Number of Visitors

Thursday, August 31, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 31-08-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein
1] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 141/2017 PÀ®A: 78[3]  PÉ.¦.DåPÀÖ 
     ¢£ÁAPÀ; 30.08.17 gÀAzÀÄ  17.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀQî vÀA/ ªÀi˯Á¸Á§ zÉÃV£Á¼À, ¸Á|| ºÀ¼ÀPÉÃjUÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æÃ: ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ J¸ï. PÀ®ÆègÀ ¦J¸ïL UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2017 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 165/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦,DåPÀÖ    
      ¢£ÁAPÀ 30.08.2017  gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®gÁªÀ ºÀAZÁmÉ ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À «zÁå£ÀUÀgÀ 2] ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ¸ÀAUÀ£À§¸À¥Àà eÉÆÃV£À ¸Á; CgÉêÀÄÄgÁ¼À 3] §¸À¥Àà ¸ÀAUÀ¥Àà ¨ÁUÉêÁr ¸Á: PÀÄAmÉÆÃf 4] PÀȵÀÚ¥Àà gÁªÀÄ¥Àà ®ªÀiÁt ¸Á: UÉzÀÝ®ªÀÄj 5] D£ÀAzÀUËqÀ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀiÁgÀÄw £ÀUÀgÀ 6] ªÀĺÁAvÀUËqÀ PÀ®è¥ÀàUËqÀ PÀÄAmÉÆÃf  ¸Á; PÀÄAmÉÆÃf EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À J¦JªÀiï¹AiÀÄ°èAiÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÉÆPÀÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ01] 33,250=00 gÀÆ,UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 02] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ C:¸À:Q:00=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà f J¸ï ¥Ánî ¦J¸ïL [PÁ:¸ÀÄ] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 251/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦,DåPÀÖ 
      ¢£ÁAPÀ: 30.08.2017 gÀAzÀÄ 15:10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁgÀÄw PÁ¸À¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 11 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ ¨sÀAl£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzsÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1) E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52 C¸ÀQ 00-00 gÀÆ 2).gÉÆÃR ºÀt 8340-00 F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æÃ: JA © ©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L [PÁ¸ÀÆ ] vÁ½PÉÆÃn ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 252/2017 PÀ®A: 15 J, 32 [3] PÉ.E,DåPÀÖ 
      ¢£ÁAPÀ: 30.08.2017 gÀAzÀÄ 16.50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸À£ÀUËqÀ £ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á|| ¨sÀAl£ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¨sÀAl£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ZÀºÁzÀ CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ wArUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹ CªÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] ºÉʪÀqÀìð «¹Ì mÉmÁæ ¥ÁåQÃmï JgÀqÀÄ, CªÀÅUÀ¼À°è 90 JªÀiï.J¯ï. «¹Ì vÀÄA©zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ¨É¯É gÀÆ 28 gÀÆ 13 ¥ÉÊ. MlÄÖ gÀÆ 56.gÀÆ 26 ¥ÉÊ 2] ºÉʪÀqÀìð «¹Ì SÁ°AiÀiÁzÀ mÉmÁæ ¥ÁåQÃmï JgÀqÀÄ, CªÀÅUÀ¼À ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ¨É¯É gÀÆ 00-00 gÀÆ 3]  JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ïUÀ¼ÀÄ (AiÀÄƸï & xÉÆæÃ) Q: gÀÆ 00=00. F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æÃ: JA © ©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L [PÁ¸ÀÆ ] vÁ½PÉÆÃn ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 226/2017 PÀ®A: 33. 34 PÉ.E,DåPÀÖ 
      ¢£ÁAPÀ: 30.08.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁwæ 01.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¨Á¼ÀÄ UÀtÆgÉ ¸Á|| EAr 2] §¸ÀªÀgÁd PÀĨÉÃgÀ¥Àà E¼ÀUÉÃgÀ ¸Á|| EAr UÀÄvÉÛzÁgÀ ªÉÊ£ï±Á¥ÀzÀ ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸Á|| EAr EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ E®èzÉ MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ; 8429/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ««zsÀ ¯Éç¯ï EgÀĪÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃgÀ vÀÄA©zÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 48 ¹QÌgÀÄvÀÛªÉ EzÀÄ MlÄÖ ¸ÉÃj 33 °Ãlgï 720 JAJ¯ïzÀµÀÄÖ DUÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ DgÉÆævÀ C£ÀA; 2] £ÉÃzÀªÀ£ÁzÀ; §¸ÀªÀgÁd PÀĨÉÃgÀ¥Àà E¼ÀUÉÃgÀ UÀÄvÉÛzÁgÀ ªÉÊ£ï±Á¥ÀzÀ ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸Á|| EAr EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ £ÀAzÀgÉrØ ¹¦L EAr ªÀÈvÀÛ EAr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2017 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 205/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
      ¢£ÁAPÀ: 30.08.2017 gÀAzÀÄ 12.00  UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ CAzÀ¥Àà C»gÀ¸ÀAUÀ ¸Á: EAUÀ¼ÀV ¨sÁgÀvÀ ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è. £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ, ªÀiÁ°ÃPÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è. EªÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ EgÀzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä n¥ÀàgÀzÀ°èè ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ.1] ¨sÁgÀvÀ ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è, CzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¨Áæ¸ï£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ Q: 6000 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ n¥ÀàgÀ£ï C.¸À.Q: 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä DUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ. ªÀÄÄZÀÑAr ¦J¸ïL EAr UÁæ«ÄÃt oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 206/2017 PÀ®A: 78 (3) PÉ.¦. AiÀiÁåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 30.08.2017 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²æñÉÊ® zsÀgÉ¥Àà. ºÀvÀÛgÀQ. ¸Á: CUÀgÀSÉÃqÀ 2] ªÀĺÁzÉêÀ. zsÀgÉ¥Àà. ºÀvÀÛgÀQ ¸Á: CUÀgÀSÉÃqÀ 3] ªÀĺÉñÀ eÁ£ÀPÉÃj ¸Á: EZÀ®PÀgÀAf ªÀĺÁgÁµÀÖç N.¹ §ÄQÌ ªÀiÁ°PÀ EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÁA¨É N.¹.ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß Dr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ  ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] N.¹ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ aÃn-MAzÀÄ 2] ¨Á®¥É£ï-MAzÀÄ 3] gÉÆÃR ºÀt-6180/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÄZÀÑAr. ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 30-08-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein
 1] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 204/2017 PÀ®A: 302, 201,  L.¦.¹ 
     PÀ¼ÉÃzÀ 5-6 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ; 29.08.2017 gÀAzÀÄ 18.00 DªÀ¸ÀðzÀ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ-C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀiÁ 30 jAzÀ 35 ªÀµÀð. FvÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV ºÉÃUÉÆà J°èAzÀ¯ÉÆà PÉÆ¯É ªÀiÁr ±ÀªÀzÀ ºÉÆmÉÖUÉ £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzÀ ©VzÀÄ ºÀUÀÎPÉÌ MAzÀÄ zÉÆqÀØ PÀ®Äè PÀnÖ ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß UÀÆVºÁ¼ÀzÀ  PÉgÉAiÀÄ ¤ÃgÀ°è MUÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ZÀ£ÀUÉÆAqÀ. vÀAzÉ ¥ÀArÃvÀ. CªÀn. ¸Á: UÀÆVºÁ¼À.  vÁ:  EAr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.08.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 225/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ/ªÀÅ 44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤AiÀĪÀÄ 4, 4[1], 4[J] gÉ/ªÀÅ 21[4], 21, 4[J]    
      ¢£ÁAPÀ 29.08.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí  14.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ  PÉJ: 28/¹: 3392 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¹zÁÝgÁªÀÄ vÀA: «oÀ×® UÀÆUÀzÀrØ ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð ¸Á: §¸À£Á¼À vÁ: EAr FvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß wqÀUÀÄA¢ UÁæªÀÄzÀ PÉÃgÉAiÀÄ°èAzÁ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ, vÀ£Àß ¯Á§PÁÌV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄ ªÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ°è d¥ÁÛzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ 3 ¨Áæ¸À C: ¸À Q: 6000/- gÀÆ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ¹.©.aPÉÆÌÃr ¦.J¸ï.L «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.08.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 185/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:ªÀÅå: 44 4, 4[1], 4[J] gÉ:ªÀÅå: 21 [4], 21, 4[J].
      ¢£ÁAPÀ: 30.08.2017 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À: 04:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqÀ EgÀĪÀ n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉ.J:28/©:3887 £ÉÃzÀÝgÀ qÉæöʪÀgï, qÉæöʪÀgï£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀ, «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ E¯Áè. FvÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV CAzÁdÄ: 02 ¨Áæ¸ÀzÀµÀÄ× ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°èAzÁ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ n¥ÀàgÀªÀÅ £ÀªÀÄUÉ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ. n¥ÀàgÀ qÉæöʪÀgï UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æÃ: ¸ÀÄgÉñÀ ¨ÉAqÉUÀÄA§¼À - ¦.J¸ï.L, gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, August 29, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 29-08-2017

Vijayapur District Police
Change within, Victory therein

1] J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/2017 PÀ®A: PÀ£ÁðlPÀ CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ 1955  PÀ®A:-3 gÉ/ªÀÅ 7 ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À (¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ¥ÀzÀÝw) ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀ 1992 gÀ PÀ®A:-18
     ¢£ÁAPÀ: 28.08.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) jAiÀiÁd U˸ÀªÉÆâݣÀ £ÀzÁ¥sï ¸Á|| ªÀÄ¢£Á £ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ¥ÀzÀÝw CrAiÀÄ°è  ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ ¥ÀrvÀgÀ CQÌ 29QéAl¯ï 45  PÉ.f. C:¸À:Q: 44,175/- gÀÆ¥Á¬Ä UÀ¼ÀµÀÄÖ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ C£ÀĪÀÄw ºÉÆAzÀzÉ C±ÉÆÃPÀ ¯ÉïÁåAqÀ zÉÆøÀÛ ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ 29 ©-0577 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥sÀgÁzsÀ. F §UÉÎ CuÁÚgÁªÀ vÀA, ©üêÀÄgÁªï PÀÄ®PÀtÂð GzÉÆåÃUÀ: DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ DºÁgÀ £ÁUÀjPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ºÁUÀÆ UÁæºÀPÀgÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À E¯ÁSÉ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.08.2017 gÀAzÀÄ J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DPÀÖ  
      ¢£ÁAPÀ 28.08.2017 gÀAzÀÄ 17.20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ  1) ¸ÀĤî vÀAzÉ ±ÁAvÁgÁªÀÄ ¥ÁgÀ¸É. ªÀAiÀiÁ 29 ªÀµÀð ¸Á|| EAr gÉÆÃqÀ §A§¼À CUÀ¹ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 2) gÀeÁPÀ vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl, ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EAr gÉÆÃqÀ §A§¼À CUÀ¹ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. 3)¹zÀÄÝ vÀAzÉ §¸À¥Àà vÉð, ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EAr gÉÆÃqÀ gÁdgÀvÀß PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ EAr gÉÆÃqÀ eÉÆåÃw ¥ÉÊ¥ï ¥sÁåPÀÖj »AzÉ ¸À«ÄÃgÀ PÁ®¤AiÀÄ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J¸ï.©.¥Ánî ¦.J¸ï.L J.¦JA.¹ ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.08.2017 gÀAzÀÄ J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 224/2017 PÀ®A: 32, 34 PÉ E AiÀiÁåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 28.08.2017 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ UÀAUÀÄ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀiÁ 44 ªÀµÀð ¸Á: «ÄAZÀ£Á¼À vÁAqÁ 2) gÁdPÀĪÀÄgÀ vÀAzÉ ©®Äè gÁoÉÆÃqÀ ¸Á:  «ÄAZÀ£Á¼À vÁAqÁ EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢ÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÀUÉÆøÀÌgÀ ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÊaîzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁlPÁÌV ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽvÁUÀ M¨ÁâvÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, E£ÉÆߧâ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄïÉ. D¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀiÁ¯ïÖ «í¹Ì CAvÀ ¯Éç¯ï EzÀÝ 180 JAJ¯ïzÀ MlÄÖ 15 gÀnÖ£À mÉmÁæ ¥ÁQÃlUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ MAzÀÄ ¥ÁQÃl£À C;Q; 48  gÀÆ. DUÀÄwÛzÀÄÝ, MlÄÖ 15 ¥ÁPÉÃlUÀ¼À QêÀÄvï 720=00 gÀÆ. DUÀÄvÀÛzÉ. 2] N¯ïØ mÁªÀj£ï «í¹Ì CAvÀ ¯Éç¯ï EzÀÝ 180 JAJ¯ïzÀ MlÄÖ 40 gÀnÖ£À mÉmÁæ ¥ÁQÃlUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ MAzÀÄ ¥ÁQÃl£À C;Q; 70  gÀÆ. DUÀÄwÛzÀÄÝ, MlÄÖ 40 ¥ÁPÉÃlUÀ¼À QêÀÄvï 2800=00 gÀÆ. DUÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà r C±ÉÆÃPÀ rJ¸ï¦ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï G¥À «¨sÁUÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.08.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ 

4] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 295/2017 PÀ®A: 87  PÉ.¦.DåPÀÖ
    ¢£ÁAPÀ 28.08.17  gÀAzÀÄ  12.20  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 11] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð 2] gÁdÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð 3] gÀ« vÀAzÉ ¨Á§Ä ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð 4] ¢Ã°¥À vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ¸À gÁoÉÆÃqÀ  ªÀAiÀiÁ-27 ªÀµÀð 5] gÁdÄ vÀAzÉ ¹ÃvÁgÁªÀÄ ¥ÀªÁgÀ  ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð ¸Á:J®ègÀÆ CA§¼À£ÀÆgÀ vÁAqÁ, EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¯ÉÊl ¨É¼ÀQ£À°è E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ  C¥ÀgÁzsÀ. 1] MlÄÖ gÉÆÃR ºÀt 2450 =00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. 2]  52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ QªÀÄävÀÄÛ 00=00. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J¸ï © UËqÀgÀ ¦ J¸ï L (PÁ ¸ÀÄ) § ¨ÁUÉêÁr ¦ J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.08.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 296/2017 PÀ®A: 87  PÉ.¦.DåPÀÖ
    ¢£ÁAPÀ 28.08.2017  gÀAzÀÄ  15.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§¥Àà ºÉƸÀªÀĤ  ªÀAiÀiÁ-33  ªÀµÀð. 2] ¸ÀÄgÉñÀ vÀªÀÄzÉ ±ÀlÖ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ  ªÀAiÀiÁ-22  ªÀµÀð 3] §¸ÀÄ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ¨sÀdAwæ   ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð 4] C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà PÉÆîPÁgÀ  ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð 5] ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà  ZÀ®ªÁ¢   ªÀAiÀiÁ-26  ªÀµÀð 6] «oÀ×® vÀAzÉ ¨Á¼Áf dA§V  ªÀAiÀiÁ 49  ªÀµÀð 7] ªÀÄ®Äè vÀAzÉ CrªÉ¥Àà ElV   ªÀAiÀiÁ 34   ªÀµÀð 8] ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà  ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ 35  ¸Á:J®ègÀÆ EªÀtV EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¯ÉÊl ¨É¼ÀQ£À°è E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ  C¥ÀgÁzsÀ. 1] MlÄÖ gÉÆÃR ºÀt 1800 =00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. 2]  52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ QªÀÄävÀÄÛ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J¸ï © UËqÀgÀ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) § ¨ÁUÉêÁr ¦J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.08.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 247/2017 PÀ®A: ºÀÄqÀV PÁuÉ 
    ¢£ÁAPÀ 26.08.2017  gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è  PÁuÉAiÀiÁzÀ ¤Ã®ªÀÄä  vÀA/ ±ÉÃRgÀUËqÀ ªÀtQºÁ¼À, ªÀAiÀiÁ- 21 ªÀµÀð, eÁw- »AzÀÆ gÀrØ. GzÉÆåÃUÀ- ªÀÄ£ÉPÉ®¸À. ¸Á/ £ÁªÀzÀV. ºÁ° vÁ½PÉÆÃn §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ, vÁ/ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ §eÁgÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ  ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉΠ VjeÁ UÀA/ ±ÉÃRgÀUËqÀ ªÀtQºÁ¼À,  ¸Á||  vÁ½PÉÆÃn §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.08.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 200/2017 PÀ®A: 15(J) 32(3) PÉ.E.DåPÀÖ
