Number of Visitors

Tuesday, October 31, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 30-10-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein
1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 281/2017 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ

       ¢£ÁAPÀ; 28.10.2017  gÀAzÀÄ 6.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀeÁ¨Á¬Ä UÀA ¹zÀÄÝ ¯ÉÆÃPÀAqÉ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ºÁUÀÄ CªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ DgÀw vÀA ¹zÀÄÝ ¯ÉÆÃPÀAqÉ ªÀAiÀiÁ 3 ªÀµÀð ¸Á|| C°AiÀiÁ¨ÁzÀ ZÀªÁítzÉÆrØ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®ègÀÆ ªÀÄ®VzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ £ÉÆÃr J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¨sÁUÀ¥Àà vÀA AiÀıÀªÀAvÀ ªÀiÁ£É ¸Á|| ªÀÄzsÀ¨Á« ¥ÁªÀ£É zÉÆrØ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.10.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 275/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï]
    ¢£ÁAPÀ 29.10.2017 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ mÁmÁ ªÉÆÃmÁgïì PÀA¥À¤AiÀÄ ¯Áj £ÀA§gÀ JªÀiï.JZï 09/¹J-4100 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ. mÁmÁ ªÉÆÃmÁgïì PÀA¥À¤AiÀÄ ¯Áj MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ JªÀiï.JZï 09/¹J-4100 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¨Áæ¹£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C;Q 6000/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: 10 ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ. ªÀÄÄZÀÑAr ¦J¸ïL EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.10.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 276/2017  PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï]
       ¢£ÁAPÀ: 29.10.2017 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ mÁmÁ ªÉÆÃmÁgïì PÀA¥À¤AiÀÄ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉ.J.23/©-0278 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ  ªÀiÁ°ÃPÀ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. EªÀgÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ. mÁmÁ ªÉÆÃmÁgïì PÀA¥À¤AiÀÄ ¯Áj MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ PÉ.J.23/©-0278 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¨Áæ¹£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C;Q 6000/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: 10 ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉÎ ²æÃ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÄZÀÑAr. ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.10.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, October 30, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 29-10-2017

Vijayapur District Police
Change within, Victory therein

1] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 271/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï]

       ¢£ÁAPÀ; 28.10.2017 gÀAzÀÄ 07.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1). mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉJ 28/¹-0163  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ    ªÀiÁ°ÃPÀ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀ£Àß ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1). mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ PÉJ 28/¹-0163 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¨Áæ¹£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C;Q 6000/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ n¥Ààj£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: 10 ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ. ªÀÄÄZÀÑAr ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.10.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 272/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï]
    ¢£ÁAPÀ 28.10.2017 gÀAzÀÄ 11.45 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀ£Àß ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1). ¨sÁgÀvï ¨ÉÃAeï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢®è. CzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¨Áæ¹£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C;Q 6000/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ n¥Ààj£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: 10 ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ.. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ. ªÀÄÄZÀÑAr ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.10.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 274/2017  PÀ®A: 78 (3) PÉ.¦.DåPÀÖ
