Facebook

Number of Visitors

Wednesday, June 28, 2017

DAILY NEWS ON 28-06-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 28.06.2017

  1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2017 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«í.DåPÀÖ
       ¢£ÁAPÀ: 27.06.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀiÁåQìPÁå§ ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J 28-6336 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀ¢¯Áè  FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £Àr¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁåQìPÁ姪À£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ PÉÆïÁígÀ PÀqÉUÉ £ÀqɬĹPÉÆAqÀħAzÀÄ zÀzÁªÀÄnÖ PÁæ¸ÀzÀ°è  EzÀgÀ°è ¦ügÁå¢üzÉÆqÀتÀé¼ÁzÀ ZÀAzÀæªÀé EªÀ½UÉ ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ MªÉÄäÃ¯É Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÀiÁåQì PÁ姢AzÀ PɼÀUÉ ©¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzɪÀiÁåQì PÁå§ C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ±ÉAPÉæ¥Àà vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà PÀt§ÆgÀ ¸Á|| zÀzÁªÀÄnÖ vÁ||f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÉÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 96/2017 PÀ®A: 302 L.¦.¹
   ¢£ÁAPÀ 27.06.2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 02.00 WÀAmɬÄAzÀ ªÀÄÄAeÁ£É 06.00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è, EzÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀÅ¢®è. ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀA/ CuÁÚgÁAiÀÄ ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ @ CUÀ¸ÀgÀ ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð ¸Á :§gÀqÉÆî EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ ªÀ¹ÛAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ  AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ vɯÉUÉ §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÉtªÀ£ÀÄß zÁæQë ¨É¼ÉAiÀÄ ¸Á°£À°è MUÉzÀÄ ºÉÆzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ PÀ¯ÁªÀw UÀA/ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ @ CUÀ¸ÀgÀ ¸Á:§gÀqÉÆî, vÁ:EAr. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2017 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2017 PÀ®A: 279, 304 [J] L.¦.¹.
    ¢£ÁAPÀ: 26.06.2017 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] gÁdÄ. ®PÀëöät. qÉÆA§gÀ ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉJ-35/PÉ-7690 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÉqÀ¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉJ-35/PÉ-7690 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉƯÁígÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄnÖºÁ¼À PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ C«ZÁgÀ ªÀ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀzÀAqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ¥ÁzÀZÁj §¸À¥Àà. gÉÆÃtºÁ¼À FvÀ¤UÉ »A¢¤AzÀrQÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ §¸À¥Àà£ÀvÀ¯ÉUÉ, PÁ°UÉ ªÀUÉÊgÉPÀqÉUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ D §UÉÎ G¥ÀZÁgÀPÉÌ PÉƯÁígÀzÀ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÀAzÀÄ G¥ÀZÁgÀPÉÌ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ eÉÆåÃvÉ¥ÀàvÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ. ¥ÀÆeÁj :¸Á: ªÀÄnÖºÁ¼ÀvÁ: §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉà ªÁr. f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2017 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2017 PÀ®A: 170. 419. 420 L¦¹
     ¢£ÁAPÀ ¢£ÁAPÀ: 15.11.2016 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉUÉ ¬ÄAzÀ ¢: 20.11.2016 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÄÊ£ÀÆ¢ÝãÀ PÀvÀß½î ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ DåAn PÀgÀ¥Àë£ï D¦üøÀgï EgÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ºÉý ¦gÁå¢AiÀÄ PÀqɬÄAzÀ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ¸ÀªÀĸÉå §UɺÀj¸ÀĪÀÅzÁV ºÉý 15 ¸Á«gÀ gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢zÉ. F §UÉÎ E¨Áæ»A vÀA/ E¸Áä¬Ä¯ï Gd¤ ¸Á|| ¹PÁå¨ï ¦.AiÀÄÄ. PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ ¸ÀAzÀ®¨ÁªÀr vÁd £ÀUÀgÀ £ÀªÀ¨sÁUÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:27.06.2017 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/2017 PÀ®A: 143, 147, 323, 504, 506, 498(J) gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹ 
       ¢£ÁAPÀ 18.06.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÁå£À 14.00  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ  1] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üªÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ 2] ²æêÀÄw zsÁ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üªÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ 3] ¨Á¼ÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ 4] D£ÀAzÀ ©üêÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ 5] ZÁA¢¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀuÉñÀ ZÀªÁít 6] PÀ«ÃvÁ UÀAqÀ ©üªÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: J®ègÀÆ ºÀAa£Á¼À vÁAqÁ vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EzÀgÀ°è DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ EzÀÄÝ E£ÀÄß½zÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ CwÛ ,¨sÁªÀ , ªÉÄÊzsÀÄ£À, £Á¢ü¤ ºÁUÀÆ £ÉUÉt EzÀÄÝ J®ègÀÆ PÀÆr UÉÊgÀ PÁAiÉÄÝògÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV ¦gÁå¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸Àj E®è ¤£ÀUÉ CqÀÄUɪÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr fêÀPÉÌ zsÀªÀÄQ ºÁQ avÀæ »A¸É PÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉà ªÀģɬÄAzÀ ¦gÁå¢UÀÆ ºÁUÀÄ CªÀ¼À ªÀÄUÀ¤UÀÆ ºÉÆÃgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ  ²æêÀÄw eÉÆåÃw UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ gÁoÉÆÃqÀ   ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: ªÀÄ£É PÉ®¸À :¸Á: ºÀAa£Á¼À  vÁAqÁ £ÀA: 1 vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:27.06.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 127/2017 PÀ®A: 15(J) 32(3) PÉ.E.DåPÀÖ 
    ¢£ÁAPÀ 27.06.2017 gÀAzÀÄ 18.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA ±ÉÃRgÀ ±ÉÃnÖ ªÀAiÀiÁ-31 ªÀµÀð ¸Á|| ºÉ©æ vÁ|| PÁPÀð¼À f|| GqÀĦ ºÁ||ªÀ|| ¤qÀUÀÄA¢ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ zÁ¨ÁzÀ°è PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°Ã£À «ªÀgÀ: 1. 8 Pm CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ 03 SÁ° ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃmïUÀ¼ÀÄ 2. SÁ° ¥Áè¹ÖPï UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ 03 F §UÉÎ ¸À||vÀ||¦|| ²æà J¸ï. ªÁAiÀiï. £ÁAiÉÆÌÃr ¦.J¸ï.L (¹.©) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:27.06.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 199/2017 PÀ®A: 406, 417, 420 L.¦.¹
    ¢£ÁAPÀ 20.07.2011 jAzÁ ¢£ÁAPÀ; 24.04.2017 gÀAzÀÄ ªÉÃ¼É £ÀªÀÄÆ¢¯Áè ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ªÀÄ®è¥Àà vÀA; ¹zÁæªÀÄ¥Àà CA©UÉÃgÀ ¸Á|| ¹AzÀV PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ  ªÉÆøÀ, ªÀAZÀ£É, «±Áé¸À zÉÆæúÀ, ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £ÀA©¹ ¹AzÀV ¥ÀlÖtzÀ ªÁqÀð £ÀA 3 D¹Û £ÀA 2049 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ  ªÉÆøÀ ªÀiÁr G¥À -£ÉÆÃAzÀt C¢üPÁj ¹AzÀV gÀªÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÀPÀÌ Rjâ ¥ÀvÀæPÉÌ ¸À» ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ®èzÉ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï ±ÁSÉ ¹AzÀV G½vÁAiÀÄ SÁvÉ  £ÀA§gÀ 08122200092541 £ÉÃzÀÝgÀ°è 6,40,000=00 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß dªÀiÁ ªÀiÁr Rjâ ¥ÀvÀæzÀ°è vÉÆÃj¹ CAzÉ dªÀiÁ ªÀiÁr CªÀvÉÛ 4,40,000=00 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß qÁæ ªÀiÁr, MlÄÖ 2,87.500= gÀÆ UÀ¼À QªÀÄäwÛ£À MqÀªÉUÀ¼ÀÄß ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ¯ÁPÀgÀ£À°è EqÀĪÀzÁV £ÀA©¹ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ ¹AzÀVAiÀÄ ªÀÄÄvÀÆÛmï ¥ÉÊ£Á£ïì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁr §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ¦gÁåjzÁgÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤A¢¹ ¸ÀÄlÄÖ ©ÃqÀĪÀzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ²æêÀÄw, ®Qëöäà UÀA; gÁdPÀĪÀiÁgÀ D£ÀÆgÀ ¸Á|| «ÄgÀV. vÁ|| EAr. ºÁ|| ªÀ|| CxÀtÂ, eÉÃgÉUÀ°è. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:27.06.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
8] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2017 PÀ®A: 32, 34.  PÉ.E.DåPÀÖ 

