Number of Visitors

Sunday, July 30, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 30-07-2017

Vijayapur District Police
Change within, Victory therein

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 30.07.2017

  1]  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 181/2017 PÀ®A: 283, 279. 304 [J] L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 29-07-2017 gÀAzÀÄ 05-40 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ  1] n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28-©-8299 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ©ÃªÀiÁ vÀA ªÉÆãÀ¥Àà §rUÉÃgÀ ¸Á|| qÀªÀ¼ÀgÀ vÁ|| ¹AzsÀV 2] ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-28-«í-2809 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄÈvÀ ®PÀëöät  vÀA §¸À¥Àà PÁA§¼É ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| UÀÄ®UÀAf£Á¼À vÁ|| dvÀÛ f|| ¸ÁAUÀ°Ã¸ÁgÁA±À:  £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ  n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28-©-8299 £ÉÃzÀÝgÀ  ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ n¥ÀàgÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀîzÉà J£ï JZï 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛUÉ CqÀدÁV »AzÀ£À ¯ÉÊl j¥ÉèPÀÖgÀ  E®èzÉà ¤°è¹zÀÄÝ DUÀ  ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-28-«í-2809 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ®PÀëöät  vÀA §¸À¥Àà PÁA§¼É ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| UÀÄ®UÀAf£Á¼À vÁ|| dvÀÛ f|| ¸ÁAUÀ°Ã  EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ¤AvÀÛ n¥ÀàgÀUÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ®PÀëöät  vÀA §¸À¥Àà PÁA§¼É ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| UÀÄ®UÀAf£Á¼À EªÀ£ÀÄ vɯÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ¨Áj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ . F §UÉÎ C Cdð£À vÀA §¸À¥Àà PÁA§¼É ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| UÀÄ®UÀAf£Á¼À vÁ|| dvÀÛ f|| ¸ÁAUÀ°Ã. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 133/2017 PÀ®A: 448,504, 302 gÉ/«: 34 L¦¹ 
 
  ¢£ÁAPÀ: 28-07-2017 gÀAzÀÄ 23:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ  ) D£ÀAzÀ vÀA: qsÁPÀÄ gÀd¥ÀÆvÀ 2) ¸ÀÄ«ÄvÁæ UÀA: D£ÀAzÀ gÀd¥ÀÆvÀ        3) ²ªÀgÁd vÀA: D£ÀAzÀ gÀd¥ÀÆvÀ ¸Á: J®ègÀÆ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ vÁAqÉ £ÀA: 1 EzÀgÀ°èAiÀÄ £ÀªÀÄÆ¢ü¹zÀ DgÉÆæ C.£ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ F »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀ« gÀd¥ÀÆvÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð EªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¯ÉÊAVPÀ CvÀåZÁgÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀlÖ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÈvÀ ®Qëöä¨Á¬Ä gÀd¥ÀÆvÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ d£ÀgÀ ºÁUÀÆ vÁAqÉAiÀÄ d£ÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉý ¨ÉƨÁâl ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ ¹lÄÖ »rzÀÄ CzÉà ¹nÖ¤AzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä gÀd¥ÀÆvÀ EªÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄt¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ®Qëöä¨Á¬ÄUÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr CªÀ½UÉ §®ªÀAvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ Gt¹zÀÄÝ ®Qëöä¨Á¬Ä gÀd¥ÀÆvÀ EªÀ¼ÀÄ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 29-07-2017 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 5-25 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ zsÀ£ÀéAvÀj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ  ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀA: gÉêÀt gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À,eÁw: »AzÀÄ ®A¨ÁtÂ, ¸Á: PÀÆqÀV vÁAqÁ vÁ: §.¨ÁUÉêÁr, f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀÄ£ÀUÀƽ  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

3] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 226/17 PÀ®A: 323 324 354 504 506 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3[1][s][w][i][r] and 3[2][va] Sc/St Pa act 2015

