Facebook

Number of Visitors

Saturday, June 24, 2017

DAILY NEWS ON 24-06-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 24.06.2017

  1] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 136/2017 PÀ®A: 451, 109, 302, 324, 354, 506  gÉ/ªÀÅ 34                                 L¦¹

     ¢£ÁAPÀ: 23.06.2017 gÀAzÀÄ 18.00, UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è  DgÉÆævÀgÁzÀ 01]  ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ºÀjAzÁæ¼À, 02] ¸Á¬Ä§tÚ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ºÀjAzÁæ¼À. 03] ®PÀÌ¥Àà vÀAzÉ ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÀjAzÁæ¼À ¸Á: J®ègÀÆ ºÉƸÀ vÁªÀgÀSÉÃqÀ. vÁ: ¹AzÀV. 04] ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ  ªÉÄʯÁj AiÀÄqÀV ¸Á: »PÀÌtUÀÄwÛ vÁ: ¹AzÀV. DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ C:£ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15-20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÉÆÃlzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ  ¥Á¬Ä¥À »r ¨Á CAvÁ PÀgÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¥Á¬Ä¥ï »rAiÀÄ°PÉÌ ºÉÆÃzÁUÉÎ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À PÉÊ »rzÀÄ eÉUÁÎr ªÀiÁ£À§AUÀ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À £ÁåAiÀÄPÉÌ ºÁQzÀÝPÉÌ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖVzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ C:£ÀA: 3-4 £ÉÃzÀªÀgÀ avÁªÀuɬÄAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ C:£ÀA: 1-2 £ÉÃzÀªÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ¸À£ÀQ ªÀÄvÀÄÛ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ PÉƬÄvÁ ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¥Àà PÉÆrèAiÀÄ£ÀÄß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄ®PÀ¥Àà ¸ÀAUÀ¥Àà ºÀjAzÁæ¼À ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀóµÀð [2] ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ºÀjAzÁæ¼À ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð 3] ±ÀgÀt§¸ÀÄ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÀjAzÁæ¼À ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð ¸Á: J®ègÀÆ ºÉƸÀvÁªÀgÀSÉÃqÀ EªÀjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DgÉÆæ C:£ÀA: 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt§¸ÀÄ EªÀ¤UÉ zsÀ£ÀzÀ SÉÆnÖAiÀÄ°è eÉQÌPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°ègÀĪÀ ZÉ¥Àà PÉÆrè¬ÄAzÀ vÉ°AiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ: C:£ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¸ÀAUÀ¥Àà EªÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ eÉPÀÌUÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸É£ÀQ¬ÄAzÀ §®UÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ« £ÀAvÀgÀ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ PÉƬÄvÁ¢AzÀ vÉ°AiÀÄ JgÀqÀÄ §¢AiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ºÉqÀQ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀĪÀzÀ®èzÉ ©r¹PÉƼÀî°PÉÌ ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄ®PÀ¥Àà EªÀ¤UÉ DgÉÆæ C:£ÀA: 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ  PÉÆrè¬ÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ [G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D®ªÉÄîPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É.] EzÀÄ C®èzÉ ©r¹PÉƼÀî°PÉÌ ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ  ±ÀAPÉæªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÀjAzÁæ¼À ªÀÄvÀÄÛ CPÀ̪ÀĺÁzÉë UÀAqÀ ±ÀgÀt§¸ÀÄ ºÀjAzÁæ¼À EªÀjUÉ ¥ÁætzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀĪÀzÀ®èzÉ CPÀ̪ÀĺÁzÉëAiÀÄ §®UÉÊ DgÉÆæ: C:£ÀA:01 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¸À£ÀQ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ  £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®PÀ¥Àà ºÀjAzÁæ¼À ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð ¸Á:ºÉƸÀ vÁªÀgÀSÉÃqÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.06.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2017 PÀ®A: 323, 324, 326, 504, 506 R/W 34
   IPC & 3 [1],  [I,] [X], SC/ST PA ACT-1989.
    ¢£ÁAPÀ 21.06.2017 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀĺÉÃgÀ. vÀAzÉ ªÀ°¸Á§. eÁVÃgÀzÁgÀ. 2] eÁQÃgÀ. vÀAzÉ ªÀ°¸Á§. eÁVÃgÀzÁgÀ. 3] UÉÆÃgɸÁ§. vÀAzÉ ªÀ°¸Á§. eÁVÃgÀzÁgÀ. 