Facebook

Number of Visitors

Tuesday, June 27, 2017

DAILY NEWS ON 27-06-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 27.06.2017

  1] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 155/2017 PÀ®A: 143,147,148,323,324,354,504,506 gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3[1][R][s].3[2][5] SC/ST PA ACT 2015

     ¢£ÁAPÀ: 26.06.2017 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 01] gÉêÀt¹zÀÝ vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÀAiÀiÁå½ 02] ºÉÊAiÀiÁå¼À¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät ºÀAiÀiÁå½ 03] §¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà AiÀÄ®UÉÆqÀ 04] §¸À¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ºÀAiÀiÁå½ 05] ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ¨ÁªÀÇgÀ 06] ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà CgÀ½ZÀAr 07] §¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ºÀÆUÁgÀ ¸Á|| J®ègÀÆ ªÀÄrPÉñÀégÀ vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁdÄ PÀÆr PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸Éà £ÀA 01 ªÀÄvÀÄÛ 02 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ©lÄÖ ¤AvÀÄ ªÀiÁvÀ£Áræ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¹mÁÖV ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ¥Àj²µÀ× eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ vÁªÀÅ »AzÀÆ PÀÄgÀħgÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀjzÀÄÝ DgÉÆæ ¸ÉÃd £ÀA 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ gÁdÄ EªÀ¤UÉ eÁw JwÛ ºÀ®Ìmï ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁrzÁUÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀjUÉ PÀgÉzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ, PÉÆrè, gÁqÀÄ, PÀ®Ä,è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÁ gÁdÄ EªÀ¤UÉ ºÉÆr §r ªÀiÁr UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ©r¸À®Ä ºÉÆUÀ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÀªÀé dlÖV EªÀjUÉ ¹ÃgÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁår CªÀÄAiÀiÁðzÉ ¥Àr¹ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÁr CªÀªÀiÁ£À¥Àr¹ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ¦gÁå¢ ¤ÃrzÀgÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ zÀªÀÄQ ºÁQ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà ªÀiÁåUÉÃj eÁw»AzÀÆ ªÀiÁzÀgÀ GzÉÆåÃUÀ: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á; ªÀÄrPÉñÀégÀ vÁ; ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.06.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 203/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦ AiÀiÁåPÀÖ
   ¢£ÁAPÀ 26.06.17 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1.C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ £ÀAzÀªÁqÀV 2.gÀªÉÄñÀ ªÀÄÄgÀUÉ¥Àà ªÀiÁ®UÁgÀ 3).¥ÀæPÁ±À ±ÉÃR¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr ¸Á:J®ègÀÆ ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ¸Ádðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt ºÀaÑ.  CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J¸ï.©. UËqÀgÀ ¦ J¸ï L (PÁ¸ÀÆ) § ¨ÁUÉêÁr ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.06.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 125/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦ AiÀiÁåPÀÖ