       ¢£ÁAPÀ: 28.10.2017 gÀAzÀÄ 20.15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ  1] «¯Á¸À. vÀAzÉ ºÀÄ£ÀÄß. gÁoÉÆÃqÀ. ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð ¸Á: ¸Á¯ÉÆÃlV J¯ï.n.£ÀA-2 vÁ: EAr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛ£É N.¹. ªÀÄlPÁ DqÀ®Ä §¤ßj CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É N.¹. ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß Dr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] gÉÆÃR ºÀt-950/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2] N.¹ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ aÃn-MAzÀÄ 3] ¨Á®¥É£ï-MAzÀÄ F §UÉÎ ²æÃ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÄZÀÑAr. ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.10.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/2017 PÀ®A  : 87 PÉ.¦ DåPÀÖ.    ¢£ÁAPÀ: 28.10.2017 gÀAzÀÄ 15.10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ [1] ±ÀgÀtUËqÀ UËqÀ¥ÀàUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ-29 [2] ZÀAzÁ¸Á ¯Á®¸Á §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ-65 ªÀµÀð [3] ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀPÀgï ªÀAiÀiÁ- 71 ªÀµÀð [4] ±ÁAvÀUËqÀ vÀA; §¸ÀtÚ UÀÄAqÀPÀ£Á¼À ªÀAiÀiÁ-48 J®ègÀÆ ¸Á|| §£ÀßnÖ vÁ|| ¹AzÀV EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ §£ÀßnÖ ¦ n UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èè PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ E¸ÉàÃl ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ:- 1] gÉÆÃR ºÀt 1300/-gÀÆ. 2] E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà © « £ÁåªÀÄUËqÀ ¦J¸ï L PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.10.2017 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 336/2017 PÀ®A : 87 PÉ.¦ DåPïÖ
    ¢£ÁAPÀ: 28.10.2017  gÀAzÀÄ  16.50  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¥ÀæPÁ±À CgÀÄt ¨ÁAqÉÃPÀgÀ  ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð, 2] ªÀÄÄvÀÄÛ §¸ÀªÀAvÀ E®PÀ¯ï ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð,  3] PÀ®è¥Àà ªÀÄ®è¥Àà eÁqÀgÀ ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð  4] UÀÄqÀįÁ® ¥ÉÊUÀA§gÀ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð  5] ¤¸ÁgÀ ªÀi˯Á¸Á§ vÁA¨ÉÆý ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð 6] D£ÀAzÀ ºÀtªÀÄAvÀ ¨sÀdAwæ ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð ¸Á:J®ègÀÆ §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ  C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: J¸ï, © , UËqÀgÀ  ¦ J¸ï L  ªÉÆà £ÀA 9480804261  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.10.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 300/2017 PÀ®A  : 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ
    ¢£ÁAPÀ: 28.10.2017 gÀAzÀÄ 11:45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ  ¤AUÀ¥Àà vÀAzsÉ AiÀÄ®è¥Àà ºÉÆ£Àß½î ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð ¸Á|| ¥ÀvÉÛÃ¥ÀÆgÀ vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ N.¹ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ 1). MlÄÖ gÉÆÃR ºÀt 730-00 gÀÆ 2).N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn JgÀqÀÄ Q;00=00 3) ¨Á®¥É£ï MAzÀÄ Q;00=00 4) INTEX PÀA¥À¤AiÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉƨÉʯï MAzÀÄ C¸ÀQ 300=00 F §UÉÎ ¸À;vÀ: JªÀiï.©.©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L vÁ½PÉÆn ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.10.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 301/2017 PÀ®A  : 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ
    ¢£ÁAPÀ: 28.10.2017 gÀAzÀÄ 14.50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) SÁ¯ÉøÁ vÀAzsÉ gÁeÉøÁ E£ÁªÀiïzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð 2) zÁªÀ®¸Á vÀAzÉ SÁ¯ÉøÁ zÉÆqÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð. 3) gÀªÀÄeÁ£ï ¸Á vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ zÉÆqÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð 4) C¯Áè§PÀë vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ UÉÆÃV ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð. 5) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð. ¸Á; J®ègÀÆ vÀÄA§V EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzsÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. 1) gÉÆÃR ºÀt 2900-00 gÀÆ 2). E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52 C¸ÀQ 00-00 gÀÆ.3] 2 ªÉÆèÁ¬Ä¯ïUÀ¼ÀÄ C/Q 600/- gÀÆ F §UÉÎ ¸À:vÀ: JªÀiï.©.©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L vÁ½PÉÆn ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.10.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 302/2017 PÀ®A : 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ
    ¢£ÁAPÀ: 28.10.2017 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ©ÃªÀÄ¥Àà QgÀzÀ½î ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð 2) ©ÃªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ KªÀÇgÀ ªÀAiÀiÁ-43 ªÀµÀð. 3) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzsÉ w¥ÀàtÚ ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð 4) ªÀiÁ¸ÀƪÀiï vÀAzsÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀ¤Ã¥ï ªÀÄPÁAzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-37 ªÀµÀð. 5) zÁªÀ®¸Á§ vÀAzÉ £À©Ã¸Á§ ¸ÀUÀgï ªÀAiÀiÁ-23 ªÀµÀð. 6) ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ vÀAzÉ ©ÃªÀÄ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð. 7) ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¹AzÀVÃj ªÀAiÀiÁ-27 ªÀµÀð. 8) ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ºÉÆ£Àß½î ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð. ¸Á; J®ègÀÆ ¥ÀvÉÛÃ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzsÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ 1) gÉÆÃR ºÀt 5390-00 gÀÆ 2). E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52 C¸ÀQ 00-00 gÀÆ.3] 6 ªÉÆèÁ¬Ä¯ïUÀ¼ÀÄ C/Q 3400/- gÀÆ F §UÉÎ ¸À:vÀ: JªÀiï.©.©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L vÁ½PÉÆn ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.10.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 28-10-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein

1] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 364/2017 PÀ®A: 279, 304 (J) L¦¹   

       ¢£ÁAPÀ; 27.10.2017 gÀAzÀÄ 4.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÀĪÀiÁgÀªÉî vÀAzÉ £ÀmɸÀ£À ¸Á||£ÀgÀ¹AºÀ¥ÀÄzÀÆgÀ gÁdå vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀ  ¯Áj £ÀA§gÀ n.J£ï 28/J.Dgï 9657 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÉqÀ¸ÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA§gÀ n J£ï 28/J.Dgï 9657 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ D®ªÀÄnÖ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ, vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÉqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ¯Áj £ÀA§gÀ n J£ï 52/© 7137 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ §®ªÁV ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß dRAUÉƽ¹, vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£ÀzÀ°è ªÀÄ®VzÀÝ E£ÉÆߧâ ZÁ®PÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ£À ªÀAiÀiÁ 31 ªÀµÀð ¸Á|| 1/340, vÀÄA§®¥ÀnÖ, ªÀÄÄ®ÄèPÀÄgÀa [¥ÉÆÃ], vÁ|| gÁ¹¥ÀÄgÀA, f||£ÁªÀÄPÀ¯ï gÁdå vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁjøÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ, CvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV © J¯ï r E D¸ÀàvÉæ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ MAiÀiÁÝUÀ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 27-10-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 5-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ £À®Äè¸Áé«Ä vÀAzÉ ¸ÉãÀgÁAiÀÄ ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA§gÀ 6/165, PËgÁ NtÂ, ªÀ®èA¥ÉÆnÖ [¥ÉƸÀÖ] ªÀÄĹj vÁ®ÆPÀ, f¯Áè wgÀÄZÀ£Á¥À°è  gÁdå vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.10.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 189/2017 PÀ®A: 279 304(J) L¦¹ 187 JªÀiï.«. DåPÀÖ.
    ¢£ÁAPÀ 27.10.2017 gÀAzÀÄ 05.20 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ qÀ¨Áâ ¯ÁjAiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆwð PÀqɬÄAzÀ gÀhļÀQ PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ºÉÆgÀl ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ/28/EE/5075 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆwðUÉ £ÀªÀiÁdPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ qÁ¨ÁzÀ°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ C§ÄÝ®PÀjêÀÄ vÀA ¥ÀdgÀÄ ªÀAiÀiÁ 64 ªÀµÀð ¸Á|| £Ë±ÉgÁ vÁ||f||£ÀĺÀÄ (ªÉĪÁvÀ) ºÀjAiÀiÁt gÁdå ºÁ||ªÀ|| ºÉÆwð ºÀwÛgÀ ºÀjAiÀiÁt ªÉĪÁvÀ qÁ¨Á EªÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ZÀªÀÄ£À¢£À vÀA ¢£ÉÆà ¸Á|| £Ë±ÉgÁ vÁ||f||£ÀĺÀÄ (ªÉĪÁvÀ) ºÀjAiÀiÁt gÁdå ºÁ||ªÀ|| ºÉÆwð ºÀwÛgÀ ºÀjAiÀiÁt ªÉĪÁvÀ qÁ¨Á gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.10.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 276/2017  PÀ®A: 384 L¦¹ &15(J), 32(3) PÉ.E.DåPÀÖ
       ¢£ÁAPÀ: 27.10.2017  gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ  zÀÄAqÀ¥Àà vÀA §¸À¥Àà ²ªÀtV ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á|| DºÉÃj EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ ºÉÆmÉîzÀ°è vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ ¸ÀA§A¢¹zÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤Ãr ¹QÌ ©zÀÝ C¥ÀgÁzsÀ  F §UÉÎ ¹ © aPÉÆÌÃr ¦ J¸ï L «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁææ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.10.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 277/2017 PÀ®A  : 15[J] 32[3] PÉ.E DåPÀÖ.
