Facebook

Number of Visitors

Wednesday, June 21, 2017

DAILY NEWS ON 20-06-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 20.06.2017

  1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2017 PÀ®A ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀÄ PÁuÉ

¢£ÁAPÀ 14/06/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAd£É 9 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è  EzÀgÀ°è EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ  gÁdPÀÌ UÀA|| C±ÉÆÃPÀ CªÀn ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ¸Á|| ºÉUÀqÁå¼À EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 14/06/2017 gÀAzÀÄ   ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è  vÀ£Àß ªÀÄUÀÄ DPÁ±À ªÀAiÀiÁ 2 ªÀµÀð EªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. F C±ÉÆÃPÀ vÀA|| gÁªÀÄ¥Àà CªÀn ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁåw »AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ºÉUÀqÁå¼À gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.06.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ/ªÀÅ 44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤AiÀĪÀÄ 4, 4[1], 4[J] gÉ/ªÀÅ 21[4], 21, 4[J]
  ¢£ÁAPÀ: 19/06/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 03.00 UÀAmÉUÉ UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è 1) ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ¯Áj £ÀA: JA.JZï: 09/¹J: 757 EzÀgÀ  ZÁ®PÀ  gÁeÉÃAzÀæ vÀA: £ÀgÀ¹AUÀ ¸ÀUÀgÀ ¸Á: d¼ÀPÉÆÃl vÁ:vÀļÀeÁ ¥ÀÆgÀ f: G¸Áä£À¨ÁzÀ ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå CAvÁ EzÀÄÝÝ EzÀgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ¨Áæ¸ÀÄ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C:¸À: Q|| 4,000-00 DUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ Q: 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä DUÀ§ºÀÄzÀÄ 2) ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ¨ÁgÀvÀ ¨ÉAZÀ n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉJ: 28/¹: 2080 £ÉÃzÀÄÝ §¸ÀªÀgÁd vÀA: ²æñÉÊ® vÉÆgÀ« ¸Á: PÀ£ÀÆßgÀ vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EzÀgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ¨Áæ¸ÀÄ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ EzÀgÀ C:¸À: Q|| 8,000-00 DUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀzÀ Q:8 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä DUÀ§ºÀÄzÀÄ ªÉÄÃ¯É w½¹gÀĪÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©gÀĪÀ ¯Áj ºÁUÀÆ ¨ÁgÀvÀ ¨ÉAZÀ n¥ÀàgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥Àj«ÄÃl ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß wqÀUÀÄA¢ PÉÃgÉAiÀÄ°èAzÁ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ vÀÄA© PÉÆAqÀÄ, vÀªÀÄä ¯Á§PÁÌV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ ²æÃ. ¸ÀBvÀ: ¹.©.aPÉÆÌÃr ¦.J¸ï.L UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.06.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2017 PÀ®A: 32,34, PÉ E AiÀiÁåPÀØ   

¢£ÁAPÀ 19/06/2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 19:30 UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀA; ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¨ÁåPÉÆÃqÀ  ¸Á : GPÀÌ° EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ºÉʪÀqÀð¸ï «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä: 1)¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ 180 JA J¯ïzÀµÀÄÖ EgÀĪÀ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ  ºÉʪÀqÀð¸ï «¹Ì 92 ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ C:Q: 5,176 gÀÆ, F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸À:vÀ: ²æà J¸ï.©.ªÀÄÄZÀÑAr ¦.J¸ï.L. r.¹©. «±ÉõÀ ¦.J¸ï. «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.06.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛ

4] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/2016 PÀ®A: 87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ        
¢£ÁAPÀ 18-06-2017 gÀAzÀÄ 17-00  UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¨ÁUÉêÁr ªÀAiÀiÁ- 42 ªÀµÀð.  ²ªÀtÚ vÀAzÉ ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ PÀ£ÉÆß½î ªÀAiÀiÁ-41 ªÀµÀð. ¸Á; E§âgÀÆ «ÄtdV.   ¸ÀÄgÉñÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà SÉÊgÀªÁqÀV. ªÀAiÀiÁ-44  ªÀµÀð. ¸Á; PÁað Nt vÁ½PÉÆÃn, gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà CAUÀr  ªÀAiÀiÁ-23 ªÀµÀð,  CªÀÄgÉøÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð, ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð, gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzsÉ §¸ÀªÀuÉÚ¥Àà ¨ÁUÉêÁr ªÀAiÀiÁ- 40 ªÀµÀð, DzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀ  ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð. ¸Á; J®ègÀÆ «ÄtdV   £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzsÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  DgÉÆævÀjAzÀ d¥ÁÛzÀ MlÄÖ ºÀt 18840/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄ  F §UÉÎ JªÀiï.©.©gÁzÁgÀ ¦ J¸ï L J¯ï & N vÁ½PÉÆÃn. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:19.06.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2016 PÀ®A: 15[J],32[3] PÉ.E.PÁAiÉÄÝ  
¢£ÁAPÀ: 19/06/2017 gÀAzÀÄ 17-15 UÀAmÉUÉ. EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA, ±ÀgÀt¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð ¸Á|| ZÉÆÃPÁ« vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ZÉÆÃPÁ« UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ ªÀÄzsÀIJæà ºÉÆmÉîzÀ°è  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ wArUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹ CªÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ JªÀiï.©.©gÁzÁgÀ ¦ J¸ï L J¯ï & N vÁ½PÉÆÃn ¦ J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:19.06.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 190/17 PÀ®A 87 PÉ ¦ PÁAiÉÄÝ  
¢£ÁAPÀ: 19/06/2017 gÀAzÀÄ 17-15 WÀAmÉUÉ.  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]  ªÀĺÁAvÉñÀ vÀA: ¹zÀÝ¥Àà £ÀqÀÄ«£ÀPÉÃj ªÀAiÀiÁ- 28 ªÀµÀð2] UÀeÉÃAzÀæ vÀA; ±ÀgÀt¥Àà §ÄwÛ  ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð 3] ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA; §®©üêÀÄ dªÀiÁzÁgÀ  ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð ¸Á|| J®ègÀÆ ¹AzÀV «zÁå£ÀUÀgÀ 4] ¸ÀzÁAºÀĸÉãÀ vÀA; ºÀ¸À£À¸Á ªÉÆâ£À  ªÀAiÀiÁ  25 ªÀµÀð ¸Á|| aPÀ̹AzÀV  5] ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA; §¸ÀªÀgÁd £ÁUÀ¨Á ªÀAiÀiÁ- 19 ªÀµÀð 6] PÁAvÉñÀ vÀA: ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà PÉÆgÀªÉÃgÀ  ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð 7] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA; ¹zÀÝ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ- 20 ªÀµÀð ¸Á|| J®ègÀÆ ¹AzÀV £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¹AzÀV ¥ÀlÖtzÀ §¸À¥Àà §gÀUÀ¯ï gÀªÀgÀ d«ÄãÀ ºÀwÛgÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ  ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.   d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] gÉÆÃR ºÀt 7000=00 gÀÆ UÀ¼ÀÄ 2] E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52 Q ;00=00 F §UÉÎ ²æÃ. J£ï.©. ²ªÀÇgÀ ¦.J¸ï.L. [PÁ,¸ÀÄ] ¹AzÀV ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:19.06.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 112/2017, PÀ®A 363 L¦¹
¢£ÁAPÀ 15/6/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0830 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C²é¤ vÀA ®PÀëöät ¸ÀÄvÁgÀ ªÀAiÀiÁ 16 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ºÉÆwð UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß CPÀÌ §ÄªÀ£ÉñÀéj UÀA ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ ¸ÀÄvÁgÀ EªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è aPÀ̪À½AzÀ EzÀÄÝ ºÉÆwð UÁæªÀÄzÀ°è ±Á¯É PÀ°AiÀÄÄwÛzÀÄÝ F ªÀµÀð J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. NzÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV CªÀ½UÉ ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹ DUÀ° ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ DUÀ° C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ PÁ¼ÀªÀÄä UÀA ®PÀëöät ¸ÀÄvÁgÀ ¸Á||GªÀÄ¢ vÁ||dvÀÛ f||¸ÁAUÀ°  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:19.06.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.