀUÉÃj J¯ï.n. ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀ£Àß ²ªÁ qÁ¨ÁzÀ°èè ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ UÁè¸ÀÄ ¤ÃgÀÄ ¤Ãr ±ÀgÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ qÁ¨ÁzÀ°èAzÀ MlÄÖ C¸ÀQ 46 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀî ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ªÀiÁ®Ö «¹Ì PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ gÀnÖ£À ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ°è CzsÀðzÀµÀÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀÄÝ ºÁUÀÆ 2 ¥Áèöå¹ÖPï UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À;vÀ ¥ÀæPÁ±À gÁoÉÆÃqÀ ¦.J¸ï.L ºÉÆwð ¦.J¸ï.. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.10.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