Facebook

Number of Visitors

Wednesday, June 21, 2017

DAILY NEWS ON 19-06-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 19.06.2017

  1] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 104/2017 PÀ®A: 304(J) L¦¹

     ¢£ÁAPÀ: 18.06.2017 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸Á§Ä vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà UÉÆqÀ¸É ¸Á: ºÀgÀ£Á¼À 2] ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ zÀÄAqÀ¥Àà AiÀÄqÀªÉ ¸Á: gÀvÁߥÀÆgÀ 3] wPÉÆÃmÁ PÉ.E.© AiÀĪÀgÀÄ.  DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉzÀªÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ªÀ ªÀiÁ½ FvÀ¤UÉ PÉ®¸ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀvÁߥÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀ¸ÀAvÀ AiÀÄqÀªÉ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ eÉÆÃvÀÄ PÀnÖUÉ PÀA§zÀ ªÉÄÃ¯É eÉÆÃvÀÄ ©¢ÝgÀĪÀ J¯ï.n.¯Éʤ£À «zsÀÄåvï ªÁAiÀÄgÀ PɼÀUÉ ¥ÀvÁæ¸À ±ÉrØ£À PɼÀUÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÀaÑzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £À: 2 £ÉzÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀnÖUÉAiÀÄ PÀA§ ºÁQ ¯ÉÊl «zsÀÄåvÀ ¯ÉÊ£ï PɼÀUÉ §gÀĪÀ ºÁUÉà AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ E®èzÉà ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ¸ÀA¥ÀPÀð vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ¤UÉ vÀ£Àß ¥ÀvÁæ¸À ±ÉrØ£À PÉ®¸À ªÀiÁqÀ°PÉÌ ºÀaÑzÀÄÝ, & DgÉÆæ £ÀA: 3 wPÉÆÃmÁ PÉ,E,© AiÀĪÀgÀÄ ªÀ¸ÀAvÀ AiÀÄqÀªÉ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ «zÀÄåvÀ PÀA§ ºÁPÀzÉà ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ºÁUÉÃAiÉÄà ©lÄÖ ªÉÄð£À 3 d£ÀgÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ¤UÉ PÀgÉAl ±ÁåPï ºÉÆqÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁr ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æêÀÄw zÁæPÁëöåAiÀÄt UÀA: ¸ÀzÁ²ªÀ ªÀiÁ½ ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð, G-PÀÆ° ¸Á: wPÉÆÃmÁ vÁ:f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.06.2017 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 187/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ  
    ¢£ÁAPÀ 18.06.2017  gÀAzÀÄ  14.20  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÁ®¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÁ°PÁgÀ 2] ªÀiÁºÁAvÉñÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ 3] ¸ÀAUÀ¥Àà vÁ¬Ä AiÀĪÀÄ£ÀªÀé ªÀiÁzÀgÀ 4] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¸ÀtÚvÀAV 5] ¸ÀzÁݪÀiï vÀAzÉ C¯Áè¸Á§ ZÀ¥ÀàgÀ§AzÀ 6] ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà §£ÉÆò 7] ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸ÀtÚvÀAV 8] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÀtÚvÀAV ¸Á: J®ègÀÆ CUÀ¸À¨Á¼À J®ègÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ  C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æÃ. J¸ï. ©. UËqÀgÀ ¦J¸ïL § ¨ÁUÉêÁr ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.06.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2017 PÀ®A: 15 [J], ªÀÄvÀÄÛ 32 [3], PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝÃ-1965
  
    ¢£ÁAPÀ: 18.06.2017 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ªÀĺÁAvÉñÀ. §¸ÀtÚ. vÉð. ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð. ¸Á; £ÁzÀ ©.PÉ. vÁ: EAr. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ zÁ¨ÁzÀ°è vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ zÁ¨ÁzÀ°è ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. .d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ, 1] 180 JªÀiï.J¯ïzÀ ¨ÁåUï¥ÉÊ¥Àgï «¹ÌAiÀÄ gÀnÖ£À ¥ÉÆZÀUÀ¼ÀÄ-2, CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä SÁ°AiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À C:¸À:Q:00=00 gÀÆ, 2] 180 JªÀiï.J¯ïzÀ N®Ø lªÀj£ï «¹ÌAiÀÄ gÀnÖ£À ¥ÉÆZÀUÀ¼ÀÄ-2, CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä SÁ°AiÀiÁVzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À C:¸À:Q:00=00 gÀÆ, 3] 5 ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÁ¸À£É EzÀÝzÀÄÝ C;¸À;Q:00=00 gÀÆ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ, ²ªÁ£ÀAzÀ. DgÉãÁqÀ. ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.06.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

4] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 114/2017 PÀ®A: 143, 147, 323, 325, 354, 504, 506 gÉÃ/ªÀÅ 149 L¦¹                   
      ¢£ÁAPÀ 02.06.2017 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]§AzÉ£ÀªÁd vÀAzÉ gÁeÉøÁ§ ¹UÀ£À½î 2] ±ÀQî vÀAzÉ gÁeÉøÁ§ ¹UÀ£À½î 3] ©üAiÀiÁªÀiÁ UÀAqÀ gÁeÉøÁ§ ¹UÀ£À½î 4]¸ÉÊ¥sÀ£ÀªÀiÁ UÀAqÀ §AzÉ£ÀªÁd ¹UÀ£À½î 5]gÁeÉøÁ§ vÀAzÉ ªÀÄPÀÄÛªÀĸÁ§ ¹UÀ£À½î ¸Á: J®ègÀÆ ºÀ®¸ÀAV vÁ: EAr. DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀQî gÁeÉøÁ§ ¹UÀ£À½î EªÀ£À ºÉAqÀw ¸ÁQëzÁgÀ gÉõÁä¼À SÁ¸À CPÀÌ EgÀÄvÁÛ¼É ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀ gÉõÁä ¹UÀ£À½î EªÀj§âjUÀÆ ºÀ®¸ÀAV UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. gÉõÁä EªÀ¼ÀÄ ºÀ®¸ÀAVAiÀÄ°è ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÀzÀÄ «¼ÀA§ªÁVzÀÝjAzÀ CªÀ¼À UÀAqÀ DgÉÆæ ±ÀQî gÁeÉøÁ§ ¹UÀ£À½î EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw gÉõÁä½UÉ ºÉÆr-§r ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹gÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ F «µÀAiÀÄ zÀ §UÉÎ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À vÀAzÉ-vÁ¬Ä ºÀ®¸ÀAV UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÀÝgÀ »£À߯ÉAiÀÄ ¹nÖ¤AzÁ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀgÁV UÉÊgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV PÀÆrPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzsÁ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀAiÀÄzÀÄ fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁT DgÉÆæ £ÀA 01 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr JqÀ¨ÁdÄ ¥ÀPÀÌrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®ªÁV ºÉÆqÉJzÀÄ PÁ°¤AzÁ vÀĽzÁrzÀÝjAzÁ CªÀ¼À JqÀ¨ÁdÄ ¥ÀPÀÌrAiÀÄ J®ÄªÀÅUÀ¼ÀÄ ¹½zÀÄÝ C®èzÉà E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ PÉʬÄAzÁ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨É£Àß°è ºÉÆr §r ªÀiÁr UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¥sÁwªÀiÁ UÀAqÀ ªÀÄPÀÄÛªÀĸÁ§ eÁvÀUÁgÀ ¸Á: ºÀ®¸ÀAV, vÁ: EAr. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:18.06.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.