Facebook

Number of Visitors

Thursday, June 22, 2017

DAILY NEWS ON 22-06-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 22.06.2017

  1] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2017 PÀ®A: 363 L¦¹

     ¢£ÁAPÀ: 21.06.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ 01.20 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è  £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¨Á®QAiÀÄgÁzÀ 1] PÀĪÀiÁj ¸À«vÁ vÀA ZÀAzÀæ±ÉÃPÀgÀ CqÀQ ªÀAiÀiÁ-17 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀ®¸ÀAV vÁ|| EAr ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ ªÀÄ£ÀUÀƽ gÉÆÃqï.£ÉÃzÀݪÀ½UÉ ¥Á®£É ¥ÉƵÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ E®èzÀ PÁgÀt gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:30.04.2017 gÀAzÀÄ ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á®ªÀÄA¢gÀzÀ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ  ªÀÄvÀÄÛ 2] PÀĪÀiÁj VÃvÁ vÀA £ÁªÀÄzÉêÀ £ÁAiÀÄPÀ. ªÀAiÀiÁ-16 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀqÀ®¸ÀAUÀ vÁAqÁ £ÀA-5 vÁ|| EAr ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ ªÀÄ£ÀUÀƽ gÉÆÃqï £ÉÃzÀݪÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ: 16.06.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-102/2017 PÀ®A-363.376. L¦¹. ªÀÄvÀÄÛ 5.6.¥ÉÆPÉÆì DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¥Á®£É ¥ÉƵÀuÉUÁV ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á®ªÀÄA¢gÀzÀ°è zÁR¯ÁVzÀÄ ¸ÀzÀj ¨Á®QAiÀÄgÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.06.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ 01.20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¨ÁV®zÀ Qð vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E§âgÀÆ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ ¨ÁvÀ gÉÆêÀiïzÀ°è£À ¤Ãj£À mÁå¥ï ZÁ®Ä ªÀiÁr C°èAzÀ C¢üÃPÀëPÀgÀ PÉÆoÀrAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉAiÀÄ QqÀQAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ ¯ÉÊ©æAiÀÄ PÉÆoÀrAiÀÄ UÉÆÃqɬÄAzÀ PɼÀUÉ fVzÀÄ E§âgÀÆ vÀ¦à¹PÉÆAqÀĺÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ.CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ  ²æêÀÄw ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ ºÉÆA§tÚ  ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¸ÀPÁðj ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.06.2017 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2017 PÀ®A: 363. L.¦.¹.
    ¢£ÁAPÀ 21.06.2017 gÀAzÀÄ 09.15 gÀAzÀÄ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸À«ÄÃgï vÀA/ ªÀĺÀäzÀAiÀÄĸÀÆ¥ï EArPÀgï ¸Á|| ºÀQêÀÄ ZËPï ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV E®è ¸À®èzÀÝ£ÀÄß ºÉý ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢zÉ. F §UÉÎ C¯Áè§PÀë vÀA/ C§ÄÝ®gÀeÁPÀ ¦vÀ° ¸Á|| ¥ÀºÁqÀSÁ£À ªÀiÁågÉÃeï ºÁ¯ï »AzÀÄUÀqÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.06.2017 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 68/2017 PÀ®A: 78 (3) PÉ.¦.AiÀiÁPÀÖ
 
    ¢£ÁAPÀ: 21.06.2017. gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1)¥ÀævÁ¥À vÀA, ©ÃªÁ ¯ÉÆAqÉ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÁt§VZÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ¸ÀĤî Dgï PÁA§¼É ¹¦L UÉÆüÀUÀĪÀÄäd ªÀÈvÀÛ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.06.2017 gÀAzÀÄ J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2017 PÀ®A: 78 (3) PÉ.¦.AiÀiÁPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ 21.06.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 4.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁ¸À vÀA/ ®PÀëöät UÁrªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð ¸Á:zÉêÀgÀ ¤A§gÀV vÁ:EAr. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ 01/- gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N. ¹ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. MlÄÖ d¥ÁÛzÀ ºÀt: 480/-gÀÆUÀ¼ÀÄ.  F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ, ¤AUÀ¥Àà. JZï. ¥ÀÆeÉÃj, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:21.06.2017 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 141/2017 PÀ®A: 143, 147, 148, 324, 504, 506 ¸ÀºÀ 149 L¦¹


    ¢£ÁAPÀ 08.06/2017 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÁªÀiÁ ºÀjèÁ ªÀiÁ£ÀªÀgÀ 2] ºÀjèÁ ²ªÀ¥Àà ªÀiÁ£ÀªÀgÀ 3] PÁªÀiÁ¨Á¬Ä UÀA ºÀjèÁ ªÀiÁ£ÀªÀgÀ 4] ®PÀëöät ºÀjèÁ ªÀiÁ£ÀªÀgÀ 5] gÁªÀfà ºÀjèÁ ªÀiÁ£ÀªÀgÀ 6] vÁAiÀĪÀé gÁªÀf ªÀiÁ£ÀªÀgÀ 7] gÀeÁ¨Á¬Ä gÁªÀiÁ ªÀiÁ£ÀªÀgÀ ¸Á|| J®ègÀÆ CgÀPÉÃj PÀgÁqÀ zÉÆrØ.  DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¦gÁå¢ MAzÉà Hj£ÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ¤Ãj£À mÁåAPÀ §AzÁUÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ C°è ¤ÃgÀÄ vÀÄA§®Ä §AzÀ DgÉÆæ vÁAiÀĪÀé  EªÀ¼À eÉÆvÉUÉ dUÀ¼À DVzÀÄÝ PÁgÀt DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ eÉÆvÉUÉ dUÀ¼Á vÀUÉzÀÄ ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÀÄ ¦gÁå¢UÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ fêÀzsÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸ÀeÁ¨Á¬Ä  UÀA D£ÀAzÀ ¥ÁAqÉæ ¸Á|| CgÀPÉÃj PÀgÁqÀ zÉÆrØ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:21.06.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.