    ¢£ÁAPÀ 28.08.2017 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] UÀAUÁzsÀgÀ ZÀAzÁæªÀÄ ºÀ®¸ÀAV ªÀAiÀiÁ-42 ªÀµÀð ¸Á: »gÉÃgÀÆV vÁ: EAr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ zÁ¨ÁzÀ°è vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ zÁ¨ÁzÀ°è ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ,  1] 180 JªÀiï.J¯ïzÀ ¨ÁåUï¥ÉÊ¥Àgï «¹ÌAiÀÄ gÀnÖ£À ¥ÉÆZÀUÀ¼ÀÄ-2, CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä SÁ°AiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À  C:¸À:Q= 00=00 gÀÆ, 2] 180 JªÀiï.J¯ïzÀ N®Ø lªÀj£ï «¹ÌAiÀÄ gÀnÖ£À ¥ÉÆZÀUÀ¼ÀÄ-2, CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä SÁ°AiÀiÁVzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À  C:¸À:Q= 00=00 gÀÆ, 3] 5 ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÁ¸À£É EzÀÝzÀÄÝ C;¸À;Q=00=00 gÀÆ,F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ. ªÀÄÄZÀÑAr  ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.08.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.8] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 201/2017 PÀ®A: 15(J) 32(3) PÉ.E.DåPÀÖ
    ¢£ÁAPÀ 28.08.2017 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] gÁdÄ fêÀ®Ä gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ-43 ªÀµÀð ¸Á: EAr ºÁ;ªÀ: »gÉêÀĸÀ½ vÁ: EAr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ zÁ¨ÁzÀ°è vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ zÁ¨ÁzÀ°è ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ,  1] 180 JªÀiï.J¯ïzÀ ¨ÁåUï¥ÉÊ¥Àgï «¹ÌAiÀÄ gÀnÖ£À ¥ÉÆZÀUÀ¼ÀÄ-2, CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä SÁ°AiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À  C:¸À:Q= 00=00 gÀÆ, 2] 180 JªÀiï.J¯ïzÀ N®Ø lªÀj£ï «¹ÌAiÀÄ gÀnÖ£À ¥ÉÆZÀUÀ¼ÀÄ-2, CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä SÁ°AiÀiÁVzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À  C:¸À:Q= 00=00 gÀÆ, 3] 5 ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÁ¸À£É EzÀÝzÀÄÝ C;¸À;Q=00=00 gÀÆ, F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ. ªÀÄÄZÀÑAr ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.08.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

9] ºÉÆÃwð UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 159/2017 PÀ®A: 15(J) 32(3) PÉ.E.DåPÀÖ
    ¢£ÁAPÀ : 28.08.2017 gÀAzÀÄ UÀAmÉUÉ 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ZÉ£ÀߥÀà vÀA CtÚ¥Àà ºÀÄt¸ÀV ¸Á||¨ÉÆüÉUÁAªÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¨ÉÆüÉUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è EgÀĪÀ vÀ£Àß ZÀºÁ ºÉÆmÉîzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ UÁè¸ÀÄ wAr ¤Ãr ±ÀgÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAzÀ MlÄÖ C¸ÀQ 46 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀî ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ªÀiÁ¯ïÖ «¹Ì PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ gÀnÖ£À ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ°è CzsÀðzÀµÀÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀÄÝ ºÁUÀÆ 2 ¥Áèöå¹ÖPï UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸ÀvÀB ²æà ¥ÀæPÁ±À gÁoÉÆÃqÀ ¦.J¸ï.L ºÉÆwð ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.08.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

10] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 267/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
    ¢£ÁAPÀ 28.08.17 gÀAzÀÄ 04:20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA: ²æêÀÄAvÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ- 25 ªÀµÀð2] ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀA; w¥ÀàgÁAiÀÄ ¨É£ÀPÉÆlÖV  ªÀAiÀiÁ 33 ªÀµÀð ] ±ÀAR¥Àà vÀA; ¹zÁæªÀÄ¥Àà ©gÁzÁgÀ   ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð 4] ©ÃgÀ¥Àà vÀA; ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ »gÉÃPÀÄgÀ§gÀ ªÀAiÀiÁ  21 ªÀµÀð 5] µÀtÄäR  vÀA; PÀAoÉ¥Àà ZËzsÀj  ªÀAiÀiÁ- 25 ªÀµÀð 6] UÉƯÁè¼À¥Àà vÀA; UÀÄgÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ- 30 ªÀµÀð ¸Á|| J®ègÀÆ §AzÁ¼À 7] ºÀ¤Ã¥sÀ vÀA; zÁªÀ®¸Á§ ºÀAUÀgÀV   ªÀAiÀiÁ- 30 ªÀµÀð 8] ®PÀëöät vÀA; AiÀĪÀÄ£À¥Àà ZËzsÀj ªÀAiÀiÁ- 25 ªÀµÀð ¸Á|| E§âgÀÄ PÀ£ÉÆßÃ½î  EªÀgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ PÀ£ÉÆßÃ½î  UÁæªÀÄzÀ  ®Qëöäà zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ  ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ  gÉÆÃR ºÀt 4200=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸ÀvÀB ²æà J£ï. ©. ²ªÀÇgÀ ¦.J¸ï.L. (PÁ¸ÀÄ). ¹AzÀV ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.08.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, August 28, 2017