¢£ÁAPÀ: 28/07/2017 gÀAzÀÄ 20:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è 1] ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀA ¸ÁºÉçUËqÀ §¼ÀÆAqÀV 2] ZÀ£ÀߪÀÄä UÀA ¹zÀÝ£ÀUËqÀ §¼ÀÆAqÀV  3] ªÀÄ®Äè vÀA ¹zÀÝ£ÀUËqÀ §¼ÀÆAqÀV ¸Á; J®ègÀÆ UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV vÁ; ¹AzÀV ¸ï. zÁ¨Á EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV UÁæªÀÄzÀªÀjzÀÄÝ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À CtÚ ¸ÁQëzÁgÀ ¹zÀÝ¥Àà PÀnÖªÀĤ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄAmÁ vÀUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ §A¢zÀÄÝ F ªÉÆzÀ®Ä AiÀiÁgÀzÉÆà mÁæöåPÀÖgÀ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄ£É UÉÆÃqÉUÉ vÁVzÀÄÝ ¸ÁQëzÁgÀ£À mÁæPÀÖgÀªÉà DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉUÉ vÁVzÉ CAvÀ ¹nÖ¤AzÀ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAUÀqÀPÉÌ ¸ÉÃjªÀzÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸À»vÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¸ÁQëzÁgÀ ©üªÀÄ¥Àà PÀnÖªÀĤ FvÀ¤UÉ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Áå ¤ªÀÄäzÀÄ §ºÀ¼É DVzÉ CAvÁ CAzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¤ªÀÄä CtÚ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉUÉ mÁæöåPÀÖgÀ ºÁ¬Ä¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ dUÀ¼Á ªÀiÁr ºÀ®PÀmï ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁzÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀA UÉƯÁè¼À¥Àà §¼ÀÆAqÀV EªÀj§âjUÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ CªÀ¼À ¹Ûçà ªÀÄAiÀiÁðzÉUÉ CªÀªÀiÁ£ÀªÀUÀĪÀAvÉ vÀ¯ÉUÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr ¸ÁzÁ ¥ÉlÄÖ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¯É ªÀÄPÀ̼Áå CAvÁ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ . F §UÉÎ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä UÀA w¥ÀàtÚ CAiÀiÁå¼À ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ¸Á; UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÁA¢üZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ 228/2017 PÀ®A: PÀ®A: -143.147.148.341.302, 504.506 ¸ÀºÀ PÀ®ªÀÄ: 149,  
  L¦¹
¢£ÁAPÀ 29/07/2017 gÀAzÀÄ 22:30-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CªÀÄÄä £Á®§AzÀ 2) jAiÀiÁd £Á®§AzÀ 3) £ÀAiÀÄƪÀÄ 4) £ÀfÃgÀ ¥sÀAiÀÄĪÀÄ £Á®§AzÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀÄÄzÀÄ EgÀĪÀ¢® J®è ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ£ÀÄ DgÉÆæ C £ÀA: 1 £ÉzÀªÀ£À PÀÆqÀ ¢£ÁAPÀ: 29/07/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 08:00 UÀAmÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀPÉÌ ªÀÄļÀî CUÀ¹AiÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ªÀÈvÀÛzÀ ºÀvÀwgÀ PÀëÄ®PÀ PÁgÀtPÁÌV dUÀ¼Á vÉUÀzÀÄ JgÀqÉÃlÄ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ CzÉà ¹nÖ¤AzÀ 1 £Éà DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÆqÁ E£ÀÄß 8 d£À DgÉÆævÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ G¥Àà° §ÄgÀÄd ºÀwgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl ¦gÁå¢ CtÚ£ÁzÀ vÀ¨ÉæÃeï vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ ¨ÉÃ¥Áj ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ vÀgÀÄ©¹ ¤°è¹ J®è 9 d£À DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr PÉʬÄAzÀ ºÁQ¹ÖÃPï ¨ÉÃ¸ï ¨Á® ¨Áåmï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄZÀÑ¢AzÀ §gÀPÉUÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀUÉÊgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ºÀ®PÀmï ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ C¥sÀgÁzsÀ.F §UÉÎ AiÀiÁ¹Ã£À vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèêÀiï GzÉÆåÃUÀ: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CUÀ¹ ªÀÄįÁè ªÀĹzÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ 140/2017 PÀ®A: PÀ®A: -279,304[J] L ¦.¹
 ¢£ÁAPÀ: 29-07-2017 gÀAzÀÄ 23;30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)gÁWÀÄ vÀA/ VjªÀÄ®è¥Àà ¸ÀÄvÀUÀÄAr ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 28 Ef 3596 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ 2) ©ÃgÁ vÀA/ £Á£Á §AqÀUÁgÀ ¸Á;¨ÉÆ¥Á¸ÉêÁr vÁ:¸ÁAUÉÆïÁ  ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï.45/1994 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 28 Ef 3596 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ gÁWÀÄ VjªÀÄ®è¥Àà ¸ÀÄvÀUÀÄAr ¸Á;«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ£ÀÄ »AzÉ CdÄ£À vÀA/ ²ªÁf PÁ¼É @ PÀPÀªÀÄj ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¤UÉ »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ §AiÀÄ ¥Á¸ï PÀqɬÄAzÀ PÁeÁ C«ÄãÀ zÀUÁð PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀªÁV ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɸÀÄvÀÛ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï.45/1994 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÉÃUÀªÁV ¤¸Á̼ÀfEAzÀ £ÀqɸÀÄvÀÛ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ªÉÆmÁgÀ ¸ÀLPÀ® ¸ÀªÁgÀ ¯ÁjUÉ NªÀgÀmÉPÀ ªÀiÁqÀÄwgÀĪÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ MªÀÄä¯É ªÉÃUÀªÁV ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ §®PÉÌ wgÀÄV¹ E§âgÀÆ ZÁ®PÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »A§¢ ¸ÀªÁgÀ CdÄð£À ²ªÁf PÁ¼É @ PÀPÀªÀÄj ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¤UÉ ¨Áj UÁAiÀÄUÉƽ¹ ¸ÀÛ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ ¨Áj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ DgÉÆÃ¥À F §UÉÎ ¸À«¸ÁÛgÀ ªÀiÁ»w PÀÄjvÀÄ J¥sï.DAiÀiï.Dgï ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢ £ÀPÀ®Ä ®UÀÛ CzÉ. F §UÉÎ :«oÀ×® vÀA/ «±Áé¸ÀgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ eÁw: »AzÀÆ ªÀAiÀiÁ: 30 GzÉÆåÃUÀ: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: PÀ¨ÁqÉ PÁ¯ÉÆä CxÀt gÉÆÃqÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


6] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ  ¥ÉưøÀ oÁuÉ 100/2017 PÀ®A 78[3] PÉ ¦ DPïÖ
¢£ÁAPÀ 29-07-2017 gÀAzÀÄ 14:45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ C§Äݯï vÀAzÉ PÀjªÀiï¸Á§ GªÀÄgÁt ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð ¸Á: SÁeÁ«ÄãÀ zÀUÁð jAUÀgÉÆÃqÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ SÁeÁ C«ÄãÀ zÀUÁðzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ d£ÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄ¯É ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ M¹ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ) N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn-1 2) ¤Ã° ªÀĹ ¨Á® ¥É£ï 1 C:¸À:Q: 00=00 gÀÆ.3) gÉÆÃRºÀt MlÄÖ- 6430=00 gÀÆ F §UÉÎ ²æêÀÄw J¸ï ¦ PÀnÖªÀĤ, ªÀĦJ¸ïL ¸Á|| ¹EJ£ï PÉæöÊA ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2017 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] J¦JªÀiï¹  ¥ÉưøÀ oÁuÉ 85/2017 PÀ®A:-PÀ£ÁðlPÀ CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ 1955 PÀ®A:-3 gÉ/ªÀÅ 7 ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À (¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ¥ÀzÀÝw) ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀ 1992 gÀ PÀ®A:-18

¢£ÁAPÀ-29-07-2017 gÀAzÀÄ 16-00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÁAvÀUËqÀ ZÀ£ÀUÉÆAqÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á:EAr f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 2) §¸À¥Áà . AiÀıÀªÀAvÀ. ºÀzÀj ¸Á. vÀqÀªÀ®UÁ vÁ. EAr f. «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ (¯Áj ZÁ®PÀ) £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ¥ÀzÀÝw Cr CAUÀ£ÀªÁr ªÀÄPÀ̽UÉ «vÀj¸ÀĪÀ 69 QéAl¯ï 80 PÉ.f UÉÆâü C:¸À:Q: 1,04,700/- gÀÆ¥Á¬Ä UÀ¼ÀµÀÄÖ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ C£ÀĪÀÄw ºÉÆAzÀzÉ PÁåAlgï ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ- PÉ.J. 28 J 2811. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤AvÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ¥ÀzÀÝw Cr CAUÀ£ÀªÁr ªÀÄPÀ̽UÉ «vÀj¸ÀĪÀ UÉÆâüAiÀÄ£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤AvÁUÀ ¹PÀÌ C¥sÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ vÀA/ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀiÁåUÉÃj. ²±ÀÄ C©üªÀÈ¢üÞ AiÉÆÃd£Á¢üPÁjUÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2017 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


8] vÁ½PÉÆn  ¥ÉưøÀ oÁuÉ 201/2017 .PÀ®A:  15 [J], 32 [3] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ
    
¢£ÁAPÀ: 29/07/2017 gÀAzÀÄ 09-10 UÀAmÉUÉ.  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ  1] ¥Àæ¨sÀÄ vÀA/ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ZÀ®ªÁ¢. ªÀAiÀiÁ-37 ªÀµÀð. ¸Á/ ªÀÄrPÉñÀégÀ. vÁ/ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À..  £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ªÀÄrPÉñÀégÀ vÁAqÀzÀ°è EgÀĪÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ £Àr¸ÀĪÀ PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä EªÀgÀ ZÀºÁzÀ CAUÀrAiÀÄ°è     ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ wAr. w£ÀĸÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹ CªÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ.  d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ .1] BAGPIPER DELUXE WHISKY mÉmÁæ ¥ÁåQÃmï JgÀqÀÄ, CªÀÅUÀ¼À°è 180 JªÀiï.J¯ï. «¹Ì vÀÄA©zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ¨É¯É gÀÆ82gÀÆ. 85 ¥ÉÊ.   MlÄÖ gÀÆ 165 ¥ÉÊ 07. 2] JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ïUÀ¼ÀÄ (AiÀÄƸï & xÉÆæÃ) Q: gÀÆ 00=00gÀÆ.3] BAGPIPER DELUXE WHISKY mÉmÁæ ¥ÁåQÃmï JgÀqÀÄ G¥ÀAiÉÆÃVzÀ SÁ° EgÀÄvÀÛzÉ. C/Q 00- 00 gÀÆ. F §UÉÎ 1] ¥Àæ¨sÀÄ vÀA/ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ZÀ®ªÁ¢. ªÀAiÀiÁ-37 ªÀµÀð. ¸Á/ ªÀÄrPÉñÀégÀ. vÁ/ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À.gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 9] vÁ½PÉÆn  ¥ÉưøÀ oÁuÉ 202/2017 .PÀ®A:  202/2017 . PÀ®A:  15 [J], 32 [3] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ 

