Facebook

Number of Visitors

Friday, June 30, 2017

DAILY NEWS ON 30-06-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 30.06.2017

  1] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 162/2017 PÀ®A: 323. 341. 354. 384. 504, 506 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹  ªÀÄvÀÄÛ  3[1],[R].[S]. 3.[2].[5] SC ST PA ACT- 2015. 
     ¢£ÁAPÀ: 29.06.2017 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] £À©Ã¸Á ºÀÄZÉÑøÁ £ÁªÀzÀV. 2] zÁzÁ £À©Ã¸Á £ÁªÀzÀV ¸Á|| E§âgÀÆ zÉêÀgÀ ºÀÄ®UÀ¨Á¼À. ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ »AzÀÆ ¥Àj²µÀ× eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ¼ÀÄ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄĹèA eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀjzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwgÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ eÁw JwÛ ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÁr DgÉÆævÀj§âgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr J¼ÉzÁr CªÀÄgÁå¢ ¥Àr¹zÁUÀ. dUÀ¼Á ©r¸À®Ä §AzÀ ¸ÁQëzÁgÀ ¨Á®ZÀAzÀæ vÀA, ºÀtªÀÄ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ EªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr ºÀ®Ìmï ¨ÉÊzsÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¦gÁå¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èAzÀ MAzÀÄ vÉÆð §AUÁgÀ. ªÀÄvÀÄÛ 5000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß QwÛPÉÆAqÀÄ fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ¤Ã®ªÀÄä UÀA, ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ZÀ®ªÁ¢. ªÀAiÀiÁ -30 ªÀµÀð. eÁw»AzÀÆ ¥Àj²µÀ× [»AzÀÆ ºÉƯÉÃgÀ] GzÉÆåÃUÀPÀÆ°PÉ®¸À. ¸Á|| zÉêÀgÀ ºÀÄ®UÀ¨Á¼À vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÉÆgÀ vÁ½PÉÆÃn oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 150/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ  G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ/ªÀÅ 44 ºÁUÀÄ  ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J] gÉ/ªÀÅ 21[4], 21, 4[J] gÀ ¥ÀæPÁgÀ
   ¢£ÁAPÀ 29.06.2017 gÀAzÀÄ 13.40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]§¸ÀªÀgÁd ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ ©gÁzÁgÀ ¸Á|| ¤A¨Á¼À vÁ|| EAr [zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÉ] 2] ¸ÀAvÉÆõÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| ºÉÆwð vÁAqÁ [n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉJ:28 ¹:2927 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ] ¥sÀgÁj EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ EzÀgÀ°è d¥ÁÛzÀ 1] n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28-¹-0581 2] n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28-¹-2927 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß wqÀUÀÄA¢ PÉgɬÄAzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ vÀÄA© PÉÆAqÀÄ, vÀªÀÄä ¯Á§PÁÌV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ n¥ÀàgÀ ºÁUÀÄ ªÀÄgÀ½£À ¸ÀªÉÄÃvÀ EzÀÝ ªÉÄð£À n¥ÀàgÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28-¹-0581 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ¹ © aPÉÆÌÃr ¦J¸ïL UÁæ«ÄÃt ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA: 07/2017 PÀ®A: 176 (1-J) ¹.Dgï.¦.¹
    ¢£ÁAPÀ: 26.06.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ©.J¯ï.r.E D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìUÁV M¼ÀgÉÆÃVAiÀiÁV zÁR¯ÁV ¢£ÁAPÀ: 28.06.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvï: «ZÁgÀuÁ §A¢ ¸ÀASÉå 3835 PÁd¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà PÁ¼É ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð ¸Á: qÉƪÀÄ£Á¼À vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ UË,, ¹eÉ ªÀÄvÀÄÛ eÉ.JA.J¥sï.¹ (».±ÉæÃ) £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ EAr gÀªÀgÀ°è EAr ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2017 PÀ®A 498(J),307,504,506(2), L.¦.¹ & 30 L.J.DåPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÉÃAzÀæ  PÁgÁUÀæºÀzÀ°è EzÀÄÝ «ZÁgÀuÉ §A¢AiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀPÀÌgÉ PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÁ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ CªÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ: 22.06.