Facebook

Number of Visitors

Tuesday, June 27, 2017

DAILY NEWS ON 26-06-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 26.06.2017

  1] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2017 3 (1) (Dgï) (J¸ï) J¸ï¹/J¸ïn  ¦J
     DåPÀÖ 2015 & 504,506, L.¦.¹.


 ¢£ÁAPÀ 24-06-2017 gÀAzÀÄ 12:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è  DgÉÆæ1]  PÀȵÀÚ¥Áà .®. ©®PÉÃj ¸Á|| CAPÀ®V vÁ|| f¯Áè || ¨ÁUÀ®PÉÆÃl EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆæ PÀȵÀÚ¥Áà ©®PÉÃj E§âgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl PÉÆÃ-D¥ï «ÄÃ®Ì AiÀÄĤAiÀÄ£ïzÀ ¤zÉñÀðPÀgÀÄ EzÀÄÝ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀÄð¢zÁgÀjUÉ ¨ÉÊzÁqÀĪÀzÀÄ dUÀ¼Á vÀUÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ dUÀ¼ÁqÀĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÁ ¸ÀĪÀÄä£É EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 24-06-2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ §ÆvÀ£Á¼À PÉgÉ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £ÀA¢¤ «ÄÃ®Ì AiÀÄĤAiÀÄ£ïzÀ CzÀåPÀëgÀ PÀÆuÉAiÀÄ°è PÀĽvÁUÀ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrgÀĪÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢PÀÆqÁ ªÀiÁvÀĪÀiÁwUÉ dUÀ¼ÁvÀUÉzÀÄ J ªÀÄUÀ£Éà E°è J¯Áè ¤AzÉà £ÀrAiÀÄÄvÀÛzÉ CzÀåPÀëgÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É EzÁÝgÀ ¤Ã£É CzÀåPÀëVj ªÀiÁqÀw ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ªÀAiÀĹì£ÀµÀÄÖ £À£ÀUÉ C£ÀĨsÀªÀ EzÉ CAvÁ CAzÀÄ ¦AiÀiÁðAiÀÄÄ eÁw¬ÄAzÀ ºÀƯÉÃgÀÄ CAvÁ UÀÆwÛzÀÄÝ w½zÀÆ w½zÀÆ J ºÀƯÁå ¸ÉÆüɪÀÄUÀ£É CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr ¥ÁætzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ..F §UÉÎ  UÀÄgÀ¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà bÀ®ªÁ¢ ¸Á||  gÀÆtºÁ¼À vÁ|| § ¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.06.2017 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¤qÀUÀÄA¢ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 124/2017 PÀ®A: 15(A), 32(3) K.E Act
¢£ÁAPÀ 25.06.2017 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¹zÀÝ°AUÀ vÀA zÀvÀÛ¥Àà ªÀÄPÉÛzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀAzÁ® ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ zÁ¨ÁzÀ°è PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°Ã£À «ªÀgÀ:1. Old Tavern CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ 03 SÁ° ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃmïUÀ¼ÀÄ 2. SÁ° ¥Áè¹ÖPï UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ 03F §UÉÎ ¸ÀBvÀ: ¸À||vÀ||¦|| ²æà gÁeÉñÀ. J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.06.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 92/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPïÖ
   
    ¢£ÁAPÀ: 25-06-2017gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¹PÀÌ DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ  £ÀÆgÀC°Ã. vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á§. ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ,  ±ÀAPÀgÀ. dUÀzÉêÀ¥Àà. §rUÉÃgÀ, CrªÉÃ¥Àà. ¸ÀAUÀ¥Àà. ªÀÄAPÀtÂ,     zÀ¸ÀÛVÃgÀ. ªÀÄ£ÀÆìgÀ¸Á§. ZËzsÀj, ªÀiÁgÀÄw. CªÀÄ£Áf. ¨ÁgÀ¸À̼À,  ªÀÄÄPÀÆÛªÀiï. CºÀäzÀ¸Á§. ªÀÄįÁè 7] C©üfvÀ. ¥Àæ¨sÀÄ. ¨ÁgÀ¸À̼À   ¸Á: J®ègÀÆ PÉƯÁígÀ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.1) MlÄÖ- 11700=00 /- gÀÆUÀ¼ÀÄ 2) 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ    F §UÉÎ ¸À:vÀ:  ²æÃ, ¸ÀÄgÉñÀ. Dgï. UÀrØ  ¦.J¸ï.L. PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.06.2017 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
  

4] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 195/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦,DåPïÖ
  
     ¢£ÁAPÀ 25/06/2017 gÀAzÀÄ 06:45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ] ¤AUÀ¥Àà ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà a£ÀªÀĽî, 2] ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ gÁªÀÄtÚ zÉÆqÀªÀĤ,  3] ¥ÀArvÀ ±ÁAvÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ,  4] §¸ÀªÀgÁd gÁd¥Àà ºÉƸÀªÀĤ, 5] gÁªÀÅvÀ¥Àà ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà zÉÆqÀªÀĤ, 6] ¨sÀÆvÁ½ ZÀAzÁæªÀÄ ºÉƸÀªÀĤ, 7] ©üêÀÄ¥Àà PÁ¼À¥Àà vÀ¼ÀPÉÃj,  8] gÀªÉÄñÀ PÁ²£ÁxÀ ZËzsÀj, 9] ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ PÁªÀÄtÚ ºÉƸÀªÀĤ, 10] UÀt¥Àw dmÉÖ¥Àà §AzÁ¼À J®ègÀÆ ¸Á: UÀtºÁgÀ, vÁ: ¹AzÀV. £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ UÀtºÁgÀ UÁæªÀÄzÀ dnÖAUÀgÁAiÀÄ£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ J£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ:-   1) d¥ÁÛzÀ £ÀUÀzÀÄ 10,200/-gÀÆ. 2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ.  F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J£ï © ²ªÀÇgÀ ¦J¸ïL PÁ¸ÀÆ  ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:25.06.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.