Number of Visitors

Friday, September 29, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 29-09-2017


Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

 1] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/2017 PÀ®A: 32. 34 PÉ.E.DåPÀÖ

         ¢£ÁAPÀ; 28/09/2017 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) «¯Á¸À vÀA¢ zsÀªÀÄÄð ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð ¸Á: vÀqÀªÀ®UÁ ºÁ°: wPÉÆmÁ EªÀ£ÀÄ wPÉÆÃmÁ UÁæªÀÄzÀ dvÀÛ gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ ¸ÀªÀÄxÀð ¨sÁzsÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ ¥Áæ¢üÃPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV CPÀæªÀĪÁV ¥Áè¹ÖÃPÀ UÉƧâgÀ aîzÀ°è BAGPIPER DELUXE WHISKY -180 ML zÀ 42 ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥sÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ,01. BAGPIPER DELUXE WHISKY -180 ML zÀ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ gÀnÖ£À ¥ËZÀÄUÀ¼ÀÄ 42. ¥Áè¹ÖÃPÀ UÉÆÃt aîzÀ°èzÀÄÝ, MAzÀÄ ¥ÉÆÃZÀ£À Q|| 82.85 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 42 ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥ÉÆÃZÀUÀ¼À MlÄÖ Q|| 3479.7 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. 02. gÉÆÃR ºÀt 420/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ.F §UÉÎ ¸À:vÀ: PÀĪÀiÁgÀ ºÁqÀPÁgÀ ¦J¸ïL wPÉÆÃmÁ ¦J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.09.2017 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 189/2017 PÀ®A: ; 87 PÉ.¦.DPïÖ.                   
    ¢£ÁAPÀ 28/09/2017 gÀ  18.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ PÀ®è¥Àà vÀA.AiÀÄ£À¥Àà ¨ÁUÀ¯ÉÆÌÃmï, §UÀªÀAvÀ vÀA.§¸À¥Àà ªÀiÁzÀgï, UÀÄgÀ¥Àà vÀA.¸ÀAUÀ¥Àà PÀlUÉÃj, ²ªÀ¥Àà vÀA.AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÉÆAwPÀ¯ï, zsÀgÀå¥Àà vÀA.zÀÄAqÀ¥Àà £ÁåªÀÄUÉÆAqï, ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀA.gÁªÀÄtÚ, J®è ¸Á: ºÉƼɺÀAUÀjUÀgÀÄ EªÀgÀÄ vÀgÀÄ  ºÉƼɺÀAUÀgÀV UÁæªÀÄzÀ PÀ¯ÉäñÀé UÀÄr ºÀwÛgÀ  PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï E¸Éál J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢zÀAzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt PÀnÖ CAzÀgï §ºÁgï C£ÀÄß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ  ¦.J¸ï.L §§¯ÉñÀégÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.09.2017 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 246/2017 PÀ®A: 78 (iii) PÉ.¦. DåPÀÖ
    ¢£ÁAPÀ: 28-09-2017 gÀAzÀÄ 1800 ªÀgÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ¥ÀgÀÄvÀAiÀiÁå. FgÀAiÀiÁå. CZÀ¯ÉÃjªÀÄoÀ. ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð. ¸Á: ¸ÁvÀ®UÁAªÀ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛ£É N.¹. ªÀÄlPÁ DqÀ®Ä §¤ßj CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É N.¹. ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß Dr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ:1] gÉÆÃR ºÀt-550/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ  2] N.¹ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ aÃn-MAzÀÄ 3] ¨Á®¥É£ï-MAzÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÄZÀÑAr. ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ..gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.09.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Thursday, September 28, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 28-09-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ

         ¢£ÁAPÀ; 27.09.2017 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀĺÀäzÀ C° vÀA. gÁeÉøÁ¨ï CA§gÀSÁ£É ¸Á|| eÉ.JªÀiï. gÉÆÃqï gÀhÄAqÁ PÀmÁÖ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 2) jAiÀiÁeï CºÀäzÀ vÀA. SÁeÉøÁ¨ï £ÀzÁ¥sï ¸Á: Dgï.n.N. D¦üÃ¸ï »AzÉ n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£ï £ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. 3) ªÉÄʧƨï eÁ¥sÀgÀ ¨ÉÃUï, ¸Á|| EA¢gÁ £ÀUÀgÀ PÉ.JZï.©. PÁ¯ÉÆä «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, 4) ¨Á§Ä¸Á¨ï vÀA. ¸ÉÊ¥sÀ£ï¸Á¨ï ªÀÄįÁè, ¸Á|| eÉ.JªÀiï. gÉÆÃqÀÔAqÁ PÀnÖ ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, 5) zÁzÁ¦ÃgÀ vÀA. §ÄqÀ£ï¸Á¨ï PÀvÀ߽ ¸Á|| dĪÀiÁä ªÀĹâ »AzÉ PÉ.JZï.© PÁ¯ÉÆä «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. 6) PÁ¹ÃªÀiï vÀA. EPÁâ¯ï¸Á¨ï lPÀ̼ÀQ   ¸Á|| ¥ÉÃn ¨ÁªÀr «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. 7) gÁdCºÀäzÀ vÀA. ºÁf¯Á® ¥ÀÄAVªÁ¯É ¸Á|| ZÀ¥ÀàgÀ§AzÀ PÁ¯ÉÆä «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. 8) ±À©âÃgÀ vÀA. C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzÀ ºÀÄ£ÀZÁå¼À  ¸Á|| PÀ¸ÀÆÛj PÁ¯ÉÆä vÉÆÃgÀ ªÀĹ¢ ªÀÄUÀ먀 «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. 9)E¥sÁð£ï vÀA. gÀÄPÀÄä¢ÝÃ£ï £ÀzÁ¥sï ¸Á|| C¥sÀÓ®¥ÀÄgÀ lPÉÌ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀiÁzÀ EmÉÆÌà qɤªÀiï ¥sÁåPÀÖj »AzÉ EgÀĪÀ CA§gÀSÁ£É gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸ÀĤî. Dgï. PÁA§¼É ¹.¦.L f.f ªÀÈvÀÛ .«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.09.2017 gÀAzÀÄ J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 297/2017 PÀ®A: ; 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J).                   
    ¢£ÁAPÀ 27.09.2017 gÀAzÀÄ 06.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] £À©¯Á® vÀAzÉ C¯Áè¨sÀPÀë ¥ÉÆïÁ¹, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÀV «zÁå £ÀUÀgÀ eÉÆÃ¥Àr ¥ÀnÖ, ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA:PÉJ:28/¹-1349 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. 2] ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA:PÉJ:32/¹-8669 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ/ªÀiÁ°ÃPÀ. EªÀgÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀzÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÁzÀ ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV MlÄÖ CAzÁdÄ 18,000/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß n¥ÀàgÀUÀ¼À°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀ¸ÀÄÛ«£À «ªÀgÀ. 1) CAzÁdÄ JAlÄ ¨Áæ¸ï ªÀÄgÀ¼ÀÄ (G¸ÀPÀÄ), CA:Q:gÀÆ 18000/-UÀ¼ÀÄ, 2) ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA:PÉJ:28/¹-1349. CA:Q:gÀÆ.12,00,000/-UÀ¼ÀÄ.3)ºÉʪÁ.n¥ÀàgÀ £ÀA:PÉJ:32/¹-8669 A:Q:gÀÆ.12,00,000/-UÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ  ¸À:vÀ: ¤AUÀ¥Àà JZï. ¥ÀÆeÁj, ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ), ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.09.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 240/2017 PÀ®A: 32,34 PÉ E DåPÀÖ
    ¢£ÁAPÀ: 27.09.2017 gÀAzÀÄ 10.10 ªÀgÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ¸ÀÄgÉñÀ vÀA; NUÉ¥Àà MqÉAiÀÄgÀ ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð ¸Á|| CUÀgÀSÉÃqÀ vÁ|| EAr FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥Àj«Ämï E®èzÉ ºÉaÑ£À ¨É¯É ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ 6442.2-00 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ N®Ø lªÀj£À «¹Ì ºÁUÀÆ ¨ÁåUÀ ¥ÉÃ¥ÀgÀ ¯Éç¯ï EzÀÝ MlÄÖ 90 ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: f J¸ï ©gÁzÁgÀ ¦ J¸ï L EAr ¦ J¸ï..gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.09.2017 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Wednesday, September 27, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 27-09-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

 1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 296/2017 PÀ®A: PÀ®A. 302 L.¦.¹.

         ¢£ÁAPÀ; 25.09.2017 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) CA§gÁªï  @ CA¨Áj vÀAzÉ C¥ÀàtÚ PÁ¸ÀgÀ ¸Á|| ªÉÆgÀlV vÁ|| ¹AzÀV EzÀgÀ°èAiÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ vÁ¬Ä ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ CA§gÁªï PÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÁV ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ CªÀ½UÉ ªÉÆÃgÀlVAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ¥ÀvÁæ¸À ±ÉrØ£À ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÁ¬Ä ±ÉÆèsÁ EªÀ¼À §®ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ  ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr  ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ CA§gÁªï @ CA¨Áj PÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð, eÁåw »AzÀÄ-  eÉÆÃUÉgÀ, GzÉÆåÃUÀ- PÀÆ° ¸Á||ªÉÆÃgÀlV, ºÉƸÀÆgÀÄ (D±ÀæAiÀÄ PÁ®¤) vÁ||¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.09.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 265/2017 PÀ®A: 143, 147, 148, 324.307.506. 504 ¸ÀºÀ PÀ®A: 149 L.¦.¹                  
    ¢£ÁAPÀ 26.09.2017 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ºÁ¦Ãeï ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀĢݣÀ ®¸ÀÌj ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀÄÄzÀÄ E¯Áè ¸Á: J®ègÀÆ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀ «£ÉÆÃzÀ ¨Á¼Á¸ÁºÉç UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ºÁUÀÆ «£ÀAiÀÄ ZÀªÁí£À EªÀgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¦gÁå¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆgÀmÁUÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÀ ºÁåAqÀ®ªÀÅ ¸ÁQëzÁgÀ «£ÉÆÃzÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ EªÀ£À PÉÊUÉ vÁVzÁUÀ CªÀ£ÀÄ DgÉÆÃ¥ÀvÀjUÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Nr¹j CAvÁ ºÉýzÁUÀ J®è DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÁQëzÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÀAdgÀ ZÁPÀÄ¢AzÀ «£ÉÆÃzÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ EªÀ£À ¨É¤ßUÉ §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹PÀ ºÀ®PÀmï ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ PÉÆ¯É ADqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ C¥sÀgÁzÀ F §UÉÎ ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀ ªÀiÁ£É ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÁºÀÄ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.09.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2017 PÀ®A: 279,337,338, 304[J]L.¦.¹.& 187 JªÀiï « DPïÖ
    ¢£ÁAPÀ: 25.09.2017 gÀAzÀÄ 18.30 ªÀgÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ JZï Dgï 55/Dgï-0394 ¯ÁAUÀ ZÉ¹ì ¯Áj ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è. FvÀ£ÀÄ PÉƯÁígÀ AiÀÄÄPɦ PÁæ¸À¢AzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ J£ï JZï 218 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ 28/ªÁAiÀiï 0025 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀ ±ÀgÀ¥ÀĢݣÀ PÁ²ÃªÀĸÁ§ VgÀUÁA« EvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ 28/E¦ 6890 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À ¥ÉÊQ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀl ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ 28/ªÁAiÀiï 0025 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹, CzÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ 28/E¦ 6890 £ÉÃzÀÝPÉÌ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÁ¬Ä¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr,ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ 28/ªÁAiÀiï 0025 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÅvÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð ¸Á||»gÉÃD¸ÀAV EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¯Áj ºÁAiÀÄÄÝ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ CzÀgÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁjà UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹,ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ 28/E¦ 6890 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ±ÀgÀ¥ÀĢݣÀ VjUÁA« EªÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ »AzÉ PÀĽvÀ ªÀÄ»§Æ§ VjUÁA« EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ  ¨sÁjÃUÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¹zÀÝ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: »gÉÃD¸ÀAV  vÁ: § ¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.09.2017 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 247/2017 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ
    ¢£ÁAPÀ: 21.09.2017 gÀAzÀÄ 03.00 ªÀgÉUÉ EzÀgÀ°è EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ gÉÃSÁ UÀAqÀ gÀªÉıÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð ¸Á: «ÄAZÀ£Á¼À vÁAqÁ ºÁ° ªÀ¹Û dĪÀÄ£Á¼À EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J®èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁ£ÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¨Éé¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üªÀĹAUï ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ¸Á: «ÄAZÀ£Á¼À vÁAqÁ ºÁ° dĪÀÄ£Á¼À gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.09.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 262/2017 PÀ®A: 272,273 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A:20(1)(2), 24 PÉÆl¥Á DåPÀÖ 2015