¢£ÁAPÀ 29/07/2017 gÀAzÀÄ 12-30 UÀAmÉUÉ. EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] §¸ÀtÚ vÀA, ¸ÀAUÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ-53 ªÀµÀð ¸Á|| »gÀÆgÀ. vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ »gÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ DgÉÆævÀ£À ZÀºÁzÀ CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ wAr. w£ÀĸÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹ CªÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ.   d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ .1 ºÉʪÀqÀìð aÃAiÀÄgÀì «¹Ì mÉmÁæ ¥ÁåQÃmï JgÀqÀÄ, CªÀÅUÀ¼À°è 90 JªÀiï.J¯ï. «¹Ì vÀÄA©zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ¨É¯É gÀÆ 26 gÀÆ. 13 ¥ÉÊ.  52 MlÄÖ gÀÆ  ¥ÉÊ 26 2] JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ïUÀ¼ÀÄ (AiÀÄƸï & xÉÆæÃ) Q: gÀÆ 00=00 3 ] ºÉʪÀqÀìð aÃAiÀÄgÀì «¹Ì mÉmÁæ ¥ÁåQÃmïJgÀqÀÄ  G¥ÀAiÉÆÃVzÀ SÁ° EgÀÄvÀÛzÉ. C/Q 000 gÀÆ.  F §UÉÎ ²æà JªÀiï. ©, ©gÁzÁgÀ.  ¦J¸ïL  vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ..
        

10] EAr UÁæ«ÄÃt  ¥ÉưøÀ oÁuÉ 141/2017 PÀ®A; 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï. [r.Dgï.] 1957gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À¤AiÀĪÀÄ 3[1] 42, ªÀÄvÀÄÛ 31. [Dgï.]


¢£ÁAPÀ; 29-07-2017 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ] gÀ«. vÀAzÉ gÁdÄ. ©gÁdzÁgÀ. ¸Á: ºÉÆwð. vÁ: EAr. ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ-PÉ.J.-51/J-9234. £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J.-51/J-9234. £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀ£Àß ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æÃ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ. ªÀÄÄZÀÑAr. ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ  ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

11] EAr UÁæ«ÄÃt  ¥ÉưøÀ oÁuÉ 142/2017 PÀ®A; 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï. [r.Dgï.] 1957gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À¤AiÀĪÀÄ 3[1] 42, ªÀÄvÀÄÛ 31. [Dgï.]


¢£ÁAPÀ; 29-07-2017 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ). gÁºÀįï vÀA: PÀAmÉ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð ¸Á: ºÉÆwð  mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA.PÉ.J.51/©-2521 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß n¥ÀàgÀzÀ°è ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀ£Àß n¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ. ªÀÄÄZÀÑAr. ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ  ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

12] EAr UÁæ«ÄÃt  ¥ÉưøÀ oÁuÉ 143/2017 PÀ®A; 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï. [r.Dgï.] 1957gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À¤AiÀĪÀÄ 3[1] 42, ªÀÄvÀÄÛ 31. [Dgï

¢£ÁAPÀ; ¢£ÁAPÀ; 29-07-2017 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ). ¥ÀæPÁ±À vÀA: §¸À¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð ¸Á: §¸À£Á¼À vÁ: EAr mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA.PÉ.J.51/J-8639 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß n¥ÀàgÀzÀ°è ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀ£Àß n¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æÃ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ. ªÀÄÄZÀÑAr. ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ  ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

13] D®ªÉÄî  ¥ÉưøÀ oÁuÉ 149/17 PÀ®A: 379-L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J)


¢£ÁAPÀ: 29/07/2017 gÀAzÀÄ 11:00, UÀAmÉUÉ.  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ] eÁ£ï ræà -5050 E PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À MAzÀÄ EzÀPÉÌ £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå EgÀĪÀ¢¯Áè EzÀgÀ EAf£À £ÀA: ¦ ªÁAiÀiï 3029-n-255665 ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA: L¦ªÁAiÀiï5050EeÉJZïJ017586 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ®PÀ. 2] ¸ÀégÁd -744/J¥sï E PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À MAzÀÄ EzÀgÀ £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå: PÉJ 32/nJ- 7837 £ÉÃzÀÄÝ EzÀgÀ EAf£À £ÀA: 433008/J¸ïnJ-00398 ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA: qÀ§Äè JPïì ¹ J-40906089195 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ®PÀ.3] ªÀĺÉÃAzÀæ CdÄð£À C¯ÁÖç -1 -555 r L PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À MAzÀÄ EzÀPÉÌ £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå EgÀĪÀ¢¯Áè EzÀgÀ EAf£À £ÀA: J£ï J£ï JZï ªÁAiÀiï- 08567 ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA: J£ï J£ï JZï ªÁAiÀiï- 08567 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ®PÀ.4] ªÀĺÉÃAzÀæ CdÄð£À C¯ÁÖç -1 605 r L mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À MAzÀÄ EzÀgÀ £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå PÉJ-32/n J-6902 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ®PÀ. EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ®PÀgÀÄ  ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°, ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ°, CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ vÀªÀÄä  ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ zÉêÀtUÁAªÀzÀ UÁæªÀÄzÀ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ PÉÆAqÀªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ FgÀtÚ dªÀiÁzÁgÀ EªÀ£À d«ÄãÀzÀ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ £À¢AiÀÄ°èAiÀÄ ¸ÁzÁ  ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ mÁæöåPÀÖgÀUÀ½UÉ  eÉÆÃr¸ÀzÀ mÉîgÀUÀ¼À°è vÀÄA§ÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgÀÄUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ vÀÄA§ªÀ d£ÀgÀÄ  Nr  ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ J¸ï.JªÀiï.¨É£ÀPÀ£À½î J.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï.  gÀªÀgÀÄ  ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

