Facebook

Number of Visitors

Saturday, June 24, 2017

DAILY NEWS ON 23-06-2017

 ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

                                                                 
¢£ÁAPÀ: 23.06.2017

gÀªÀÄeÁ£ï ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ±ÁAw ¸À¨sÉ PÉÊPÉÆAqÀ §UÉÎ.


   «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯ÉèAiÀiÁzsÀåAvÀ ¢£ÁAPÀ: 26.06.2017 ªÀÄĹèA ¨ÁAzsÀªÀgÀÄ gÀªÀÄeÁ£ï ºÀ§âªÀ£ÀÄß DZÀj¸ÀÄwÛzÀÄÝ. ¸ÀzÀj ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ; 23.06.2017 gÀAzÀÄ J®è PÉÆëģÀ d£ÀgÀ ºÁUÀÆ ««zsÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÉÆAqÀ ±ÁAw ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀj ±ÁAw ¸À¨sÉAiÀÄ°è ²æà JªÀiï. ¹. ªÀÄįÁè, CzsÀåPÀëgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÀPÀëuÁ ªÉâüPÉ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯Éè, ²æÃ. CrªÉ¥Àà ¸Á®UÀ¯ï, zÀ°vÀ ªÀÄRAqÀgÀÄ ºÁUÀÆ ²æÃ. ²ªÁf PÀzÀA, ªÀÄgÁoÁ ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ, ±ÀgÀtÄ ¸À§gÀzÀ, AiÀÄĪÀ ªÀÄÄRAqÀgÀÄ  ²æÃ. GªÉÄñÀ ªÀAzÁ® ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ  ²æÃ. C§ÄÝ® UÀt ¯ÉÆÃt ªÀÄĹèA ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÀÄÄRAqÀgÀÄ, ºÁUÀÆ £ÀUÀgÀzÀ J®è PÉÆëģÀ UÀtå ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ. gÀªÀÄeÁ£ï ºÀ§âªÀ£ÀÄß f¯ÉèAiÀiÁzsÀåAvÀ ±ÁAvÀjÃw¬ÄAzÀ DZÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ PÉÆÃgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. 
    gÀªÀÄeÁ£ï ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ f¯ÉèAiÀiÁzsÀåAvÀ ¸ÀÆPÀÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï §AzÉÆç¹Û ¤AiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. AiÀiÁgÁzÀgÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨sÁ»gÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è vÉÆqÀVzÀ §UÉÎ PÀAqÀħAzÀ°è CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀzÀÄ.