Facebook

Number of Visitors

Monday, June 26, 2017

DAILY NEWS ON 25/06/2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 25.06.2017

  1] PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/2017 PÀ®A: 498 [J], 306 gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹

     ¢£ÁAPÀ: 24.06.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è  DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ¥ÀqÀ¸À®V 2] gÁªÀÄ¥Àà ¥ÀqÀ¸À®V 3] ¸ÀUÀgÀªÀé UÀAqÀ gÁªÀÄ¥Àà ¥ÀqÀ¸À®V 4] ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ¥ÀqÀ¸À®V 5] ²æñÉÊ® vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ¥ÀqÀ®¸ÀV ¸Á||J®ègÀÆ PÉƯÁígÀ DgÉÆævÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ®à£Á @ gÉÃSÁ UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ ¥ÀqÀ¸À®V ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð CªÀ¼À UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ, CvÉÛ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ, ªÉÄÊzÀÄ£À EzÀÄÝ, EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV CrUÉ, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è, ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀÅ¢®è ¤Ã£ÀÄ §AeÉ EgÀÄwÛÃAiÀiÁ ¤Ã£ÀÄ fêÀAvÀ EgÀĪÀÅzÀQÌAvÀ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉÆÃV ¸Á¬Ä CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ PÀ®à£Á @ gÉÃSÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®è¢zÁÝUÀ ªÉî¢AzÀ ¥ÀvÁæ¸ÀzÀ ¯Á¥ÀÖgÀPÉÌ  GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, CªÀ¼ÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä CªÀ¼À UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ, CvÉÛ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ, ªÉÄÊzsÀÄ£ÀgÉ PÁgÀtÂèsÀÆvÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ  ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ G¼ÁîUÀrØ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ, d£ÀvÁ¥Áèl vÁ: ªÀÄÄzsÉÆüÀ f¯Áè: ¨ÁUÀ®PÉÆÃl gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.06.2017 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144/2017 PÀ®A: 32,34 PÉ.E AiÀiÁåPÀÖ
   ¢£ÁAPÀ 24.06.2017 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄ®PÁj¹zÀÝ vÀA: ªÀĺÁzÉêÀ qÀ¥À½ 2) C¤Ã® vÀA: CdÄð£À §UÀ° ¸Á: E§âgÀÄ ²gÀ£Á¼À vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥Àj«ÄÃl ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ²gÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ §§¯Á¢ PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥À ªÁlgÀ mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ C£À¢PÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉƸÀÌgÀ N®Ø mÁªÀj£À zÁgÀÄzÀ (±ÉÃgÉ) ¥ËZÀÄUÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ gÉÃqÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. s¹PÀÌ N®Ø mÁªÀj£À 180 JA.J¯ï.zÀ ¥ËZÀÄUÀ¼ÀÄ Q: 9873/- gÀÆ F §UÉÎ ¸ÀBvÀ: J¸ï.© ªÀÄÄZÀÑAr ¦.J¸ï.L r¹© «±ÉõÀ  ¥ÉưøÀ oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.06.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 122/2017 PÀ®A: 24-06-2017 
    ¢£ÁAPÀ: 24.06.2017 gÀAzÀÄ 17.00 EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ UÀÄgÀ¥Àà ¨Áå¯Á¼À 2] gÁdÄ AiÀĪÀÄ£À¥Àà §dAwæ 3] UÁå£À¥Àà §¸À¥Àà ¨Áå¯Á¼À 4] §¸ÀªÀgÁd ²ªÀtÚ AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ  5] ±ÀgÀtÄ ¤AUÀ¥Àà »gÉÃPÀÄgÀ§gÀ 6] PÁ²£ÁxÀ zÁåªÀ¥Àà AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ ¸Á:J®ègÀÆ ºÀ¼ÀÆîgÀ vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ºÀ¼ÀÆîgÀ UÁæªÀÄzÀ zÁåªÀĪÀé£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÉÆPÀÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÆ:01] 4950=00 gÀÆ,UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 02] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ C:¸À:Q:00=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà Dgï J¸ï ºÉÆ£ÀPÉÃj ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.06.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÉƯÁígÀÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2017 PÀ®A: 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ/ªÀÅ 44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J] gÉ/ªÀÅ 21 [4], 21, 4[J]. 