14] ¹AzÀV  ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 227/17PÀ®A 87 PÉ ¦ AiÀiÁPïÖ
¢£ÁAPÀ 29/07/2017 gÀAzÀÄ 20-15 UÀAmÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] UÉƯÁè¼À¥Àà vÀA UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð 2] ±ÀAPÀgÀ°AUÀ vÀA µÀtÄäR¥Àà ¤A§gÀV ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð 3] ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀA ²æñÉÊ® ¥Ánî ªÀAiÀiÁ 29 ªÀµÀð 4] ¹zÀÝ¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 41 ªÀµÀð ¸Á; J®ègÀÆ ¹AzÀV «zÁå£ÀUÀgÀ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¹AzsÀV ¥ÀlÖtzÀ ¸ÉÆÃA¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛUÉ EªÀgÀÄ ®Qëöäà zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃR ºÀt 12,300-00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà J£ï © ²ªÀÇgÀ ¦J¸ï L PÁ¸ÀÆ ¹A¢ ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
  
15] gÀhļÀQ  ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2017  PÀ®A:379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ  G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:ªÀÅå: 44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J]  gÉ:ªÀÅå: 21 [4], 21, 4[J].    
¢£ÁAPÀ: 29.07.2017 gÀAzÀÄ 00.15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ  ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqÀ EgÀĪÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA. KA-28 C-2639  £ÉÃzÀÝgÀ qÉæöʪÀgï, qÉæöʪÀgï£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀ, «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ E¯Áè. £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqÀ EzÀÝ n¥ÀàgÀ UÁrAiÀÄ £ÀA. KA-28 C-2639  £ÉÃzÀÝgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ n¥ÀàgÀ UÁrAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV 03 ¨Áæ¸ÀzÀµÀÄ× ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß [CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: 6000/- gÀÆ] EzÀ£ÀÄß ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°èAzÁ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁ UÁrAiÀÄÄ ¹QÌzÀÄÝ, qÉæöʪÀgï£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸ÀÄgÉñÀ ¨ÉAqÉUÀÄA§¼À ¦.J¸ï.L gÀhļÀQ ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

16] gÀhļÀQ  ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2017  PÀ®A:379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ  G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:ªÀÅå: 44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J]  gÉ:ªÀÅå: 21 [4], 21, 4[J].    
¢£ÁAPÀ: 29.07.2017 gÀAzÀÄ 02.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqÀ EgÀĪÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA. MAT448802HAE04929 £ÉÃzÀÝgÀ qÉæöʪÀgï, qÉæöʪÀgï£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀ, «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ E¯Áè. £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqÀ EzÀÝ n¥ÀàgÀ UÁrAiÀÄ £ÀA.  MAT448802HAE04929 £ÉÃzÀÝgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ n¥ÀàgÀ UÁrAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV 03 ¨Áæ¸ÀzÀµÀÄ× ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß [CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: 6000/- gÀÆ] EzÀ£ÀÄß ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°èAzÁ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁ UÁrAiÀÄÄ ¹QÌzÀÄÝ, qÉæöʪÀgï£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ DAiÀiï.JA¥ÀvÁÛgÀÀÉ.J J¸ï.L gÀhļÀQ ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

17] gÀhļÀQ  ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2017  PÀ®A:379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ  G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:ªÀÅå: 44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J]  gÉ:ªÀÅå: 21 [4], 21, 4[J].   

¢£ÁAPÀ: 29.07.2017 gÀAzÀÄ 04.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqÀ EgÀĪÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ ZÀ¹ì £ÀA. MAT448802HAE04951 £ÉÃzÀÝgÀ qÉæöʪÀgï, qÉæöʪÀgï£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀ, «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ E¯Áè.  £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqÀ EzÀÝ n¥ÀàgÀ UÁrAiÀÄ ZÀ¹ì £ÀA. MAT448802HAE04951 £ÉÃzÀÝgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ n¥ÀàgÀ UÁrAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV 03 ¨Áæ¸ÀzÀµÀÄ× ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß [CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: 6000/- gÀÆ] EzÀ£ÀÄß ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°èAzÁ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁ UÁrAiÀÄÄ ¹QÌzÀÄÝ, qÉæöʪÀgï£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ n.©. vÀ¼ÀPÉÃj.J J¸ï.L gÀhļÀQ ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

Saturday, July 29, 2017

Conducted Dalit Meeting...

