Facebook

Number of Visitors

Wednesday, June 21, 2017

DAILY NEWS ON 21-06-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 21.06.2017

  1] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 184/2017 PÀ®A: 420 L¦¹

     ¢£ÁAPÀ: 08.01.2017 gÀAzÀÄ 11:30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ¼ÁzÀ P˱À®å ¥À£Á¼ÀPÀgï ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ UÁåAUÀ¨ÁªÀr EªÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÉÆùAiÉÆà PÀ®Ñgï JdÄåPÉõÀ£ï  ¸ÉÆøÁ¬Än ªÀw¬ÄAzÀ GavÀªÁV ±Á¼Á ±ÀÄ®Ì ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç  §Æmï ¨ÁåUï ªÀÄvÀÄ PÀA¥Á¸À ¤ÃqÀ®UÀĪÀzÀÄ  CAvÁ PÀgÀ¥ÀvÀæ vÀAiÀiÁj¹ J®è PÀqÉUÉ ºÀAa d£ÀjAzÀ AiÀÄÄ lÄ¨ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cfð ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸Á«ÃgÁgÀÄ d£ÀjAzÀ vÀ¯Á 230:00 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄAvÉ  ¥ÀævÉÆAiÀħâjAzÀ  ºÀt vÀÄA©¹PÉÆArzÀÄÝ  ¦gÁå¢ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀºÀ 230:00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt vÀÄA©¹PÉÆAqÀÄ ¦gÉÊD¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁ¸À ªÀiÁrzÀ C¥sÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ªÀÄAdÆj®» vÀAzÉ gÀÄPÀĪÉÆâÝÃ£ï £ÁUÀgÀ¨ÁªÀr ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ §rPÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ £ÁUÀgÀ¨ÁªÀr vÉÆÃl gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.06.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2017 PÀ®A: 161. 162. 163. 164. 165. 177. 198. 199. 202. 203. 408. 415. 420. 426. 464. 468. 474. L.¦.¹.
    ¢£ÁAPÀ 09.11.2012 gÀAzÀÄ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÀĺÀäzÀºÀ¦üÃeï vÀA C§ÄÝ®gÀ²Ãzï SÁf ¸Á||«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ CxÀt gÀ¸ÉÛ. 2) r«íd£À¯ï PÀAmÉÆæîgï J£ï.E.PÉ.Dgï. n.¹.«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ r«íd£ï CxÀt gÉÆÃqï «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ. 3) £ÁgÁAiÀÄt¥Áà PÀÄgÀħgÀ ¯Á D¦üøÀgï J£ï.E.PÉ.Dgï.n.¹. D¦üøï CxÀt gÉÆÃqï «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ. 4) SÁ°zÀ ¹.J.N. ªÀÄvÀÄÛ J¥sï.J.N.PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹.¸ÉAlæ¯ï D¦üÃ¸ï ±ÁAAiÀÄw£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ-27 5)¦.L.N.zÀ ¸ÉPÉæÃlj qÉvï PÀA jmÉÊgÀªÉÄAmï ¨É£ï¦ümï ¥sÀAqï mÁæ£ÉÆì÷àÃlð ºË¸ï ¸ÉAlæ¯ï D¦üÃ¸ï ±ÁAw £ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ.-27 EªÀgÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹.AiÀÄ £ËPÀgÀjzÀÄÝ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ªÀÈvÀÛ PÀAqÀPÀÖgï¤zÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ CªÀ¤UÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥sÀAr£À°è ºÀt 29.667-00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß CªÀ¤UÉ PÉÆqÀ¨ÁgÀzÀÄ CA§ÄªÀ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ J®ègÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä C¢üÃPÁgÀ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ÄªÀ GzÉÝñÀ ºÉÆA¢ D ºÀtªÀ£ÀÄß vÁªÉ JwÛ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ SÉÆnÖ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ׹,MAzÀÄ SÉÆnÖ ZÉPï C£ÀÄß ¤Ãr ¦AiÀiÁð¢üUÉ £ÀA©PÉ §gÀĪÀ ºÁUÉ £ÀAiÀÄ«AiÀÄ¢AzÀ ªÀiÁvÁr D J®è ºÀtªÀ£ÀÄß vÁªÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀPÉÌ §¼À¹PÉÆAqÀ C¥sÀgÁzÀ.EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è SÁ¸ÀV ¦AiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÄzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÉÄÊ£ÀÆ¢£ï ¸ÉÊAiÀÄzÀ¸Á¨ï ¸ËzÁUÁgÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ªÀgÀÄt £ÀUÀgÀ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï jAUï gÀ¸ÉÛ  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.06.2017 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/2017 PÀ®A: 341, 353. 323, 324, 504, L.¦.¹.
 
