Number of Visitors

Monday, October 16, 2017

ಅಂತರಾಜ್ಯ ಮನೆ ಕಳ್ಳರ ಬಂಧನ

Vijayapur District Police
Change within, Victory therein
CAvÀgÁdå ªÀÄ£É PÀ¼ÀîgÀ §AzsÀ£ÀÀ«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ°è EwÛZÉUÉ WÀn¹zÀ ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀædgÀtUÀ¼À vÀ¥Á¸ÀuÉ PÀÄjvÀÄ ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ UÀÄuÁgÉ ºÉZÀÄѪÀj ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà ¸ÀĤî PÁA§¼É ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäd ªÀÈvÀÛ, ²æà J£ï.J¸ï.d£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉƼÀUÉÆ£ÀÄß vÀAqÀ DgÉÆævÀgÁzÀ
1)    ¨ÁzÀ¯ï vÀAzÉ ¸Á»wæ ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð GzÀÆåUÀ: §¼É ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| CdÄð£À £ÀUÀgÀ G¨ÉzÀįÁè UÀAeï DARPÉÃqÀ f¯Áè gÁAiÀĸÉãï gÁdå ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀ
2)   ¥ÀzÀA @ ¦zÀÄðªÀiï vÀAzÉ ²ªÀ§PÀë @ ¥ÉʪÀÄ¯ï ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð GzÀÆåUÀ: §¼É ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| gÁºÀvï PÁ®¤ PÀgÉÆÃzï ºÀÄdÆgï §Æ¥Á¯ï gÁdå ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀ

                   gÀªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ 3 wAUÀ½AzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ°è 5 ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ §UÉÎ w½zÀħA¢zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À°è d®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è 3, UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è 1, ºÁUÀÆ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ°è 1, ¥ÀæPÀgÀtªÁVgÀÄvÀÛªÉ.
       ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ vÁ¨Á¢AzÀ 200 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ, 1 PÉf ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 8 ªÁZÀÄUÀ¼À£ÀÄß MlÄÖ C.¸À.Q: 7 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt ¨Éâü¸ÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁzÀ ²æà ¸ÀĤî PÁA§¼É ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäd ªÀÈvÀÛ, ²æà J£ï.J¸ï.d£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ J¸ï. J¸ï. ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ, ©.JA.¥ÀªÁgÀ, n.JA.¸ÉïÁgï, ²ªÀÅ C½îVqÀzÀ, ¹zÀÄÝ zÁ£À¥ÀàUÉÆüÀ, ºÀvÀÛgÀQºÁ¼À, ºÁUÀÆ ªÀ£ÀdÌgÀ gÀªÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèX¸À¯ÁVzÉ.