Vijayapur District Police
Change within, Victory therein

DAILY NEWS ON 29-07-2017

Vijayapur District Police
Change within, Victory therein

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 29.07.2017

  1]  EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 138/2017 PÀ®A: 279. 304 [J] L.¦.¹.
       ¢£ÁAPÀ 27.07.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvï DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÄÊvÀ-¸ÀĤîzÀvÀÛ. gÁªÀÄÄ. ZÀªÁít. ¸Á: zÉñÀ¥ÁAqÉ vÁAqÉ. EAr. ºÁ;ªÀ; ºÉÆwð ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ-PÉ.J-29/eÉ-7747 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïªÀ£ÀÄß EAr PÀqɬÄAzÀ §§¯ÁzÀ PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ MªÉÄä¯É gÀ¸ÉÛUÉ CqÀتÁV §AzÀ £Á¬ÄUÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ZÁ®£Á ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïªÀ£ÀÄß PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀ¯ÉUÉ, §®¨sÀÄdPÉÌ, PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ D §UÉÎ EAr ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁV G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ. vÀAzÉ gÁªÀÄÄ. ZÀªÁít. ¸Á: zÉñÀ¥ÁAqÉ vÁAqÉ. EAr. ºÁ;ªÀ; ºÉÆwð. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 180/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPÀÖ
    ¢£ÁAPÀ: : 28.07.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 21.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ  1) ¸ÀÄgÉñÀ vÀA: UÀÄgÀ¥Áà §Ar 2) CªÉÆÃV vÀA: gÁd±ÉÃRgÀ §Ar 3) ¹zÁÝgÁªÀÄ vÀA: dPÀÌ¥Áà ¨ÉãÀÆgÀ 4) gÀªÉÄñÀ vÀA: zÀvÀÄÛ ªÀqÀØgÀ 5) ©ÃªÀÄuÁÚ vÀA: ¹zÀÝ¥Áà ºÉÆ£ÀªÁqÀ 6] PÀĪÀiÁgÀ vÀA: AiÀÄ®è¥Áà CZÀPÀ£À½î 7] ¸ÀĤî vÀA: ªÀĺÁzÉêÀ ¨É¼ÀÄîAqÀV 8] ¹zÁæAiÀÄ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥Ánî ¸Á: J®ègÀÆ PÀ£ÀÆßgÀ 9] gÀªÉÄñÀ vÀA: ¸ÉÆêÀÄ®Ä £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: PÀ£ÀÆßgÀ zÀUÁð vÁAqÁ ( ¥sÀgÁj) EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß  ¨ÉlÖ PÀnÖ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸Éàl ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÁªÀÅ gÉÃqÀ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ CzÉ. J®è DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄäzÀÄ ¸ÀPÁðgÀ vÀ¥Éð PÀ®A 87 PÉ.¦.DåPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¦ügÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹PÀÌ J¯Áè DgÉÆævÀjAzÁ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ºÀt 31,850/- gÀÆUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸ÀBvÀ ²æà ¹.© aPÉÆÌÃr ¦.J¸ï.L gÀÆgÀ¯ï ¦.J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 142/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ  G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw   
¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:ªÀÅå:  44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ  qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J] gÉ:ªÀÅå: 21 [4], 21, 4[J].                         
      ¢£ÁAPÀ: 28.07.2017 gÀAzÀÄ 05.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqÀ EgÀĪÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ ZÀ¹ì £ÀA. MEC2416BGHP044965 £ÉÃzÀÝgÀ qÉæöʪÀgï, qÉæöʪÀgï£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀ, «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ E¯Áè. FvÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV 03 ¨Áæ¸ÀzÀµÀÄ× ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß [CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: 6000/- gÀÆ] EzÀ£ÀÄß ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°èAzÁ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁ UÁrAiÀÄÄ ¹QÌzÀÄÝ, qÉæöʪÀgï£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ ¨ÉAqÉUÀÄA§¼À ¦.J¸ï.L gÀhļÀQ ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.4] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ & PÀ®A: 21 - ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï  ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ - 1957
     ¢£ÁAPÀ: 28.07.2017 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ¹zÁÝgÁªÀÄ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ GªÀÄ¢ ¸Á: PÉƸÉðUÁAªÀ ºÁ:ªÀ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀ ±ÉüÀV KjAiÀiÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw, ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ gÁwæAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è  ©üêÀiÁ£À¢¬ÄAzÀ PÀ¼ÀîvÀ¢AzÀ n¥ÀàgÀUÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁr vÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,20,000-00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À  20 ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀµÀÄÖ  CAzÁdÄ 60 ¨Áæ¸ÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß CA§uÁÚ D£ÀAzÀ¥Àà ¨sÀvÀUÀÄtQ ¸Á: CAdÄlV EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄzÀ°è ¸ÀAUÀ滹 EnÖgÀĪÁUÀ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ - ¸À:vÀ: ²æà ¸ÀÄgÉñÀ ¨ÉAqÉUÀÄA§¼À ¦.J¸ï.L gÀhļÀQ ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2017 PÀ®A: 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï. [r.Dgï.] 1957gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À¤AiÀĪÀÄ 3[1] 42, ªÀÄvÀÄÛ 31. [Dgï.]                         
    ¢£ÁAPÀ: 28.07.2017 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ssmÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ-PÉ.J-28/n©-5567 ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ mÉæîgÀ ZÉ¹ì £ÀA§gÀ-M81/3T25-MSIA PÀA¥À¤ [1995 ªÀiÁqÀ¯ï] £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ, ªÀiÁ°PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀªÀ£ÀÄß oÁuÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ¤°è¸ÀÄwÛzÀÝAvÉ mÁæPÀÖgÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J¸ï.ªÉÆúÀ£À. ¨sÀÆ«eÁÕ¤ UÀt & ¨sÀÆ«eÁÕ£À E¯ÁSÉ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ. ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] EAr UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ 
    ¢£ÁAPÀ: : 28.07.2017 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] £ÁUÀ¥Àà vÀA: zÀÄAqÀ¥Àà ¨sÀdAwæ  ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð  ¸Á: vÁA¨Á FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É N.¹.ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß Dr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ  ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ-785/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. 2] N.¹ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ aÃn-ªÀÄÆgÀÄ. 3] ¨Á®¥É£ï-MAzÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ; ²æÃ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ. ªÀÄÄZÀÑAr. ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¹.E.J£ï C¥ÀgÁzsÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2017 PÀ®A: 32 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ

          ¢£ÁAPÀ: 28.07.2017 gÀAzÀÄ 13.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ E¼ÀUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ:72 ªÀµÀð ¸Á: C°AiÀiÁ¨ÁzÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀߥÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á¸ï ªÀ ¥ÀgÀ«Ämï E®èzÉà C°AiÀiÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¨Á§vÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽvÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ: M¯ïØlªÉÃj£ï «¹Ì CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ gÀnÖ£À ¨ÁPïìUÀ¼ÀÆ MlÄÖ 3 EzÀÄÝ, ªÀÄÆgÀÄ ¨ÁPïìzÀ°è 180 JªÀÄ.J¯ï.zÀ 122 ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ 122 gÀnÖ£À ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ MAzÀÄ ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ ¥ËZï  QêÀÄvï 68.56 gÀÆ. DUÀÄwÛzÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ  122 ¥ËZÀUÀ¼À QêÀÄvï 8,364=00-gÀÆ. F §UÉÎ ¸À:vÀ; ¸À|| vÀ|| ¦ügÁå¢ ¸À:vÀ ²æêÀÄw J¸ï.¦,PÀnÖªÀĤ  ¦.J¸ï.L ¹.E.J£ï.C¥ÀgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¹.E.J£ï C¥ÀgÁzsÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, July 28, 2017