    ¢£ÁAPÀ: 27.10.2017 gÀAzÀÄ 17.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ zsÀ£À¹AUÀ £Á¬ÄPÀ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð ¸Á: §gÀlV vÁAqÁ £ÀA-1, ¸ÀzÀå DºÉÃj  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á§vï ¥ÁAiÀįï zsÁ¨ÁzÀ°è vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ¸ÀA§A¢ü¹ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ¸ÁªÀðd£ÀjPÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤Ãr ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀ®A: 15(J), 32(3) PÉ.E. DåPïÖ 1965 £Éà ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀgÀPÁgÀj vÀ¥ÉÃð ¦üAiÀiÁðzÀ PÉÆnÖzÀÝ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¹.©. aPÉÆÌÃr. ¦.J¸ï.L. «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.10.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 138/2017 PÀ®A : 3 gÉ/« 7 E. ¹. DåPïÖ-1955
    ¢£ÁAPÀ: 27.10.17  gÀAzÀÄ  18.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1. jAiÀiÁd vÀA U˸ï. £ÀzÁ¥sï 2. C¤Ã® PÉÆ¥ÀàzÀ ¸Á: E§âgÀÆ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ/¯ÉʸÀ£ïì EgÀzÉà ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ §qÀªÀjUÉ ¥ÀÆgÉÊPÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝ CQÌAiÀÄ£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà CPÀæªÀĪÁV vÀAzÀÄ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV CPÀæªÀĪÁV ¸ÀAUÀ滹lÄÖPÉÆAqÀ C¥ÀgÁzsÀ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀgÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ. r. C±ÉÆÃPÀ. rªÉÊJ¸ï¦ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.10.2017 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 200/2017 PÀ®A  : ªÀÄ»¼É PÁuÉ
    ¢£ÁAPÀ: 06.10.2017 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀĵÁàAd° UÀA ºÀÄZÀÑ¥Àà zÉÆqÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ 31 ªÀµÀð ¸Á:PÁgÀeÉÆüÀ EªÀ¼ÀÄ PÁgÀeÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀ½UÉ vÀ¥Á¸À ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 52 ¸Á:PÀUÉÆÎÃqï vÁ:«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ºÁ°.PÉ.Dgï.J¸ï CUÀæºÁgÀ PÀÄtÂUÀ¯ï f:vÀĪÀÄPÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.10.2017 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 269/2017 PÀ®A  : 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
    ¢£ÁAPÀ: 27.10.2017 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1). ¨sÁgÀvÀ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉJ 53/©-5000 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è EªÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉJ 53/©-5000 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀ£Àß ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1). ¨sÁgÀvÀ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ PÉJ 53/©-5000 CAvÁ EzÀÄÝ  CzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¨Áæ¹£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C;Q 6000/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ n¥Ààj£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: 10 ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ. ªÀÄÄZÀÑAr ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.10.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
8] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 270/2017 PÀ®A  : 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
    ¢£ÁAPÀ: 27.10.2017 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1). ¨sÁgÀvÀ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉJ 32/¹-3582 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ  ªÀiÁ°ÃPÀ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. EªÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J-32/¹-3582 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀ£Àß ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1). ¨sÁgÀvÀ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ PÉJ 32/¹-3582 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¨Áæ¹£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C;Q 6000/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ n¥Ààj£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: 10 ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ. ªÀÄÄZÀÑAr ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.10.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 9] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 212/2017 PÀ®A  : 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d PÁ¬ÄzÉ: 4,4[1], 4[J] 1957.                 
    ¢£ÁAPÀ: 27.10.2017 gÀAzÀÄ  08.15  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀA: CdÄð£À ¨ÉÆ¬Ä ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ] 2] UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ªÀ±À¥Àà ZÀqÀZÀt E§âgÀÄ ¸Á:avÀ¥ÀÄgÀ.vÁ||zÀQët¸ÉÆïÁ¥ÀÆ gÀªÁºÀ£ÀzÀ ªÀiÁ°PÀ].EªÀgÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ 407 UÀÆqÀì ªÁºÀ£À £ÀA. JªÀiï.JZï-11, J:-3499 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ£Àß ªÁºÀ£À ªÀiÁ°PÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ZÀuÉUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀ¢AzÀ vÀÄA© ¸ÁUÁtÂPÉ  ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸ÀÄgÉñÀ UÀrØ. ¦ J J¸ï L gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.10.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
10] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 363/2017 PÀ®A  : 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J). .                