PRESS NOTE ON 28-08-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein

  ¢£ÁAPÀ: 27.08.2017 gÀAzÀÄ  ¹AzÀV vÁ®ÆQ£À zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¦gÁå¢ ¤ÃrzÀÝgÀ°è ¢£ÁAPÀ 27.08.2017 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ C¥Áà¸ÁºÉç ¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î 2] ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î 3]C¥Áà¸ÁºÉç ¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î 4] ªÀÄ°èPÁf ¥ÀArvÀ 5] CdÄð£À vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà aUÀj 6] ¸ÉÆêÀÄÄ aUÀj 7] ªÀÄÄvÀÛ¥Àà µÉÃjPÁgÀ 8] PÀ®è¥Àà eÉÆÃUÀÆgÀ ¸Á: J®ègÀÆ vÁ: ¹AzÀV EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄÄ  ºÉʸÀÆÌ® JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ¨ÁdÄ EgÀĪÀ £À¼ÀPÉÌ §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ C.£ÀA. 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦gÁå¢UÉ £Á¼É ¤Ã£ÀÄ EzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ E°èUÉ ¨Á CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ PÉÊ»rzÀÄ dUÁår ºÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦gÁå¢AiÀÄÄ £À£ÀUÉ KPÉ ¨Á CAwAiÀiÁ ZÀ¥À஢AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ J®è DgÉÆævÀgÀÄ UÉÊgÀ PÁAiÉÄÝòÃgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉvÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆæ C.£ÀA. 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆæ C.£ÀA. 3 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ºÉqÀQUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆæ C.£ÀA. 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä£ÀÄß ©qÀĪÀÅ¢®è R¯Á¸À ªÀiÁr ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ eÁåw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀÀjPÉ ºÁQzÀ DgÉÆÃ¥À F §UÉÎ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.08.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕುರಿತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೋಲಿಸರಿಂದ ರೂಟ್ ಮಾರ್ಚ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ.APC 2016 PROVISIONAL SELECTION LIST OF VIJAYAPURA DISTRICTDAILY CRIME NEWS ON 28-08-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein
 1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 222/2017 PÀ®A: 307 L¦¹
  ¢£ÁAPÀ: 27.08.2017 gÀAzÀÄ 00.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ¼ÁzÀ 1] DgÀw UÀAqÀ ¥ÉæêÀĹAUÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| «ÄAZÀ£Á¼À vÁAqÁ EªÀ¼ÀÄ EzÀgÀ°è ¦ügÁå¢ü ªÀÄUÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÉæêÀĹAUÀ ºÀjZÀAzÀæ gÁoÉÆÃqÀ FvÀ£À ºÉAqÀw EzÀÄÝ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀ¼ÀÄ ¥ÉæêÀĹAUÀ FvÀ£À PÀÆqÁ ¢£Á®Ä dUÀ¼Á vÀUÉAiÀÄÄwÛzÀݼÀÄ CzÀ£Éß ¹lÄÖ »rzÀÄ ¥ÉæêÀĹAUÀ FvÁ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ CªÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ£À ªÀÄÄRzÀ  ªÉÄÃ¯É aªÀÄt JtÂÚ (gÁSÉ® JtÂÚ) ºÁQ PÀrØ PÉÆgÉzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ zÉë¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÀjZÀAzÀæ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| «ÄAZÀ£Á¼À vÁAqÁ vÁ||f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.08.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 223/2017 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ
      ¢£ÁAPÀ 27.08.2017 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¹zÀÝ°èAUÀ¥Àà PÉƼÀÄgÀV ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CUÀ¹ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á¸ï ªÀ ¥ÀgÀ«Ämï E®èzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV N¯ïØ mÁªÀj£ÀzÀ 180 JªÀÄ.J¯ï.zÀ «í¹Ì ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÊaîzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀlPÁÌV ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽvÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ¹.©. aPÉÆÌÃr. ¦.J¸ï.L. «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.08.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2017 PÀ®A: 143, 147, 186, 188 gÉ/ªÀÅ 149 L.¦.¹.