    ¢£ÁAPÀ: 26.06.2017 gÀAzÀÄ 13.45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1.FgÀ¥Àà vÀA ²ªÀ¥Àà §ÄzÀÝ¥ÀàUÉÆüÀ aªÀÄä®V ¨sÁUÀ-01 (J) 2)ªÀiÁzÀÄgÁAiÀÄ vÀA PÉAZÀ£ÀUËqÀ ¥Ánî ¸Á|| CgÀ¼À®¢¤ß 3.¸ÉÆêÀÄÄ @ §Ä¢ÝªÀAvÀ vÀA PÀgÉAiÀÄ¥Àà PÀnÖªÀĤ ¸Á|| aªÀÄä®V ¨sÁUÀ-01(J) 4)¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀA ¥ÀįɥÀà ªÀqÀØgÀ ¸Á|| D®ªÀÄnÖ Dgï.J¸ï5.GªÉÄñÀ vÀA ±ÀAPÉæ¥Àà UÀt ¸Á|| CgÀ¼À®¢¤ß EªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°Ã£À «ªÀgÀ: 1) gÉÆÃR ºÀt 2,190/- 2) 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À||vÀ||¦|| ²æà gÁeÉñÀ. J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.06.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2017 PÀ®A: 15(J) 32(3) PÉ.E.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ 26.06.2017 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdÄ @ ²ªÀgÁd vÀA ©üêÀÄtÚ UÁ¼À¥ÀÆf ¸Á|| qÀªÀ¼ÀV ºÁ||ªÀ|| GtÂÚ¨sÁ« FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ ºÉÆmÉîzÀ°èè PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°Ã£À «ªÀgÀ: 1. Old Tavern CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ 02 SÁ° ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃmïUÀ¼ÀÄ 2. SÁ° ¥Áè¹ÖPï UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ 02 F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æà gÁeÉñÀ. J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:26.06.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 109/2017 PÀ®A: 324, 326, 307, 504, 506(2), 109 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹.
    ¢£ÁAPÀ 26.06.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 03:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÀÄ®è¥Àà £ÁUÉÆÃqÀ 2)¸À«vÁ £ÁUÉÆÃqÀ, 3)¸ÀAUÀ¥Àà £ÁUÉÆÃqÀ ¸Á; J®ègÀÆ vÀ¼ÉêÁqÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ  ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢ CtÚ ±ÉÃR¥Àà £ÁUÉÆÃqÀ EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ EzÀÝ ªÀÄ£ÀUÀƽ d«ÄãÀÄ ¸ÀgÉé £ÀA§gÀ: 1537/3 £ÉÃzÀÝgÀ ¥Á¯Á ªÁnß ¸À®ÄªÁV EzÀÝ ¹nÖ¤AzÁ DgÉÆæüvÀgÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzsÁ D ¸Éà £ÀA§gÀ 01 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÁ ¦gÁå¢AiÀÄ CtÚ ±ÉÃR¥Àà £ÁUÉÆÃqÀ FvÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr  ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦gÁå¢UÉ D ºÉÆqÉvÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÁV  ©zÀÄÝ gÀPïÛ §A¢zÀÄÝ DUÀ D ¸Éà £ÀA§gÀ 02 £ÉÃzÀªÀ¼ÀÄ ¦gÁå¢ FUÀ PÉüÀUÉ ©zÁÝ£À EzÉà ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ CAvÁ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀÄqÀÄUÉÆî£ÀÄß vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ D¸Éà £ÀA§gÀ 03 £ÉÃzÀªÀ£À PÉÊUÉ PÉÆlÄÖ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ D ¸Éà £ÀA§gÀ 03 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ D PÀÄqÀÄUÉÆð¤AzÁ ¦gÁå¢AiÀÄ §ÄdPÉÌ ºÁUÀÆ vÉÆýUÉ JqÀUÉÊ ºÉ§âgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹zÀÝ®èzÉÃ, ©r¸À®Ä §AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ CtÚ£À ºÉAqÀw ¨ÉÆÃgÀªÀÄä £ÁUÉÆÃqÀ EªÀ½UÉ D ¸Éà £ÀA§gÀ 03 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ CzÉà PÀÄqÀÄUÉÆð¤AzÁ CªÀ¼À JqÀUÉÊ ºÀ¸ÀÛPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹ DgÉÆæügÉ®ègÀÆ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀ®èzÉà ºÀ®PÀmï ¨ÉÊzÀÄ fêÀzsÀ ¨ÉÃzsÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ C±ÉÆÃPÀ vÀA; ¹zÀÝ¥Àà £ÁUÉÆÃqÀ ¸Á: vÀ¼ÉêÁqÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:26.06.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 154/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ 
    ¢£ÁAPÀ 26.06.2017 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è  DgÉÆævÀgÁzÀ  1) ºÀĸÉãÀ¥ÀmÉ® vÀA, ¥ÀmÉ®¸Á§ ªÀÄÆQºÁ¼À ¸Á; UÀÄqÁß¼À 2] ¯ÁqÉèÃ¥ÀmÉ® @ ¯Á¼ÉªÀıÁåPÀ vÀA, C«ÄãÀ¥ÀmÉ® ¨É«£ÀVqÀzÀ ¸Á; UÀÄqÁß¼À 3) ¤AUÀ¥Àà vÀA, ¸ÀAUÀ¥Àà PÀ®è¥ÀàUÉÆüÀ ¸Á; UÀÄqÁß¼À 4) PÀ®è¥Àà vÀA, §¸À¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á; UÀÄqÁß¼À 5) £À©Ã¸Á vÀA, ¹PÀAzÀgÀ UÉÆÃV ¸Á; UÀÄqÁß¼À 6) gÁeÁ¥ÀmÉî vÀA, ªÉÆâ£À¥ÀmÉî dªÀiÁzÁgÀ ¸Á|| UÀÄqÁß¼À 7) ªÀÄ»§Æ§ vÀA, ¹PÀAzÀgÀ UÉÆÃV ¸Á|| UÀÄqÁß¼À 8] gÁeÁ¥ÀmÉî vÀA, ¸ÁºÉçUËqÀ PÁ¼ÀV ¸Á|| UÀÄqÁß¼À 9] ªÀi˯Á¸Á vÀA, ¸ÉÊ¥ÀÄ£À¸Á UÉÆÃV ¸Á|| UÀÄqÁß¼À 10] ªÀÄ»§Æ§¸Á vÀA, ºÀdgÀvï¥ÀmÉî ¨É«£ÀVqÀzÀ ¸Á|| UÀÄqÁß¼À EªÀgÉ®ègÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzsÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ 1)E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52 C¸ÀQ00-00 gÀÆ 2).gÉÆÃR ºÀt 5840-00 gÀÆ¥Á¬Ä F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà JªÀiï. ©. ©gÁzÁgÀ ¦J¸ïL vÁ½PÉÆÃn ¦J¸ï ¸ÀgÀPÁj vÀ¥Éð ¦gÁå¢ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:26.06.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 195/2017 PÀ®A: 317 L.¦.¹  
    ¢£ÁAPÀ 24.06.2017 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀzÉÆà ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢¯Áè. CzÉ vÁ£É d¤¹zÀ ºÉtÄÚ ²±ÀÄ«£À d£À£ÀªÀ£ÀÄß §aÑqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ EAr ¸ÁªÀðd¤PÀ §¸ÁÖöåAqÀzÀ°è ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ C¥sÀgÁzÀ. F §UÉÎ EªÀiÁªÀĸÁ§ @ §ÄqÁå vÀA UÁ°Ã§¸Á§ AiÀÄ®UÁgÀ ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á|| EAr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:26.06.2017 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
8] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ 
    ¢£ÁAPÀ 26.06.2017 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è  DgÉÆævÀgÁzÀ  1) ¸ÀAUÀÄ vÀA ¹zÀÝ¥Àà EAr 2) ªÀÄ®Äè vÀA FgÀ¥Àà SÉÊ£ÀÆgÀ 3) UÀÄgÀ¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Àà gÀÆV 4) §£À¹zÀÝ vÀA ©¼É£ÀUËqÀ ¥Ánî 5) ¹zÀgÁAiÀÄ vÀA ²ªÀtÚ gÀÆV 6) ±ÀgÀt¥Àà vÀA ¹zÀÝ¥Àà §¼ÀÆgÀV 7) ªÀÄ®è¥Àà vÀA £ÁUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á||J®ègÀÆ ºÉÆwð vÁ||EAr EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ E¸Éàmï J¯ÉUÀɼÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÉÆwð UÁæªÀÄzÀ ²æà gÉêÀt¹zÉÝñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ PÀqɬÄAzÀ 11650/.gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸ÀvÀB²æà C±ÉÆÃPÀ f.ZÀªÁít ¦.J¸ï.L ºÉÆwð ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:26.06.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.