    ¢£ÁAPÀ: 27.10.2017 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀégÁd PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28 nJ-2523 ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ eÉÆÃr¹zÀ mÉæîígÀ £ÀA§gÀ:PÉJ-28/nJ-2524 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè, EªÀgÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀzÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÁzÀ ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV MlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è  ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ  mÁæöåPÀÖgÀªÀ£ÀÄß  ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ  C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: J¸ï © UËqÀgÀ ¦ J¸ï L (PÁ ¸ÀÄ) § ¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.10.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
11] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 297/2017 PÀ®A  : 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ -1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A 44 ºÁUÀƪÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ«Ä£ÀgÀ¯ïìgÉÃUÀÆå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪÀ®¥ïªÉÄAl PÁAiÉÄÝ-1957 ¤AiÀĪÀÄ 4, 4 (1), 4(J), ¸ÀºÀ PÀ®A: 21 (4) (J)                   
    ¢£ÁAPÀ: 27.10.2017 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÉÄÊ£ÀÄ¢ÝãÀ vÀA:UÀ¥ÀÆgÀ¸Á§ §qÀUÀt ªÀAiÀiÁ-25 ¸Á: vÁ½PÉÆÃn  EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ n¥ÀàgÀzÀ°è CAzÁdÄ 6000=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À CAzÁdÄ 3 ¨Áæ¸ï CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ªÀ gÁAiÀÄ°Ö  E®èzÉà PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà JªÀiï. ©. ©gÁzÁgÀ  ¦J¸ïL  vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.10.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
12] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 298/2017 PÀ®A  : 32, 34, DåPÀÖ                  
    ¢£ÁAPÀ: 27.10.2017 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀA/ ©üêÀÄ¥Àà GvÁß¼À @ ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ. ªÀAiÀiÁ- 45 ªÀµÀð.  ¸Á|| «ÄtdV vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À. EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀªÁV ¯ÉʸÀ£ïì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉ ªÀÄzÀåzÀ mÉmÁæ¥ÁåPï£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀåzÀ mÉmÁæ¥ÁåPï UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl  ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 01]  ºÉʪÁqÀìð aAiÀĸÀð «¹Ì 28 mÉmÁæ ¥ÁåQÃlUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À°è 90 JªÀiï.J¯ï. ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ¨É¯É gÀÆ 28 gÀÆ 13 ¥ÉÊ. MlÄÖ gÀÆ 787.64/- 02] N®Ø lªÀj£ï «¹Ì 29  mÉmÁæ ¥ÁåQÃmïUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À°è 180 JªÀiï.J¯ï. «¹Ì ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ¨É¯É gÀÆ 68 gÀÆ 56 ¥ÉÊ. MlÄÖ gÀÆ  1988.24/- F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà JªÀiï. ©. ©gÁzÁgÀ  ¦J¸ïL  vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.10.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

­
13] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 299/2017 PÀ®A  : 32, 34, DåPÀÖ                  
    ¢£ÁAPÀ: 27.10.2017 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ xÁªÀgÀ¥Àà vÀA/ F±ÀégÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ, @ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á|| «ÄtdV vÁAqÁ vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À. EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀªÁV ¯ÉʸÀ£ïì ªÀUÉÊgÉE®èzɪÀÄzÀåzÀvÀÄA©zÀ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzÀd¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 01] KINGFISHER STRONG ©ÃgÀ vÀÄA©zÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ. 10 CªÀÅUÀ¼À°è 500 JªÀiï.J¯ï. ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ¨É¯É gÀÆ 100 gÀÆ MlÄÖ gÀÆ 1000/- 02] MCDOWELLS «¹Ì vÀÄA©zÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ. 08 CªÀÅUÀ¼À°è 180JªÀiï.J¯ï.ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀÄÝ,CªÀÅUÀ¼À ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ¨É¯ÉgÀÆ 148 gÀÆ 29 ¥ÉÊ MlÄÖ gÀÆ  186.32/- F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà JªÀiï. ©. ©gÁzÁgÀ  ¦J¸ïL  vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.10.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

DAILY CRIME NEWS ON 27-10-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein
1] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 169/17 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ

     ¢£ÁAPÀ: 26.10.2017  gÀAzÀÄ  22.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £À©£ÀªÁeï ºÁf¨ÁµÁ vÁfªÀÄvÀgÀPÀ, ¸Á|| PÉJZï© PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 2) ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ dªÀiÁzÁgÀ,  ¸Á|| PÉJZï© PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 3) CdgÀÄ¢ÝãÀ ¥À±ÁѸÁ§ eÁVÃgÀzÁgÀ, ¸Á|| PÉJZï© PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 4) C§ÄÝ® ±ÀQî CvÁÛgÀ, ¸Á|| ¨ÁUÁAiÀÄvÀ UÀ°è, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 5) ¸ÀzÁݪÀÄ ¨ÁªÁ¸Á§ E£ÁªÀÄzÁgÀ, ¸Á|| £ÁUÀgÀ¨ÁªÀr, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ PÉ.JZï.© PÁ®¤AiÀÄ GzÀÄð ±Á¯É £ÀA. 15 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÄAzÉ §AiÀĮĠ eÁUÉAiÀÄ°è  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß-dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀ C¥ÀgÁzsÀ. 1) gÉÆÃR ºÀt 4600=00 2) E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52 C.¸À.Q 000=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ J¸ï. PÀ®ÆègÀ  ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ) UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.10.2017 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 176/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
    ¢£ÁAPÀ 25.10.2017 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²ªÀÅ ªÀiÁtÂPÀ PÀÄA¨ÁgÀ 2] ¸ÀÄgÉñÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¤qÉÆÃt 3] ²ªÀ¥Àà UÀqÀzÀ¥Àà PÉÆý 4] ²æÃPÁAvÀ zÀrتÀĤ 5] ¸ÀwñÀ ²gÀºÀnÖ 6] ªÀÄ®Äè CªÀn 7] ¹zÀÄÝ SÁgÀ¥ÀÄr 8] ºÀ¸À£À ¸ËzÁUÀgÀ 9] ¥ÀgÀ¸ÀÄ PÀ£ÀÆßgÀ ¸Á: J®ègÀÆ wPÉÆÃmÁ vÁ:f: «dAiÀÄÄgÀ, EªÀgÀÄ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಫಾಯ್ದೇಗೋಸ್ಕರ ತಿಕೋಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಗುಲಾಬ ಬಾಗವಾನ ಇವರ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾದಿಂದ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಅಂಬುವ ಮನ್ನಾ ಜೂಜಾಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಿಕ್ಕ ಅಫರಾಧ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ, 1] gÉÆÃR ºÀt 3300/- gÀÆ¥Á¬Ä, 2] E¸ÉÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ - 52 F §UÉÎ ¸À:vÀ: PÀĪÀiÁgÀ ºÁqÀPÁgÀ ¦J¸ïL wPÉÆÃmÁ ¦J¸ï.  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.10.2017 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3]  ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2017  PÀ®A : ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀÄ PÁuÉ
     ¢£ÁAPÀ; 25.10.2017 gÀAzÀÄ 06.15 jAzÀ 07.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ 1) ¸ÀAVÃvÁ UÀA/ ªÀÄÄSÉñÀPÀĪÀiÁgÀ eÉÊ£ï ªÀAiÀiÁ : 22 ªÀµÀð 2) ZÉ« vÀA/ ªÀÄÄSÉñÀPÀĪÀiÁgÀ eÉÊ£ï ªÀAiÀiÁ: 15 wAUÀ¼ÀÄ ¸Á|| ªÀĺÁ«ÃgÀ PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ CªÀ¼À ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ PÁ®¤AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ªÀÄÄSÉñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀA/ gÀªÉÄñÀPÀĪÀiÁgÀ eÉÊ£ï, ªÀAiÀiÁ : 28  ªÀµÀð eÁw : eÉÊ£À, GzsÉÆåÃUÀ : QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À, ¸Á|| ªÀĺÁ«ÃgÀ PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.10.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 318/2017  PÀ®A 78[3] PÉ ¦ DåPïÖ        
      ¢£ÁAPÀ 26.10.2017 gÀAzÀÄ 19.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀĺÉñÀ ªÀiÁAvÉñÀ vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á; UÀtºÁgÀ vÁ; ¹AzÀV 2] dUÀ¢Ã±À ±ÀAPÉæ¥Àà w¼ÀUÀƼÀ ¸Á; gÁA¥ÀÆgÀ ¦J vÁ; ¹AzÀV EªÀgÀÄ vÀªÀÄävÀªÀÄä  ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N¹ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ¨ÁA¨É N¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀ Dr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃR ºÀt 2200-00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ N¹ aÃn, ¥É£ÀÄß  ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸ÀvÀ; ¤AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÉÃj ¦J¸ïL PÁ¸ÀÆ ¹AzÀV ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.10.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 189/2017  PÀ®A 32, 34 PÉ E DåPïÖ        
      ¢£ÁAPÀ 26.10.2017 gÀAzÀÄ 19.35 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄ®è¥Àà ¸ÀÄA§qÀ @ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ 34 ªÀµÀð ¸Á: zÉêÀÇgÀ vÁ: ¹AzÀV. FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀ«ÄÃmï ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV 45 ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ N¯ïØ lªÀ£Àð «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀ£Àß QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÀAUÀ滹lÄÖPÉÆAqÁUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà L.JA.zÀÄAqÀ¹ ¦J¸ïL zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.10.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.