Facebook

Number of Visitors

Tuesday, June 20, 2017

Indi Rural PS New Beat System


¸ÀÄzsÁjvÀ ©Ãmï ªÀåªÀ¸ÉÜ.

EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ
  
©Ãmï £ÀA,
©ÃmïzÀ°è£À ºÀ½îUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ
ºÉƸÀ ©ÃmïUÀ½UÉ £ÉëĹzÀ ¹§âA¢ ªÀ C¢üPÁj ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §.£ÀA.
ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA.
01
vÁA¨Á
²æÃ. J. f. dAUÀªÀıÉnÖ ¹JZï¹-1256
9980987735
02
vÉ£Àß½î
03
§AxÀ£Á¼À
²æÃ. f. J¸ï. UÀļÀ¨Á¼À ¹JZï¹-1240
8722920815
04
ªÁqÉ
05
§£ÀßnÖ
²æÃ. J¸ï. © £ÀqÀÄ«£ÀPÉÃj ¹JZï¹-818
9972074611
06
UÉÆgÀ£Á¼À
07
»gÉÃgÀÆV
²æÃ. «í Dgï ¨sÀdAwæ ¹¦¹-623
9590632820
08
aPÀ̪ÀĸÀ½
09
»gÉêÀĸÀ½
²æÃ. Dgï J¸ï D£ÀUÉÆAqÀ ¹¦¹-1583
9036111583
10
UÀÆVºÁ¼À
11
¸ÀAUÉÆÃV
²æÃ. JZï JZï ºÉÆ£ÀߪÀĤ ¹¦¹-650
8792989598
8970098457
12
²gÀ±ÁåqÀ
13
ºÀAdV
²æÃ. J¸ï J¸ï ºÉƽ¸ÁUÀgÀ ¹¦¹-888
8892301280
14
ZÀªÀrºÁ¼À
15
aPĄ̀ÉãÀÆgÀ
²æÃ. ¸ÀAvÉÆõÀ ªÉÄlUÁgÀ ¹¦¹-488
9980261012
16
gÉʯÉ餯ÁÝt
17
§Æ¢ºÁ¼À
²æÃ. J¸ï JªÀiï §UÀ° ¹¦¹-555
9964190883
18
¨sÉÊgÀÆtV
19
C»gÀ¸ÀAUÀ
²æÃ. f. J¸ï. ¥Ánï  ¹¦¹-1320
9686295888
20
®ZÁåt
21
ªÀiÁ«£ÀºÀ½î
²æÃ. Cgï. JZï. PÀqÀzÀgÁ¼À ¹¦¹-687
9590409565
22
D¼ÀÆgÀ
23
EAUÀ¼ÀV
²æÃ. J¸ï. JªÀiï. ¥ÀÆeÁj ¹¦¹-544
9900842957
24
¸Á¯ÉÆÃlV
²æÃ. JªÀiï. DAiÀiï. ªÀÄoÀ¥Àw ¹¦¹-1356
9632679704
25
¸ÁvÀ®UÁAªÀ
²æÃ. Dgï. ©. PÀÄA¨ÁgÀ ¹¦¹-491
9731908076
26
£ÁzÀ. PÉ.r.
²æÃ. JªÀiï JZï ºÀÄUÉΣÀªÀgï ¹¦¹-589
8970286110
27
£ÁzÀ. ©.PÉ.
28
ªÀiÁgÀ¸À£À½î
²æÃ. eÉ.¦. ¥ÀªÁgÀ ¹JZï¹-1259
9900911286
29
vÉVκÀ½î
30
ºÀAZÀ£Á¼À
²æÃ. JªÀiï. JªÀiï. AiÀiÁ¼ÀV ¹¦¹-1327
9902669578
31
CdÄðtV PÉ.r
32
CdÄðtV ©.PÉ.
33
¯Á¼À¸ÀAV
²æÃ. J. J. UÀÄqÀUÀAn ¹¦¹-409
9986966272
34
²ªÀ¥ÀÆgÀ PÉ.r.
35
UÉƼÀ¸ÁgÀ
²æÃ. f.PÉ. ©gÁzÁgÀ ¹JZï¹-1257
9845079846
36
«ÄgÀV
²æÃ. Dgï ¦ UÀqÉÃzÀ ¹JZï¹- 664
9591731913
37
CUÀgÀSÉÃqÀ
²æÃ. Dgï J¯ï eÁzsÀªÀ ¹¦¹-1355
9901381354
38
UÀĨÉâêÁqÀ
39
²gÀUÀÆgÀ E£ÁªÀÄ
40
ºÉƸÀ ¥ÀqÀ£ÀÆgÀ
41
ºÀ¼Éà ¥ÀqÀ£ÀÆgÀ
42
aPÀ̪ÀÄtÆgÀ
43
»gÉèÉãÀÆgÀ
44
¯ÉÆÃt PÉ,r
²æÃ. ªÉÊ. f. £ÁAiÀÄPÀ ¹JZï¹-1261
9902553803
45
§gÀUÀÆr
46
¨sÀÆAiÀiÁågÀ
²æÃ. ªÀĺÉñÀ f. ¥ÀªÁgÀ ¹¦¹-506
7760630377
7760218977
47
£ÁUÀgÀºÀ½î
48
SÉÃqÀV
²æÃ. Dgï. «í. PÀ®ÆègÀ ¹JZï¹-1398
8123609265
49
gÉÆÃqÀV