      ¢£ÁAPÀ: 27.08.2017 gÀAzÀÄ 04.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄnÖºÁ¼À PÁæ¸ÀzÀ ªÀÄzÀåzÀ°è PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖzÀ ¸ÀܼÀªÀÅ PÉƯÁígÀ- § ¨ÁUÉêÁr gÁdå ºÉzÁÝj EzÀÄÝ E°è ¥Àæw ¢£À £ÀÆgÁgÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ wgÀÄUÁqÀĪÀ gÀ¸ÉÛ ºÁUÀÆ ¸ÀPÀð¯ï EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀÄ w½zÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀPÀð¯ïzÀ £ÀqÀÄgÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ J®è DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj UÉÊgÀ PÁAiÉÄÝòÃgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV ¸ÀAUÀ£À ªÀÄvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ vÉgÀªÀÅUÉƽ¸À®Ä ºÉýzÀgÀÆ C¢üPÁjUÀ¼À ªÀiÁvÀ£ÀÄß G®èAX¹, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÀÆ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÀÆ CqÀvÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ CzÀ£ÀÄß vÉgÀĪÀÅUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¢üPÁjUÀ½UÀÆ CrØ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ C§Äݯï¨ÁµÁ. C«ÄãÀ¸Á§. QÃf ¸Á: ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ vÁ: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.08.2017 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 292/2017 PÀ®A: 87  PÉ.¦.DåPÀÖ
    ¢£ÁAPÀ 27.08.2017 gÀAzÀÄ  00.45  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¨Á¥ÀÄUËqÀ zÀÄAqÀ¥Àà aAZÉƽî 2] ±ÁAvÁgÁªÀÄ ªÀÄ®è¥Àà ºÀAzÁæ¼À 3] CA§jñÀ UÀÄgÀtÚ ¥ÀlÖt±ÉnÖ 4] ºÀtªÀÄAvÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà §AdAwæ 5] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¥ÀlÖt±ÉnÖ ¸Á:J®ègÀÆ eÁAiÀĪÁqÀV. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¯ÉÊl ¨É¼ÀQ£À°è E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ  C¥ÀgÁzsÀ.1] MlÄÖ gÉÆÃR ºÀt 1830/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. 2]  52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ QªÀÄävÀÄÛ 00=00. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J¸ï © UËqÀgÀ ¦ J¸ï L (PÁ ¸ÀÄ) § ¨ÁUÉêÁr ¦ J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.08.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 293/2017 PÀ®A: 87  PÉ.¦.DåPÀÖ
    ¢£ÁAPÀ 27.08.2017  gÀAzÀÄ  03.40  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÁ¬Ä ®QëöäÃA¨Á¬Ä ©¸À£Á¼À 2]wªÀÄätÚ AiÀÄ®è¥Àà ªÀqÀØgÀ 3]FgÀtÚ PÀıÀ¥Àà ¸ÀdÓ£À 4]ªÀÄ®PÀ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà PÀ®§ÄVð  5]²ªÁ£ÀAzÀ UÀÄgÀ¹zÀÝ¥Àà £ÀqÀPÀnÖ 6]gÉêÀt¹zÀÝ ¹PÉAzÀæ¥Àà ±ÉÃPÀtÂÚ 7]gÁdÄ ²æñÉÊ® ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î ¸Á: J®ègÀÆ EAUÀ¼ÉñÀégÀ EªÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¯ÉÊl ¨É¼ÀQ£À°è E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ  C¥ÀgÁzsÀ. 1]MlÄÖ gÉÆÃR ºÀt 21,350/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. 2] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ QªÀÄävÀÄÛ 00=00. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J¸ï © UËqÀgÀ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) § ¨ÁUÉêÁr ¦J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.08.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 294/2017 PÀ®A: 87  PÉ.¦.DåPÀÖ
    ¢£ÁAPÀ 27.08.2017  gÀAzÀÄ  16.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ «oÀ×® »¥ÀàgÀV 2]zÁªÀ®¸Á§ C«ÄãÀ¸Á§ EAUÀ¼ÀV 3]ªÀÄPÀÄÛªÀĸÁ§ ªÀÄPÀÄÛA© eÁvÀUÁgÀ 4]¸ÁºÉçUËqÀ vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà ©gÁzÁgÀ 5]¨Á§Ä ªÀiÁ§Ä¸Á§ UÉÆlUÀÄtQ 6]ªÀÄ®PÀ¥Àà ¸ÁzÉêÀ¥Àà ªÀÄzÀÝgÀQ 7]gÀªÀÄeÁ£À vÀAzÉ gÁeÉøÁ§ PÀ¯Á¬ÄUÁgÀ 8]¥Àæ¨sÀÄ ©üêÀÄtÚ ©gÁzÁgÀ 9]gÀªÉÄñÀ ²ªÀ±ÀgÀt ªÀÄzÀÝgÀQ 10]§ÄqÁØ vÀAzÉ ¸ÁºÉç¯Á® UÉÆlUÀÄtQ 11]±ÉÃR¥Àà FgÀ¥Àà £É®èV 12]zÁªÀ®¸Á ºÀĸÉãÀ¸Á ºÀÄtZÁå¼À 13]¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ «oÀ×® »¥ÀàgÀV 14]¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ azÁ£ÀAzÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á:J®ègÀÆ UÀļÀ¨Á¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. 1] MlÄÖ gÉÆÃR ºÀt 10630 =00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. 2] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ QªÀÄävÀÄÛ 00=00. F §UÉÎ ¸ÀvÀB ²æà J¸ï © UËqÀgÀ ¦ J¸ï L (PÁ ¸ÀÄ) § ¨ÁUÉêÁr ¦ J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.08.2017 gÀAzÀÄ § §DUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] ºÉÆÃwð UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2017 PÀ®A: 15(J) 32(3) PÉ.E.DåPÀÖ