    ¢£ÁAPÀ: 26.09.2017 gÀAzÀÄ 13.50 ªÀgÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀĸÀÆÛªÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzÀgÀ¸ÀÆ® ¸ÉƪÀÄ¥ÀÆgÀ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁ¥À gÉÆÃeÁ Nt .FvÀ£ÀÄ PÀ¦Ã® ¥Á£À±Á¥ÀzÀ°è vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥À«Äðl E®èzÉ CrPÉ ZÀÆgÀÄ, vÀA¨ÁPÀÄ, ¸ÀÄtÚ, ¤Ãj£À°è ¨ÉgÀ¹ wQÌ vÀAiÀiÁj¹ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ¥Áè¹ÖÃPÀ ¥ÁQÃlUÀ¼À°è ºÁQ CzÀÄ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ DgÉÆÃUÀåPÉÌ ºÁ¤PÁgÀPÀªÁUÀĪÀAvÀºÀ ¥ÀzÁxÀðªÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀºÀ CzÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É EªÀÅUÀ¼À ¸ÉêÀ£É¬ÄAzÀ DgÉÆÃUÀå ºÁ¤PÁgÀPÀ CAvÁ JZÀÑjPÉ ¸ÀAzÉñÀ ªÀÄÄ¢æ¸ÀzÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥sÀgÁzÀ d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1)MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ PÉÊaîzÀ°è CrPÉ, vÀA¨ÁPÀÄ, ¸ÀÄtÚzÀ¤ÃgÀÄ ºÁQ wQÌ vÀAiÀiÁj¹zÀ CAzÁdÄ 25 UÁæªÀÄ vÀÆPÀzÀ ¸ÀtÚ ¥Áè¹ÖÃPÀ ¥ÁQÃlUÀ¼À°èzÀÝ ªÀiÁªÁzÀ 128 ¥Áè¹ÖPÀ ¥ÁåQÃmï EzÀÄÝ, DgÉÆævÀ¤UÉ MAzÀÄ ¥ÁQlPÉÌ JµÀÄÖ ¨É¯É CAvÁ PÉüÀ®Ä MAzÀ ¥ÁQlUÉ 30:00 gÀÆ AiÀÄAvÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉýzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÛ 3840=00 gÀÆ UÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ w½zÀÄ §A¢zÉ. 2) DvÀ£À §½ zÉÆgÉvÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr §AzÀ ºÀt 450:00 gÀÆ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà r C±ÉÆÃPÀ rJ¸ï¦ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ G¥À«¨sÁUÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.09.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 263/2017 PÀ®A: 272,273 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A:20(1)(2), 24 PÉÆl¥Á DåPÀÖ 2015
    ¢£ÁAPÀ: 26.09.2017 gÀAzÀÄ 15.05 ªÀgÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄzÀ£À¯Á® »gÁ¯Á® »AUÀÄgÀ¯É ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ±Á¥ÀÆgÀ CUÀ¹ PÀ¯Á® UÀ°è FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CdÄð£À ¥Á£À±Á¥ÀzÀ°è vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥À«Äðl E®èzÉ CrPÉ ZÀÆgÀÄ, vÀA¨ÁPÀÄ, ¸ÀÄtÚ, ¤Ãj£À°è ¨ÉgÀ¹ wQÌ vÀAiÀiÁj¹ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ¥Áè¹ÖÃPÀ ¥ÁQÃlUÀ¼À°è ºÁQ CzÀÄ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ DgÉÆÃUÀåPÉÌ ºÁ¤PÁgÀPÀ ªÁUÀĪÀAvÀºÀ ¥ÀzÁxÀðªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É EªÀÅUÀ¼À ¸ÉêÀ£É¬ÄAzÀ DgÉÆÃUÀå ºÁ¤PÁgÀPÀ CAvÁ JZÀÑjPÉ ¸ÀAzÉñÀ ªÀÄÄ¢æ¸ÀzÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥sÀgÁzÀ d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1) MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ PÉÊaîzÀ°è CrPÉ, vÀA¨ÁPÀÄ, ¸ÀÄtÚzÀ¤ÃgÀÄ ºÁQ wQÌ vÀAiÀiÁj¹zÀ CAzÁdÄ 25 UÁæªÀÄ vÀÆPÀzÀ ¸ÀtÚ ¥Áè¹ÖÃPÀ ¥ÁQÃlUÀ¼À°èzÀÝ ªÀiÁªÁzÀ 30 ¥Áè¹ÖPÀ ¥ÁåQÃmï EzÀÄÝ, DgÉÆævÀ¤UÉ MAzÀÄ ¥ÁQlPÉÌ JµÀÄÖ ¨É¯É CAvÁ PÉüÀ®Ä MAzÀ ¥ÁQlUÉ 30:00 gÀÆ AiÀÄAvÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉýzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÛ 900=00 gÀÆ UÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ 2) DvÀ£À §½ zÉÆgÉvÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr §AzÀ ºÀt 150:00 gÀÆ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà r C±ÉÆÃPÀ rJ¸ï¦ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ G¥À«¨sÁUÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.09.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 264/2017 PÀ®A: 272,273 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A:20(1)(2), 24 PÉÆl¥Á DåPÀÖ 2015
    ¢£ÁAPÀ: 26.09.2017 gÀAzÀÄ 15.00 ªÀgÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ZÀ£À§¸À¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ±ÁgÀzÁ £ÀUÀgÀ gÀA¨Á¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀ¦Ã® ¥Á£À±Á¥ÀzÀ°è vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥À«Äðl E®èzÉ CrPÉ ZÀÆgÀÄ, vÀA¨ÁPÀÄ, ¸ÀÄtÚ, ¤Ãj£À°è ¨ÉgÀ¹ wQÌ vÀAiÀiÁj¹ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ¥Áè¹ÖÃPÀ ¥ÁQÃlUÀ¼À°è ºÁQ CzÀÄ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ DgÉÆÃUÀåPÉÌ ºÁ¤PÁgÀPÀ ªÁUÀĪÀAvÀºÀ ¥ÀzÁxÀðªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É EªÀÅUÀ¼À ¸ÉêÀ£É¬ÄAzÀ DgÉÆÃUÀå ºÁ¤PÁgÀPÀ CAvÁ JZÀÑjPÉ ¸ÀAzÉñÀ ªÀÄÄ¢æ¸ÀzÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥sÀgÁzÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ PÉÊaîzÀ°è CrPÉ, vÀA¨ÁPÀÄ, ¸ÀÄtÚzÀ¤ÃgÀÄ ºÁQ wQÌ vÀAiÀiÁj¹zÀ CAzÁdÄ 25 UÁæªÀÄ vÀÆPÀzÀ ¸ÀtÚ ¥Áè¹ÖÃPÀ ¥ÁQÃlUÀ¼À°èzÀÝ ªÀiÁªÁzÀ 70 ¥Áè¹ÖPÀ ¥ÁåQÃmï EzÀÄÝ, DgÉÆævÀ¤UÉ MAzÀÄ ¥ÁQlPÉÌ JµÀÄÖ ¨É¯É CAvÁ PÉüÀ®Ä MAzÀ ¥ÁQlUÉ 30:00 gÀÆ AiÀÄAvÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉýzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÛ 2100=00 gÀÆ UÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà DjÃ¥sï ªÀÄıÁ¥Àj ¦J¸ïL [PÁ&¸ÀÄ] f¹ ¦J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.09.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 238/2017 PÀ®A: ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4,4[1J] gÀ ºÉƸÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¤Ãw 2011 CzÁåAiÀÄ 31 Dgï. (13) ªÀÄvÀÄÛ 379, L ¦ ¹
    ¢£ÁAPÀ: 26.09.2017 gÀAzÀÄ 12.00 ªÀgÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] «£ÉÆÃzÀ C¥ÀÄà gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: §ÆvÀ£Á¼À 2] gÀªÉÄñÀ C¥Áà¸Á§ ªÀiÁ½ ¸Á: CgÀPÉÃj ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉ J:28:¹:7316 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀªÁzÀ ¥ÀgÀªÁ£ÉUÉ ¥ÀvÀæ ªÀ ¥À«Äðmï ¥ÀqÉAiÀÄzÉà CUÀgÀSÉÃqsÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛÃgÀ ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ°èAzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è CAzÁd 5 ¨Áæ¸À CQ:10,000 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸À:vÀ: f J¸ï ©gÁzÁgÀ ¦J¸ïL [PÁ¸ÀÄ] EAr ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.09.2017 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

9] PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 232/2017 PÀ®A: ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À PÁuÉ
     ¢£ÁAPÀ: 19.09.2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 5.30 ªÀgÉUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ±ÀÈw. UÀAqÀ. ªÀÄ°èPÁdÄð£À. PÉAUÀ®UÀÄwÛ ªÀAiÀiÁ-19 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ®WÁt  vÁ: § ¨ÁUÉêÁr EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ®WÁt UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. F §UÉÎ ªÀÄ°èPÁdÄð£À. vÀAzÉ dUÀ¢Ã±À. PÉAUÀ®UÀÄwÛ ¸Á: ªÀÄ®WÁt vÁ: §,¨ÁUÉêÁr. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.09.2017 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 26-09-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

 1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 245/2017 PÀ®A: 87,283,279,304(J) L¦¹

        ¢£ÁAPÀ; 24/09/2017 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ] gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà vÀA UÀÄgÀ°AUÀ¥Áà ¨ÁUÉêÁr ¸Á|| EAUÀ¼ÉñÀégÀ ¯Áj £ÀA§gÀ AiÀÄĦ-42-Jn-1143 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA ¨sÁUÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á|| aPÀ̹AzÀV ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA  JªÀiï JZï -12- ¹gÀhÄqï-1827 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  vÁ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀîzÉà «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ¹AzÀV J£ï JZï 218 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀ¨Á« PÁæ¸ï zÁn KjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛUÉ CqÀدÁV ¤°è¹zÀÄÝ DUÀ  ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA  JªÀiï JZï -12- ¹gÀhÄqï-1827 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA ¨sÁUÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á|| aPÀ̹AzÀV EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ¤AvÀÛ ¯ÁjUÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA ¨sÁUÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á|| aPÀ̹AzÀV EªÀ£ÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ PÁ°UÉ ¨Áj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: gÉñÁä UÀA ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð ¸Á|| aPÀ̹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 236/2017 PÀ®A: JA.JA.Dgï.r. ªÀÄvÀÄÛ 379 L.¦.¹.