4] ªÀĺÀäzÀ¤AiÀiÁd. vÀAzÉ ªÀ°¸Á§. eÁVÃgÀzÁgÀ. ¸Á; J®ègÀÆ vÉ£Àß½î. vÁ: EAr EªÀgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÁQëzÁgÀ-GªÉÄñÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÀ Hj£ÀªÀ£ÀÄ E°è AiÀiÁPÉ §A¢gÀÄ« CAvÁ CªÀ£ÉÆA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr dUÀ¼Á ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ°PÉÌ ºÀwÛzÀÝPÉÌ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÁQëzÁgÀ-gÁºÀÄ® FvÀ£ÀÄ CªÀjUÉ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÁªÀÅ ªÉÄïÁÓwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ »AzÀÆ ¥Àj²µÀÖ ºÉƯÉAiÀÄgÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ EgÀÄvÁÛ£É CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀ¤UÉ K ºÉƯÁå ¸Àƽ ªÀÄPÀ̼Áå HgÁUÀ ¤ªÀÄäzÀÄ ¨Á¼À DUÉÃw CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr J®è DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr CªÀgÀ PÀÆqÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¸ÁQëzÁgÀ gÁºÀÄ®£À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K ºÉƯÁå ¸Àƽ ªÀÄUÀ£Éà HgÁUÀ ¤AzÀÄ ¨Á¼À ¢ªÀiÁPÀ DUÉÃw CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÀ¤UÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà ¸ÁQëzÁgÀ GªÉÄñÀ¤UÀÆ PÀÆqÁ ¥ÉlÄÖ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ UÀAUÁzsÀgÀ. vÀAzÉ zÀvÁÛvÉæAiÀÄ £ÁªÀÄzÁgÀ.¸Á; vÉ£Àß½î. vÁ: EAr. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.06.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 115/2017 PÀ®A: 143,147,148,323,324,504, R/w 149 IPC & 3(1) (R) (S) Sc/st Act 2015  
    ¢£ÁAPÀ: 20.06.2017 gÀAzÀÄ 13.30 EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)dPÀÌ¥Àà vÀA §¸À¥Àà ºÉUÀqÁå¼À 2) ¥ÀæPÁ±À vÀA §¸À¥Àà ºÉUÀqÁå¼À ¸Á||E§âgÀÆ ºÀ¼ÀUÀÄtQ 3) zsÀªÀÄðgÁAiÀÄ vÀA ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á||ºÀvÀÛ½î ºÁ||ªÀ||ºÀ¼ÀUÀÄtQ 4) ¸ÀzÁ²ªÀ vÀA oÀPÀÌ¥Àà ºÉUÀqÁå¼À 5) UÀAUÀ¥Àà oÀPÀÌ¥Àà ºÉUÀqÁå¼À 6)²ªÁ£ÀAzÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ºÉUÀqÁå¼À ¸Á||J®ègÀÆ ºÀ¼ÀUÀÄtQ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢zÁgÀ£À CtÚ ¯ÁAiÀÄ¥Àà vÀA AiÀÄ®è¥Àà ªÀoÁgÀ EªÀgÀÄ ¸À£ï 2004 £Éà ¸Á°£À°è EzÀgÀ°è DgÉÆæ £ÀA 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ 50000/-gÀÆ UÉ vÀªÀÄä d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 118/C2 JgÀqÀÄ JPÀgÉ d«ÄãÀªÀ£ÀÄß MwÛ ºÁQzÀÄÝ ¸ÀzÀj 50000/gÀÆ UÀAlÄ ªÀÄvÀÄÛ §rØ ºÀt ¸ÉÃj ªÀÄgÀ½ PÉÆmÁÖUÀ d«ÄãÀÄ ©qÀĪÀ ªÀiÁvÀÄPÀvÉAiÀiÁVzÀÄÝ F CªÀ¢üAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ¦gÁå¢AiÀÄ CtÚ ¯ÁAiÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀ vÀAzÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆr §rØUÀAlÄ ¸ÉÃj 1,60000/gÀÆ »jAiÀÄgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ DgÉÆævÀjUÉ d«ÄãÀÄ ©r¹PÉÆqÀ®Ä PÉÆnÖzÀÄÝ DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ d«ÄãÀÄ ©lÄÖPÉÆqÀzÉà EgÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉƦvÀgÀÄ d«ÄãÀªÀ£ÀÄß ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ°PÉPÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ GªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æñÉÊ® EªÀgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÝgÀ ¹nÖ¤AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr WÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà ºÉƯÉÃgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Áå CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÁr zËdð£Àå J¸ÀVzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ªÀÄ£ÉƺÀgÀ vÀA. AiÀÄ®è¥Àà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð, eÁw »AzÀÄ ºÉÆïÉgÀ ¸Á: ºÀ¼ÀUÀÄtQ vÁ: EAr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.06.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2017 PÀ®A: 448, 376, 506  L¦¹.   
     ¢£ÁAPÀ 27.05.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀßzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) ¤Ã®¥Àà vÀAzÉ ±ÉõÀ¥Àà ¨ÉÆý ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð ¸Á: ZÀ®«Ä vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À  FvÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ZÀ®«Ä UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼É EzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÉÄÃ¯É CvÁåZÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ zÁæPÁë¬Ät UÀAqÀ ©üÃgÀ¥Àà ªÉÆÃmÉ, ¸Á: PÀ£ÀÆßgÀ vÁ: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ºÁ° ZÀ®«Ä gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:23.06.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2017 PÀ®A: 32,34 PÉ.E DPÀÖ-1965
    ¢£ÁAPÀ 23.06.2017 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ªÀ ¸ÉÆÃgÀUÁA« ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð ¸Á:°AUÀ£ÀÆgÀ vÁ:dªÀÄRAr ºÁ°  ºÉƸÀÆgÀ (PÀȵÁÚ £ÀUÀgÀ) 2) EªÀiÁªÀĺÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀgÀ¦ÃPÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀiÁ;20 ªÀµÀð ¸Á: UÉÆPÁPÀ¥Á®ì vÁ:UÉÆPÁPÀ ºÁ° ºÉƸÀÆgÀ (PÀȵÁÚ £ÀUÀgÀ) EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á¸ï ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ gÀnÖ£À ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁlPÁÌV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà gÀªÉÄñÀ.¹.CªÀf ¦J¸ïL §§¯ÉñÀégÀ ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:23.06.2017 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 143/2017 PÀ®A: ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ

    ¢£ÁAPÀ 10.06.2017 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ¸ÁAiÀĪÀé UÀAqÀ «oÀ×® §dAwæ ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð ¸Á|| ElÖAVºÁ¼À EªÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢ü ºÉAqÀw EzÀÄÝ ¦ügÁå¢ü ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ «oÀ×® vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ §dAwæ ¸Á|| ElÖAVºÁ¼À vÁ|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:23.06.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 200/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ  

    ¢£ÁAPÀ 23.06.2017 gÀAzÀÄ 15.05 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÁAiÀħtÚ vÀAzÉ §¸ÀtÚ £ÁAiÉÆÌÃr 2] ¸À°ÃA vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÁ°PÁgÀ 3] ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà PÀÄAmÉÆÃf  4] ªÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ UÉÆî¥Àà ªÀqÀØgÀ 5] ¥sÁgÀÆPï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ ºÀ½î 6] §¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ  7] ±Á»zÀ vÀAzÉ PÁ¯ÉøÁ§ ¨ÁªÀÇgÀ ¸Á: PÀÄzÀj¸Á®ªÁqÀV. J®ègÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ; J¸ï.©.UËqÀgÀ ¦J¸ïL § ¨ÁUÉêÁr ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:23.06.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 151/2017 PÀ®A: 420 ¸ÀºÀ 34 L¦¹ 78[3] PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ

    ¢£ÁAPÀ 23.06.2017  gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀÄ°èPÁdð£À zÉêÀ¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr, 2] «dAiÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ AiÀiÁ¼ÀV. 3] C¯Áè¨sÀPÀë §AzÀV¸Á§ £ÀzÁ¥À. J®ègÀÆ ¸Á|| vÁ½PÉÆÃn EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80=00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀzÁV £ÀA§ÄªÀAvÉ ºÉý d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄ GzÉÝñÀ¢AzÀ N¥À£ï PÉÆèÃd JA§ÄªÀ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ JAzÀÄ PÀÆUÀÄvÁÛ N.¹ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N.¹.dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ1). MlÄÖ gÉÆÃR ºÀt 1500-00 gÀÆ, 2).N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn £Á®ÄÌ Q;00=00 gÀÆ 3) ¨Á®¥É£ï ªÀÄÆgÀÄ Q;00=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà JªÀiï. ©. ©gÁzÁgÀ ¦J¸ïL vÁ½PÉÆÃn ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:23.06.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
9] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2017 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E. DPïÖ
    ¢£ÁAPÀ 23.06.2017 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÀqÀUÀ° ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð ¸Á: ¤ªÁ¼ÀSÉÃqÀ vÁ: ¹AzÀV. FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀ«ÄÃmï E®èzÉà CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀ£Àß §eÁd PÀA¥À¤AiÀÄ ¥Áèn£Á ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ 28 Ef 3856 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É N®Ø lªÀ£Àð CAvÁ §gÉzÀ 180 JªÀiïJ¯ïzÀ 48 «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ: L. JªÀiï. zÀÄAqÀ¹ ¦J¸ïL zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:23.06.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
10] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2017 PÀ®A: 143, 147, 148, 506[2] L.¦.¹. & 25, 27, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ DAiÀÄÄzsÀ PÁ¬ÄzÉ
     ¢£ÁAPÀ 23.06.2017gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]¦AlÄUËqÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁAiÀÄ ¥Ánî 2] ºÀtªÀÄAvÀUËqÀ vÀA:  ¨Á§ÄgÁAiÀÄ ¥Ánî ¸Á: ±ÉÃUÁAªÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 03 d£ÀgÀÄ. ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ªÀiÁ£Àå: ²æà gÀ«PÁAvÀ ¥Ánî ªÀiÁf ±Á¸ÀPÀgÀÄ EAr ªÀÄvÀ PÉëÃvÀæ EªÀjUÉ UÁr £ÀA. JA.JZï:13/¹:J£ï:5050 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ EAr¬ÄAzÁ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀzÀ PÀqÉUÉ ªÁAiÀiÁ gÀhļÀQ ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀĪÁUÀ Cdð£Á¼À PÁæ¸ÀzÀ ºÀwÛgÀ NªÀígÀ ¯ÉÆÃqÀ EgÀĪÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ n¥ÀàgÀ UÁrUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß DgÀ.n.N C¢üPÁjUÀ½AzÀ    vÀÆPÀ ªÀiÁr¸À®Ä gÀhļÀQAiÀÄ ªÉà ©æeï PÀqÉUÉ vÀA¢zÀÝgÀ »£À߯ÉAiÀÄ ¹nÖ¤AzÁ DgÉÆævÀgÀÄ ¥sÁZÀð£ÀÆgÀ UÁrAiÀÄ £ÀA. JA.JZï: 13/©.J£ï:4412 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æà gÀ«PÁAvÀ ¥Ánî- ªÀiÁf ±Á¸ÀPÀgÀÄ EAr ªÀÄvÀ PÉëÃvÀæ EªÀjUÉ jªÁ®égÀ vÉÆÃj¹ CAf¹zÀÄÝ C®èzÉà E£ÀÄß½zÀ NªÀgÀ ¯ÉÆÃqÀzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ n¥ÀàgÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ªÉà ©æeï PÀqÉUÉ vÀÆPÁ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀgÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÁQëzÁgÀ ºÉÆêÀÄUÁqÀð ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ §ÄPÁÌ ¸Á: ZÀqÀZÀt EªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ n¥ÀàgÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ PÀ½¸ÀĪÀAvÉ jªÁ¯ÁégÀ vÉÆÃj¹ CªÀ¤UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æÃ: zsÀgÉ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ°è£ÁxÀ zsÀ£ÀUÀgÀ ¸Á: wÃxÀð, vÁ: zÀQët ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:23.06.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

11] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 122/2017 PÀ®A: 353 L.¦.¹.  

      ¢£ÁAPÀ 23.06.2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è  MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ ¥sÁZÀÄð£ÀgÀ UÁrAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ §AzÀ M§â  C¥ÀjZÀvÀ ªÀåQÛ DvÀ§ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 14:00 UÀAmɬÄAzÁ gÀhļÀQAiÀÄ J.Dgï.n.N ZÉPï ¥ÉÆøÀÖzÀ°è PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ NªÀgÀ ¯ÉÆÃqÀ EgÀĪÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ n¥ÀàgÀ UÁrUÀ¼À£ÀÄß vÀÆPÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ²æ gÀ«PÁAvÀ ¥Ánî ªÀiÁf ±Á¸ÀPÀgÀÄ EAr ªÀÄvÀPÉëvÀæ EªÀgÉÆA¢UÉ Cdð£Á¼À PÁæ¸À PÀqɬÄAzÁ gÀhļÀQ PÀqÉUÉ vÀA¢zÀÝgÀ »£À߯ÉAiÀÄ ¹nÖ¤AzÁ C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ©½AiÀÄ §tÚzÀ ¥ÁZÀÄð£ÀgÀ UÁrAiÀÄ°è §AzÀªÀ£É n¥ÀàgÀ UÁrAiÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸À¨ÉÃqÁ ºÁUÉÃAiÉÄ ºÉÆÃUÀÄ ªÀÄÄAzÀ §A¢zÀÝ£ÀÄß £Á £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ¨ÉzÀj¹ PÀ½¹PÉÆlÄÖ vÀÆPÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁX ªÉà ©æeï  PÀqÉUÉ MAiÀÄÄåwÛgÀĪÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ §ÄPÁÌ ºÉÆêÀiï UÁqÀð §PÀÌ¯ï £ÀA. 392 ZÀqÀZÀt WÀlPÀ ¸Á: ZÀqÀZÀt gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:23.06.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.