     ¢£ÁAPÀ 24.06.2017 gÀAzÀÄ 01.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²æñÉÊ®. ªÀÄÄvÀÛ¥Àà. ¹zÀÝ£ÁxÀ. mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ. PÉJ-28/nJ-1697ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgÀ £ÀA:PÉJ-28/nJ-1698 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  2] ¹zÁæªÀÄ. gÁªÀÄtÚ. ¹zÀÝ£ÁxÀ. mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA:PÉ.J-28/n-4124 ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgÀ £ÀA: PÉ.J-29/nJ-9345 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 3] ²ªÀ¥Àà. «oÀ×¥Àà. ¹zÀÝ£ÁxÀ. mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA:PÉ.J-29/n-2928 ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgÀ £ÀA: PÉ.J-28/n-5268 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 4] ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ. AiÀĪÀÄ£À¥Àà. ¸À¥ÀÄàj. mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA:PÉJ-32/nJ-4926 ªÀÄvÀÄÛmÉæîgÀªÀÅ ºÉƸÀzÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ E®èzÀÄÝ. £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:J®ègÀÆ aªÀÄä®V, 5] ªÀ°ÃCºÀäzï. vÀAzÉ. ºÀ¸À£À¸Á§. zÉÆqÀªÀĤ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA:PÉ.J-28/n©-3013 ªÀÄvÀÄÛ 1] mÉæîgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J-28/n©-3014 2] mÉæîgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J-28/n©-9277, £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 6] ªÀĺÀäzÀgÀ¦ÃPÀ. vÀAzÉ. ¸ÉÊAiÀÄzÀ¸Á§. PÉƯÁígÀ, mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA: PÉJ-28/nJ-7861 ªÀÄvÀÄÛ 1] mÉæîgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J-28/n©-1441 2] mÉæîgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J-28/n©-1440 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: E§âgÀÆ UÀt vÁ: § ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr vÀªÀÄä vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À mÉæîgÀUÀ¼À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ, ¸ÀÄgÉñÀ. Dgï. UÀrØ. ¦.J¸ï.L. ¦.J¸ï.L. PÉƯÁígÀ ¦.J¸ï.gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:24.06.2017 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 90/2017 PÀ®A: 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ/ªÀÅ 44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J] gÉ/ªÀÅ 21 [4], 21, 4[J]
    ¢£ÁAPÀ 24.06.2017 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ZÀAzÀæPÁAvÀ. zÀ±ÀgÀxÀgÀªÀ. ¸ÀļÁPÉ, ¸Á: UÀqÀ¢¤ß vÁ: ©Ã¼ÀV ¯Áj £ÀA§gÀ- PÉJ-35/J-6746 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄZÁ®PÀ£ÀĸÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV J°èAzÀ¯ÉÆà ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄvÀ£À߯ÁjAiÀÄ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ, ¸ÀÄgÉñÀ. Dgï. UÀrØ. ¦.J¸ï.L. ¦.J¸ï.L. PÉƯÁígÀ ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:24.06.2017 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 152/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ 
    ¢£ÁAPÀ 24.06.2017 gÀAzÀÄ 16.10  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è  DgÉÆævÀgÁzÀ  1) dAiÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ zÁ£À¥Àà ZÀªÁít ¸Á; UÉzÀÝ®ªÀÄj vÁAqÁ ºÁ||ªÀ|| ¨Áå¯Á¼À 2) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà WÀAn ¸Á; E¼ÀPÀ¯ï ºÁ||ªÀ|| ¨Áå¯Á¼À 3) gÁªÀÄ¥Àà ¤AUÀ¥Àà ªÀÄ£Áå¼À ¸Á; ¨Áå¯Á¼À 4) AiÀÄ®è¥Àà zÉêÀ¥Àà §dAwæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ zÀAqÀ¥Àà ºÀjd£À ¸Á; ¨Áå¯Á¼À 5) gÁªÀÄ¥Àà CAiÀÄå¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á; ¨Áå¯Á¼À 6) ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzsÉ PÀgÉ¥Àà §rUÉÃgÀ ¸Á|| ¨Áå¯Á¼À 7) ©ÃªÀÄtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀiÁ¼ÀÆgÀ ¸Á|| ¨Áå¯Á¼À vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzsÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ 1)E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52 C¸ÀQ00-00 gÀÆ 2).gÉÆÃR ºÀt 2100-00 F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà JªÀiï. ©. ©gÁzÁgÀ ¦J¸ïL vÁ½PÉÆÃn ¦J¸ï  ¸ÀgÀPÁj vÀ¥Éð ¦gÁå¢  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:24.06.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ  

    ¢£ÁAPÀ 24.06.2017 gÀAzÀÄ UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] «oÉÆèÁ. vÀAzÉ UÀqÉØ¥Àà. ¸Á¯ÉÆÃlV. ¸Á: »gÉÃgÀÆV, vÁ: EAr 2] ©üêÀIJ. ±ÀAPÉæ¥Àà. UÀÄr. ¸Á: »gÉÃgÀÆV. vÁ: EAr EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É N.¹.ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß Dr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ-800/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. 2] N.¹ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ aÃn-ªÀÄÆgÀÄ. 3] ¨Á®¥É£ï-JgÀqÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ, ²ªÁ£ÀAzÀ. DgÉãÁqÀ. ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:24.06.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.