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 22.20 UÀAmÉUÉ f¯Áè D¸ÀàvÉæ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ°è M¼ÀgÉÆÃVAiÀiÁV zÁR¯ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 26.06.2017 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À DgÉÆÃUÀå UÀA©ÃgÀ ¥ÀgÀ¹ÜwAiÀÄ°è EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©J¯ïrE D¸ÀàvÉæ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ°è M¼ÀgÉÆÃVAiÀiÁV zÁR¯ÁV G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£ÀVzÀÝ ¸ÀPÀÌgÉ PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ qÁ: ªÀÄ°èPÁdÄð£À © C¢üÃPÀëPÀgÀÄ PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀȺÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2017 gÀAzÀÄ J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 123/2017 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ 28.06.2017 gÀAzÀÄ 18.45 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ GªÀÄ®nÖ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ¸Á: PÀqÉèêÁqÀ ¦¹JZï FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀ«ÄÃmï E®èzÉà CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä N®Ø lªÀ£Àð CAvÁ §gÉzÀ 180 JªÀiïJ¯ïzÀ 48 ±ÉgÉ vÀÄA©zÀ «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ滹lÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AvÁUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ. N®Ø lªÀ£Àð CAvÁ §gÉzÀ 180 JªÀiïJ¯ïzÀ 48 ±ÉgÉ vÀÄA©zÀ «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÀ«ÄñÀ£Àgï CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÄÝ MAzÀÄ ¥ËZÀ£À QªÀÄävÀÄÛ 68.56/- gÀÆ¥Á¬Ä EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 3290.88/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À|| vÀ|| ²æà L. JªÀiï. zÀÄAqÀ¹ ¦J¸ïL zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:29.06.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 124/2017 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ 28.06.2017 gÀAzÀÄ 20.20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÁAiÀħtÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀjPÀ®èªÀĤ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀ«ÄÃmï E®èzÉà CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä N®Ø lªÀ£Àð CAvÁ §gÉzÀ 180 JªÀiïJ¯ïzÀ 48 ±ÉgÉ vÀÄA©zÀ «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ滹lÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AvÁUÀ ¹QÌ DgÉÆÃ¥À. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ. N®Ø lªÀ£Àð CAvÁ §gÉzÀ 180 JªÀiïJ¯ïzÀ 48 ±ÉgÉ vÀÄA©zÀ «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÀ«ÄñÀ£Àgï CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÄÝ MAzÀÄ ¥ËZÀ£À QªÀÄävÀÄÛ 68.56/- gÀÆ¥Á¬Ä EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 3290.88/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À|| vÀ|| ²æà L. JªÀiï. zÀÄAqÀ¹ ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 125/2017 PÀ®A: 32, 34. PÉ.E.DåPÀÖ 

    ¢£ÁAPÀ 28.06.2017 gÀAzÀÄ 21.50 UÀAmÉUÉ, UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ZÀAzÁæªÀÄ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á: ZÀlÖgÀQ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀ«ÄÃmï E®èzÉà CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä N®Ø lªÀ£Àð CAvÁ §gÉzÀ 180 JªÀiïJ¯ïzÀ 48 ±ÉgÉ vÀÄA©zÀ «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ滹lÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AvÁUÀ ¹QÌ DgÉÆÃ¥À. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ. N®Ø lªÀ£Àð CAvÁ §gÉzÀ 180 JªÀiïJ¯ïzÀ 48 ±ÉgÉ vÀÄA©zÀ «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÀ«ÄñÀ£Àgï CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÄÝ MAzÀÄ ¥ËZÀ£À QªÀÄävÀÄÛ 68.56/- gÀÆ¥Á¬Ä EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 3290.88/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À|| vÀ|| ²æà L. JªÀiï. zÀÄAqÀ¹ ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.