DAILY NEWS ON 28-07-2017

Vijayapur District Police
Change within, Victory therein

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 28.07.2017

 1]  wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 127/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ
       ¢£ÁAPÀ 26.07.17 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] C§ÄÝ® ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ ªÀAiÀiÁ-32, G-PÀÆ°, ¸Á: wPÉÆÃmÁ. FvÀ£ÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É §gÀ ºÉÆÃUÀĪÀ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃgÉUÉ wPÉÆÃmÁ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ¸ï §¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄoÀPÁ CA§ÄªÀ N¹ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] gÉÆÃR ºÀt 420/- gÀÆ 2] N¹ aÃn MAzÀÄ 3] ¨Á®¥ÉãÀÄ MAzÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà PÀĪÀiÁgÀ ºÀqÀPÀgÀ ¦J¸ïL wPÉÆÃmÁ ¦J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.07.2017 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 162/2017 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ
    ¢£ÁAPÀ: 16.07.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ±ÀAPÉæ¥Àà vÀA £ÀAzÀ¥Àà ªÀiÁ±ÉÃnÖ ªÀAiÀiÁ-76 ªÀµÀð ¸Á|| ¤qÀUÀÄA¢ vÁ|| §. ¨ÁUÉêÁr EªÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ «ÃgÀ¥Àà vÀA ±ÀAPÉæ¥Àà ªÀiÁ±ÉÃnÖ ªÀAiÀiÁ-39 ªÀµÀð ¸Á|| ¤qÀUÀÄA¢ vÁ|| §. ¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.07.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 198/2017 PÀ®A: 15[J],32[3] PÉ.E PÁAiÉÄÝ
      ¢£ÁAPÀ: 27.07.2017 gÀAzÀÄ 10.10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ¨Á§Ä vÀA, ºÀĸÀ£À¥Àà ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀiÁ- 24 ªÀµÀð. ¸Á/ PÀ®èzÉêÀ£ÀºÀ½î vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À. FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ PÀ®èzÉêÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ²æà ¨sÁUÀåªÀAw d£ÀgÀ¯ï ¸ÉÆÖÃgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ wArUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹ CªÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ: 1) ºÉʪÀqÀìð aÃAiÀÄgÀì «¹Ì mÉmÁæ ¥ÁåQÃmï JgÀqÀÄ, CªÀÅUÀ¼À°è 90 JªÀiï.J¯ï. «¹Ì vÀÄA©zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ¨É¯É gÀÆ 28.gÀÆ 13 ¥ÉÊ. MlÄÖ gÀÆ 56 ¥ÉÊ 26 2] JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ïUÀ¼ÀÄ (AiÀÄƸï & xÉÆæÃ) Q: gÀÆ 00=00gÀÆ. 3] ºÉʪÀqÀìð aÃAiÀÄgÀì «¹Ì mÉmÁæ ¥ÁåQÃmï JgÀqÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹ SÁ°AiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ. C/Q: 000 gÀÆ. F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æà r.JZï.£ÀzsÁ¥ï ¹.JZï.¹-1068 vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.07.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 137/2017 PÀ®A: 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï. [r.Dgï.] 1957gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À¤AiÀĪÀÄ 3[1] 42, ªÀÄvÀÄÛ 31. [Dgï.]
    ¢£ÁAPÀ: 27.07.2017 gÀAzÀÄ 05.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ss¸ÁºÉç¯Á®. vÀAzÉ C¥Áà¸Á§. ±ÉÃR. ¸Á: LgÀ¸ÀAUÀ vÁ: EAr. mÁæöåPÀÖgÀ mÉîgÀ £ÀA§gÀ-PÉ.J-28/n©- 5855 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°PÀ, ªÀiÁ°PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ - ¸À:vÀ: J¸ï.ªÉÆúÀ£À. ¨sÀÆ«eÁÕ¤ UÀt & ¨sÀÆ«eÁÕ£À E¯ÁSÉ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 2.07.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 1141/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ  G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:ªÀÅå:  44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ  qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J]   gÉ:ªÀÅå: 21 [4], 21, 4[J].                        
    ¢£ÁAPÀ: 27.07.2017 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqÀ EgÀĪÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ UÁrAiÀÄ ZÀ¹ì £ÀA. MAT448066FAC02539 £ÉÃzÀÝgÀ qÉæöʪÀgï, qÉæöʪÀgï£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀ, «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ E¯Áè. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ n¥ÀàgÀ UÁrAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV 03 ¨Áæ¸ÀzÀµÀÄ× ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß [CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: 6000/- gÀÆ] EzÀ£ÀÄß ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°èAzÁ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁ UÁrAiÀÄÄ ¹QÌzÀÄÝ, qÉæöʪÀgï£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ¸ÀÄgÉñÀ ¨ÉAqÉUÀÄA§¼À ¦.J¸ï.L gÀhÄ®Q ¦.J¸ï.gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.07.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 104/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ 
    ¢£ÁAPÀ: 27.07.2017 gÀAzÀÄ 15.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¹zÁÝgÀÆqsÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzsÉêÀ¥Àà ¥ÀlÖt±ÉÃnÖ ªÀAiÀiÁ_36 ªÀµÀð [2] ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ §¸À£ÀUËqÀ ªÀįÉèÃzÀ ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð [3] ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ±ÀAPÀæ¥Àà dA§®¢¤ß ªÀAiÀiÁ-27 ªÀµÀð [4] CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ¥ÀlÚ±ÉnÖ ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð [5]FgÀtÚ vÀAzÉ FgÀUÀAmÉ¥Àà gÀhļÀQ ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á|| ©Ad®¨sÁ«  EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¢£ÁAPÀ 27-07-2017 gÀAzÀÄ 15-45 UÀAmÉUÉ ©Ad®¨sÁ« UÁæªÀÄzÀ zÀUÀð PÀnÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ E¸ÉàÃl ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwgÀĪÁUÀ 5 d£ÀgÀÄ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ:- 1] gÉÆÃR ºÀt 3400 /-gÀÆ. 2] E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52 F §UÉÎ ¸À:vÀ; ©.«.£ÁåªÀÄUËqÀ, ¦.J¸ï.L. ¦.J¸ï.L. PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.07.2017 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/2017 PÀ®A: 15 J, 32 [3] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ
          ¢£ÁAPÀ: 27/07/2017 gÀAzÀÄ 21-05 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÀ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ FgÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀAzÁ® vÁ: ¹AzÀV EªÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ vÀ£Àß ZÀºÁzÀ CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ wArUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹ CªÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ; ©.«.£ÁåªÀÄUËqÀ, ¦.J¸ï.L. PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.07.2017 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ
8] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 152/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
        ¢£ÁAPÀ: 27.07.2017 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀAPÉæ¥Àà vÀAzÉ dĪÀÄäuÁÚ ºÉƯÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÄß 10 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ ºÀAZÀ° EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ºÀAZÀ° UÁæªÀÄzÀ PÀÄ®PÀtÂðAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆÃ¥À. ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ: 1. gÉÆÃR ºÀt 11,020=00/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2. 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ C||Q|| 00=00/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. ºÉƸÀ ¢UÀAvÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ UÀÄgÀÄw£À aÃn MAzÀÄ C:¸À: Q: 00=00 gÀÆ¥Á¬Ä F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ. L JªÀiï zÀÄAqÀ¹ ¦ J¸ï L zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.07.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ
9] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 197/2017 PÀ®A: 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ-1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£Àì & «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉÃUÀÆå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪÀ®¥ï ªÉÄAl PÁAiÉÄÝ-1957 ¤AiÀĪÀÄ 4, 4 (1), 4(J), ¸ÀºÀ PÀ®A: 21 (4) (J
          ¢£ÁAPÀ: 26.07.2017 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) £ÁUÀgÀrØ vÀA:ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÉêÀzÀÄUÀð ¸Á: UÁtzÁ¼À ºÁ° £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ. vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð. f¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ 2) PÀ£ÀPÀgÁAiÀħ vÀA: ºÀtªÀÄAvÀgÁ AiÀÄ ¨sÀÆ¥ÀÆgÀ ¸Á: UÀÄ®âUÁð C£ÀߥÀÆuÉÃð±Àéj £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ n¥ÀàgÀzÀ°è CAzÁdÄ 12000=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À CAzÁdÄ 6 ¨Áæ¸ï CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ªÀ gÁAiÀÄ°Ö E®èzÉà PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà JªÀiï.©.©gÁzÁgÀ ¦J¸ïL vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.07.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