Facebook

Number of Visitors

Friday, June 30, 2017

DAILY NEWS ON 29-06-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 29.06.2017

  1] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 96/2017 PÀ®A 78[3] PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ  
     
¢£ÁAPÀ 28-06-2017 ¢£ÁAPÀzÀªÀgÉUÉ : 28-06-2017 ªÉüɬÄAzÀ : 15-00 ªÉüÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ : 15-00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)¸ÀÄgÉñÀ vÀA/ ¹zÀÄݹAUï ºÀeÉÃj, ¸Á|| §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ,2) E¸Áä¬Ä¯ï vÀA/ ¨Á§Ä¸Á§ dªÀiÁzÁgÀ ¸Á|| zÀgÀ¨ÁgÀUÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ£ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. gÉÆÃR ºÀt 2510=00. F §UÉÎ ¸À:vÀ ¸ÀĤ¯ï Dgï. PÁA§¼É ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäeï ªÀÈvÀÛ PÀbÉÃj «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2017 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2017 PÀ®A- 143, 147, 148, 342, 324,504 , 506 R/W 149    
  I.P.C. &3(1), [R] [S] 3 [2] [V A] SC/ST (P.A) Act 1989
 
¢£ÁAPÀ: 25/06/2017 gÀAzÀÄ 16:00 UÀAmɬÄAzÀ 1700 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ  CªÀ¢üAiÀÄ°è, EzÀgÀ°è ] ªÉÄʧƧ¸Á§ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ 2] C«ÄãÀ¸Á§ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ3] ±ÀjÃ¥sÀ vÀAzÉ ªÉÄʧƧ¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ 4] ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÉÄʧƧ¸Á ªÀÄÄeÁªÀgÀ. 5] gÀ¦üÃPÀ vÀAzÉ §ÄqÉØøÁ§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ 6] SÁzÀgÀ¸Á vÀAzÉ §ÄqÉØøÁ ªÀÄÄeÁªÀgÀ7] C¯Áè¨ÁPÀë vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄðeÁ¸Á ªÀÄÄeÁªÀgÀ ¸Á: J®ègÀÆ ºÁ¼ÀUÀÄAqÀPÀ£Á¼À vÁ: ¹AzÀV eÁåw J®ègÀÆ ªÀÄĹèA EzÀgÀ°è ¦ügÁå¢AiÀÄÄ »AzÀĽzÀ ¥Àj²µÀÖ [ºÉƯÉÃgÀ] eÁwUÉ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÄîéUÀðzÀ ªÀÄĹèA d£ÁAUÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ, ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¤AUÀ¥Àà£ÀÄ FUÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉ DgÉÆæ ªÉÄʧƧ¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ EªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁ¸Á© EªÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ HgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ DgÉÆægÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ PÉÆræ E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄUÉ ¸ÀĪÀÄä£É ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ zÀªÀÄQ ºÁQzÀÄÝ, ¦AiÀiÁ¢AiÀÄÄ J°è ºÉÆÃUÁågÀ UÉÆwÛ®è CA¢zÀÄÝ, CzÉà ¹nÖ¤AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¹mÁÖV ¢£ÁAPÀ 25/06/2017 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ®PÀ̪ÀÄä zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè, §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆrèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ »AzÀĽzÀ ¥Àj²µÀÖ [ºÉƯÉÃgÀ] eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ CAvÁ w½zÀÆ w½zÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÉÆqÀ°, §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁ¥Àvï ¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ gÀªÉÄñÀ¤UÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁ¥Àvï ¥Àr¹ E§âjUÀÆ 1600 UÀAmɬÄAzÀ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ eÁ° ªÀÄgÀPÉÌ PÀnÖ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ªÀÄgÉ¥Àà ZÀ£Àߧ¸À¥Àà ºÀjd£ï 58 ªÀµÀð ªÉÆ.£ÀA. 8105932393 ¸Á: ºÁ¼ÀUÀÄAqÀPÀ£Á¼À vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2017 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
  3] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 187/2017 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPÀÖ
     