    ¢£ÁAPÀ 27.08.2017 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1 C¤Ã® vÀA ªÀĺÁzÉêÀ PÁA§¼É ¸Á||ºÉÆwð FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ºÉÆwð UÁæªÀÄzÀ ¤A¨Á¼À gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ vÀ£Àß £ÀA¢¤ «Ä®Ì qÉÊjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ UÁè¸ÀÄ wAr ¤Ãr ±ÀgÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAzÀ MlÄÖ C¸ÀQ 82 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀî ¨ÁåUÀ¥ÉÊgÀ «¹Ì PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ gÀnÖ£À ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ°è CzsÀðzÀµÀÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀÄÝ ºÁUÀÆ 2 ¥Áèöå¹ÖPï UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸ÀvÀB ²æà ¥ÀæPÁ±À gÁoÉÆÃqÀ ¦.J¸ï.L ºÉÆwð ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.08.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8] ºÉÆÃwð UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 157/2017 PÀ®A: 15(J) 32(3) PÉ.E.DåPÀÖ
    ¢£ÁAPÀ 27.08.2017 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¹Ã£ÀÄ vÀA fêÀ®Ä ¥ÀªÁgÀ ¸Á||ºÉÆwð J¯ï.n. £ÀA 2 FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ºÉÆwð J¯ï.n. £ÀA 2 £ÉÃzÀÝgÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ UÁè¸ÀÄ wAr ¤Ãr ±ÀgÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAzÀ MlÄÖ C¸ÀQ 123 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀî ¨ÁåUÀ¥ÉÊgÀ «¹Ì PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ gÀnÖ£À ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ°è CzsÀðzÀµÀÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀÄÝ ºÁUÀÆ 3 ¥Áèöå¹ÖPï UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸ÀvÀB ²æà ¥ÀæPÁ±À gÁoÉÆÃqÀ ¦.J¸ï.L ºÉÆwð ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.08.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 
9] ºÉÆÃwð UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2017 PÀ®A: 15(J) 32(3) PÉ.E.DåPÀÖ
    ¢£ÁAPÀ 27.08.2017 gÀAzÀÄ UÀAmÉUÉ 16.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ±ÁAw¯Á® vÀA ²ªÀgÁd ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð ¸Á||²ªÀ¥ÀÆgÁ vÁ||PÀÄgÀĪÁ f||©üªÁqÁ gÁd¸ÁÜ£À gÁdå ºÁ||ªÀ||§¸À£Á¼À PÁæ¸ï FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ §¸À£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢ EgÀĪÀ vÀ£Àß «ÃgÀvÉÃd qÁ¨ÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ UÁè¸ÀÄ wAr ¤Ãr ±ÀgÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAzÀ MlÄÖ C¸ÀQ 82 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀî ¨ÁåUÀ¥ÉÊgÀ «¹Ì PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ gÀnÖ£À ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ°è CzsÀðzÀµÀÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀÄÝ ºÁUÀÆ 2 ¥Áèöå¹ÖPï UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À.vÀB ²æà ¥ÀæPÁ±À gÁoÉÆÃqÀ ¦.J¸ï.L ºÉÆwð ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.08.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

10] PÀ®PÉÃj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 127/2017 PÀ®A: 15 [J] 32 [3] PÉ.E.DåPÀÖ
    ¢£ÁAPÀ 27.08.2017 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð ¸Á|| C¹Ì vÁ|| ¹AzÀV FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ vÀ£Àß ±ÉrØ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÄÖ CªÀjUÉ UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ wArUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸ÀvÀB ²æà ©.«.£ÁåªÀÄUËqÀ ¦.J¸ï.L. PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.08.2017 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.