    ¢£ÁAPÀ: : 19.06.2017 gÀAzÀÄ 22.20 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ZÀ£ÀUÉÆAqÀ. CªÀÄUÉÆAqÀ. ¥Ánî. ¸Á: §gÀUÀÄr. vÁ: EAr. FvÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉJ¸ï Dgïn¹ qÉæöʪÀgï ¸ÀgÀPÁj £ËPÀjzÁgÀ£ÀÄ EgÀÄvÁÛ£É CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ EAr J.¦.JªÀiï.¹ ªÀiÁPÉðmïzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁPÉ §¸ï£ÀÄß ¤°è¸À°¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆqÁ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ºÀ®Ìmï ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÆ J°èUÀÆ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ CqÀØUÀnÖ vÀgÀÄ© PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ºÀ¯Éè ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ £ÁUÀ£ÁxÀ. vÀAzÉ ©üªÀÄgÁAiÀÄ. ºÀvÀÛ½î.¸Á: C»gÀ¸ÀAUÀ vÁ: EAr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.06.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2017 PÀ®A: 323, 324, 354, 504, 447, 506 gÉÃ;ªÀÅ 34 L¦¹
       ¢£ÁAPÀ 18.06.2017 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà ©gÁzÁgÀ UÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ §ªÀÄä£ÀeÉÆÃV vÁ: ¹AzÀV. EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ D¹ÛAiÀÄ°è ¥Á®Ä PÉýzÀÝgÀ ¹nÖ¤AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ d«ÄãÀzÀ°è CwÃPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦gÁå¢AiÀÄ eÉÆvÉ D¹ÛAiÀÄ°è ¥Á®Ä PÉüÀwÃgÁå ¸Àƽ ªÀÄPÀ̼Áå dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ DgÉÆæ C.£ÀA. 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦gÁå¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ°PÉÌ ºÀwÛzÀÄÝ DUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ «oÀ×® EvÀ¤UÉ DgÉÆæ C.£ÀA. 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 £ÉÃzÀªÀgÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ F §UÉÎ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà ©gÁzÁgÀ UÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ §ªÀÄä£ÀeÉÆÃV vÁ: ¹AzÀV. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:20.06.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 107/2017 PÀ®A: 323, 324, 354, 504, 506 L¦¹

    ¢£ÁAPÀ 18.06.2017 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÉêÀÅ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: zÉêÀÇgÀ vÁAqÁ £ÀA. 2 vÁ: ¹AzÀV. EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß DgÉÆÃUÀå ¸Àj E®èzÀÝjAzÀ FUÀ 3 wAUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ°èAiÀÄ MAzÀÄ JPÀgÉ d«ÄãÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ D d«ÄãÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr §AzÀ ºÀtzÀ°è vÀ£ÀUÀÆ ¥Á®Ä PÉÆqÀÄ CAvÁ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨sÁ¸À̼À ¨ÉÊzÀÄ §qÀV¬ÄAzÀ §®UÉÊUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÀÆ vÉÆqÀÄØ »ZÀÄQzÀÄÝ C®èzÉ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¥ÁªÀðw EªÀ½UÀÆ PÁ°¤AzÀ UÉeÉÓUÉ MzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ qÀħâPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ R¯Á¸À ªÀiÁr ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzsÀ ¨ÉzsÀjPÉ ºÁQzÀ DgÉÆÃ¥À.F §UÉÎ gÉêÀÅ gÁdÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: zÉêÀÇgÀ vÁAqÁ £ÀA. 2gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:20.06.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.