¢£ÁAPÀ 27.06.2017 gÀAzÀÄ-16:30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)C§ÄÝ®ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ D¹ÃPÀ° PÀ¯ÁzÀV ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ-§mÉÖ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ C°ÃPÀ gÉÆÃeÁ ºÀwÛgÀ 2)E¨Áæ»A vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ PÀªÀÄvÀV ªÀAiÀiÁ- 45 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ- ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ®AUÀgÀ §eÁgÀ EªÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ¸ÀPÁ¥sÀgÉÆÃeÁzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ GzÀÄð±Á¯É £ÀA-04 gÀ UÉÃmï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°è PÀÆvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà J¸ï © ¥Ánî ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) f¹¦J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


.4] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 90/2017 PÀ®A-ºÀÄqÀÄV PÁuÉ
¢£ÁAPÀ: 10-06-2017 gÀAzÀÄ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ 17.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è ºÁ¼ÀUÀÄAqÀPÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ¸Á© vÀAzÉ ªÉÄʧƧ¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð ¸Á: ºÁ¼À UÀÄAqÀPÀ£Á¼À EªÀ¼ÀÄ ºÁ¼ÀUÀÄAqÀPÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 10-06-2017 gÀAzÀÄ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ 17 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀĪÀAvÉ ¦ügÁåzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ SÁeÁ© UÀAqÀ ªÉÄʧƧ¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2017 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

. 5] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 123/17, PÀ®A:  ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ. 
¢£ÁAPÀ 24/06/2017 gÀAzÀÄ 22-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 25/06/2017 gÀAzÀÄ 01-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è.  ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀĺÁAvÉñÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀģɬÄAzÀ, £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw vÀAzÉ ±ÉÃRgÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀĺÁAvÉñÀ £ÀUÀgÀ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24/06/2017 gÀAzÀÄ 22-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 25/06/2017 gÀAzÀÄ 01-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ ±ÉÃRgÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ¸Á:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀĺÁAvÉñÀ £ÀUÀgÀ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

. 6] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/17, PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå  PÁuÉ. 
¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀģɬÄAzÁ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA:¤AUÉÆAqÀ¥Àà ºÀÑ÷ØzÀ ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ:MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁw:»AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:ªÀÄ£ÀUÀƽ EvÀ£ÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃV E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ J°èAiÉÆà ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J®è PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄQ , vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ d£ÀjUÉ «ZÁj¹PÉÆAqÀÄ FUÀ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ §UÉÎ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ zÉëQ¨Á¬Ä UÀA: §¸ÀªÀgÁd ºÀZÀqÀzÀ ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð, eÁw:»AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:ªÀÄ£ÀUÀƽ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 205/17, PÀ®A: 363 L¦¹
¢£ÁAPÀ 24-06-2017   gÀAzÀÄ  ªÀÄzsÁå£À 1300  UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ dmÉÖ¥Àà vÀA zÉêÉAzÀæ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð,  ¸Á:PÁ£Áß¼À vÁ®ÆPÀ: § ¨ÁUÉêÁr. EzÀgÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À«vÁ vÀA ²ªÀ§¸À¥Àà ZÀ®ªÁ¢  ªÀAiÀiÁ-17 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:24-06-2017 gÀAzsÀÄ ªÀÄzÁå£À 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dAiÀĪÁqÀV CªÀĪÁ¸ÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV zÉêÀjUÉ  ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ, ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ½UÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÀ½UÉ J£ÉÆà ºÉý ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ ²æÃ. ²ªÀ§¸À¥Àà vÀA ºÀtªÀÄ¥Àà  ZÀ®ªÁ¢  ¸Á; PÁ£Áß¼À UÁæªÀÄ vÁ®ÆPÀ: §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.