    ¢£ÁAPÀ  25/09/2017 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è  DgÉÆævÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA. ºÀtªÀÄAvÀ ºÉƸÀªÀĤ ¸Á|| §ÄgÀuÁ¥ÀÆgÀ vÁ|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA 1] PÉJ-28 ¹-3603 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA 1] PÉJ-28 ¹-3603 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA. ºÀtªÀÄAvÀ ºÉƸÀªÀĤ ¸Á|| §ÄgÀuÁ¥ÀÆgÀ vÁ|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ°è CUÀgÀSÉÃqÀ ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°èAzÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzɬÄAzÀ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.. F §UÉÎ f.J¸ï. ©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L. EAr ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2017 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 295/2017 PÀ®A: 25-1-(a), 1-(A), 1(AA),29(a)(b) ARMS ACT-1959
     
    ¢£ÁAPÀ: 25/09/17 gÀAzÀÄ 17;30 WÀAmÉUÉ. EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ  ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà qÉÆtÆgÀ ªÀAiÀiÁ 31 ªÀµÀð ¸Á|| ¹AzÀV ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀ. 2] ¹zÀÝ¥Àà vÀA; ªÀÄ°èPÁdÄð£À @ ªÀÄ®PÁj MtUÀ£Àß @ AiÀļÀ¸ÀAV ªÀAiÀiÁ- 23 ªÀµÀð ¸Á|| ªÉÆgÀlV3] ªÀÄÄPÉñÀ vÀA; ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¨ÁAqÉPÀgÀ ¸Á|| ¦A¥Àj UÁA¢ü£ÀUÀgÀ. eÉÆ¥ÀqÀ ¥ÀnÖ. ¥ÀÄuÉ£ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ DAiÀÄÄzsÀ ¯ÉʸÀ£ïì ºÉÆAzÀzÉ, ¯ÉʸÀ£ïì ºÉÆAzÀzÀ DgÉÆæ £ÀA 2 £ÉÃzÀªÀ¤AzÀ MAzÀÄ PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ®£ÀÄß Rjâ¹ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆArzÀÄÝ. DgÉÆæ £ÀA 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¯ÉʸÀ£ïì ºÉÆAzÀzÀ DgÉÆæ £ÀA 3 £ÉÃzÀªÀ¤AzÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¦¸ÀÆÛ® ªÀÄvÀÄÛ fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦¸ÀÆÛ®£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ¤UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr, UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä §AzÁUÀ DgÉƦ £ÀA 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. ªÀ±À ¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ¯ï MAzÀÄ C:¸À:Q: 1000/- gÀÆ  2] fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ C:¸À;Q: 100/- gÀÆ F §UÉÎ ¸À:vÀ: J¸ï.JªÀiï. £ÁåªÀÄtÚªÀgÀ ¹.¦.L. ¹AzÀV ªÀÈvÀÛ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 294/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ
    ¢£ÁAPÀ: ¢£ÁAPÀ 25/09/2017 gÀAzÀÄ 12:45 UÀAmÉUÉ . EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ] ªÀÄÄvÀÄðd¸Á§ vÀA; C§ÄÝ®¸Á§ ±À§£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 49 ªÀµÀð ¸Á; ¹AzÀV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£É ºÀwÛgÀ À EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV vÀ£Àß ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N¹ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀ Dr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃR ºÀt 430=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ N¹ aÃn, ¥É£ÀÄß ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸À:vÀ: J£ï. JZï. ¥ÀÆeÁj ¦.J¸ï.L. [PÁ,¸ÀÄ] ¹AzÀV  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 136/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ

    ¢£ÁAPÀ: 25.09.2017 gÀAzÀÄ 17.00 ªÀgÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1.²ªÁ£ÀAzÀ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð ¸Á||C¹Ì vÁ||¹AzÀV £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ©ÃªÀÄ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd ¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ 1 gÀÆ.UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CAvÁ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉ UÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁzÀ M¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ aÃn ªÀiÁr PÉÆlÄÖ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁzÀ N ¹ DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ; ©.«.£ÁåªÀÄUËqÀ, ¦J¸ïL. ¦.J¸ï.L. PÀ®PÉÃj ¦.J¸ï.  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2017 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 194/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ

    ¢£ÁAPÀ: 25.09.2017 gÀAzÀÄ 18.00 ªÀgÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ .¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA ªÀiÁ£À¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ-42 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄjªÀÄnÖ vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr  2.»ÃgÁ¯Á® vÀA gÁªÀÄ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ-34 ªÀµÀð ¸Á|| zÉêÀ¯Á¥ÀÆgÀ J¯ï.n 3.ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀA AiÀÄ®è¥Àà ªÀÄtÆgÀ ªÀAiÀiÁ-34 ªÀµÀð ¸Á|| ¤qÀUÀÄA¢ 4.¨Á§Ä vÀA ¸ÀĨÁµÀ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ-31 ªÀµÀð ¸Á|| dlV J¯ï.n5.AiÀÄ®è¥Àà vÀA ¤d°AUÀ¥Àà ºÀÄVÎ ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð ¸Á|| ¤qÀUÀÄA¢  6.±ÀAPÀgÀ vÀA ¥ÉÆêÀÄ¥Àà eÁzÀªÀ ªÀAiÀiÁ-48 ªÀµÀð ¸Á|| zÉêÀ¯Á¥ÀÆgÀ J¯ï.n ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1. gÉÆÃR ºÀt 4,770/- 2. E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52. F §UÉÎ ¸À:vÀ: Dgï.J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] vÁ½PÉÆn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 274/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPïÖ

    ¢£ÁAPÀ: ¢£ÁAPÀ: 25-09-2017 gÀAzÀÄ 14-15  UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) §¸ÀªÀgÁd vÀA/ ¤AUÀ¥Àà d£Áß. ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð  2) ªÀĺÁAvÉñÀ vÀA/ ±ÀgÀt¥Àà qÉAV. ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð. 3)  gÀªÉÄñÀ vÀA/ ZÀ£ÀߥÀà dAV. ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð 4)  ±ÉÃR¥Àà vÀA/ ¸ÀAUÀ¥Àà UÉÆÃV. ªÀAiÀiÁ-48 ªÀµÀð 5)  gÀªÉÄñÀ vÀA/ ®PÀëöät £ÁAiÀÄPÀ. ªÀAiÀiÁ-37 ªÀµÀð   6) ¨Á§Ä vÀA/ ¤AUÀ¥Àà gÁA¥ÀÆgÀ. ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á; «ÄtdV £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzsÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1) E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52 C¸ÀQ 00-00 gÀÆ 2).gÉÆÃR ºÀt 4720-00 gÀÆ F §UÉÎ ²æà JªÀiï. ©. ©gÁzÁgÀ¦.J¸ï.L.[PÁ.¸ÀÆ]   ¸Á; vÁ½PÉÆÃn ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ   vÁ; ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
8] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 275/2017 PÀ®A: 87  PÉ.¦.DåPÀÖ

    ¢£ÁAPÀ: ¢£ÁAPÀ; 25-09-2017 gÀAzÀÄ 14-45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) vÁeÉøÁ§ vÀA/PÁ²ªÀĸÁ§ £Á®vÀªÁqÀ. ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð  2) ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀA/ºÀtªÀÄAvÀ ªÀiÁzÀgÀ.  ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð.3)  zÀÄUÀð¥Àà vÀA/ §¸À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ. ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð  4) §¸ÀtÚ vÀA/ UÀÄgÀ¥Àà £ÁUÀÆgÀ.  ªÀAiÀiÁ-44 ªÀµÀð 5) VjªÀÄ®ètÚ @ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà vÀA/ ZÀAzÀ¥Àà AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ.  ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð 6) AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀA/ §¸À¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ.  ªÀAiÀiÁ-42 ªÀµÀð   7) ±ÁAvÀÄ vÀA/ PÁ²ÃgÁAiÀÄ dA§V. ªÀAiÀiÁ-43ªÀµÀð  8] ªÀÄĸÁÛ¥À vÀA/ C§ÄÝ®gÉʪÀiÁ£À ¯ÁºÉÆÃj, ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð 9) UÀÄgÀtÚ vÀA/ ªÀÄ®è¥Àà ¢AqÀªÁgÀ.   ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð  10) ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀA/ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ¸Á¸À£ÀÆgÀ. ªÀAiÀiÁ-29 ªÀµÀð 11) ¸ÀAUÀtÚ vÀA/ UÀÄgÀ¥Àà ªÀÄzÀj.   ªÀAiÀiÁ-40 «ÄtdV. vÁ/ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzsÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1) E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52 C¸ÀQ 00-00 gÀÆ 2).gÉÆÃR ºÀt 9030-00 F §UÉÎ ²æà JªÀiï. ©. ©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L.[PÁ.¸ÀÆ]   ¸Á; vÁ½PÉÆÃn ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ   vÁ; ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
9] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 276/2017 PÀ®A: 78(3)  PÉ.¦.DåPÀÖ

¢£ÁAPÀ; 25/09/2017  gÀAzÀÄ 1735 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ  ªÀÄ»§Æ§ vÀA, SÁzÀgÀ±Á ªÀÄPÁAzÁgÀ ªÀAiÀiÁ £ÀÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁzÀ N.¹ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ  1). MlÄÖ gÉÆÃR ºÀt  410-00 gÀÆ  2).N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ Q;00=00 3) ¨Á®¥É£ï MAzÀÄ Q;00=00 F §UÉÎ ²æà JªÀiï. ©. ©gÁzÁgÀ¦.J¸ï.L.[PÁ.¸ÀÆ]    ¸Á; vÁ½PÉÆÃn ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ   vÁ; ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

10] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 277/2017 PÀ®A: 15 J, 32 [3] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ
¢£ÁAPÀ: 25/08/2017 gÀAzÀÄ 21:30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ- 30 ªÀµÀð. GzÉÆåÃUÀ- ZÀºÁzÀ CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| »gÀÆgÀ vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ vÁ½PÉÆÃn ±ÀºÀgÀzÀ vÁ½PÉÆÃn-«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÆ ¸ÀzÁâªï PÁåA¥À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ MAzÀÄ  ZÀºÁzÀ CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ wArUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹ CªÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ  01] OLD TAVERN WHISKY mÉmÁæ ¥ÁåQÃmï JgÀqÀÄ, CªÀÅUÀ¼À°è 180 JªÀiï.J¯ï. «¹Ì vÀÄA©zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ¨É¯É gÀÆ 68 gÀÆ 56 ¥ÉÊ. MlÄÖ gÀÆ 137.gÀÆ 12 ¥ÉÊ 02] OLD TAVERN WHISKY SÁ°AiÀiÁzÀ mÉmÁæ ¥ÁåQÃmï JgÀqÀÄ, CªÀÅUÀ¼À ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ¨É¯É gÀÆ 00-00 gÀÆ  03] JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ïUÀ¼ÀÄ (AiÀÄƸï & xÉÆæÃ) Q: gÀÆ 00=00 F §UÉÎ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ- 30 ªÀµÀð. GzÉÆåÃUÀ- ZÀºÁzÀ CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| »gÀÆgÀ vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
11] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 271/2017 PÀ®A: 87 PÉ ¦ DPÀÖ:

¢£ÁAPÀ; 23-09-2017 gÀAzÀÄ 15:15  UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ) £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÀ J²ªÀ¥Àà C¯Áå¼À ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð 2)  §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ºÀ½î ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð. ¸Á; E§âgÀÆ PÉÆqÀUÁ£ÀÆgÀ 3)  gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÁºÉçUËqÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-52 ªÀµÀð ¸Á; PÁgÀUÀ£ÀÆgÀ 4) ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-48 ªÀµÀð. 5)  D£ÀAzÀUËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð. 6) §¸À£ÀUËqÀ vÀAzsÉ ¤AUÀ£ÀUËqÀ ºÀ½î¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ 44 ªÀµÀð 7) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀÄ¥ÀàzÀ ªÀAiÀiÁ 36 ¸Á; J®ègÀÆ PÉÆqÀUÁ£ÀÆgÀ£ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzsÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1) E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52 C¸ÀQ 00-00 gÀÆ 2).gÉÆÃR ºÀt 11130-00 F §UÉÎ ²æà JªÀiï. ©. ©gÁzÁgÀ¦.J¸ï.L.[PÁ.¸ÀÆ]     ¸Á; vÁ½PÉÆÃn ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ   vÁ; ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
12] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 272/2017 PÀ®A: 87 PÉ ¦ DPÀÖ:

¢£ÁAPÀ: 24-09-2017 gÀAzÀÄ 14:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á UÉÆÃV ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð ¸Á|| UÀÄqÁß¼À2)  ²ªÀtÚ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ¸Á¸À£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð. 3) ¹zÀÝtÚ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà KgÀrØ ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð 4) ©ÃªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄ¥Àà gÀvÁßPÀgÀ ªÀAiÀiÁ-60 ªÀµÀð. 5)  ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ°AUÀ¥Àà ¢rØ ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð. 6) ¸ÁºÉçUËqÀ vÀAzÉ GªÉÄñÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð 7) ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¤AUÀAiÀÄå ªÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð 8) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ 46 ªÀµÀð ¸Á; J®ègÀÆ EAUÀ¼ÀUÉÃj ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzsÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1) E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52 C¸ÀQ 00-00 gÀÆ 2).gÉÆÃR ºÀt 2870-00 F §UÉÎ F §UÉÎ ²æà JªÀiï. ©. ©gÁzÁgÀ¦.J¸ï.L.[PÁ.¸ÀÆ]     ¸Á; vÁ½PÉÆÃn ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ   vÁ; ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
13] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 273/2017 PÀ®A: 87 PÉ ¦ DPÀÖ

¢£ÁAPÀ; 24-09-2017 gÀAzÀÄ 15:15  UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ) §¸À¥Àà vÀA, ²ªÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ-52 ªÀµÀð 2)  ±ÁAvÀUËqÀ vÀA, C¥ÀàtÚ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-48 ªÀµÀð. 3)  CrªÉ¥Àà vÀA, ²ªÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ-37 ªÀµÀð 4) ©üêÀÄtÚ vÀA, PÀ®è¥Àà §dAwæ ªÀAiÀiÁ-59 ªÀµÀð. 5)  gÁªÀÄ¥Àà vÀA, PÁ¸À¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ-37 ªÀµÀð. 6) ¸Á§¥Àà vÀA, AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ 46 ªÀµÀð ¸Á; J®ègÀÆ §¼ÀªÁl  £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzsÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1) E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52 C¸ÀQ 00-00 gÀÆ 2).gÉÆÃR ºÀt 3420-00 F §UÉÎ F §UÉÎ ²æà JªÀiï. ©. ©gÁzÁgÀ¦.J¸ï.L.[PÁ.¸ÀÆ]     ¸Á; vÁ½PÉÆÃn ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ   vÁ; ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.