    ¢£ÁAPÀ 27.06.2017 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è  DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ¸ÀAfêÀ. eÉêÀ®Ä. gÁoÉÆÃqÀ. ¸Á: PɸÀgÀ½î vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ AiÀiÁªÀzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥Á¸ï ¥À«Äðl E®èzÉ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥ËZïUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÆÖPÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÄÌ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] 180 JªÀiï,J¯ï,zÀ ¨ÁåUï¥ÉÊ¥Àgï «¹Ì vÀÄA©zÀ MlÄÖ-12 ¥ËZïUÀ¼ÀÄ. EzÀgÀ MAzÀÄ ¥Ëa£À C.¸À.Q|| 82/-gÀÆUÀ½zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÛ 984/-gÀÆUÀ¼ÀÄ. 2] 180 JªÀiï,J¯ï,zÀ N®Ø,lªÀj£À «¹Ì vÀÄA©zÀ MlÄÖ-10 ¥ËZïUÀ¼ÀÄ. EzÀgÀ MAzÀÄ ¥Ëa£À C.¸À.Q|| 68/- gÀÆUÀ½zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÛ 680/-gÀÆUÀ¼ÀÄ. »ÃUÉ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ¹PÀÌ MlÄÖ 1664/- gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®Ä F §UÉÎ ²æÃ, ²ªÁ£ÀAzÀ. DgÉãÁqÀ. ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:27.06.2017 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.