Facebook

Number of Visitors

Tuesday, June 20, 2017

Golgumbaz PS new beat system information

¥ÀjµÀÌøvÀ ©Ãmï ªÀiÁ»w

UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ
C. £ÀA.
ºÉƸÀ ©Ãmï
ºÉƸÀ ©ÃmïUÀ½UÉ £ÉëĹzÀ ¹§âA¢ ªÀ C¢üPÁj ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §.£ÀA.
£ÉëĹzÀ C¢üPÁj/¹§âA¢ ªÉƨÉÊ® £ÀA.
µÀgÁ
¸À¨ï ©Ãmï £ÀA§gÀ: 01 jAzÀ 09 gÀªÀgÉUÉ G¸ÀÄÛªÁj:
²æà J¯ï.n ªÁUÉÆäÃgÉ. JJ¸ïL  ªÉÆ:9845766414
1.
1.
²æà Dgï.© gÁoÉÆÃqÀ ¹JZï¹-1278
9945473143

2.
2.
²æà J¸ï.J §dAwæ ¹¦¹-652
9880485291

3.
3.   
²æà f.L eÁqÀgÀ ¹¦¹-1616
9480976267

4.
4.  
²æà J¸ï.JZï. ¦AeÁgÀ ¹JZï¹-1251
9740377085

5. 
5. 
²æà J¸ï.JA PÉÆüÀÄV𠹦¹-464
9945260529

6.
6.  
²æà J¸ï.JA DªÀf ¹¦¹-423
9972087390

7.
7.   
²æà ªÉÊ.¦ PÀ¨ÁqÉ ¹¦¹-1353
9945339100

8. 
8.
²æà J¸ï.Dgï zÀÄvÀÛgÀUÁA« ¹JZï¹-729
9845329063

9.
9.
²æà «í.JA PÀnÖªÀĤ ¹¦¹-1612


¸À¨ï ©Ãmï £ÀA§gÀ: 10 jAzÀ 22 gÀªÀgÉUÉ G¸ÀÄÛªÁj:
²æà Dgï.J¸ï PÀ¸ÀÆÛj JJ¸ïL. ªÉÆ: 9845216768
10.
10.
²æà f.Dgï §UÀ¯É£ÀߪÀgÀ ¹JZï¹-965
9972114030

11.
11.
J¸ï.J¸ï CA¨ÁgÉ ¹¦¹-1534
9740512624

12.
12.
²æà JA.J¸ï ¥ÀÆeÁj ¹¦¹-730
9880727007

13.
13. 
²æà JA.Dgï ªÀÄįÁè ¹JZï¹-1124
9611180981

14.
14.
²æà Dgï.J¸ï ²gÀÆgÀ ¹¦¹-422
874796642

15.
15. 
²æà ©.JA.±ÉÃR ¹¦¹-1671
9341567554

16.
16.
²æà J.r dºÁVÃgÀzÁgÀ ¹¦¹-508
9739751450

17.
17.
²æà r.Dgï ¥Ánî ¹¦¹-697
9900102100

18.
18.
²æà J£ï.J¸ï «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹JZï¹-1253
9740629262

19.
19.
²æà JA.¦ ¥ÀvÁÛgÀ ¹¦¹-1347
9448783876

20.
20.
²æà J¸ï.JA zÉÆÃt ¹¦¹-1539
9916270752

21.
21.
²æà r.¦ «Ä¸Á¼À ¹¦¹-572
9845515430

22.
22.
²æà Dgï.©.ºÀ½î ¹JZï¹-930
9448441766

¸À¨ï ©Ãmï £ÀA§gÀ:23 jAzÀ 34 gÀªÀgÉUÉ G¸ÀÄÛªÁj:
²æà f.ªÉÊ K¼ÀV JJ¸ïL. ªÉÆ: 9535113749
23.
23.
²æà J¸ï.© PÁA§¼É ¹¦¹-639
8123980427

24.
24.
²æà ²ªÁ£ÀAzÀ ªÀįÁèr ¹¦¹-691
7795873826

25.
25.
J.JZï. ºÀ½î ¹¦¹-587
8553672511

26.
26.
«.© UÁUÉð ¹JZï¹-1128
9902074711

27.
27.
J£ï.J¸ï. AiÀÄ®èqÀV ¹JZï¹-1201,
9902234849

28.
28.
J¸ï.JZï. ¦AeÁgÀ ¹¦¹-875
9740377085

29.
29.
²æà J.J¸ï. PÉÆÃmÁå¼À ¹¦¹-1538
7899451002

30.
30.
²æà J¸ï.JZï. £Á¬ÄPÀ ¹¦¹-1615
9964984149

31.
31.
²æà n.J¸ï ¸ÀAUÉÆÃV ¹¦¹-457
9902812718

32.
32. 
²æà ¦.J¸ï ©gÁzÁgÀ ¹¦¹-711
9900827090

33.
33.
²æà J¸ï.© ZÀ£À±ÉnÖ ¹JZï¹-1024
9448778410

34.
34.
²æà «.¦ PÉÆÃmÁå¼À ¹¦¹-1632
9920778311

¸À¨ï ©Ãmï £ÀA§gÀ:35 jAzÀ 43 gÀªÀgÉUÉ G¸ÀÄÛªÁj JJ¸ïL: ²æà f.J¯ï gÁoÉÆÃqÀ  JJ¸ïL
35.
35.
²æà J.JZï. gÉqÉØÃgÀ ¹JZï¹-1054
9663257162

36.
36.
²æà J¸ï.JA ¥ÀªÁgÀ ¹¦¹-600
8892698722

37.
37.
²æà ©.J¸ï ®PÁë£ÀnÖ ¹¦¹-512
9008763100

38.
38.
²æà r.J vÀA§zÀ ¹¦¹-1599
9902744451

39.
39.
²æà r.© ªÀiÁ°UËqÀgÀ ¹JZï¹-1367
9880587130

40.
40.
²æà Dgï.JA §£À¸ÉÆÃqÉ ¹¦¹-647
7411585647

41.
41. 
²æà ©.J¸ï vÀ¼ÀªÁgÀ ¹¦¹-1566
9663900385

42.
42.
²æà J¸ï.JA ªÀÄoÀ ¹¦¹-1597
9964175453

43.
43.
²æà Dgï.Dgï ¯ÉÆâ ¹¦¹-554
9480114015